Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )"

Transkrypt

1 Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwana dalej Organizatorem lub Bankiem. II. Warunki ogólne Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu w Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz ze zm.). III. Zakres przedmiotowy Promocji Promocja dotyczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Swobodne (dalej: Konto Swobodne ) oferowanego przez Bank. IV. Warunki przystąpienia do Promocji i warunki uczestnictwa w Promocji 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik ), która w Czasie na przystąpienie do Promocji zawrze z Bankiem Umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Swobodne (dalej: Umowa Konta Swobodnego ) oraz Umowę o kartę debetową lub Umowę o kartę kredytową GET. 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: a. dokonanie aktywacji Konta Swobodnego w terminie jednego miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia założenia pierwszej z Lokat, przy czym za dzień założenia Lokaty uznaje się dzień złożenia przez Klienta dyspozycji założenia Lokaty określonej w pkt VII 1. b. złożenia przez Uczestnika deklaracji dotyczącej utrzymywania przez okres 24 miesięcy kalendarzowych comiesięcznych wpływów na Konto Swobodne w wysokości minimum 1000 zł, przy czym wpływ środków na Konto Swobodne w wysokości nie niższej niż minimalna musi następować jednorazowo, c. pierwszego wpływu środków w wysokości i z tytułu określonego w lit. b powyżej na Konto Swobodne w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia założenia pierwszej z Lokat. Za dzień założenia Lokaty uznaje się dzień złożenia przez Klienta dyspozycji założenia Lokaty. V. Czas na przystąpienie do Promocji oraz okres uczestnictwa w Promocji 1. Uczestnicy mogą przystępować do Promocji w terminie od dnia r. do dnia odwołania. 2. W przypadku odwołania Promocji, Bank poinformuje o tym fakcie za pomocą komunikatu na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. pod adresem Promocja trwa do końca dnia w którym została odwołana. 3. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji maksymalnie przez okres 24 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji z zastrzeżeniem pkt VII 11. W ramach okresu uczestnictwa w Promocji wliczony będzie okres trwania terminowej lokaty oszczędnościowej o nazwie Lokata 12% (dalej: Lokata ). Po upływie okresu trwania terminowej Lokaty, Lokata odnowi się na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej zakładanej na okres 3 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Kartą produktu Lokaty Standardowej. 4. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia przez Uczestnika wniosku o otwarcie Konta Swobodnego. VI. Dane osobowe 1. Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Uczestnika Promocji przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

2 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. VII. Zasady Promocji 1. Z zastrzeżeniem punktu IV 2 i VII 4, za spełnienie warunku przystąpienia do Promocji określonego w punkcie IV 1 niniejszego Regulaminu Organizator przyznaje Uczestnikowi możliwość założenia podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Contact Center potwierdzającej złożenie wniosku o otwarcie Konta Swobodnego maksymalnie dwóch terminowych lokat oszczędnościowych pod nazwą Lokata 12% (dalej: Lokata ). Przez założenie Lokaty rozumie się złożenie przez Klienta drogą telefoniczną dyspozycji założenia Lokaty. 2. Oprocentowanie nominalne Lokaty zakładanej w ramach Promocji wynosi 12% w skali roku, jej kwota minimalna wynosi 1000 zł, a maksymalna 5000 zł, a okres lokowania wynosi 3 miesiące. Szczegółowe informacje na temat Lokaty zawiera Karta produktu Lokaty 12%, zamieszczona w witrynie internetowej 3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunku uczestnictwa w Promocji, o którym mowa w pkt IV 2 lit. a, wysokość oprocentowania wszystkich założonych w ramach niniejszej Promocji Lokat zostanie obniżona od pierwszego dnia przypadającego po upływie miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia założenia pierwszej z Lokat do oprocentowania obowiązującego na Lokacie Standardowej zakładanej na okres 3 miesięcy, zgodnie z Kartą produktu Lokaty Standardowej z dnia założenia Lokaty. Szczegółowe informacje na temat Lokaty Standardowej są dostępne w witrynie internetowej 4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji, o których mowa w pkt IVI 2 lit. b i c, wysokość oprocentowania wszystkich założonych w ramach niniejszej Promocji Lokat zostanie obniżona od pierwszego dnia przypadającego po upływie dwóch miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia założenia pierwszej z Lokat, do oprocentowania obowiązującego na Lokacie Standardowej, określonego w zdaniu poprzednim. 5. Nieopłacenie złożonej dyspozycji założenia Lokaty lub zerwanie Lokaty przed upływem jej okresu umownego nie uprawnia Uczestnika do złożenia ponownej dyspozycji założenia Lokaty na warunkach promocyjnych. 6. Uczestnik zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy Konta Swobodnego przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. 7. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do wykonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej wydanej do Konta Swobodnego na kwotę minimum 400 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Bank bierze pod uwagę jedynie kwotę transakcji zaksięgowanych przez Bank na Koncie Swobodnym w danym miesiącu kalendarzowym. 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt VII 7, również w przypadku gdy niewykonanie tego obowiązku było spowodowane zablokowaniem albo zastrzeżeniem karty debetowej lub karty kredytowej wydanej do Konta Swobodnego, Bank obciąży Konto Swobodne Uczestnika miesięczną opłatą za prowadzenie rachunku w kwocie 4,99 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym obowiązek ten nie zostanie spełniony. 9. Przy analizowaniu obowiązku, o którym mowa w treści pkt VII 7, nie jest brany pod uwagę miesiąc, w którym doszło do zawarcia Umowy Konta Swobodnego. Niewykonanie obowiązku w tym terminie nie skutkuje obciążeniem Konta Swobodnego Uczestnika opłatą, o której mowa w treści pkt VII Przy obliczaniu okresu 24 miesięcy kalendarzowych, o którym mowa w treści pkt IV 2 lit. b, VII 6 i VII 7 niniejszego Regulaminu, nie jest brany pod uwagę miesiąc, w którym doszło do zawarcia Umowy Konta Swobodnego. 11. Za otwarcie Konta Swobodnego w ramach niniejszej Promocji Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem kolejnych zdań niniejszego ustępu. Opłata za otwarcie Konta Swobodnego nie jest pobierana, jeżeli Uczestnik wykona zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII 6, to jest nie rozwiąże Umowy Konta Swobodnego przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli Uczestnik rozwiąże Umowę Konta Swobodnego przed upływem 24 miesięcy kalendarzowych, Bank w dniu rozwiązania tej umowy pobierze opłatę za otwarcie Konta Swobodnego w następującej wysokości: Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych, które upłynęły od otwarcia Konta Swobodnego Opłata za otwarcie Konta Swobodnego (w złotych) 0 119, , , , , , , , ,84

3 9 74, , , , , , , , , , , , , , , Klient zobowiązuje się do pokrywania opłat za otwarcie i prowadzenie Konta Swobodnego, o których mowa w pkt VII 8 i VII 11 powyżej. Klient upoważnia Bank do pobrania opłaty za otwarcie i/lub prowadzenie Konta Swobodnego bezpośrednio poprzez obciążenie tego rachunku. VIII. Reklamacje Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej). W przypadku gdy reklamacja złożona zostanie w formie pisemnej powinna zawierać dopisek na kopercie: Reklamacja Promocja Konto Swobodne + Lokata 12%. IX. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 2. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem. Do Konta Swobodnego ma zastosowanie Umowa Konta Swobodnego. Do Karty debetowej ma zastosowanie Umowa o Kartę Debetową Getinonline, natomiast do Karty Kredytowej ma zastosowanie Umowa o Kartę Kredytową. 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem jest Bank. 4. Każda promocja organizowana przez Getin Noble Bank SA stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny regulamin.

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo