Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usług Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej na rzecz Klientów. 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej w formie, która umoŝliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. KaŜdy Klient, przed złoŝeniem wniosku o zawarcie Umowy, jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 4. KaŜdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej. 5. Bank udostępnia w sposób wskazany w ust. 2 powyŝej wzór Umowy Ramowej oraz Umów Produktowych. 6. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji Kodem autoryzacji; 2) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 3) Bankowość internetowa usługę zapewniającą dostęp do informacji o produktach Klienta oraz moŝliwość składania Dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposaŝonego w przeglądarkę internetową; 4) Bankowość telefoniczna usługę zapewniającą dostęp do informacji o produktach Klienta oraz moŝliwość składania Dyspozycji przy uŝyciu telefonu z wybieraniem tonowym; 5) Contact Center jednostkę Banku świadczącą telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Klientów, w zakresie informacyjnym, sprzedaŝowym oraz transakcyjnym; 6) Dyspozycja oświadczenie woli złoŝone za pośrednictwem systemu Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej przez Klienta i autoryzowane w sposób właściwy dla danego systemu; 7) Dzień roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niŝ sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 8) Getinonline działalność Banku polegającą na obsłudze Klientów, w szczególności poprzez Contact Center, Witrynę internetową oraz System transakcyjny; 9) Hasło internetowe ciąg losowo wybranych znaków słuŝący do identyfikacji Klienta w Bankowości internetowej; 10) Hasło telefoniczne ciąg losowo wybranych cyfr słuŝący do identyfikacji Klienta w Bankowości telefonicznej; 11) Klient osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierającą z Bankiem jako konsument Umowę Ramową i Umowy Produktowe obsługiwane za pośrednictwem Getinonline; 12) Kod autoryzacji Ŝądaną przez System transakcyjny kombinację numerów przekazanych w wiadomości SMS, określaną jako kod SMS, konieczną do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; 13) Komunikat Komunikat dla Klientów zawierający informacje dotyczące świadczenia przez Bank usług za pośrednictwem systemu Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej. Komunikat jest udostępniany w Witrynie internetowej i określany jest nazwą: Funkcjonalności Getin Online lub równowaŝną; 14) Konsultant Contact Center pracownika Contact Center, obsługującego aktualnych i potencjalnych Klientów; 15) Login ustalony ciąg znaków identyfikujący Klienta w Bankowości internetowej; 16) Rachunki rachunki bankowe prowadzone na rzecz Klienta na podstawie właściwych Umów Produktowych; 17) Regulamin Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline ; 18) Regulaminy produktów Regulaminy dotyczące Umów Produktowych; 19) System transakcyjny aplikację dostępną poprzez logowanie w ramach Witryny internetowej umoŝliwiającą korzystanie z Bankowości internetowej; 20) Systemy Bankowość internetową oraz Bankowość telefoniczną; 21) Tabela / Tabele opłat i prowizji Tabele opłat i prowizji dla poszczególnych czynności bankowych objętych Umowami Produktowymi Getin Noble Bank SA; 22) Tabela / Tabele oprocentowania Tabele oprocentowania dla poszczególnych czynności bankowych objętych Umowami Produktowymi Getin Noble Bank SA;

2 23) Umowa lub Umowa Ramowa Umowę Ramową wraz z umową o bankowość elektroniczną witryna Getinonline; 24) Umowy Produktowe Umowy o wykonywanie czynności bankowych; 25) Witryna internetowa stronę internetową 26) Zlecenie płatnicze Dyspozycję przeprowadzenia rozliczenia pienięŝnego w formie bezgotówkowej. Zasady udostępniania Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej 2 1. Bankowość telefoniczna i Bankowość internetowa udostępniana jest na podstawie Umowy. 2. Klient składa wniosek o zawarcie Umowy: a) przez Internet w Witrynie internetowej wypełniając wniosek formularz Umowy Ramowej, lub b) przez telefon w trakcie rozmowy z Konsultantem Contact Center uzgadniając istotne warunki Umowy Ramowej. 3. Po złoŝeniu wniosku Klient otrzymuje od Banku na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wiadomość e- mail z potwierdzeniem złoŝenia wniosku i Loginem. Jednocześnie Klient na wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego otrzymuje wiadomość SMS zawierającą Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne. 4. Bank sporządza i podpisuje Umowę Ramową w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron) i dostarcza ją Klientowi pocztą kurierską na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upowaŝniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji toŝsamości Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta pod Umową. 5. Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010 r., poz. 276, z późn. zm.) (dalej Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ). Identyfikacja i weryfikacja toŝsamości Klienta odbywa się na podstawie waŝnego dowodu osobistego. 6. Zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a takŝe informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 7. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania naleŝnych odsetek i prowizji (dotyczy zamroŝonych środków). Klient zobowiązany jest podać adres do korespondencji znajdujący się na terenie Polski, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu umów oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartymi z Bankiem umowami. 8. Po zwrocie podpisanego egzemplarza Umowy za pośrednictwem kuriera do Banku, Klient otrzymuje pełny dostęp do Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej. O udostępnieniu powyŝszych systemów Bank informuje Klienta w wiadomości Umowę uwaŝa się za zawartą z chwilą zwrotu do Banku (zgodnie z ust. 8 powyŝej) podpisanego przez obie Strony egzemplarza Umowy chyba, Ŝe Strony na piśmie nie postanowią inaczej Składanie Dyspozycji drogą internetową w Systemie transakcyjnym lub drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center jest moŝliwe po: a) podpisaniu Umowy Ramowej i udostępnieniu usługi, z wyłączeniem terminowych lokat oszczędnościowych, b) otrzymaniu przez Klienta: Loginu, Hasła internetowego i Hasła telefonicznego, c) zarejestrowaniu przez Bank numeru telefonu komórkowego Klienta, na który Bank będzie wysyłał Kody autoryzacji i adresu poczty elektronicznej Klienta, na który Bank będzie wysyłał wiadomości , 2. Dla kaŝdego Klienta Bank wydaje jeden Login, jedno Hasło telefoniczne i jedno Hasło internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość produktów objętych usługą. Identyfikacja Klienta. Składanie i Autoryzacja Dyspozycji. Dokonywanie zastrzeŝeń 4 1. Login wysyłany jest Klientowi niezwłocznie po złoŝeniu wniosku w wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta podany we wniosku. 2. Hasła telefoniczne i Hasła internetowe wysyłane są Klientowi niezwłocznie po złoŝeniu wniosku w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Klienta podany we wniosku.

3 5 Login i hasła mogą być uŝywane jedynie przez Klienta. Nie moŝe On udostępniać ich osobom trzecim Identyfikacja Klienta w Bankowości internetowej dokonywana jest na podstawie Loginu i Hasła internetowego które Klient wpisuje, aby zalogować się do Systemu transakcyjnego. 2. Autoryzacja Dyspozycji Klienta w Bankowości internetowej polega na poprawnym podaniu Kodu autoryzacji i zatwierdzeniu operacji. Dla Dyspozycji realizowanych w ramach Rachunków Klienta Kod autoryzacji nie jest wymagany. O ile Bank udostępnia taką opcję, Klient moŝe autoryzować wybrane kategorie Dyspozycji w ten sposób, Ŝe nie będą wymagały kolejnych Autoryzacji. 3. Bank dostarcza Kody autoryzacji Klientowi w formie wiadomości SMS. Kod autoryzacji jest waŝny przez 10 minut od momentu złoŝenia Dyspozycji. Kod autoryzacji jest generowany do złoŝonej Dyspozycji i moŝe posłuŝyć do Autoryzacji wyłącznie tej Dyspozycji, z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w ostatnim zdaniu ust. 2 powyŝej. Wraz z Kodem autoryzacji Klient otrzymuje informacje o szczegółach Dyspozycji. 4. Identyfikacja Klienta w Bankowości telefonicznej dokonywana jest na podstawie numeru PESEL Klienta, losowo wybranych znaków z Hasła telefonicznego oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta. 5. ZłoŜenie Dyspozycji telefonicznej w trakcie rozmowy telefonicznej, moŝe nastąpić po poprawnej identyfikacji Klienta i nie wymaga Autoryzacji. Konsultant Contact Center odczytuje treść Dyspozycji złoŝonej przez Klienta oraz datę i dokładną godzinę złoŝenia Dyspozycji, a Klient potwierdza prawidłowość złoŝonej Dyspozycji Przy pierwszym logowaniu do Systemu transakcyjnego system wymusza zmianę Hasła internetowego. Hasło musi zawierać od 10 do 20 dowolnych znaków dostępnych w standardowej klawiaturze polskiej, z wyjątkiem polskich znaków dialektycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, Ŝ). 2. Klient moŝe samodzielnie zmieniać Hasło internetowe w dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości internetowej Błędna identyfikacja Klienta poprzez trzykrotne wprowadzenie błędnego Hasła internetowego podczas logowania, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do Systemu transakcyjnego. Licznik prób błędnego podania Hasła internetowego jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. W przypadku błędnej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dowodu osobistego. 3. W przypadku utraty Loginu lub Hasła internetowego bądź zablokowania dostępu internetowego, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku pozytywnej identyfikacji Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Umowie Ramowej, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w Umowie Ramowej. 4. W przypadku utraty Hasła telefonicznego Klient powinien skontaktować się z Contact Center z numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank. Konsultant Contact Center przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. Po pozytywnej identyfikacji Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, nowe Hasło telefoniczne zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Klienta 5. W przypadku utraty Hasła telefonicznego Klient powinien się skontaktować z Contact Center z numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie Ramowej. Konsultant przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. W przypadku pozytywnej identyfikacji Konsultant nada Hasło telefoniczne. Hasło telefoniczne zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w Umowie Ramowej. 6. W przypadku zastrzeŝenia lub utraty numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie Ramowej, Klient powinien skontaktować się z Contact Center z dowolnego numeru telefonu. a. Jeśli Klient posiada Hasło telefoniczne Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku pozytywnej identyfikacji moŝliwa będzie zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta, wykorzystywanego do kontaktu z Bankiem. b. Jeśli Klient utracił Hasło telefoniczne, Konsultant na podstawie szczegółowej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy wypełni formularz, który dostarczy Klientowi za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upowaŝniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dokumentem toŝsamości, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. Po zwrocie podpisanego formularza za pośrednictwem poczty kurierskiej do Banku Konsultant Contact Center kontaktuje się z Klientem celem weryfikacji danych podanych w formularzu oraz zmiany numeru telefonu komórkowego i nadania nowego Hasła telefonicznego.

4 7. W przypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej podanego w Umowie Ramowej, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 6 ust. 4. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej w Umowie Ramowej. 8. W przypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie Ramowej, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 6 ust.4. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego w Umowie Ramowej Klient moŝe w dowolnym momencie dokonać zastrzeŝenia dostępu do Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej za pośrednictwem Contact Center. 2. Bank moŝe zastrzec dostęp Klienta do Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej bez odrębnej Dyspozycji Klienta w razie podejrzenia, Ŝe z hasła, Loginu, telefonu bądź adresu poczty elektronicznej Klienta moŝe korzystać osoba nieuprawniona. 10 Zmiana zasad Autoryzacji wymaga zmiany Umowy Ramowej. Zakres usług Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej Klient i Bank za pomocą systemów Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej mogą składać oświadczenia woli w formie elektronicznej związane z wykonywaniem czynności bankowych, w tym zawieraniem i zmianą umów o czynności bankowe, wypowiedzeniem lub odstąpieniem od nich, o ile Bank dopuszcza taką funkcjonalność dla danej czynności. Oświadczenie woli złoŝone w postaci elektronicznej spełnia wymagania formy pisemnej, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (równowaŝna forma pisemna), 2. Realizacja Dyspozycji składanych w systemach Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej odbywa się w formie elektronicznej, przy czym Klient zobowiązuje się do stosowania zasad identyfikacji i Autoryzacji obowiązujących w tych systemach. 3. Wszystkie Dyspozycje w Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej są nagrywane i utrwalane i stanowią dowód w przypadku sporu dotyczącego faktu złoŝenia Dyspozycji i jej treści. 12 Bankowość telefoniczna i Bankowość internetowa słuŝy do składania przez Klientów Dyspozycji związanych z wykonywaniem czynności bankowych, w tym zleceń płatniczych oraz Dyspozycji zmian Umowy Ramowej i Umów Produktowych, a takŝe do uzyskiwania informacji o usługach bankowych świadczonych lub oferowanych przez Bank na rzecz Klienta. Szczegółowy zakres informacji, lista Dyspozycji składanych w Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej oraz tryb ich realizacji publikowane są w Komunikacie oraz są dostępne u Konsultantów Contact Center W Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Klient uzyskuje dostęp do Rachunków i innych produktów objętych Umową Ramową. W przypadku korzystania przez Klienta z innych usług Banku na podstawie odrębnych umów, nie będą one dostępne w systemie Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, chyba Ŝe Bank zaoferuje taką funkcjonalność Systemów. 2. Dyspozycje internetowe mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakŝe realizowane są tylko w Dni robocze. Dyspozycje telefoniczne składane za pośrednictwem Contact Center przyjmowane są w dni i w godzinach pracy Contact Center. Aktualne godziny pracy Contact Center podawane są w Komunikacie. 3. Czasem właściwym dla realizacji Zleceń płatniczych i innych Dyspozycji składanych poprzez Internet jest czas środkowoeuropejski (CET) albo czas letni środkowoeuropejski w okresie jego wprowadzenia do odwołania. 14 W przypadku konieczności czasowego zawieszenia dostępu do Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej Bank informuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Witrynie internetowej. Informacja zostanie zamieszczona nie później niŝ 24 godziny przed planowanym zawieszeniem dostępu, a w przypadku awarii w najkrótszym moŝliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. Bank moŝe wprowadzić czasowe ograniczenia dostępności wykonywania czynności bankowych w ramach Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej w przypadku awarii lub konserwacji systemu. 15

5 1. W przypadku zleceń płatniczych Bank obciąŝa Rachunek Klienta z datą złoŝenia Dyspozycji przez Bankowość telefoniczną bądź Bankowość internetową, a realizacja Dyspozycji następuje najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złoŝenia Dyspozycji. 2. W przypadku zleceń stałych i przelewów odroczonych Bank obciąŝa Rachunek i realizuje Dyspozycję z datą określoną jako termin realizacji Dyspozycji. JeŜeli termin realizacji Dyspozycji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny, obciąŝenie Rachunku i realizacja Dyspozycji następuje w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. 3. W przypadku braku środków na Rachunku w dniu określonym jako termin realizacji zlecenia stałego lub przelewu odroczonego, Dyspozycje te podlegają próbie realizacji jeszcze przez kolejne 4 dni robocze. 4. W przypadku Dyspozycji składanych po godzinie 22:00 datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego Dyspozycje, a w szczególności dotyczące dokonania Transakcji złoŝone przez Klienta mogą być odwołane przed ich przyjęciem do realizacji przez Bank. 2. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej, złoŝone wcześniej zlecenia płatnicze z odroczoną datą płatności, których termin płatności przypada po rozwiązaniu tej Umowy, nie zostanie zrealizowane. Postanowienia powyŝsze mają zastosowanie do zleceń czynności bankowych w przypadku wypowiedzenia Umowy Produktowej, na podstawie której zlecenie miałoby zostać zrealizowane. 3. Przyjęcie Dyspozycji złoŝonej poprzez system Bankowości internetowej, Bank potwierdza w formie informacji dostarczonej poprzez System transakcyjny. Przyjęcie Dyspozycji złoŝonej telefonicznie potwierdza Konsultant Contact Center w trakcie rozmowy. 4. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank Dyspozycji złoŝonej poprzez system Bankowości internetowej z powodu jej niekompletności, złoŝenia Dyspozycji sprzecznych ze sobą, braku środków pienięŝnych dla realizacji czynności objętych Dyspozycją lub innych okoliczności uniemoŝliwiających jej przyjęcie przez Bank, Klient otrzyma za pośrednictwem Systemu transakcyjnego informację o przyczynie niezrealizowania Dyspozycji przez Bank. 5. W przypadku Dyspozycji złoŝonej telefonicznie, Konsultant Contact Center niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie o przyczynie jej odrzucenia, jeśli Dyspozycja nie moŝe być zrealizowana mimo jej uprzedniego przyjęcia przez Bank lub Klient otrzyma za pośrednictwem Systemu transakcyjnego informację o niezrealizowaniu Dyspozycji przez Bank. 6. Bank realizuje Dyspozycje telefoniczne i internetowe na zasadach określonych w Umowie i Regulaminach produktów, których Dyspozycja dotyczy. 7. Klient korzystający z wyciągów dostępnych w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umoŝliwiający odtworzenie W ramach Umowy Ramowej Bank oferuje wykonywanie na rzecz Klienta następujących czynności bankowych: a) Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), b) Wydawanie kart debetowych do rachunku ROR, c) Prowadzenie rachunków lokat terminowych złotowych, d) Prowadzenie rachunków oszczędnościowych, e) Wydawanie kart kredytowych, f) udzielenie debetu w rachunku ROR, g) Pośrednictwo w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w Otwartych Funduszach Inwestycyjnych. h) Prowadzenie innych rachunków bankowych, niŝ wymienione w pkt a. 2. Wprowadzenie produktów bankowych, o których mowa w ust. 1 lit. h powyŝej, na zasadach określonych w Umowie Ramowej, będzie moŝliwe, o ile Bank udostępni Klientowi taką funkcjonalność. Rozszerzenie funkcjonalności o moŝliwość skorzystania z nowych produktów bankowych nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy Ramowej. Zasady odpowiedzialności Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. W przypadku podejrzenia, Ŝe osoba trzecia weszła w posiadanie Loginu, hasła, telefonu komórkowego lub uzyskała dostęp do poczty elektronicznej, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank. 3. ZastrzeŜenie następuje w takiej samej formie jak złoŝenie Dyspozycji określonej Regulaminem i moŝe być dokonane wyłącznie drogą telefoniczną, za pośrednictwem Contact Center. 4. Klienta obciąŝają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił informacje, o których mowa w ust. 1.

6 5. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złoŝeniu przez Klienta Dyspozycji zastrzeŝenia dostępu do systemu Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej począwszy od chwili złoŝenia i zatwierdzenia takiej Dyspozycji: a) wpłynięcia Dyspozycji do Banku w przypadku gdy Dyspozycję zastrzeŝenia złoŝono za pośrednictwem systemu Bankowości internetowej od chwili zatwierdzenia Dyspozycji, b) potwierdzenia przez Konsultanta Contact Center przyjęcia telefonicznej Dyspozycji zastrzeŝenia. 6. Klient odpowiada za transakcje wykonane na podstawie Dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi Dyspozycji zastrzeŝenia dostępu do systemu Bankowości telefonicznej lub Bankowości internetowej, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Klienta. 7. Klienta nie obciąŝają operacje dokonane z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, jeŝeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienaleŝytego wykonania zobowiązania przez Bank. 8. Klienta obciąŝają operacje dokonane po zastrzeŝeniu, o którym mowa w ust. 3, jeŝeli doszło do nich z jego winy umyślnej. 9. Wszelkie czynności wykonywane przez Klienta w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do systemu, bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei moŝe skutkować brakiem moŝliwości dokonania czynności. Reklamacje Reklamacje mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) telefonicznie pośrednictwem poprzez kontakt z Contact Center pod numerem: lub , b) drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres c) pisemnej pisemnie poprzez wysłanie pocztą na adres: Getin Noble Bank SA Biuro Alternatywnych Kanałów SprzedaŜy UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złoŝenia. 3. Z zastrzeŝeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank, z wyłączeniem reklamacji dotyczących niezgodności w zestawieniu Transakcji albo braku otrzymania zestawienia, które rozpatrywane są niezwłocznie. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyŝej moŝe zostać przedłuŝony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten kaŝdorazowo nie będzie jednak dłuŝszy niŝ 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, za wyjątkiem reklamacji dotyczących Transakcji wykonanych kartą płatniczą, w przypadku których maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 180 dni. 5. JeŜeli z przyczyn niezaleŝnych od Banku niezgodność na Rachunku wynikająca z Transakcji dokonanej przy uŝyciu Karty nie moŝe zostać wyjaśniona niezwłocznie, wówczas Bank moŝe dokonać warunkowego uznania Rachunku kwotą Transakcji będącej przyczyną powstania niezgodności, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ponownego obciąŝenia Rachunku kwotą Transakcji wraz z naleŝnymi opłatami i prowizjami oraz do naliczenia naleŝnych odsetek w sytuacji, gdy po wyjaśnieniu niezgodności okaŝe się, Ŝe Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcję. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej niezgodności za zasadną, Bank zwraca kwotę Transakcji na Rachunek Klienta. 6. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej uzgodnionej ze składającym reklamację. 7. Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego lub polubownego. 8. Bank informuje o moŝliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeŝeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

7 b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeŝeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeŝeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeŝeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiąŝącego Bank z Klientem, polegającą na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów lub na udostępnieniu nowych; f) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian, dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. Brak oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy powoduje, Ŝe zmiany Regulaminu wiąŝą Klienta z dniem ich wejścia w Ŝycie, jednakŝe nie wcześniej niŝ z dniem doręczenia treści zmian. 21 Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości internetowej zapewnia sesja szyfrowana 256-bitowym protokołem szyfrującym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, do systemów informatycznych Banku. 22 Regulamin oraz techniczne zasady korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej są udostępnione w formie elektronicznej w Witrynie internetowej W relacjach Banku z Klientem stosuje się język polski. 2. Prawem właściwym do oceny stosunków Banku z Klientem przed zawarciem Umowy na odległość oraz do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Spory wynikłe z Umowy w zakresie roszczeń pienięŝnych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz Klienta mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym przez Arbitra bankowego zgodnie z regulaminem Bankowego ArbitraŜu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 24 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia odpowiednich umów i regulaminów, w szczególności regulaminów produktów obowiązujących w Getin Noble Banku SA.

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny;

36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny; Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 9 września 2013 r. oraz od dnia 20 października 2013 r. Obowiązuje od 9 września 2013 33. Transakcja/Przelew - zainicjowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r.

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Tychy, 2013 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. EBANKNET... 4 ROZDZIAŁ III. HOMENET... 5 ROZDZIAŁ IV. SMSBANKNET...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo