Regulamin Umowy Ramowej. (obowiązuje od dnia )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Umowy Ramowej. (obowiązuje od dnia )"

Transkrypt

1 Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank. 1/5 Regulamin Umowy Ramowej (obowiązuje od dnia ) Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin, stanowiący integralną część Umowy Ramowej, określa zasady i zakres świadczenia na rzecz Klientów przez usług Bankowości Telefonicznej oraz Bankowości Internetowej. 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Placówki Banku, Placówki Pośrednika, witryny internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Każdy Klient przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy Ramowej jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podpisania Umowy Ramowej. 5. Bank udostępnia, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, wzory Umowy Ramowej, Umów produktowych i ich regulaminy. 6. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Bank Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi zł (w pełni wpłacony). Klient osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU Nr 173, poz z późn. zm.). Określenie to oznacza również osobę składającą wniosek o zawarcie Umowy. Placówka Banku jednostkę operacyjną Banku (oddział, punkt obsługi Klienta). Contact Center jednostkę organizacyjną Banku świadczącą usługę telefonicznej obsługi aktualnych oraz potencjalnych Klientów w zakresie informacyjnym, sprzedażowym oraz transakcyjnym. Konsultant Contact Center pracownika Contact Center, obsługującego aktualnych i potencjalnych Klientów. Umowa Ramowa lub Umowa zawartą przez Klienta umowę określającą zasady jej zawierania oraz zawierania Umów produktowych, formę właściwą dla ich zmian, jak również zasady świadczenia Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej. Umowy produktowe umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), umowę o kartę płatniczą w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), umowę rachunku oszczędnościowego, jak również inne umowy zawarte pomiędzy Stronami w chwili zawarcia Umowy Ramowej lub zawierane w przyszłości, w formie pisemnej lub w formie tzw. równoważnej, tj. na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (DzU Nr 72, poz. 665 ze zm.) ( Prawo bankowe ), których przedmiotem są produkty finansowe oferowane przez Bank w ramach Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej. Czynności bankowe określone w Umowach produktowych czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz Klienta także za pośrednictwem usług Bankowości Telefonicznej lub Bankowości Internetowej. Rachunki (lp Rachunek) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki dla rozliczeń udzielonych kredytów, w tym operacji dokonanych kartą kredytową (Rachunki kredytowe), prowadzone przez Bank na rzecz Klienta na podstawie Umów produktowych, do których Bank zapewnia usługę Bankowości Telefonicznej i Internetowej. Regulamin niniejszy Regulamin Umowy Ramowej. Regulaminy produktów regulaminy dotyczące Umów produktowych, będące ich integralną częścią. Tabela / Tabele Opłat i Prowizji tabele opłat i prowizji dla poszczególnych czynności bankowych objętych Umowami produktowymi. Tabela / Tabele Oprocentowania tabele oprocentowania dla poszczególnych produktów bankowych objętych Umowami produktowymi. Komunikat komunikat skierowany do Klientów zawierający informacje dotyczące świadczenia przez Bank usług lub proponowanych przez Bank zmian w Umowie Ramowej, Umowach produktowych dokonywany za pośrednictwem systemu Bankowości Telefonicznej i/lub Internetowej w ramach systemu transakcyjnego. Komunikat może być także udostępniany na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku, w witrynie internetowej lub w systemie transakcyjnym. Bankowość Internetowa usługę świadczoną przez Bank na podstawie Umowy zapewniającą dostęp do rachunków prowadzonych na podstawie Umów produktowych oraz umożliwiającą w szczególności uzyskiwanie informacji o operacjach, saldzie oraz składanie innych dyspozycji i/lub zleceń określonych w Umowie oraz w Regulaminie Umowy Ramowej z wykorzystaniem internetu i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową. Bankowość Telefoniczna usługę świadczoną przez Bank na podstawie Umowy zapewniającą dostęp do rachunków prowadzonych na podstawie Umów produktowych oraz umożliwiającą w szczególności uzyskiwanie informacji o dokonanych operacjach, saldzie oraz składanie dyspozycji i/lub zleceń określonych w Umowie oraz w Regulaminie Umowy Ramowej przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Witryna internetowa stronę internetową. Systemy Bankowość Internetową oraz Bankowość Telefoniczną. System transakcyjny aplikację dostępną po pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta w ramach witryny internetowej, umożliwiającą korzystanie z Bankowości Internetowej. Login ustalony ciąg znaków identyfikujący Klienta w Bankowości Internetowej. Hasło internetowe ciąg wybranych znaków służący do identyfikacji Klienta w Bankowości Internetowej. Hasło telefoniczne ciąg wybranych cyfr służący do identyfikacji Klienta w Bankowości telefonicznej. Hasło jednorazowe kod SMS stanowiący ciąg losowo wybranych cyfr lub liter przesyłany przez Bank Klientowi celem potwierdzenia operacji realizowanej poprzez system transakcyjny. Autoryzacja zatwierdzenie Kodem Autoryzacji złożonej dyspozycji Klienta. Kod Autoryzacji żądaną przez system transakcyjny kombinację cyfr przekazanych w wiadomości SMS, określaną jako kod SMS, konieczną do autoryzacji dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości Internetowej. Dyspozycja oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej autoryzowane w sposób właściwy dla danego systemu. Zlecenie płatnicze dyspozycję przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego w formie bezgotówkowej. Dokument tożsamości ważne: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu. Dostępne środki środki własne Klienta zgromadzone na rachunku, pomniejszone o ustanowione blokady. Pośrednik podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (DzU z 1997 r. Nr 140, poz. 979 z późn. zm.). Akceptant przedsiębiorcę honorującego kartę płatniczą jako formę płatności za towary lub usługi. Zakres usług Bankowości Internetowej i Telefonicznej 2 1. Bank udostępnia Klientowi systemy Bankowości Telefonicznej i Internetowej umożliwiające Klientowi dostęp do Rachunków Klienta prowadzonych na podstawie Umów produktowych oraz wykonywanie zleceń Klienta, w tym czynności bankowych określonych Umowami produktowymi i realizację innych dyspozycji Klienta, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz w niniejszym Regulaminie. 2. Systemy umożliwią składanie przez Klienta oświadczeń woli (dyspozycji, zleceń) w formie elektronicznej, związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jak również oświadczeń woli dotyczących zawierania i zmiany Umów produktowych, a także uzyskiwania informacji o usługach bankowych świadczonych lub oferowanych przez Bank na rzecz Klienta. 3. W ramach poszczególnych Umów produktowych Klient ma możliwość dokonywania w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej oraz w systemie Bankowości Telefonicznej czynności wskazanych w Komunikacie oraz określonych Umową oraz Regulaminem. 4. Bank może w trakcie trwania Umowy Ramowej zmienić listę dyspozycji dostępnych w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej lub systemie Bankowości Telefonicznej. Zmiana nie skutkuje zmianą Umowy Ramowej ani Regulaminu, przy czym Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Ramowej na zasadach w niej określonych. 5. Bank może rozszerzyć listę usług dostępnych w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej, o ile usługi te mieszczą się w zakresie czynności bankowych określonych zawartymi pomiędzy Bankiem a Klientem Umowami produktowymi. Zmiana zakresu usług jest wiążąca dla Stron i nie wymaga zmiany Umowy Ramowej ani Umów produktowych, co oznacza, że Klient uzyskuje możliwość korzystania z tych usług w ramach Umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. 6. Strony mogą postanowić, że rozpoczęcie wykonywania zawartej Umowy produktowej nastąpi po dokonaniu dodatkowych czynności. 7. Opłaty i prowizje należne z tytułu wykonywania każdej Umowy produktowej rozliczane są w ciężar produktu, którego dotyczy dana opłata lub prowizja, lub w inny sposób ustalony w Umowie produktowej. 8. Klient upoważnia Bank do obciążania Rachunków kwotą dokonanych operacji oraz opłatami i prowizjami określonymi Umowami produktowymi. 9. W przypadku czasowych ograniczeń dostępności wykonywania czynności bankowych w ramach Bankowości Internetowej obsługa Klienta następuje w Placówce Banku lub przez Pośrednika. 10. O udostępnieniu lub ograniczeniu dostępności usług Bank informuje za pośrednictwem witryny internetowej z trzydniowym wyprzedzeniem, w formie Komunikatu. Bank przesyła Komunikat na adres Klienta wskazany zgodnie z Umową Ramową. 11. Pełny zakres funkcji systemów jest prezentowany na stronie internetowej. 12. Ograniczenie dostępu Klientów do systemów jest możliwe wyłącznie w przypadku konserwacji systemów, która z przyczyn technicznych wymaga wyłączenia serwerów Banku na czas niezbędny do dokonania konserwacji, jednakże nie dłużej niż 3 dni. Idea Bank Spółka Akcyjna,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

2 Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank. 2/ W zakresie określonym Umowami produktowymi, z zastrzeżeniem 2 ust. 9, Klient ma możliwość dokonywania w systemie transakcyjnym Bankowości Internetowej następujących czynności: a) Twoje finanse szybki przegląd finansów po zalogowaniu się, możliwość wykonania najczęstszych operacji zaraz po zalogowaniu się; b) przelewy: krajowy; c) definiowanie przelewów z przyszłą datą realizacji; d) możliwość zbiorczego zatwierdzania operacji za pomocą jednego kodu SMS; e) możliwość definiowania przelewów i odbiorców; f) definiowanie i obsługa zleceń stałych; g) wgląd w historię rachunku z możliwością filtrowania według kryteriów zdefiniowanych w systemie transakcyjnym; h) drukowanie i zapis do pliku w formacie PDF potwierdzeń transakcji; i) podgląd przelewów odrzuconych; j) obsługa (zakładanie, modyfikacja, zrywanie) lokat; k) możliwość zakładania lokat bez konieczności posiadania rachunku zasilenie wpłatą z zewnątrz; l) podgląd listy kart płatniczych (debetowych i kredytowych); m) podgląd transakcji dokonanych na karcie, w tym szczegółowe informacje o nierozliczonych transakcjach wykonanych kartą; n) możliwość aktywacji, zastrzeżenia oraz zmiany limitów na posiadanych kartach; o) możliwość wykonania przelewu z rachunku karty kredytowej; p) kontakt z Bankiem za pomocą formularza kontaktu; q) zmiana adresu korespondencyjnego; r) zmiana numeru telefonu komórkowego, stacjonarnego i adresu ; s) powiadomienia dotyczące spłaty karty kredytowej; t) możliwość blokady kanałów dostępu; u) zmiana hasła do logowania na WWW i w Bankowości Telefonicznej; v) zmiana kodu PIN do karty płatniczej. 2. W ramach usług Bankowości Telefonicznej Bank przyjmuje dyspozycje dotyczące: a) uzyskania wszelkich informacji dotyczących Rachunków Klienta, takich jak wysokość salda, dostępnych środków, ostatnio dokonanych transakcji, data i wysokość najbliższej spłaty w przypadku Rachunków kredytowych, inne informacje wymagane przez Klienta, b) zamówienia historii Rachunków Klienta, c) zamówienia potwierdzenia wykonania przelewu, d) realizacji na dowolny rachunek przelewu wolnych środków, e) zmiany parametrów poszczególnych Rachunków, takich jak zamiana adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu , cyklu rozliczeniowego w przypadku Rachunków kredytowych, f) złożenia dyspozycji zlecenia stałego w krajowym obrocie płatniczym, w przypadku gdy Umowy produktowe je przewidują, g) modyfikacji dyspozycji zlecenia stałego lub jego odwołania, h) założenia lub zerwania lokaty terminowej, i) zablokowania / odblokowania Karty, j) zastrzeżenia Karty, k) złożenia rezygnacji z Karty, l) zamówienia nowej Karty do Rachunku w miejsce zastrzeżonej, m) dokonania zmiany limitów dziennych dla transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych. 3. Usługi Bankowości Telefonicznej zapewniają dostęp do: a) Rachunków złotowych, otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta oraz Rachunków kredytowych do karty kredytowej wydanej przez Bank, b) wszystkich kart płatniczych i kredytowych wydanych do Rachunków Klienta w chwili zawarcia Umowy, jak również wydanych w przyszłości, c) wszystkich Rachunków lokat otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta oraz Rachunków lokat otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta w przyszłości. 4. W przypadku zmiany zakresu usług Bank ogłasza aktualny zakres usług Bankowości Telefonicznej oraz Bankowości Internetowej w formie Komunikatu w witrynie internetowej. Ponadto Bank doręcza Klientom treść Komunikatu na adres zgodnie z Umową Ramową. 5. W przypadku korzystania przez Klienta z innych usług Banku na podstawie odrębnych umów nieobjętych bankowością elektroniczną umowy te nie mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów Bankowości Telefonicznej i Internetowej witryna, chyba że Bank rozszerzy funkcje tych systemów. 6. Bank zastrzega sobie możliwość rozszerzania usług Bankowości Telefonicznej lub Bankowości Internetowej o nowe funkcje. O ile zmiany te mieszczą się w zakresie czynności bankowych określonych w Umowach produktowych, zmiany te nie stanowią zmiany Umowy Ramowej, Umów produktowych oraz Regulaminu i Regulaminów produktów, zaś Klient uzyskuje możliwość korzystania z nowych funkcji od dnia ich wprowadzenia. 7. Dyspozycje internetowe mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże realizowane są tylko w dni robocze z wyjątkiem sobót, w godzinach pracy Banku. Dyspozycje telefoniczne składane za pośrednictwem Contact Center przyjmowane są wyłącznie w dni robocze z wyjątkiem sobót, w godzinach pracy Banku. Aktualne godziny pracy Banku podawane są w Komunikacie. 8. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej w sposób określony Umową spełnia wymagania formy pisemnej, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (równoważna forma pisemna). 9. Realizacja dyspozycji składanych w systemach Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej odbywa się w formie internetowej lub telefonicznej, przy czym Klient zobowiązany jest do stosowania zasad identyfikacji i autoryzacji określonych w Regulaminie. 10. Czasem właściwym do realizacji Zleceń płatniczych i innych dyspozycji składanych poprzez internet jest czas środkowoeuropejski (CET) albo czas letni środkowoeuropejski, w okresie od jego wprowadzenia do odwołania. 11. Wszystkie dyspozycje w Bankowości Telefonicznej oraz w Bankowości Internetowej są nagrywane i utrwalane; stanowią dowód w przypadku sporu dotyczącego faktu złożenia dyspozycji i jej treści. 12. Za realizację Dyspozycji złożonych przy użyciu usług Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umów produktowych dotyczących Rachunków. 13. Zasady zmiany Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania określają szczegółowo Umowy produktowe oraz Regulaminy Produktów. 14. Klient upoważnia Bank do obciążania Rachunków kwotą dokonanych Operacji oraz opłatami i prowizjami określonymi Umowami produktowymi. 15. Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora Realizacja usług Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej wymaga wykorzystania następujących danych osobowych Klienta: (i) imię i nazwisko, (ii) numer PESEL / seria i numer paszportu, dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (iii) data urodzenia, (iv) nazwisko rodowe matki, (v) adres zameldowania na pobyt stały, (vi) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), (vii) dane dotyczące rachunku (numer i data zawarcia Umowy produktowej, numer rachunku, waluta kredytu), (viii) adres elektroniczny. 2. Bank wydaje i doręcza Klientowi w sposób określony w Regulaminie przypisane mu indywidualnie: jeden login, jedno hasło telefoniczne i jedno hasło internetowe. Dane te służą identyfikacji Klienta niezależnie od liczby zawartych Umów produktowych. 3. Przy pierwszym logowaniu się do systemu transakcyjnego system wymusza zmianę hasła internetowego. Kolejne zmiany hasła następują wedle uznania Klienta, w dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości Internetowej. 4. Złożenie Dyspozycji następuje po identyfikacji Klienta, za pomocą przydzielonego mu Hasła. 5. Bank jest upoważniony do przetwarzania, poprzez Contact Center, następujących danych osobowych Klienta, w celu potwierdzenia jego tożsamości przed realizacją Dyspozycji: (i) imię i nazwisko, (ii) numer PESEL / seria i numer paszportu, dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (iii) data urodzenia, (iv) nazwisko rodowe matki, (v) adres zameldowania na pobyt stały, (vi) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), (vii) dane dotyczące rachunku (numer i data zawarcia Umowy produktowej, numer rachunku, waluta kredytu), (viii) adres elektroniczny, a także losowo wybrane znaki Loginu i Hasła. 6. Klient otrzymuje Login oraz Hasło niezbędne do korzystania z usługi Bankowości Telefonicznej. Klient otrzyma Hasło pod wskazany przez siebie numer telefonu komórkowego, zaś Login otrzyma na wskazany adres Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Bank z ww. danych na potrzeby realizacji Umowy. Podane dane mogą być przez Klienta w każdym czasie uaktualniane. W przypadku ich zmiany Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank, wskazując jednocześnie aktualne dane. 8. Klient nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Telefonicznej, w szczególności Klient powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości Telefonicznej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie powyższych danych 9. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie któregokolwiek z haseł wykorzystywanych w Bankowości Telefonicznej, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania jego zmiany lub do zablokowania Bankowości Telefonicznej. 10. Bank rejestruje i przechowuje na nośnikach elektronicznych wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach Contact Center. 11. W przypadku braku zgody Klienta na rejestrację rozmowy lub w przypadku awarii urządzenia nagrywającego Bank ma prawo wymagać złożenia Dyspozycji w formie pisemnej. 12. W razie wątpliwości co do treści złożonej Dyspozycji nagrania rozmów mogą być wykorzystane przez Bank w postępowaniu reklamacyjnym oraz do celów dowodowych W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła podczas identyfikacji Klienta w ramach usług Bankowości Telefonicznej Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości Telefonicznej. 2. W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła lub Loginu podczas identyfikacji Klienta w ramach usługi Bankowości Internetowej Bank zablokuje dostęp do usługi Bankowości Internetowej. 3. W przypadku utraty przez Klienta Hasła zapewniającego dostęp do Bankowości Telefonicznej Bank po pełnej weryfikacji Klienta będzie mógł mu przesłać nowe Hasło do Bankowości Telefonicznej, na wskazany wcześniej przez Klienta numer telefonu. 4. Bank ma prawo zablokować dostęp do usług Bankowości Telefonicznej również w przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z usług Bankowości Telefonicznej w sposób sprzeczny z Umową, Regulaminem Umowy Ramowej lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 5. Bank niezwłocznie informuje Klienta o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej operacji z przyczyn niezależnych od Banku. Idea Bank Spółka Akcyjna,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

3 Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank. 3/ Klientowi przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej, a także do zmiany Loginu oraz Hasła w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 2. Zablokowanie usługi lub zmianę Loginu / Hasła należy zgłosić: (i) w Placówce Banku lub (ii) telefonicznie poprzez Contact Center. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, odblokowanie dostępu do usług Bankowości Telefonicznej może być zrealizowane: (i) w Placówce Banku lub (ii) telefonicznie poprzez Contact Center. 4. Odblokowanie usług zablokowanych przez Bank z przyczyn określonych w 5 ust. 1 i 2 następuje wyłącznie w Placówce Banku, po sprawdzeniu tożsamości Klienta. Warunki prawne i techniczne korzystania z usług Bankowości Telefonicznej oraz Bankowości Internetowej 7 1. Bankowość Telefoniczna i Internetowa udostępniana jest na podstawie Umowy Ramowej. 2. Dostęp do usług Bankowości Telefonicznej i Internetowej następuje za pośrednictwem następujących urządzeń: a) komputera z łączem internetowym (dla usług Bankowości Internetowej), b) telefonu z wybieraniem tonowym (dla usług Bankowości Telefonicznej). 3. Szczegółowe zasady techniczne korzystania z Bankowości Telefonicznej i Internetowej są udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej. 4. Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowej zapewnia sesja szyfrowana 128-bitowym protokołem szyfrującym. Warunki zawarcia Umowy Ramowej 8 1. Bank zamieszcza w witrynie internetowej wzorce umowne (wzór Umowy Ramowej, wzory Umów produktowych, Regulaminy produktowe, Regulamin Umowy Ramowej, Tabele Opłat i Prowizji, Tabele Oprocentowania). 2. Wzorce określone w ust. 1 zamieszczane są nieodpłatnie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, przeglądanie i drukowanie. Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy oraz Umowy produktowej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią wzorców zamieszczonych na stronie internetowej Banku. 3. Zawarcie Umowy następuje na wniosek Klienta. Wniosek może zostać złożony: a) w Placówce Banku, b) przez Pośrednika, c) przez internet na stronie poprzez wypełnienie formularza wniosku o zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy produktowej lub d) przez telefon w trakcie rozmowy z konsultantem Contact Center poprzez uzgodnienie wszystkich istotnych warunków Umowy Ramowej oraz Umowy produktowej. 4. Po złożeniu wniosku o zawarcie Umowy lub po potwierdzeniu przez Klienta istotnych ich warunków przez telefon Bank sporządza 2 egzemplarze umowy w formie pisemnej, podpisuje Umowę i dostarcza ją Klientowi pocztą kurierską na adres wskazany przez Klienta. Klient w obecności Kuriera podpisuje oba egzemplarze Umowy. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Klienta, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego przez Klienta, i poświadczenia podpisu złożonego przez Klienta pod treścią Umowy. Ponadto Klient będzie mógł zawierać dodatkowe Umowy produktowe za pośrednictwem systemu transakcyjnego Bankowości Internetowej, na podstawie art. 7 Prawa bankowego, o ile Bank udostępni taką możliwość. 5. Klient po złożeniu wniosku otrzymuje Login i Hasło do Bankowości Internetowej i Telefonicznej. O udostępnieniu systemów Bank informuje Klienta w wiadomości , przesyłając Login. Jednocześnie Klient pod wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego otrzymuje wiadomość SMS zawierającą Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne. Identyfikacja Klienta. Składanie i autoryzacja dyspozycji. Dokonywanie zastrzeżeń 9 1. Składanie dyspozycji w systemie transakcyjnym lub przez telefon jest możliwe po spełnieniu warunków opisanych w 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 2. Dla każdego Klienta Bank wydaje jeden Login, jedno Hasło telefoniczne i jedno Hasło internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na liczbę produktów objętych usługą. 3. Login dla Klienta wysyłany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku w wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta podany we wniosku. 4. Hasła telefoniczne i internetowe wysyłane są niezwłocznie po złożeniu wniosku w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego Klienta podany we wniosku. 5. Przy pierwszym logowaniu do systemu transakcyjnego system wymusza zmianę Hasła internetowego. Hasło musi zawierać od 10 do 20 dowolnych znaków, dostępnych na standardowej klawiaturze polskiej, z wyjątkiem liter z polskimi znakami diakrytycznymi (tj. liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 6. Klient może samodzielnie zmieniać Hasło internetowe w dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości Internetowej. 7. Login i hasła mogą być używane jedynie przez Klienta. Nie może on udostępniać ich 8. W przypadku, gdy Umowa Ramowa tak stanowi, Klient może wskazać inną osobę fizyczną jako Współuprawnioną lub ustanowić Pełnomocnika. Każda z tych osób otrzymuje swój własny Login i Hasła. 9. Zmiana zasad autoryzacji wymaga zmiany Umowy Ramowej Identyfikacja Klienta w Bankowości Internetowej dokonywana jest na podstawie Loginu i Hasła internetowego, które Klient wpisuje, aby zalogować się do systemu transakcyjnego. 2. Autoryzacja dyspozycji Klienta w Bankowości Internetowej polega na poprawnym podaniu Kodu Autoryzacji i zatwierdzeniu operacji Kodem Autoryzacji. Autoryzacji wymagają dyspozycje dotyczące rozporządzeń środkami pieniężnymi Klienta (przelewy, wypłaty, likwidacja lokat). Dla innych dyspozycji realizowanych w ramach rachunków Klienta Kod autoryzacji nie jest wymagany. O ile Bank udostępnia taką opcję, Klient może autoryzować wybrane kategorie dyspozycji w ten sposób, że nie będą wymagały kolejnych autoryzacji. 3. Bank dostarcza Kody Autoryzacji Klientowi w formie wiadomości SMS. Kod Autoryzacji jest ważny przez 10 minut od momentu złożenia dyspozycji. Kod Autoryzacji jest generowany do złożonej dyspozycji i może posłużyć do autoryzacji wyłącznie tej dyspozycji. Wraz z Kodem autoryzacji Klient otrzymuje informacje o szczegółach dyspozycji. 4. Identyfikacja Klienta w Bankowości Telefonicznej dokonywana jest na podstawie numeru PESEL Klienta, losowo wybranych znaków z Hasła telefonicznego oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta. 5. Złożenie dyspozycji telefonicznej następuje po poprawnej identyfikacji Klienta za pomocą przydzielonego mu Loginu i Hasła. Po przyjęciu dyspozycji konsultant Contact Center odczytuje treść dyspozycji złożonej przez Klienta oraz datę i dokładną godzinę złożenia dyspozycji, a Klient potwierdza prawidłowość złożonej dyspozycji. 6. Klient zobowiązuje się do zapoznania z treścią dyspozycji przed jej autoryzacją lub akceptacją. 7. Klient, autoryzując (akceptując) dyspozycję, składa tym samym oświadczenie woli o zleceniu Bankowi realizacji czynności bankowej lub innej czynności o treści zgodnej z treścią dyspozycji. 8. Informacja o możliwości zawarcia nowej Umowy produktowej, złożona przez Bank w formie komunikatu elektronicznego w serwisie transakcyjnym, jest ważna przez okres wskazany każdorazowo w informacji. 9. Zamieszczenie informacji nie zobowiązuje Klienta do zawarcia Umowy produktowej z Bankiem. 10. W przypadku skorzystania przez Klienta z informacji zawierana jest Umowa produktowa o treści wskazanej w ofercie, wg aktualnego wzorca stosowanego przez Bank, na warunkach określonych w Umowie produktowej, Regulaminie produktowym oraz w pozostałych wzorcach obowiązujących w chwili zawarcia tej umowy W przypadku zleceń płatniczych Bank obciąża rachunek Klienta z datą złożenia dyspozycji przez Bankowość Telefoniczną i/lub Internetową, a realizacja dyspozycji następuje najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji, chyba że inny termin wynika z dyspozycji Klienta. 2. W przypadku zleceń stałych i przelewów odroczonych Bank obciąża rachunek i realizuje dyspozycję z datą określoną jako termin realizacji dyspozycji. Jeżeli termin realizacji dyspozycji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny, obciążenie rachunku i realizacja dyspozycji następują w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. 3. W przypadku braku środków na rachunku w dniu określonym jako termin realizacji zlecenia stałego lub przelewu odroczonego, dyspozycje te podlegają próbie realizacji jeszcze przez kolejne 4 dni robocze. 4. W przypadku dyspozycji składanych po godzinie datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. 5. Kwoty dyspozycji dokonywanych za pośrednictwem systemów mogą być ograniczone limitem. Kwoty limitów określają Umowy produktowe. 6. Opłaty i prowizje należne z tytułu wykonywania czynności za pośrednictwem systemów rozliczane są, zgodnie z Umowami produktowymi, w ciężar produktu, którego dotyczy dana opłata lub prowizja, lub w inny sposób ustalony w Umowie produktowej. 7. Systemy informatyczne Banku dokonują identyfikacji odbiorcy poprzez numer rachunku bankowego. W zakresie rozliczeń międzybankowych systemy informatyczne Banku nie dokonują sprawdzenia zgodności nazwy odbiorcy z numerem rachunku bankowego. W przypadku zleceń kierowanych do Banku, zawierających niezgodność pomiędzy nazwą odbiorcy a numerem rachunku bankowego, Bank zaksięguje operację, kierując się numerem podanym w zleceniu. 8. Bank wykonuje Dyspozycje, identyfikując strony rozliczenia na podstawie numerów rachunków bankowych, zgodnych ze standardami NRB/IBAN, wskazanych w Dyspozycji oraz po nazwie odbiorcy Każde zlecenie płatnicze złożone przez Klienta za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Telefonicznej, w sposób określony Umową Ramową, jest równoznaczne z dyspozycją pisemną Klienta. 2. Zlecenia płatnicze i inne dyspozycje złożone przez Klienta mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem. 3. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej złożone wcześniej zlecenia płatnicze z odroczoną datą płatności, których termin płatności przypada po rozwiązaniu tej Umowy, nie zostaną zrealizowane. Postanowienia powyższe mają zastosowanie do zleceń czynności bankowych w przypadku wypowiedzenia Umowy produktowej, na podstawie której zlecenie miałoby zostać zrealizowane. 4. Bank potwierdza przyjęcie dyspozycji Klienta złożonej poprzez system Bankowości Internetowej w formie informacji dostarczonej poprzez system transakcyjny. Przyjęcie dyspozycji Klienta złożonej telefonicznie jest potwierdzane przez konsultanta w trakcie rozmowy telefonicznej, poprzez odczytanie treści dyspozycji. 5. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej poprzez system Bankowości Internetowej z powodu jej niekompletności, złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą, Idea Bank Spółka Akcyjna,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

4 Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank. 4/5 braku środków pieniężnych do realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, Klient otrzyma za pośrednictwem systemu transakcyjnego informację o przyczynie niezrealizowania dyspozycji przez Bank. W odniesieniu do dyspozycji złożonej telefonicznie, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w poprzednim zdaniu, konsultant Contact Center niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie o braku możliwości realizacji dyspozycji i jego przyczynie, jeśli dyspozycja nie może być zrealizowana mimo jej uprzedniego przyjęcia przez Bank. 6. Bank realizuje dyspozycje telefoniczne i internetowe na zasadach określonych w Umowie Ramowej i regulaminach produktów, których dyspozycja dotyczy. 7. Klient korzystający z wyciągów dostępnych w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umożliwiający odtworzenie. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki niedokonania przedmiotowej archiwizacji. 8. Bank potwierdza przyjęcie dyspozycji Klienta złożonej poprzez system Bankowości Internetowej, w formie informacji dostarczonej poprzez system transakcyjny. W przypadku nieprzyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej poprzez system Bankowości Internetowej z powodu jej niekompletności, złożenia dyspozycji sprzecznych ze sobą, braku środków pieniężnych do realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, Klient otrzyma za pośrednictwem systemu transakcyjnego informację o przyczynie niezrealizowania dyspozycji przez Bank. 9. W razie gdy dokonywane w ramach systemu transakcyjnego lub Bankowości Telefonicznej czynności, w szczególności składane dyspozycje, będą uzasadniać podejrzenia Banku co do ich zgodności z prawem lub będą budzić wątpliwości Banku w zakresie ich bezpieczeństwa, Bank będzie uprawniony do odmowy dokonania żądanej czynności bankowej, jej zablokowania lub dokonania innej niezbędnej czynności. W takiej sytuacji Bank niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji celem weryfikacji Klienta oraz dokonywanej czynności pod kątem jej zgodności z prawem oraz rzeczywistego zamierzenia Klienta. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości Telefonicznej i Internetowej Bank jest zobowiązany do: a) zachowania poufności wszystkich danych służących do identyfikacji i autoryzacji, którymi posługuje się Klient, b) zapewnienia Klientowi dostępu do bieżących informacji o rachunkach i innych produktach w sposób umożliwiający stałe monitorowanie transakcji dokonywanych na tych rachunkach i produktach oraz wskazanie transakcji podejrzanych. 2. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca się jednak, aby Klient upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 3. Bank prezentuje w witrynie internetowej Banku, w części dotyczącej systemu, rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. Informacje o kolejnych aktualizacjach tych rekomendacji są wysyłane za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej. Rekomendacje nie mają charakteru wiążącego dla Klienta, jednakże zalecane jest ich stosowanie. Postanowienia powyższe w żaden sposób nie naruszają zasad bezpieczeństwa wykonywania operacji w systemach Bankowości Internetowej. 4. Użytkownik nie może dostarczać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Telefonicznej, w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości Telefonicznej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie Licznik prób błędnego podania hasła internetowego jest zerowany poprzez skontaktowanie się z Contact Center. W przypadku błędnej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dokumentu tożsamości. 2. W przypadku utraty Loginu lub utraty bądź zablokowania Hasła internetowego Klient powinien skontaktować się z Contact Center. W przypadku pozytywnej identyfikacji nowy Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Umowie Ramowej, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego podany w Umowie Ramowej. 3. W przypadku utraty lub zablokowania Hasła telefonicznego Klient powinien się skontaktować z Contact Center, dzwoniąc z numeru telefonu komórkowego wpisanego w Umowie Ramowej. Konsultant przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. W przypadku pozytywnej identyfikacji Konsultant nada lub odblokuje hasło telefoniczne. Hasło telefoniczne zostanie wysłane pod numer telefonu komórkowego podany w Umowie Ramowej. W przypadku niemożności skontaktowania się z numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie Ramowej Klient powinien udać się do Placówki Banku. 4. W przypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej podanego w Umowie Ramowej Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta. W przypadku prawidłowej weryfikacji konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej w Umowie Ramowej. 5. W przypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego podanego w Umowie Ramowej Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta. W przypadku prawidłowej weryfikacji konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego w Umowie Ramowej. 6. Zastrzeżenie lub utrata numeru telefonu komórkowego uniemożliwia dokonywanie autoryzacji dyspozycji internetowych. W celu dalszego korzystania z Bankowości Internetowej Klient powinien skontaktować się z Contact Center Klient może w każdym czasie dokonać zastrzeżenia dostępu do Bankowości Internetowej lub Telefonicznej, a także zmiany Loginu oraz Hasła w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, telefonicznie poprzez Contact Center lub w Placówce Banku. 2. Bank może zastrzec dostęp Klienta do Bankowości Internetowej lub Telefonicznej bez odrębnej dyspozycji Klienta: a) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Klienta lub Banku, b) w razie podejrzenia, że z hasła, loginu, telefonu bądź adresu poczty elektronicznej Klienta może korzystać osoba nieuprawniona, c) w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta warunków Umowy Ramowej lub postanowień niniejszego Regulaminu, mogącego skutkować naruszeniem zasad bezpieczeństwa dokonywanych transakcji W przypadku czasowych ograniczeń dostępności wykonywania czynności bankowych w ramach Bankowości Internetowej i Telefonicznej obsługa Klienta następuje w Placówce Banku lub przez Pośrednika. 2. O udostępnieniu lub ograniczeniu dostępności usług Bank informuje za pośrednictwem witryny internetowej z trzydniowym wyprzedzeniem, w formie Komunikatu. Bank przesyła Komunikat na adres Klienta wskazany zgodnie z Umową Ramową. 3. Ograniczenie dostępu Klientów do systemów jest możliwe wyłącznie w przypadku konserwacji systemów, która z przyczyn technicznych wymaga wyłączenia serwerów Banku na czas niezbędny do dokonania konserwacji, jednakże nie dłużej niż 3 dni. Zasady odpowiedzialności Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz hasła i nie udostępniać ich 2. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie Loginu, Hasła, telefonu komórkowego lub uzyskała dostęp do poczty elektronicznej Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank i zastrzec dostęp do Bankowości Internetowej i/lub Telefonicznej. 3. Zastrzeżenie następuje w takiej samej formie jak złożenie dyspozycji, a ponadto może być dokonane telefonicznie poprzez Contact Center. 4. Klienta obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił informacje, o których mowa w ust Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Klienta dyspozycji zastrzeżenia dostępu do systemu Bankowości Internetowej lub Telefonicznej, począwszy od chwili złożenia i zatwierdzenia takiej dyspozycji: a) wpłynięcia dyspozycji do Banku w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej, od chwili zatwierdzenia dyspozycji, b) pisemnego potwierdzenia w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono w placówce Banku, c) potwierdzenia przez konsultanta Contact Center przyjęcia telefonicznej dyspozycji zastrzeżenia. 6. Klient odpowiada za transakcje wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia dostępu do systemu Bankowości Telefonicznej lub Internetowej, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Klienta. 7. Klienta nie obciążają operacje dokonane z wykorzystaniem Bankowości Internetowej lub Telefonicznej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Bank. 8. Klienta obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli doszło do nich z jego winy umyślnej. 9. Wszelkie czynności wykonywane przez Klienta w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do systemu bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności bankowych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie czynności z powodów wskazanych w niniejszym ustępie. Zestawienia operacji. Reklamacje Strony postanawiają, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w konkretnych Umowach produktowych, potwierdzeniem wykonanych operacji i zrealizowanych dyspozycji oraz pobranych opłat i prowizji są Zestawienia operacji sporządzane i przekazywane na warunkach (w tym odnośnie do formy) określonych w poszczególnych Umowach produktowych. 2. Zestawienia operacji w formie elektronicznej udostępniane są Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem systemu transakcyjnego w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Klient korzystający z Zestawień operacji dostępnych w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umożliwiający odtworzenie. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki niedokonania przedmiotowej archiwizacji. Idea Bank Spółka Akcyjna,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

5 Jeden człowiek. Jedna firma. Jeden bank. 5/5 3. Zestawienia operacji w formie papierowej sporządzane są za okresy miesięczne i przesyłane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na adres wskazany przez Klienta w Umowie Ramowej, chyba że właściwa Umowa produktowa stanowi inaczej. 4. Klient jest obowiązany zgłosić Bankowi niezgodności w Zestawieniu operacji albo inne nieprawidłowości związane z usługami Bankowości Internetowej. 5. Klient jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie Zestawienia operacji albo inne nieprawidłowości związane z usługami Bankowości Telefonicznej Zgłoszenia reklamacji Klient może dokonać drogą internetową na adres lub pisemnie na, Warszawa lub osobiście w dowolnej Placówce Banku. 2. Bank rozpatruje reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania kompletu informacji lub dokumentów stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie informacji od podmiotu, za którego pośrednictwem świadczona była lub reklamowana jest usługa, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o którym Bank każdorazowo poinformuje osobę składającą reklamację, podając przyczyny przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zmiany Regulaminu Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. 2. Za ważne przyczyny uznaje się: a) zmianę przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania regulacji Banku do ich treści, b) zmianę systemów informatycznych Banku wymuszającą zmianę postanowień Regulaminu, c) zmiany zakresu usług bankowości elektronicznej, polegające na: wprowadzeniu nowych produktów i usług, rozszerzeniu lub ulepszeniu funkcji istniejących usług lub produktów, rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych w ramach rachunku. 3. W przypadku zmiany zapisów Umowy Ramowej lub Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy Bank przekaże Klientowi zmienioną Umowę Ramową lub Regulamin (ewentualnie wykaz zmian), za pośrednictwem poczty bądź poprzez system transakcyjny w ramach Bankowości Internetowej lub jeżeli Klient wyraził zgodę, w formie elektronicznej na adres owy podany przez Klienta. 4. Zmiany Umowy lub Regulaminu obowiązują Klienta od określonej przez Bank daty ich wprowadzenia, chyba że Klient w terminie 30 dni od dnia przekazania powiadomienia o nowej Umowie lub Regulaminie (ewentualnie wykazie wprowadzanych zmian) wypowie Umowę. 5. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na zmiany. Zmiana niniejszego Regulaminu oraz Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga aneksu. Aktualnie obowiązujący w Banku Regulamin oraz Umowa umieszczane będą na stronie internetowej Banku W odniesieniu do Umów produktowych o prowadzenie rachunków oszczędnościowo- -rozliczeniowych Bank informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na Rachunkach bankowych objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (DzU z 2007 r. Nr 70, poz. 474, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, potwierdzone wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 Prawa bankowego, o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku do wysokości określonej w ust. 3 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.) oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego. 3. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności Banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności Banku do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro w 100%. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 4. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków. Postanowienia końcowe W relacjach Banku z Klientem stosuje się język polski. 2. Prawem właściwym do oceny stosunków Banku z Klientem przed zawarciem umowy na odległość oraz do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd rzeczowo właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta. 4. Spory wynikłe z Umowy w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym przez arbitra bankowego zgodnie z regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 23 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie Umowy produktowe i Regulaminy produktów obowiązujące w oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego. Idea Bank Spółka Akcyjna,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok

Umowa o świadczenie usługi eskok Umowa o świadczenie usługi eskok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w, ul. kod pocztowy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo