REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA"

Transkrypt

1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia r. (zmieniony w dniu r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); Contact Center jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ), prowadząca serwis telefoniczny dla Klientów, za którego pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z obsługą Dyspozycji w tym Dyspozycji założenia Lokaty składanych przez Klienta drogą telefoniczną; Dyspozycja założenia Lokaty oświadczenie woli Klienta dotyczące założenia Lokaty, składane przez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza udostępnionego przez Bank w Witrynie Internetowej lub po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej (droga internetowa), składane przez Klienta ustnie w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center (droga telefoniczna) lub składane przez Klienta w formie papierowej w Placówce Dystrybutora (w przypadku, gdy Bank udostępni taką funkcjonalność), ważne przez okres wskazany w Karcie produktu; Dyspozycja oświadczenie woli Klienta dotyczące: zmiany danych podanych w Dyspozycji założenia Lokaty, zerwania Lokaty w czasie trwania Okresu Umownego lub zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty, składana drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center, drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej lub w Placówce Dystrybutora o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.); Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; Hasło internetowe hasło dostępu służące do logowania się w Witrynie Internetowej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Hasło telefoniczne hasło służące do potwierdzania za pośrednictwem Contact Center tożsamości Klienta przed rozpoczęciem obsługi telefonicznej, wygenerowane przez Bank, przekazywane Klientowi za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wysyłanej pod numer telefonu komórkowego wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty; Login nadany przez Bank ciąg znaków identyfikujących Klienta przy logowaniu w Witrynie Internetowej, przekazywany Klientowi na wskazany podczas składania przez Klienta po raz pierwszy Dyspozycji założenia Lokaty adres poczty elektronicznej; Klient osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca numer PESEL i adres zameldowania na terenie Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Dyspozycję założenia Lokaty; Konsultant Contact Center pracownik Contact Center, obsługujący aktualnych i potencjalnych Klientów; Karta Produktu szczegółowe warunki handlowe założenia Lokaty drogą internetową, telefoniczną lub w Placówce Dystrybutora, o ile Bank dopuszcza taką możliwość; Lokata terminowa lokata oszczędnościowa prowadzona przez Bank w złotych; służy wyłącznie do przechowywania przez Bank środków pieniężnych Klienta, przez okres ustalony z Bankiem, w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu (odsetki) i nie może być wykorzystywany do prowadzenia rozliczeń pieniężnych; Okres Umowny okres, na jaki została założona Lokata; Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową; Umowa umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej; Witryna Internetowa witryna internetowa Banku dostępna pod adresem Po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej za pomocą Loginu i Hasła internetowego Klient będzie się znajdował w strefie chronionej przez Bank przed dostępem osób nieuprawnionych, z wykorzystaniem technik kryptograficznych. 2

2 1. Bank realizuje usługi związane z zakładaniem Lokat drogą internetową za pośrednictwem Witryny Internetowej, drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center lub w Placówkach Dystrybutora (w przypadku, gdy Bank udostępni taką funkcjonalność). 2. Bank realizuje usługi związane z obsługą Lokat, założonych na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty, drogą internetową, za pośrednictwem Witryny Internetowej, drogą telefoniczną, za pośrednictwem Contact Center lub w Placówkach Dystrybutora (w przypadku, gdy Bank udostępni taką funkcjonalność), w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. 3 Dane przekazywane przez Klientów do Banku objęte są tajemnicą bankową wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ochroną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Lokata zakładana jest przez Bank na podstawie Dyspozycji założenia Lokaty: w przypadku drogi internetowej, gdy Klient jest nowym Klientem poprawnie wypełnionej i przesłanej przez Klienta do Banku za pośrednictwem Witryny Internetowej po uprzednim podaniu danych wymaganych przez Bank, w przypadku drogi internetowej, gdy Klient nie jest nowym Klientem Banku poprawnie wypełnionej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej, w przypadku drogi telefonicznej poprawnie złożonej przez Klienta w formie ustnej w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center. w przypadku wniosku złożonego papierowo poprawnie wypełnionej przez Klienta Dyspozycji założenia Lokaty w Placówce Dystrybutora. 2. Za Dyspozycję założenia Lokaty poprawnie wypełnioną (w przypadku drogi internetowej oraz w przypadku wniosku złożonego papierowo w Placówce Dystrybutora) lub poprawnie złożoną (w przypadku drogi telefonicznej) uznaje się taką Dyspozycję założenia Lokaty, w której Klient podał wszystkie informacje wymagane przez Bank do założenia Lokaty, 3. Do zawarcia Umowy i założenia Lokaty dochodzi warunkowo w momencie złożenia Dyspozycji założenia Lokaty, pod warunkiem wpływu w okresie ważności Dyspozycji założenia Lokaty na wskazany przez Bank numer rachunku bankowego środków przeznaczonych na założenie Lokaty z rachunku, którego właścicielem jest Klient. 4. Lokata jest zakładana na czas i kwotę określone w Dyspozycji założenia Lokaty, z zastrzeżeniem ust Minimalna i maksymalna kwota Lokaty zakładanej drogą elektroniczną, lub telefoniczną oraz w Placówce Dystrybutora określona jest w Karcie Produktu. Jeżeli w Karcie Produktu minimalna lub maksymalna kwota Lokaty nie zostały określone, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń w tym zakresie. 6. Bank może określać dopuszczalną liczbę Lokat zakładanych przez Klienta na warunkach określonych w Karcie Produktu poprzez wskazanie w Karcie Produktu ich minimalnej bądź maksymalnej liczby oraz stosować ograniczenia czasowe w zakresie możliwości założenia określonej liczby lokat. Jeśli w Karcie Produktu minimalna lub maksymalna liczba Lokat nie zostały określone, oznacza to, że Bank nie stosuje ograniczeń ilościowych w tym zakresie. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zakładania Lokat (określonych w Karcie Produktu) z zastrzeżeniem, że zmienione warunki dotyczą nowo zakładanych Lokat (tzn. Lokat zakładanych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu nowych warunków), bez wpływu na treść już zawartych umów. O ile nie określono inaczej, zmiana warunków Lokaty pozostaje również bez wpływu na ograniczenia ilościowe określone w ust Lokata jest zakładana na warunkach określonych w Karcie Produktu, obowiązujących w dniu złożenia Dyspozycji założenia Lokaty. Postanowienia te obowiązują również w przypadku określenia minimalnej bądź maksymalnej liczby Lokat, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Szczegółowe informacje o rodzajach Lokat oferowanych przez Bank,, minimalnych i maksymalnych kwotach Lokat (o ile Bank przewiduje ograniczenia w tym zakresie), ewentualnych ograniczeniach ilościowych oraz wysokości oprocentowania środków zdeponowanych na Lokatach dostępne są w Witrynie Internetowej. W przypadku, gdy Lokata oferowana jest przez Bank za pośrednictwem Dystrybutora szczegółowe informacje dostępne są także w Placówce Dystrybutora. 2. Jeżeli Karta Produktu Lokaty nie stanowi inaczej, oprocentowanie Lokat terminowych naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Lokacie terminowej, począwszy od dnia ich wpłaty na Lokatę terminową (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Lokaty terminowej (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Lokacie terminowej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Naliczanie i dopisywanie odsetek na Lokacie terminowej odbywa się w dniu kapitalizacji określonym w Karcie Produktu Lokaty oraz w dniu jej zerwania (o ile zgodnie z Kartą Produktu Lokaty zerwanie nie powoduje utraty naliczonych odsetek).

3 5. Uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie Lokaty oraz składanie Dyspozycji jest możliwe poprzez: a) Witrynę Internetową po zalogowaniu się przez Klienta, b) Contact Center, c) Placówki Dystrybutorów. 6. Dyspozycje, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank po dokonaniu weryfikacji tożsamości Klienta. 7. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w przypadku logowania się w Witrynie Internetowej wymaga wpisania: a) Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego na adres poczty elektronicznej wiadomość , b) Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego na numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta c) Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; 8. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center wymaga podania: a) imienia i nazwiska Klienta, numeru PESEL Klienta oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta, b) Hasła telefonicznego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszej Dyspozycji założenia Lokaty, przesłanego na numer telefonu komórkowego w wiadomości SMS, Klient zostaje poproszony o podanie losowo wybranych znaków z hasła, na zasadach określonych w Regulaminie 9. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora dokonywana jest przez pracowników Placówki Dystrybutora poprzez okazanie dowodu osobistego Klienta, z zastrzeżeniem 5 ust. 7 Regulaminu. 10. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). 11. Bank na podstawie art. 9a ustawy wskazanej w ust. 5 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Klienta wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Błędna identyfikacja Klienta poprzez trzykrotne wprowadzenie błędnego Hasła internetowego podczas logowania, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do strefy Klienta. Licznik prób błędnego podania Hasła internetowego jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. W przypadku błędnej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Contact Center informuje Klienta o konieczności oddzwonienia w terminie późniejszym, gdy będzie miał dostęp do Hasła telefonicznego i do swojego dowodu osobistego. 3. W przypadku utraty Loginu lub Hasła internetowego bądź zablokowania dostępu internetowego, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W przypadku pozytywnej identyfikacji Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany przez Bank, a nowe Hasło internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez Bank. 4. W przypadku utraty Hasła telefonicznego Klient powinien skontaktować się z Contact Center z numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank. Konsultant Contact Center przeprowadzi szczegółową identyfikację Klienta. Po pozytywnej identyfikacji Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center, nowe Hasło telefoniczne zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Klienta zarejestrowany przez Bank. W przypadku, o którym mowa powyżej Konsultant może także skierować Klienta do Placówki Dystrybutora, gdzie pracownik, na podstawie szczegółowej weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym wypełni formularz. Pracownik jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. 5. W przypadku zastrzeżenia lub utraty numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center z dowolnego numeru telefonu. W takim przypadku: a) jeśli Klient posiada Hasło telefoniczne Konsultant zidentyfikuje Klienta, zgodnie z 5 ust. 5. W przypadku pozytywnej identyfikacji możliwa będzie zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta, wykorzystywanego do kontaktu z Bankiem. b) jeśli Klient utracił Hasło telefoniczne, Konsultant na podstawie szczegółowej identyfikacji Klienta w trakcie rozmowy wypełni formularz, który dostarczy Klientowi za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie rozmowy. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta na formularzu. Po zwrocie podpisanego formularza za pośrednictwem poczty kurierskiej do Banku Konsultant Contact Center kontaktuje się z Klientem celem weryfikacji danych podanych w formularzu oraz zmiany numeru telefonu komórkowego i nadania nowego Hasła telefonicznego.

4 6. W przypadku zmiany lub utraty adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego przez Bank, Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany adresu poczty elektronicznej. 7. W przypadku przewidywanej zmiany numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Bank Klient powinien skontaktować się z Contact Center. Konsultant zidentyfikuje Klienta zgodnie z 5 ust. 5. W przypadku prawidłowej weryfikacji Konsultant dokona zmiany numeru telefonu komórkowego Klient może udzielić pełnomocnictwa do Lokaty terminowej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, a własnoręczność podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa powinna być poświadczona przez: a) pracownika Placówki Dystrybutora lub b) notariusza lub c) polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. 3. Pełnomocnictwo ogólne do Lokaty terminowej nie upoważnia do: a) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) zmiany lub wypowiedzenia Umowy Lokaty terminowej. 4. Pełnomocnictwo może zostać udzielone, jako pełnomocnictwo ogólne, obejmujące wszystkie uprawnienia Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 lub w zakresie szczególnym tj., jako pełnomocnictwo szczególne, będące umocowaniem do dokonywania określonych czynności. 5. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub Pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta. 6. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne najpóźniej w następnym Dniu Roboczym od dnia przyjęcia przez Bank dyspozycji. 7. Bank zastrzega sobie prawo odmowy uznania umocowania pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, jego ważności lub tożsamości pełnomocnika. 8. Pełnomocnik może złożyć Dyspozycje dotyczące Lokaty wyłącznie w Placówce Dystrybutora Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i chronić przekazane przez Bank Login, Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, Loginu lub telefonu komórkowego, którego numer został wskazany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank Środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłacane są przez Klienta jednorazowo i w pełnej zadeklarowanej wysokości na rachunek wskazany przez Bank w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty. 2. Bank zastrzega sobie prawo niezałożenia Lokaty oraz zwrotu środków na rachunek, z którego środki wpłynęły do Banku, w następujących przypadkach: a) gdy kwota środków przekazanych na założenie Lokaty jest niezgodna z kwotą określoną w Dyspozycji założenia Lokaty, b) środki przeznaczone na założenie Lokaty zostały przekazane na rachunek inny niż wskazany przez Bank, c) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku po upływie okresu ważności Dyspozycji założenia Lokaty, d) gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient. 3. Bank w Okresie Umownym nie przyjmuje dopłat do założonej Lokaty ani wniosków o częściową wypłatę środków z Lokaty. 10 W czasie trwania Okresu Umownego Klient ma możliwość zamówienia potwierdzenia warunków Umowy i założenia Lokaty w formie pisemnej lub zapoznać się z takim potwierdzeniem w formie elektronicznej po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej. Zamówienie takie Klient może złożyć po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej lub poprzez złożenie Dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Potwierdzenie w formie pisemnej wysyłane jest przez Bank na ostatni podany adres do korespondencji. Potwierdzenie w formie elektronicznej jest dostępne w każdym momencie trwania okresu umownego po zalogowaniu się w Witrynie Internetowej

5 11 1. W terminie jednego Dnia Roboczego od zakończenia Okresu Umownego Bank przekaże kwotę Lokaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi 19%, na rachunek wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 i W przypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej z kapitalizacją odsetek z kwoty Lokaty powiększonej o skapitalizowane odsetki Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach określonych w Karcie Produktu Lokaty, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. 3. W przypadku zakończenia Okresu Umownego Lokaty odnawialnej bez kapitalizacji odsetek z kwoty Lokaty Bank automatycznie zakłada nową Lokatę, na taki sam okres jak pierwotna Lokata i na warunkach (w tym w szczególności z oprocentowaniem) określonych w Karcie Produktu, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego. Natomiast odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminy wynosi 19%, Bank wypłaca na rachunek wskazany w Dyspozycji w przedmiocie zwrotu skapitalizowanych odsetek na rachunek Klienta złożonej telefonicznie za pośrednictwem Contact Center Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Lokaty następuje na podstawie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty. 2. Złożenie Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje utratą należnych odsetek, chyba że zapisy karty produktu Lokaty stanowią inaczej. Należne odsetki, o ile przewidują to warunki określone w Karcie Produktu, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, który na dzień wejścia w życie niecniejszego Regulaminu wynosi 19%, wraz z kwotą Lokaty Bank wypłaci Klientowi w terminie: a) jednego Dnia Roboczego na rachunek wskazany przez Klienta w Dyspozycji złożonej drogą internetową lub drogą telefoniczną, b) trzech Dni Roboczych na rachunek wskazany w Dyspozycji papierowej złożonej w Placówce Dystrybutora 3. Bank przekaże należne środki na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Klient, podany przez Klienta, w Dyspozycji w przedmiocie zerwania Lokaty lub w uprzednio złożonej Dyspozycji w przedmiocie zmiany sposobu odnawialności Lokaty Dyspozycje Internetowe, składane za pośrednictwem Witryny Internetowej, w tym Dyspozycje założenia Lokaty, mogą być składane przez Klientów codziennie w ciągu całej doby, ale są realizowane przez Bank tylko w Dni Robocze,. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 2. Dyspozycje telefoniczne (za pośrednictwem Contact Center), w tym Dyspozycje założenia Lokaty, są przyjmowane przez Bank wyłącznie w Dni Robocze,, w godzinach pracy Contact Center. Bank realizuje Dyspozycje w terminie jednego Dnia Roboczego od momentu złożenia Dyspozycji. 3. Dyspozycje, w tym dyspozycje założenia Lokaty, składane w formie papierowej w Placówce Dystrybutora są przyjmowane wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach pracy Placówek Dystrybutora i przekazywane Bankowi do realizacji. Bank realizuje Dyspozycje w terminie trzech Dni Roboczych od momentu złożenia Dyspozycji W celu zgłoszenia przez Klienta jakiegokolwiek roszczenia wobec Banku, zastrzeżeń, stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości, Klient powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje Klienta powinny zostać złożone niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej ich złożenie, w formie: a) ustnej za pośrednictwem Contact Center pod numerami prezentowanymi w placówkach i w Witrynie Internetowej, b) elektronicznej poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy w Witrynie internetowej, c) pisemnej poprzez złożenie w Placówce Dystrybutora lub wysłanie pocztą na adres: Open Finance SA Skrytka pocztowa nr Warszawa Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Klienta. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Klienta, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.

6 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Klienta przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 7. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. 8. Klientowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 15 Bank informuje, że środki pieniężne zgromadzone na Rachunku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną Klient musi dysponować komputerem klasy PC z aktywnym dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Witryny Internetowej w celu dostarczania do Banku treści o charakterze bezprawnym. 17 Bank publikuje aktualną treść niniejszego Regulaminu w Witrynie Internetowej. Zmiany Regulaminu są publikowane w ten sam sposób i obowiązują w odniesieniu do Lokat założonych po ich opublikowaniu (tj. Lokat założonych na podstawie Dyspozycji złożonych po opublikowaniu zmiany Regulaminu) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dostępnego w Witrynie Internetowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. W przypadku rozbieżności w treści postanowień niniejszego regulaminu i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo