Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji Kodem autoryzacji/hasłem jednorazowym, Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych (wpłacony w całości) Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank - Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa - wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Internetową Noble Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych, Dostawca Płatnika Bank, Dokument toŝsamości - waŝny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Internetowej (zlecenie) złoŝone za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie, Infolinia - jednostka organizacyjna Banku z którą moŝliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia słuŝy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaŝy produktów i/lub usług bankowych oferowanych Noble Phone usługa bankowości telefonicznej udostępniana przez Bank Posiadaczowi Bankowości Internetowej po podpisaniu odrębnej umowy o świadczenie takiej usługi, polegająca na zapewnieniu dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji dyspozycji złoŝonych przez Posiadacza Bankowości Internetowej oraz dostępie do informacji o Rachunkach przy uŝyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Hasło unikalny ciąg znaków słuŝący do dodatkowej weryfikacji toŝsamości Posiadacza Bankowości Internetowej Karta płatnicza karta debetowa lub karta kredytowa wydane na podstawie odrębnych umów, Kod Autoryzacji/ Hasło jednorazowe Ŝądana przez system kombinacja znaków wysyłana w wiadomości SMS jako hasło jednorazowe konieczne do autoryzacji dyspozycji, Login - ustalony ciąg znaków słuŝący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej, Operacja lub Dyspozycja pienięŝna- Dyspozycja wykonania Transakcji Płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, lub przy uŝyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową, Płatnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. Posiadacz Bankowości Internetowej posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę. Posiadacz Karty Kredytowej: Posiadacz rachunku Karty Kredytowej osoba lub osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, która zawarła z Bankiem umowę o kartę kredytową, Produkt wiodący Rachunek Osobisty Noble Bank (dalej Rachunek ) w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej, Tabela Tabela opłat i prowizji Rachunku Osobistego Noble Bank, Transakcja płatnicza - zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych. Umowa Umowa o usługi Bankowości Internetowej Noble Banku, zawierana w ramach Umowy Pakietowej, na podstawie której Bank dokonuje udostępnienia Posiadaczowi usługi Bankowości Internetowej, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Internetowej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Internetowej z tym związane, Umowa Pakietowa Umowa Pakietowa Rachunku Osobistego z usługami Bankowości Internetowej Noble Banku wraz z Umową o Kartę Debetową oraz Umową Ramową lub Umowa Pakietowa z Aneksem do Umowy Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego z usługami Bankowości Internetowej Noble Banku wraz z Umową o Kartę Debetową są to Umowy zawierające pakiet produktów, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza

2 Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową Ramową, Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane Umowa Ramowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej za pomocą Bankowości Internetowej, UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), UŜytkownik Bankowości Internetowej w przypadku gdy Banku udostępnił taką moŝliwość, jest to osoba, wskazana przez Posiadacza Bankowości Internetowej, korzystająca z dostępu do Bankowości Internetowej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej, Do UŜytkownika Bankowości Internetowej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Internetowej, Witryna Internetowa- system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Internetowej udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej. Zasady udostępniania Bankowości Internetowej Noble Banku Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej jest: a) zawarcie z Bankiem umowy o Produkt wiodący lub, b) posiadanie w Banku Rachunku i zawarcie Umowy Pakietowej z Aneksem, c) podanie nazwiska rodowego matki oraz numeru PESEL dla kaŝdego Posiadacza Bankowości Internetowej. W przypadku braku numeru PESEL (nierezydent) konieczne jest podanie daty urodzenia. 2. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego polskiego operatora koniecznych do Autoryzacji wykonywanych Dyspozycji pienięŝnych w Bankowości Internetowej. 3. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej do wszystkich Rachunków. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Internetowej do Rachunków jest posiadanie Produktu wiodącego z aktywną usługą Bankowości Internetowej Umowa moŝe być podpisana w dowolnej Placówce Banku: a) w przypadku rachunku indywidualnego Umowa jest podpisywana przez posiadacza Produktu wiodącego; b) w przypadku rachunku wspólnego - Umowa podpisywana jest przez współposiadacza Produktu wiodącego, dla którego aktywowana jest usługa Bankowości Internetowej; c) w przypadku aktywowania usługi Bankowości Internetowej z dostępem do rachunku wspólnego dla UŜytkownika Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępni taką moŝliwość) i/lub dla kilku współposiadaczy Produktu wiodącego - na Umowie wymagane są podpisy wszystkich współposiadaczy Produktu wiodącego. 2. Umowa Pakietowa moŝe być podpisana równieŝ poza Placówką Banku w obecności osoby upowaŝnionej przez Bank lub w inny określony przez Bank sposób. 3. Bankowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy podczas jej zawierania klient Banku posłuŝył się fałszywymi dokumentami albo podał Bankowi fałszywe dane osobowe bądź inne dane niezbędne do zawarcia Umowy. 4. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy, w tym Regulamin, sporządzane są w języku polskim. Polska wersja tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 5. W okresie obowiązywania Umowy Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo Ŝądać w kaŝdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą uŝytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną. 6. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Internetowej w języku polskim Dokonywanie Dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Internetowej jest moŝliwe po: a) podpisaniu Umowy i udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Internetowej usługi Bankowości Internetowej b) otrzymaniu przez Posiadacza Bankowości Internetowej: Hasła, Loginu. 2. Dla kaŝdego Posiadacza Bankowości Internetowej Bank wysyła jeden Login i Hasło, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą Bankowości Internetowej. 2

3 Warunki wydawania haseł i loginów. Identyfikacja Posiadaczy Bankowości Internetowej Noble Banku. Zasady bezpieczeństwa usługi Bankowości Internetowej Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej wskazany w Umowie, Hasło natomiast jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany na Umowie. 2. W przypadku, gdy Bank udostępnił taką moŝliwość, UŜytkownikiem Bankowości Internetowej moŝe zostać osoba fizyczna nie będąca Posiadaczem Bankowości Internetowej, wskazana jako uprawniona przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Posiadacz Bankowości Internetowej określa zakres umocowania UŜytkownika Bankowości Internetowej, w szczególności zakres dostępu UŜytkownika Bankowości Internetowej, do środków znajdujących się na Rachunkach, jak równieŝ rodzaj Dyspozycji, do których dokonywania uprawniony jest taki UŜytkownik Bankowości Internetowej. Wszelkie Dyspozycje dokonywane są przez UŜytkownika Bankowości Internetowej w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej dokonywana jest na podstawie: a) Loginu, b) Hasła. 2. Do Autoryzacji Dyspozycji słuŝą Hasła jednorazowe przesyłane przez Bank w wiadomości SMS na telefon komórkowy Posiadacza. 3. Przy pierwszym logowaniu do Bankowości Internetowej system wymusza zmianę Hasła. Hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. i nie moŝe zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. 4. Posiadacz Bankowości Internetowej moŝe samodzielnie zmieniać Hasło, w kaŝdym dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości Internetowej Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia UŜytkownikowi bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem naleŝytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. UŜytkownik zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz Hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. UŜytkownik nie moŝe przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Internetowej, UŜytkownik powinien z naleŝytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego toŝsamości w Bankowości Internetowej W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi słuŝącym do logowania do usługi Bankowości Internetowej (Login/Hasło) lub ich kradzieŝy albo w przypadku ich nieuprawnionego uŝycia lub podejrzenia nieuprawnionego uŝycia, Posiadacz Bankowości Internetowej i/lub pełnomocnik Posiadacza Bankowości Internetowej są zobowiązani niezwłocznie: a) skontaktować się z konsultantem Banku telefonicznie poprzez Infolinię w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej lub anulowania danych do logowania lub b) zgłosić ten fakt w Placówce Banku. 2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości Internetowej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 3. W przypadku zmiany Loginu zmianie ulega równieŝ (w przypadku korzystania przez Posiadacza Bankowości Internetowej z telefonicznej usługi Noble Phone) Login do logowania do usługi Noble Phone. Bank dokonuje zmiany Loginu tylko w przypadku wykorzystania wszelkich innych moŝliwości udostępnionych przez Bank tj. odblokowanie dostępu, nadanie nowego hasła. 4. W przypadku ustnego oświadczenia woli złoŝonego w Placówce Banku Login ponownie zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej, a nowe Hasło zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Posiadacza Bankowości Internetowej. Zakres Dyspozycji dostępnych w Bankowości Internetowej. Zasady wykonywania Dyspozycji i Operacji z Rachunku Posiadacz Bankowości Internetowej moŝe uzyskiwać informacje o Rachunku w zakresie: aktualnego salda i obrotów, historii Rachunku za wybrany okres, z moŝliwością wydruku, załoŝonych oszczędnościowych lokat terminowych, ustanowionych zleceń stałych i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji), przelewów i odbiorców zdefiniowanych. 3

4 2. Posiadacz Bankowości Internetowej moŝe w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego i z zastrzeŝeniem określonych w Umowie limitów Operacji, składać w złotych polskich, następujące Operacje: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia lub likwidacji oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, zlecenia stałe oraz przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, b) transfer środków pienięŝnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy uŝyciu karty kredytowej, w tym transfer środków pienięŝnych z rachunku karty kredytowej. 3. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej moŝe ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami: a) dokonywać zmiany Hasła, b) aktywować, zastrzec lub zablokować kartę debetową lub kredytową wydaną Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank (jeśli zostały wydane), c) dokonywać zmiany limitów na karcie debetowej lub kredytowej wydanej Posiadaczowi Bankowości Internetowej d) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy uŝyciu karty płatniczej, e) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach karty płatniczej za pomocą kanałów takich jak internet, bankomat, f) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, g) dokonywać otwarcia lub likwidacji oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku (w przypadku Lokat nie obowiązują limity Operacji), h) dokonywać zmian ustawień dotyczących wysyłki powiadomień i sms. 4. W ramach usługi Bankowości Internetowej z Rachunku nie moŝna wykonywać Operacji w obrocie dewizowym oraz przelewów europejskich Operacje oraz Dyspozycje niebędące Operacjami, o których mowa w 9 ust. 3 lit. b d Regulaminu, zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Pozostałe Dyspozycje, składane za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej, są przekazywane do realizacji nie później niŝ do końca następnego dnia roboczego po złoŝeniu Dyspozycji. 2. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji oraz Dyspozycji niebędących Operacjami, o których mowa w 9 ust. 3 lit. b d Regulaminu, następuje na zasadach określonych Umowami produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Umowy produktowe oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwe ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Internetowej w szczególności określają najwaŝniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Posiadacza Bankowości Internetowej, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, Ŝe wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a takŝe odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, które uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji Płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeŝeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeŝeli transakcja wiąŝe się z przeliczaniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnego kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. W przypadku dyspozycji składanych po godzinie 22:00 datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. W przypadku Sorbnetu zleconego po godzinie 15:00 datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. 3. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji przekazuje Posiadaczowi Bankowości Internetowej informację, w formie komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej, o dacie realizacji Dyspozycji Spłata karty kredytowej, załoŝenie terminowej lokaty oszczędnościowej, polecenia przelewu na rachunek własny, wykonane za pomocą opcji Przelew nie wymagają autoryzacji Posiadacza Bankowości Internetowej. Pozostałe Dyspozycje wymagają Autoryzacji. Do Autoryzacji Dyspozycji słuŝą Hasła jednorazowe. 2. KaŜda Dyspozycja złoŝona przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, poprawnie autoryzowana, jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości Internetowej. 4

5 3. Dyspozycja złoŝona przez Posiadacza Bankowości Internetowej moŝe być odwołana do momentu jej realizacji przez Bank Szczegółowe zasady dysponowania środkami pienięŝnymi na Rachunkach określone są w umowach i regulaminach dotyczących poszczególnych Rachunków. 2. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w Witrynie internetowej. 3. Komunikat zostaje przesłany do Posiadaczy Bankowości Internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Komunikat wysyłany jest do Klienta i wyświetlany w formie wiadomości od Banku w Witrynie Internetowej. Zasady odpowiedzialności. 13 Posiadacz Bankowości Internetowej ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa za skutki wynikłe z udostępnienia Loginu i Hasła dostępu osobie nieuprawnionej Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dyspozycji w przypadku zablokowania lub zamroŝenia rachunku, zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.) w przypadkach wskazanych w Umowie Pakietowej lub Umowach Produktowych Jeśli wymagają tego względy techniczne/konserwacyjne Bank moŝe czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości Internetowej lub/i Noble Phone, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoŝy wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenia. O przewidywanym terminie i czasie zawieszenia moŝliwości korzystania z Bankowości Internetowej Bank uprzedzi (poprzez komunikat w Witrynie internetowej na stronie na co najmniej 7 dni przed planowanym zawieszeniem. 2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa Bank moŝe czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości Internetowej lub/i Noble Phone za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoŝy wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. O przewidywanym czasie zawieszenia moŝliwości korzystania z Bankowości Internetowej Bank uprzedzi (poprzez komunikat w Witrynie internetowej na stronie w najkrótszym moŝliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. 3. JeŜeli w wyniku braku dostępu do Bankowości elektronicznej (do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 Klient poniesie szkodę ma on moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 16 W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Rachunków przez usługę Bankowości Internetowej współpraca z Bankiem będzie odbywać się za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku. Reklamacje. 17 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Bankowości Internetowej Noble Banku Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej moŝe rozwiązać Umowę w kaŝdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez złoŝenie Bankowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej waŝności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu Posiadacza Bankowości Internetowej złoŝonym w Banku. 3. Bank moŝe rozwiązać Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego Posiadaczowi Bankowości Internetowej, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z waŝnych powodów Szczegółowo określonych w Umowie. Postanowienia końcowe Za realizację Dyspozycji złoŝonych przy uŝyciu usługi Bankowości Internetowej pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelami stanowiącymi załączniki do Umowy oraz Umów produktowych. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest moŝliwe z waŝnej przyczyny, za którą uznaje się: 5

6 a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niŝ 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niŝ co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest moŝliwa z waŝnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeŝeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeŝeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeŝeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych usprawniającą ich funkcjonowanie, jeŝeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Bank poinformuje Posiadacza Bankowości Internetowej o wprowadzeniu zmian w Regulaminach i/lub Tabeli nie później niŝ 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi Bankowości Internetowej tę datę. 2. JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, Ŝe Posiadacza Bankowości Internetowej wyraził na nie zgodę. 3. JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowejzapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS/SSL) i certyfikaty cyfrowe. 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną, to jest z Bankowości Internetowej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposaŝonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 7.0 lub Firefox wersja min Zabronione jest wykorzystywanie Bankowości Internetowej przez Posiadacza Bankowości Internetowej oraz UŜytkownika Bankowości Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 24 Regulamin oraz techniczne zasady korzystania z Bankowości Internetowej są udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku 6

7 25 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie umowy i regulaminy usług bankowych obowiązujące w Banku oraz przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin, jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi Bankowości Internetowej przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeŝeniem, Ŝe przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pienięŝnych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego ArbitraŜu Konsumenckiego dostępny na stronie 7

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo