Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank"

Transkrypt

1 Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia r. (zmieniony w dniu r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); Contact Center jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ), prowadząca serwis telefoniczny dla Klientów, za którego pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z obsługą Dyspozycji w tym Dyspozycji założenia Lokaty składanych przez Klienta drogą telefoniczną; Dyspozycja założenia Lokaty oświadczenie woli Klienta dotyczące założenia Lokaty, składane przez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza udostępnionego przez Bank w Witrynie Internetowej lub po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej (droga internetowa), składane przez Klienta ustnie w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center (droga telefoniczna) lub składane przez Klienta w formie papierowej w Placówce Dystrybutora (w wypadku, gdy Bank udostępni taką funkcjonalność), ważne przez okres wskazany w Karcie produktu; Dyspozycja oświadczenie woli Klienta dotyczące: zmiany danych podanych w Dyspozycji założenia Lokaty, zerwania Lokaty w czasie trwania Okresu Umownego lub zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty, składane drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center, drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Placówce Dystrybutora, o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU z 1997 r. Nr 140, poz. 979, z późn. zm.); Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające korzystanie z Bankowości internetowej udostępniane przez Bank na rzecz Klienta. Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline.Hasło internetowe hasło dostępu służące do logowania się w Witrynie Internetowej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Hasło telefoniczne hasło służące do potwierdzania za pośrednictwem Contact Center tożsamości Klienta przed rozpoczęciem obsługi telefonicznej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Login nadany przez Bank ciąg znaków identyfikujących Klienta przy logowaniu się w Witrynie Internetowej, przekazywany Klientowi na wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty adres poczty elektronicznej; Klient osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca numer PESEL i adres zameldowania na terenie Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Dyspozycję założenia Lokaty; Konsultant Contact Center pracownik Contact Center, obsługujący aktualnych i potencjalnych Klientów; Karta produktu szczegółowe warunki handlowe założenia Lokaty drogą internetową, telefoniczną lub w Placówce Dystrybutora, o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Lokata terminowa lokata oszczędnościowa prowadzona przez Bank w złotych, która służy wyłącznie do przechowywania przez Bank środków pieniężnych Klienta, przez okres ustalony z Bankiem, w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu (odsetki) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia rozliczeń pieniężnych; Okres Umowny okres, na jaki została założona Lokata; Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową; Umowa umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej; Witryna Internetowa witryna internetowa Banku dostępna pod adresem Po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej za pomocą Loginu i Hasła internetowego Klient będzie się znajdował w strefie chronionej przez Bank przed dostępem osób nieuprawnionych, z wykorzystaniem technik kryptograficznych Bank realizuje usługi związane z zakładaniem Lokat drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Getin Point, drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center lub w Placówkach Dystrybutora (jeżeli Bank

2 udostępni taką funkcjonalność). Zakładanie Lokat z wykorzystaniem Getin Point oraz korzystanie z innych wskazanych w niniejszym regulaminie funkcjonalności Getin Point wymaga zawarcia Umowy o zawieranie Umów Produktowych wraz z Umowa o Bankowość elektroniczną Getinonline. 2. Bank realizuje usługi związane z obsługą Lokat, założonych na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty, drogą internetową, za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Getin Point, drogą telefoniczną, za pośrednictwem Contact Center, lub w Placówkach Dystrybutora (jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność), w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. 3 Dane przekazywane przez Klientów do Banku objęte są tajemnicą bankową wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ochroną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Lokata zakładana jest przez Bank na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty: w wypadku drogi internetowej, gdy Klient jest nowym Klientem poprawnie wypełnionej i przesłanej przez Klienta do Banku za pośrednictwem Witryny Internetowej po uprzednim podaniu danych wymaganych przez Bank,w wypadku drogi internetowej, gdy Klient nie jest nowym Klientem Banku poprawnie wypełnionej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej lub w Getin Point (jeśli klient zawarł umowę o której mowa w 2 ust. 1), w wypadku drogi telefonicznej poprawnie złożonej przez Klienta w formie ustnej w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, w wypadku wniosku papierowego poprawnie wypełnionej przez Klienta Dyspozycji założenia Lokaty w Placówce Dystrybutora. 2. Za Dyspozycję założenia Lokaty poprawnie wypełnioną (w wypadku drogi internetowej oraz w wypadku wniosku papierowego złożonego w Placówce Dystrybutora) lub poprawnie złożoną (w wypadku drogi telefonicznej) uznaje się taką Dyspozycję założenia Lokaty, w której Klient podał wszystkie informacje wymagane przez Bank do założenia Lokaty. 3. Do zawarcia Umowy i założenia Lokaty dochodzi warunkowo w momencie złożenia Dyspozycji założenia Lokaty, pod warunkiem wpływu w okresie ważności Dyspozycji założenia Lokaty, na wskazany przez Bank numer rachunku bankowego, środków przeznaczonych na założenie Lokaty z rachunku, którego właścicielem jest Klient. 4. Lokata jest zakładana na czas i kwotę określone w Dyspozycji założenia Lokaty, z zastrzeżeniem ust Minimalna i maksymalna kwota Lokaty zakładanej drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz w Placówce Dystrybutora określona jest w Karcie produktu. Jeżeli w Karcie produktu minimalna lub maksymalna kwota Lokaty nie zostały określone, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń w tym zakresie. 6. Bank może określać dopuszczalną liczbę Lokat zakładanych przez Klienta na warunkach określonych w Karcie produktu poprzez wskazanie w Karcie produktu ich minimalnej bądź maksymalnej liczby oraz stosować ograniczenia czasowe w zakresie możliwości założenia określonej liczby lokat. Jeśli w Karcie produktu minimalna lub maksymalna liczba Lokat nie została określona, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń ilościowych w tym zakresie. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zakładania Lokat (określonych w Karcie produktu) z zastrzeżeniem, że zmienione warunki dotyczą nowo zakładanych Lokat (tzn. Lokat zakładanych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu nowych warunków), bez wpływu na treść już zawartych umów. O ile nie określono inaczej, zmiana warunków Lokaty pozostaje również bez wpływu na ograniczenia ilościowe określone w ust Lokata jest zakładana na warunkach określonych w Karcie produktu, obowiązujących w dniu złożenia Dyspozycji założenia Lokaty. Postanowienia te obowiązują również w wypadku określenia minimalnej bądź maksymalnej liczby Lokat, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Szczegółowe informacje o rodzajach Lokat oferowanych przez Bank, minimalnych i maksymalnych kwotach Lokat (o ile Bank przewiduje ograniczenia w tym zakresie), ewentualnych ograniczeniach ilościowych oraz wysokości oprocentowania środków zdeponowanych na Lokatach dostępne są w Witrynie Internetowej. Jeżeli Lokata oferowana jest przez Bank za pośrednictwem Dystrybutora, szczegółowe informacje dostępne są także w Placówce Dystrybutora. 2. Jeżeli Karta Produktu Lokaty nie stanowi inaczej, oprocentowanie Lokat terminowych naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Lokacie terminowej, począwszy od dnia ich wpłaty na Lokatę terminową (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Lokaty terminowej (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Lokacie terminowej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Naliczanie i dopisywanie odsetek na Lokacie terminowej odbywa się w dniu kapitalizacji określonym w Karcie Produktu Lokaty oraz w dniu jej zerwania (o ile zgodnie z Kartą Produktu Lokaty zerwanie nie powoduje utraty naliczonych odsetek). 5. Uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie Lokaty oraz składanie Dyspozycji jest możliwe poprzez: a) Witrynę Internetową po zalogowaniu się przez Klienta,

3 b) Contact Center, c) Placówki Dystrybutorów. d) Getin Point ( jeśli klient zawarł umowę o której mowa w 2 ust. 1). 6. Dyspozycje, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank po dokonaniu weryfikacji tożsamości Klienta. 7. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w wypadku logowania się w Witrynie Internetowej wymagają wpisania: a) Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego na adres poczty elektronicznej w wiadomość , b) Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego pod numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta, c) Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej. 8. Identyfikacja Klienta w Bankowości internetowej udostępnionej przez Getin Point wymaga: a) wpisania Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej na zasadach określonych w Regulaminie, b) wpisania Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta dla Bankowości internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie, c) wpisania Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; d) umieszczenia w czytniku aktywnej karty płatniczej wydanej przez Bank oraz wpisanie kodu PIN do danej karty (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność). 9. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center wymaga podania: a) imienia i nazwiska Klienta, numeru PESEL Klienta oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta, b) Hasła telefonicznego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego pod numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, Klient zostaje poproszony o podanie losowo wybranych znaków z hasła, na zasadach określonych w Regulaminie. 10. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora dokonywane są przez pracowników Placówki Dystrybutora poprzez okazanie przez Klienta dowodu osobistego, z zastrzeżeniem 5 ust. 7 Regulaminu. 11. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta są przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). 12. Bank na podstawie art. 9a ustawy, wskazanej w ust. 5 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Klienta wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w wypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Błędna identyfikacja Klienta, poprzez trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Hasła internetowego podczas logowania, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do strefy Klienta. Licznik prób błędnego podania Hasła internetowego jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. W wypadku błędnej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy Klient będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dowodu osobistego. 3. W wypadku utraty Loginu lub Hasła internetowego bądź zablokowania dostępu internetowego Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku pozytywnej identyfikacji Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta, zarejestrowany przez Bank, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez Bank. 4. W wypadku utraty Hasła telefonicznego Klient powinien skontaktować się z Contact Center, dzwoniąc z numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank. Konsultant Contact Center przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. Po pozytywnej identyfikacji Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, nowe Hasło telefoniczne zostanie wysłane w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego Klienta zarejestrowany przez Bank. W wypadku, o którym mowa powyżej, Konsultant może także skierować Klienta do Placówki Dystrybutora, gdzie pracownik, po szczegółowej weryfikacji Klienta na podstawie jego dowodu osobistego, wypełni formularz. Pracownik jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. 5. W wypadku zastrzeżenia lub utraty numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank Klient powinien skontaktować się z Contact Center, dzwoniąc z dowolnego numeru telefonu. W takim wypadku: a) jeśli Klient posiada Hasło telefoniczne, Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku pozytywnej identyfikacji możliwa będzie zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta, wykorzystywanego do kontaktu z Bankiem;

4 b) jeśli Klient utracił Hasło telefoniczne, Konsultant na podstawie szczegółowej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy wypełni formularz, który dostarczy Klientowi pocztą kurierską na adres wskazany przez Klienta w trakcie rozmowy. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. Po zwrocie do Banku podpisanego formularza, za pośrednictwem poczty kurierskiej, Konsultant Contact Center kontaktuje się z Klientem celem weryfikacji danych podanych w formularzu oraz zmiany numeru telefonu komórkowego i nadania nowego Hasła telefonicznego. 6. W wypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej, zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej. 7. W wypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego, zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego Klient może udzielić pełnomocnictwa do Lokaty terminowej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, a własnoręczność podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa powinna być poświadczona przez: a) pracownika Placówki Dystrybutora lub b) notariusza lub c) polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. 3. Pełnomocnictwo ogólne do Lokaty terminowej nie upoważnia do: a) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) zmiany lub wypowiedzenia Umowy o Lokatę terminową. 4. Pełnomocnictwo może zostać udzielone jako pełnomocnictwo ogólne, obejmujące wszystkie uprawnienia Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3, lub w zakresie szczególnym, tj. jako pełnomocnictwo szczególne, będące umocowaniem do dokonywania określonych czynności. 5. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub Pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta. 6. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne najpóźniej w następnym Dniu Roboczym od dnia przyjęcia przez Bank dyspozycji. 7. Bank zastrzega sobie prawo odmowy uznania umocowania pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, jego ważności lub tożsamości pełnomocnika. 8. Pełnomocnik może złożyć Dyspozycje dotyczące Lokaty wyłącznie w Placówce Dystrybutora Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i chronić przekazane przez Bank Login, Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. W razie podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, Loginu lub telefonu komórkowego, którego numer został wskazany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank Środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłacane są przez Klienta jednorazowo i w pełnej zadeklarowanej wysokości na rachunek, wskazany przez Bank w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty. Dyspozycja przekazania środków na założenie Lokaty może być realizowana przy użyciu polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej realizowanej za pośrednictwem Getin Point. 2. Bank zastrzega sobie prawo niezałożenia Lokaty oraz zwrotu środków na rachunek, z którego środki wpłynęły do Banku, w następujących wypadkach: a) gdy kwota środków przekazanych na założenie Lokaty jest niezgodna z kwotą określoną w Dyspozycji założenia Lokaty, b) środki przeznaczone na założenie Lokaty zostały przekazane na rachunek inny niż wskazany przez Bank, c) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku po upływie okresu ważności Dyspozycji założenia Lokaty, d) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient, e) gdy zostały przekroczone limity kwotowe wpłaty gotówkowej realizowanej za pośrednictwem Getin Point.

5 3. Bank w Okresie Umownym nie przyjmuje dopłat do założonej Lokaty ani wniosków o częściową wypłatę środków z Lokaty. 10 W czasie trwania Okresu Umownego Klient ma możliwość zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty w formie pisemnej lub może zapoznać się z takim potwierdzeniem w formie elektronicznej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej. Zamówienie takie Klient może złożyć po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej lub poprzez złożenie Dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Potwierdzenie w formie pisemnej wysyłane jest przez Bank na ostatni podany adres do korespondencji. Potwierdzenie w formie elektronicznej jest dostępne w każdym momencie trwania okresu umownego po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej W terminie jednego Dnia Roboczego od zakończenia Okresu Umownego Bank przekaże kwotę Lokaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi 19% na rachunek wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 i W wypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej z kapitalizacją odsetek z kwoty Lokaty powiększonej o skapitalizowane odsetki Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach określonych w Karcie produktu Lokaty, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. 3. W wypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej bez kapitalizacji odsetek z kwoty Lokaty Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach (w tym w szczególności z oprocentowaniem) określonych w Karcie produktu, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. Natomiast odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminy wynosi 19%, Bank wypłaca na rachunek wskazany w Dyspozycji w przedmiocie zwrotu skapitalizowanych odsetek na rachunek Klienta złożonej telefonicznie za pośrednictwem Contact Center Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Lokaty następuje na podstawie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty. 2. Złożenie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje utratą należnych odsetek, chyba że zapisy karty produktu Lokaty stanowią inaczej. Należne odsetki, o ile przewidują to warunki określone w Karcie produktu, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi 19%, wraz z kwotą Lokaty, Bank wypłaci Klientowi w terminie: a) jednego Dnia Roboczego na rachunek wskazany przez Klienta w Dyspozycji złożonej drogą internetową lub drogą telefoniczną, b) trzech Dni Roboczych na rachunek wskazany w Dyspozycji papierowej złożonej w Placówce Dystrybutora. 3. Bank przekaże należne środki na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Klient, podany przez Klienta, w Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty lub w uprzednio złożonej Dyspozycji w przedmiocie zmiany sposobu odnawialności Lokaty Dyspozycje internetowe, składane za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz w Getin Point, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, mogą być składane przez Klientów codziennie w ciągu całej doby, ale są realizowane przez Bank tylko w Dni Robocze. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 2. Dyspozycje telefoniczne (za pośrednictwem Contact Center), w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach pracy Contact Center. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 3. Dyspozycje, w tym dyspozycje założenia Lokaty, składane w formie papierowej w Placówce Dystrybutora są przyjmowane wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach pracy Placówek Dystrybutora i przekazywane Bankowi do realizacji. Bank realizuje Dyspozycje w terminie trzech Dni Roboczych od momentu złożenia Dyspozycji W celu zgłoszenia przez Klienta: jakiegokolwiek roszczenia wobec Banku, zastrzeżeń, stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację. 2. Reklamacje Klienta powinny zostać złożone niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej ich złożenie, w formie: a) ustnej, za pośrednictwem Contact Center pod numerami telefonu prezentowanymi w placówkach i w Witrynie Internetowej,

6 b) elektronicznej, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy w Witrynie Internetowej, c) pisemnej, poprzez złożenie w Placówce Dystrybutora lub wysłanie pocztą na adres: Getin Noble Bank SA Biuro Alternatywnych Kanałów Sprzedaży UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Klienta. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Klienta, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W wypadku gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Klienta przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank informuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. 8. Klientowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 15 Bank informuje, że środki pieniężne zgromadzone na Rachunku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną Klient musi dysponować komputerem klasy PC z aktywnym dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Witryny Internetowej w celu dostarczania do Banku treści o charakterze bezprawnym. 17 Bank publikuje aktualną treść niniejszego Regulaminu w Witrynie Internetowej. Zmiany Regulaminu są publikowane w ten sam sposób i obowiązują w odniesieniu do Lokat założonych po ich opublikowaniu (tj. Lokat założonych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu zmiany Regulaminu) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), dostępnego w Witrynie Internetowej, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. W razie rozbieżności w treści postanowień niniejszego regulaminu i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Skarby Jesieni I. Organizator Promocji 1. Promocja Skarby Jesieni zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata Mistrz Oszczędzania zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokata zapasy na zimę. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Lokata zapasy na zimę. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Lokata zapasy na zimę I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata zapasy na zimę zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

9 miesięcy 1,65% PLN Brak

9 miesięcy 1,65% PLN Brak TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 26 września 2017 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem Regulamin Promocji Pakiet Lokata z Funduszem I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z Funduszem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER 1 Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna ustala Regulamin aktywacji Konta Alerty BIK z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/22 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali roku

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo