Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji, której zasady określa Regulamin sprzedaży premiowej Bilet za transakcje, zwany dalej Regulaminem jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP: , numerze Regon: , zwana dalej Organizatorem lub Bankiem. 3. Czas trwania Promocji Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. 4. Uczestnicy Promocji 4.1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna ( Uczestnik ), która spełni łącznie poniższe warunki: a) jest posiadaczem lub współposiadaczem: Konta Osobistego, o którym mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym lub Rachunku Podstawowego, o którym mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanych dalej Rachunkami lub Rachunkiem, prowadzonych przez Bank na rzecz klienta indywidualnego na podstawie zawartej umowy, b) jest posiadaczem karty płatniczej wydawanej przez Bank do Rachunku na podstawie zawartej umowy, zwanej dalej Kartą, będącą elektronicznym instrumentem płatniczym (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. Nr 199, poz z późn. zm.) umożliwiającym dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty w punktach usługowo-handlowych, zwanych dalej Transakcjami, c) do której Organizator, w czasie trwania Promocji, skierował ofertę w postaci dwóch wiadomości tekstowych SMS (na ostatni podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego, jako numer do kontaktu), zwaną dalej Ofertą Użytkownik Karty, nie będący posiadaczem Rachunku dokonuje Transakcji na rzecz posiadacza Rachunku W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Raiffeisen Bank Polska S.A.

2 4.4. W Promocji brane są pod uwagę bezgotówkowe Transakcje wykonywane za pomocą Kart w punktach handlowo-usługowych, w czasie wskazanym w Ofercie W Promocji będą brane pod uwagę wyłącznie Transakcje bezgotówkowe zaksięgowane na Rachunku Uczestnika w systemie bankowym Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych po dacie dokonania Transakcji W Promocji nie będą brane pod uwagę Transakcje: a) dla których punkt usługowo-handlowy dokonał korekty lub zwrotu środków na Rachunek, b) reklamowane przez Uczestnika, c) typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymieniane na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych), przekazy pieniężne ( w tym internetowe) zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach ( w tym w kasynach internetowych), wypłaty gotówki z bankomatów, wypłaty Cash back, wpłaty gotówki we wpłatomatach, d) dokonane przez internet, e) dokonane z naruszeniem prawa lub postanowień umowy W Promocji mogą brać udział Uczestnicy: a) którzy nie złożyli przed rozpoczęciem Promocji lub w trakcie jej trwania (zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz b) którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) Z Promocji wykluczeni są Uczestnicy, których Rachunek został zamknięty przed dniem przekazania nagrody, o której mowa w pkt 6 poniżej. 5. Sposób prowadzenia Promocji 5.1. Oferta, o której mowa w pkt 4.1 lit. c) powyżej zostanie przesłana do Uczestnika Promocji w postaci dwóch wiadomości tekstowych SMS na ostatni podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego W Promocji biorą udział Transakcje dokonane Kartami z wyłączeniem Transakcji, o których mowa w pkt 4.6. powyżej Uczestnicy, którzy dokonają w czasie wskazanym w przesłanej do nich Ofercie Transakcji na łączną kwotę określoną w Ofercie otrzymają nagrodę, o której mowa w pkt 6 poniżej.

3 5.4. Dokonanie Transakcji na łączną kwotę określoną w Ofercie oznacza chęć przystąpienia do Promocji i akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie przez Uczestnika. 6. Nagrody 6.1. Nagrodę stanowi podwójny bilet do Multikina na dowolny film 2D Przekazanie nagrody, o której mowa w pkt 6.1. powyżej, nastąpi w dniu wskazanym w Ofercie przesłanej do Uczestnika Promocji Organizator wyśle wiadomość tekstową SMS zawierającą 2 unikatowe kody promocyjne, wymieniane na 2 bilety do kina na ostatni numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika, jako telefon kontaktowy. Jeden kod to jeden bilet. W treści wiadomości zostanie wskazana data ważności kodów Kody będą uprawniały do odbioru biletów bezpośrednio w kasie Multikino na terenie całego kraju. Lista kin sieci Multikino jest dostępna na stronie Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie Uczestnik jest odpowiedzialny za zaktualizowanie numerów telefonów komórkowych w Banku. W przypadku przesłania kodów, o których mowa w pkt na numer telefonu, który Bank posiada w swoich systemach, a który nie jest aktualnym numerem telefonu dla Uczestnika, Uczestnik nie posiada roszczenia o wydanie nagrody Uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę w trakcie trwania Promocji. 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r., w następujący sposób: a) osobiście - w każdym oddziale Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b) telefonicznie przez Wydział Telefonicznej Obsługi Klienta; c) listownie, za pośrednictwem poczty do dowolnego Oddziału Banku lub przesyłając na adres Banku: Raiffeisen Bank Polska S.A, Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji, ul. Fabryczna 5A, Warszawa; d) za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub innych kanałów komunikowania się na odległość, o ile Bank udostępnił Klientowi taką usługę Klient powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

4 7.3. Bank rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank poinformuje składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu oraz jego przyczynach Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Klientem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji, np.: a) telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany Bankowi przez Klienta numer telefonu komórkowego. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Klientem; b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i innych kanałów komunikowania się na odległość, o ile Bank udostępnił Klientowi taką usługę Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Klient może: a) skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; lub, b) skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dotyczy roszczeń do wysokości złotych); lub, c) zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub d) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w placówkach Organizatora i na stronie internetowej Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Informacja o zmianach dostępna będzie na stronie internetowej Banku Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

5 8.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada 2013 r.

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Twoja idealna połówka zwanego dalej Konkursem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo