Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank"

Transkrypt

1 Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia r. (zmieniony w dniu r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); Contact Center jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ), prowadząca serwis telefoniczny dla Klientów, za którego pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z obsługą Dyspozycji w tym Dyspozycji założenia Lokaty składanych przez Klienta drogą telefoniczną; Dyspozycja założenia Lokaty oświadczenie woli Klienta dotyczące założenia Lokaty, składane przez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza udostępnionego przez Bank w Witrynie Internetowej lub po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej (droga internetowa), składane przez Klienta ustnie w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center (droga telefoniczna) lub składane przez Klienta w formie papierowej w Placówce Dystrybutora (w wypadku, gdy Bank udostępni taką funkcjonalność), ważne przez okres wskazany w Karcie produktu; Dyspozycja oświadczenie woli Klienta dotyczące: zmiany danych podanych w Dyspozycji założenia Lokaty, zerwania Lokaty w czasie trwania Okresu Umownego lub zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty, składane drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center, drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Placówce Dystrybutora, o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU z 1997 r. Nr 140, poz. 979, z późn. zm.); Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające korzystanie z Bankowości internetowej udostępniane przez Bank na rzecz Klienta. Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline. Hasło internetowe hasło dostępu służące do logowania się w Witrynie Internetowej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Hasło telefoniczne hasło służące do potwierdzania za pośrednictwem Contact Center tożsamości Klienta przed rozpoczęciem obsługi telefonicznej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Login nadany przez Bank ciąg znaków identyfikujących Klienta przy logowaniu się w Witrynie Internetowej, przekazywany Klientowi na wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty adres poczty elektronicznej; Klient osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca numer PESEL i adres zameldowania na terenie Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Dyspozycję założenia Lokaty; Konsultant Contact Center pracownik Contact Center, obsługujący aktualnych i potencjalnych Klientów; Karta produktu szczegółowe warunki handlowe założenia Lokaty drogą internetową, telefoniczną lub w Placówce Dystrybutora, o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Lokata terminowa lokata oszczędnościowa prowadzona przez Bank w złotych, która służy wyłącznie do przechowywania przez Bank środków pieniężnych Klienta, przez okres ustalony z Bankiem, w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu (odsetki) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia rozliczeń pieniężnych; Okres Umowny okres, na jaki została założona Lokata; Pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do czynności wskazanych w dokumencie pełnomocnictwa; Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową; Umowa umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej; Witryna Internetowa witryna internetowa Banku dostępna pod adresem Po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej za pomocą Loginu i Hasła internetowego Klient będzie się znajdował w strefie chronionej przez Bank przed dostępem osób nieuprawnionych, z wykorzystaniem technik kryptograficznych.

2 2 1. Bank realizuje usługi związane z zakładaniem Lokat drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Getin Point, drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center lub w Placówkach Dystrybutora (jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność). Zakładanie Lokat z wykorzystaniem Getin Point oraz korzystanie z innych wskazanych w niniejszym regulaminie funkcjonalności Getin Point wymaga zawarcia Umowy o zawieranie Umów Produktowych wraz z Umowa o Bankowość elektroniczną Getinonline. 2. Bank realizuje usługi związane z obsługą Lokat, założonych na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty, drogą internetową, za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Getin Point, drogą telefoniczną, za pośrednictwem Contact Center, lub w Placówkach Dystrybutora (jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność), w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. 3 Dane przekazywane przez Klientów do Banku objęte są tajemnicą bankową wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ochroną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Lokata zakładana jest przez Bank na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty: w wypadku drogi internetowej, gdy Klient jest nowym Klientem poprawnie wypełnionej i przesłanej przez Klienta do Banku za pośrednictwem Witryny Internetowej po uprzednim podaniu danych wymaganych przez Bank, w wypadku drogi internetowej, gdy Klient nie jest nowym Klientem Banku poprawnie wypełnionej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej lub w Getin Point (jeśli klient zawarł umowę o której mowa w 2 ust. 1), w wypadku drogi telefonicznej poprawnie złożonej przez Klienta w formie ustnej w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, w wypadku wniosku papierowego poprawnie wypełnionej przez Klienta Dyspozycji założenia Lokaty w Placówce Dystrybutora. 2. Za Dyspozycję założenia Lokaty poprawnie wypełnioną (w wypadku drogi internetowej oraz w wypadku wniosku papierowego złożonego w Placówce Dystrybutora) lub poprawnie złożoną (w wypadku drogi telefonicznej) uznaje się taką Dyspozycję założenia Lokaty, w której Klient podał wszystkie informacje wymagane przez Bank do założenia Lokaty. 3. Do zawarcia Umowy i założenia Lokaty dochodzi warunkowo w momencie złożenia Dyspozycji założenia Lokaty, pod warunkiem wpływu w okresie ważności Dyspozycji założenia Lokaty, na wskazany przez Bank numer rachunku bankowego, środków przeznaczonych na założenie Lokaty z rachunku, którego właścicielem jest Klient. 4. Lokata jest zakładana na czas i kwotę określone w Dyspozycji założenia Lokaty, z zastrzeżeniem ust Minimalna i maksymalna kwota Lokaty zakładanej drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz w Placówce Dystrybutora określona jest w Karcie produktu. Jeżeli w Karcie produktu minimalna lub maksymalna kwota Lokaty nie zostały określone, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń w tym zakresie. 6. Bank może określać dopuszczalną liczbę Lokat zakładanych przez Klienta na warunkach określonych w Karcie produktu poprzez wskazanie w Karcie produktu ich minimalnej bądź maksymalnej liczby oraz stosować ograniczenia czasowe w zakresie możliwości założenia określonej liczby lokat. Jeśli w Karcie produktu minimalna lub maksymalna liczba Lokat nie została określona, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń ilościowych w tym zakresie. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zakładania Lokat (określonych w Karcie produktu) z zastrzeżeniem, że zmienione warunki dotyczą nowo zakładanych Lokat (tzn. Lokat zakładanych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu nowych warunków), bez wpływu na treść już zawartych umów. O ile nie określono inaczej, zmiana warunków Lokaty pozostaje również bez wpływu na ograniczenia ilościowe określone w ust Lokata jest zakładana na warunkach określonych w Karcie produktu, obowiązujących w dniu złożenia Dyspozycji założenia Lokaty. Postanowienia te obowiązują również w wypadku określenia minimalnej bądź maksymalnej liczby Lokat, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Po śmierci Klienta będącego posiadaczem Lokat/y, Bank ma obowiązek dokonania z rachunku Lokaty, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) Kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Klienta osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Klienta oraz rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) Kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Klienta, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, c) Kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej przepisami prawa tj. art. 56 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, d) Wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)

3 2. Wypłaty z rachunku Lokaty zmarłego Klienta dokonywane są wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez osobę uprawnioną (osobę, na której rzecz ma być dokonana wypłata w trybie określonym w ust. 1 powyżej). 3. W razie śmierci Klienta, który nie ustanowił dyspozycji na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na rachunku Lokaty pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w ust. 1 lit. a) i b) i/lub realizacji dyspozycji na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na rachunku Lokaty dokonywana jest na rzecz spadkobierców. 4. Wypłata z rachunku Lokaty zmarłego Klienta (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapis testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient może dokonać pisemnie. 3. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Klienta dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku. Powyższy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę. 4. Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte Dyspozycją wchodzą do spadku. 5. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 6. Jeżeli Klient wydał więcej niż jedną Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 3, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Klienta przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Klienta, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Klienta. 8. Z rachunku Klienta zmarłego przed dniem 1 stycznia 2007 r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego. 9. Osobie wskazanej w Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank udziela informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie, jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Bank nie udziela informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji. 10. Spadkobiercy Bank udziela informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Szczegółowe informacje o rodzajach Lokat oferowanych przez Bank, minimalnych i maksymalnych kwotach Lokat (o ile Bank przewiduje ograniczenia w tym zakresie), ewentualnych ograniczeniach ilościowych oraz wysokości oprocentowania środków zdeponowanych na Lokatach dostępne są w Witrynie Internetowej. Jeżeli Lokata oferowana jest przez Bank za pośrednictwem Dystrybutora, szczegółowe informacje dostępne są także w Placówce Dystrybutora. 2. Jeżeli Karta Produktu Lokaty nie stanowi inaczej, oprocentowanie Lokat terminowych naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Lokacie terminowej, począwszy od dnia ich wpłaty na Lokatę terminową (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Lokaty terminowej (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Lokacie terminowej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Naliczanie i dopisywanie odsetek na Lokacie terminowej odbywa się w dniu kapitalizacji określonym w Karcie Produktu Lokaty oraz w dniu jej zerwania (o ile zgodnie z Kartą Produktu Lokaty zerwanie nie powoduje utraty naliczonych odsetek). 5. Uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie Lokaty oraz składanie Dyspozycji jest możliwe poprzez: a) Witrynę Internetową po zalogowaniu się przez Klienta, b) Contact Center, c) Placówki Dystrybutorów. d) Getin Point ( jeśli klient zawarł umowę o której mowa w 2 ust. 1). 6. Dyspozycje, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank po dokonaniu weryfikacji tożsamości Klienta. 7. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w wypadku logowania się w Witrynie Internetowej wymagają wpisania: a) Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego na adres poczty elektronicznej w wiadomość , b) Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego pod numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta, c) Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej.

4 8. Identyfikacja Klienta w Bankowości internetowej udostępnionej przez Getin Point wymaga: a) wpisania Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej na zasadach określonych w Regulaminie, b) wpisania Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta dla Bankowości internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie, c) wpisania Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; d) umieszczenia w czytniku aktywnej karty płatniczej wydanej przez Bank oraz wpisanie kodu PIN do danej karty (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność). 9. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center wymaga podania: a) imienia i nazwiska Klienta, numeru PESEL Klienta oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta, b) Hasła telefonicznego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego pod numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, Klient zostaje poproszony o podanie losowo wybranych znaków z hasła, na zasadach określonych w Regulaminie. 10. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora dokonywane są przez pracowników Placówki Dystrybutora poprzez okazanie przez Klienta dowodu osobistego, z zastrzeżeniem 5 ust. 7 Regulaminu. 11. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta są przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). 12. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji Klienta oraz trybu zgłaszania utraty Loginu lub Hasła zawiera Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej i telefonicznej Witryna Getinonline Błędna identyfikacja Klienta, poprzez trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Hasła internetowego podczas logowania, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do strefy Klienta. Licznik prób błędnego podania Hasła internetowego jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. W wypadku błędnej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy Klient będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dowodu osobistego. 3. W wypadku utraty Loginu lub Hasła internetowego bądź zablokowania dostępu internetowego Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku pozytywnej identyfikacji Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta, zarejestrowany przez Bank, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez Bank. 4. W wypadku utraty Hasła telefonicznego Klient powinien skontaktować się z Contact Center, dzwoniąc z numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank. Konsultant Contact Center przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. Po pozytywnej identyfikacji Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, nowe Hasło telefoniczne zostanie wysłane w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego Klienta zarejestrowany przez Bank. W wypadku, o którym mowa powyżej, Konsultant może także skierować Klienta do Placówki Dystrybutora, gdzie pracownik, po szczegółowej weryfikacji Klienta na podstawie jego dowodu osobistego, wypełni formularz. Pracownik jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. 5. W wypadku zastrzeżenia lub utraty numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank Klient powinien skontaktować się z Contact Center, dzwoniąc z dowolnego numeru telefonu. W takim wypadku: a) jeśli Klient posiada Hasło telefoniczne, Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku pozytywnej identyfikacji możliwa będzie zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta, wykorzystywanego do kontaktu z Bankiem; b) jeśli Klient utracił Hasło telefoniczne, Konsultant na podstawie szczegółowej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy wypełni formularz, który dostarczy Klientowi pocztą kurierską na adres wskazany przez Klienta w trakcie rozmowy. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. Po zwrocie do Banku podpisanego formularza, za pośrednictwem poczty kurierskiej, Konsultant Contact Center kontaktuje się z Klientem celem weryfikacji danych podanych w formularzu oraz zmiany numeru telefonu komórkowego i nadania nowego Hasła telefonicznego. 6. W wypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej, zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej. 7. W wypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego, zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W wypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego.

5 9 1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do Lokaty terminowej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione w Placówce Dystrybutora bądź za pośrednictwem kuriera. 4. Bank dostarcza Klientom w celach pomocniczych wzór pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dokumentem tożsamości, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta oraz podpisu osoby, której udzielone zostaje pełnomocnictwo. Bank przyjmuje również pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez pracownika/osoby działającej w imieniu Banku. 5. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest Klientem Banku lub nie złożył w Banku karty informacyjnej Klienta ze wzorem podpisu, udzielenie pełnomocnictwa wymaga obecności pełnomocnika w Placówce Dystrybutora ze względu na konieczność złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu na karcie informacyjnej Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga obecności pełnomocnika. 6. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Klient w pełnomocnictwie lub w umowie zawartej z Bankiem upoważni pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. 7. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w każdym czasie. 8. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od daty wskazanej w pisemnej dyspozycji odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niż od dnia jej otrzymania przez Bank. 9. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: a) do pojedynczej umowy lub do wszystkich rachunków depozytowych Klienta, b) stałe, okresowe lub jednorazowe 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub Pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, d) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do wszystkich rachunków depozytowych Klienta rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa do pozostałych rachunków depozytowych Klienta. 11. Bank zastrzega sobie prawo odmowy uznania umocowania pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, jego ważności, rodzaju, zakresu lub tożsamości pełnomocnika. 12. Pełnomocnik może złożyć Dyspozycje dotyczące Lokaty wyłącznie w Placówce Dystrybutora Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i chronić przekazane przez Bank Login, Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. W razie podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, Loginu lub telefonu komórkowego, którego numer został wskazany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank Środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłacane są przez Klienta jednorazowo i w pełnej zadeklarowanej wysokości na rachunek, wskazany przez Bank w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty. Dyspozycja przekazania środków na założenie Lokaty może być realizowana przy użyciu polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej realizowanej za pośrednictwem Getin Point. 2. Bank zastrzega sobie prawo niezałożenia Lokaty oraz zwrotu środków na rachunek, z którego środki wpłynęły do Banku, w następujących wypadkach: a) gdy kwota środków przekazanych na założenie Lokaty jest niezgodna z kwotą określoną w Dyspozycji założenia Lokaty, b) środki przeznaczone na założenie Lokaty zostały przekazane na rachunek inny niż wskazany przez Bank, c) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku po upływie okresu ważności Dyspozycji założenia Lokaty, d) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient, e) gdy zostały przekroczone limity kwotowe wpłaty gotówkowej realizowanej za pośrednictwem Getin Point. 3. Bank w Okresie Umownym nie przyjmuje dopłat do założonej Lokaty ani wniosków o częściową wypłatę środków z Lokaty.

6 12 W czasie trwania Okresu Umownego Klient ma możliwość zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty w formie pisemnej lub może zapoznać się z takim potwierdzeniem w formie elektronicznej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej. Zamówienie takie Klient może złożyć po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej lub poprzez złożenie Dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Potwierdzenie w formie pisemnej wysyłane jest przez Bank na ostatni podany adres do korespondencji. Potwierdzenie w formie elektronicznej jest dostępne w każdym momencie trwania okresu umownego po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej W terminie jednego Dnia Roboczego od zakończenia Okresu Umownego Bank przekaże kwotę Lokaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi 19% na rachunek wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 i W wypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej z kapitalizacją odsetek z kwoty Lokaty powiększonej o skapitalizowane odsetki Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach określonych w Karcie produktu Lokaty, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. 3. W wypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej bez kapitalizacji odsetek z kwoty Lokaty Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach (w tym w szczególności z oprocentowaniem) określonych w Karcie produktu, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. Natomiast odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminy wynosi 19%, Bank wypłaca na rachunek wskazany w Dyspozycji w przedmiocie zwrotu skapitalizowanych odsetek na rachunek Klienta złożonej telefonicznie za pośrednictwem Contact Center. 14 W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania Dyspozycji przez Bank, Bank naliczy odsetki od kwoty Dyspozycji, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz wypłaci je na rachunek wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Klienta przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Klient ma możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Lokaty następuje na podstawie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty. 2. Złożenie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje utratą należnych odsetek, chyba że zapisy karty produktu Lokaty stanowią inaczej. Należne odsetki, o ile przewidują to warunki określone w Karcie produktu, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi 19%, wraz z kwotą Lokaty, Bank wypłaci Klientowi w terminie: a) jednego Dnia Roboczego na rachunek wskazany przez Klienta w Dyspozycji złożonej drogą internetową lub drogą telefoniczną, b) trzech Dni Roboczych na rachunek wskazany w Dyspozycji papierowej złożonej w Placówce Dystrybutora. 3. Bank przekaże należne środki na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Klient, podany przez Klienta, w Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty lub w uprzednio złożonej Dyspozycji w przedmiocie zmiany sposobu odnawialności Lokaty Dyspozycje internetowe, składane za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz w Getin Point, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, mogą być składane przez Klientów codziennie w ciągu całej doby, ale są realizowane przez Bank tylko w Dni Robocze. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 2. Dyspozycje telefoniczne (za pośrednictwem Contact Center), w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank w godzinach pracy Contact Center. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 3. Dyspozycje, w tym dyspozycje założenia Lokaty, składane w formie papierowej w Placówce Dystrybutora są przyjmowane wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach pracy Placówek Dystrybutora i przekazywane Bankowi do realizacji. Bank realizuje Dyspozycje w terminie trzech Dni Roboczych od momentu złożenia Dyspozycji. 4. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Dystrybutora dostępna jest na stronie i W celu zgłoszenia przez Klienta: jakiegokolwiek roszczenia wobec Banku, zastrzeżeń, stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację. 2. Reklamacje Klienta powinny zostać złożone niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej ich złożenie, w formie:

7 a) ustnej, za pośrednictwem Contact Center pod numerami telefonu prezentowanymi w placówkach i w Witrynie Internetowej, b) elektronicznej, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy w Witrynie Internetowej, c) pisemnej, poprzez złożenie w Placówce Dystrybutora lub wysłanie pocztą na adres: Getin Noble Bank SA Biuro Alternatywnych Kanałów Sprzedaży UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Klienta. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Klienta, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W wypadku gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Klienta przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank informuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. 8. Klientowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 18 Bank informuje, że środki pieniężne zgromadzone na Rachunku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, odmowy przeprowadzenia transakcji, rozwiązania Umowy, nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną Klient musi dysponować komputerem klasy PC z aktywnym dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Witryny Internetowej w celu dostarczania do Banku treści o charakterze bezprawnym. 21 Bank publikuje aktualną treść niniejszego Regulaminu w Witrynie Internetowej. Zmiany Regulaminu są publikowane w ten sam sposób i obowiązują w odniesieniu do Lokat założonych po ich opublikowaniu (tj. Lokat założonych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu zmiany Regulaminu) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), dostępnego w Witrynie Internetowej. 2. W razie rozbieżności w treści postanowień niniejszego regulaminu i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo