KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY"

Transkrypt

1 Program KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY działającego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu opracowany przez nauczycielkę przyrody i opiekunkę koła mgr Jolantę Ignaczak Wstęp Program przeznaczony jest do realizacji na dodatkowych, nieobowiązkowych zajęciach, dla osób zainteresowanych przyrodą i działaniem na rzecz jej ochrony. Opracowany został po diagnozie potrzeb uczniów. Ich propozycje stanowią szkielet programu. Realizacja zadań programowych pozwala na wszechstronny rozwój ucznia, rozwija jego zainteresowania i doskonali umiejętności ponadprzedmiotowe. Nauczyciel jest opiekunem grupy i osobą wspierającą. Dyskretnie kieruje pracą dając uczniom dużą swobodę działania i możliwość twórczej aktywności. Program skierowany jest do grupy uczniów klas V-tych i VI-tych szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok szkolny, 2 godziny, co dwa tygodnie. Cele edukacyjne: Wiedza: rozwijanie zainteresowania światem, jego różnorodnością i pięknem znajomość podstawowych pojęć przyrodniczych i posługiwanie się nimi dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska Doskonalenie umiejętności: planowania, organizowania i oceniania efektów swojej pracy skutecznego porozumiewania się i współpracy w zespole wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów poszukiwania wiedzy z różnych źródeł i dzielenia się nią wykorzystania technologii komputerowej w swojej pracy dokonywania obserwacji przyrodniczych i prowadzenie prostych doświadczeń doskonalenia umiejętności bezpiecznego poruszania się w terenie Kształtowanie postaw: poczucia odpowiedzialności za przyrodę wrażliwości na piękno i potrzeby przyrody ekologicznego stylu życia postawy twórczej i przedsiębiorczej uczniów 1

2 Metody i formy pracy: Na zajęciach wykorzystywane są atrakcyjne metody pracy, których uczniowie często są pomysłodawcami. Prowadzone są warsztaty tematyczne, zajęcia terenowe, doświadczenia, obserwacje gołym okiem i za pomocą przyrządów (lornetki, lupy, mikroskopy), spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej. Efekty pracy często są prezentowane na forum szkoły w formie: plakatów, inscenizacji, prezentacji. Wiele zadań jest bezpośrednio skierowanych do wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców. Podczas zajęć uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji: książki, czasopisma, przewodniki, filmy o tematyce przyrodniczej, encyklopedie i edukacyjne programy multimedialne i internet. Wykorzystują do pracy komputer znajdujący się w pracowni przyrodniczej, cześć zajęć odbywać się będzie w pracowni komputerowej. Literatura: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie E.Brudnik, A.Moszczyńska, Beata Owczarska 101 szkolnych doświadczeń przyrodniczych David Burnie Biologia dla każdego dziecka 101 ciekawych doświadczeń Janice VanClave Edukacja środowiskowa w terenie pomysły i pomoce D.Soida, T. Kotynia Pakiet edukacyjny Eko-Logik - interaktywne metody nauczania przyrody Cales Malmberg, Anders Olsson Ścieżka przyrodniczo leśna w uroczysku Lućmierz (przewodnik dydaktyczny) J.K.Kurowski Czasopisma: Przyroda Polska, Aura Wydawnictwa edukacyjne LOP Ewaluacja: ciągła obserwacje aktywności uczestników zajęć ankieta dla uczestników na zakończenie semestru i roku szkolnego sprawozdanie z działalność w I i II semestrze notatki z działalności dotyczące zrealizowanych zadań na stronie internetowej szkoły i w kronice szkolnej 2

3 PLAN PRACY KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Lp. 1. Hasło programowe Organizujem y swoją pracę zadania Opracowanie programu i zasad pracy koła Formy realizacji Diagnoza potrzeb uczniów propozycje działań Ustalenie zasad pracy Cele szczegółowe Uczeń: dokonuje analizy swoich zainteresowań doskonali umiejętność komunikowania się planuje pracę termin IX.04 uwagi 2. Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom Prezentacja multimedialna Zgierz moje miasto Zebranie informacji o Zgierzu prezentacji multimedialnej zna historię Zgierza zna ciekawe obiekty architektury Zgierza. wyszukuje informacje w różnych źródłach wiedzy. posługuje się komputerem w celu opracowania informacji i przedstawienia swojego rodzinnego miasta. IV 2004 Ekologiczna wizja przyszłości - Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza wody i gleby - dyskusja Praca w grupach Czytanie książek i czasopism ekologicznych potrafi podać przykłady zagrożeń, których autorem jest człowiek rozumie, dlaczego należy chronić powietrze, wodę i glebę zna pozytywne i negatywne zmiany zachodzące w wyniku VI

4 3. Poznajemy najbliższą okolicę wyruszamy w teren Piesza wycieczka do lasu Wycieczka rowerowa ścieżką edukacyjną po lesie Grotniki Filmy o tematyce ekologicznej Opracowanie przez uczniów trasy wycieczki Wyprawa z kompasem i mapą. Zasady zachowania się na łonie natury Paleta jesiennych barw piękno przyrody jesienią wyprawy na podstawie broszury: Ścieżka dydaktyczno- leśna w uroczysku Lućmierz Prowadzenie obserwacji w terenie - zwiastuny wiosny Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze ingerencji człowieka dostrzega sutki działalności człowieka w najbliższym otoczeniu wykonuje szkic terenu i opracowuje trasę wycieczki porusza się w terenie z pomocą szkicu terenu i kompasu bezpiecznie i poprawnie zachowuje się na łonie natury. dostrzega piękno otaczającej przyrody dostrzega walory przyrodnicze i rekreacyjne najbliższego otoczenia dostrzega skutki nieprzemyślanej działalności człowieka zna rośliny zwiastujące przyjście wiosny. zna walory aktywnych form spędzania czasu wolnego i propaguje je. IX.04 V.05 4

5 Wycieczka po okolicy szkoły Oznaczanie pospolitych gatunków drzew i krzewów w najbliższej okolicy Wykonanie zielnika zna gatunki drzew i krzewów występujących w okolicy wykonuje zielnik IX.04 Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego Zajęcia w Ośrodku Ekologicznym w Łagiewnikach zna formy ochrony przyrody występujące w najbliższej okolicy rozumie konieczność ochrony przyrody VI Akwarium mały ekosystem Generalne porządki w akwarium Bieżąca opieka Gazetka organizmy w naszym akwarium niezbędnych przyborów Generalne porządki Karmienie ryb, czyszczenie Poszukiwanie informacji w różnych źródłach (czasopisma, książki, internet) Obserwacje organizmów gazetki Mieszkańcy naszego akwarium organizuje warsztat pracy wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności za zwierzę zna gatunki ryb i roślin występujących w szkolnym akwarium. korzysta z różnych źródeł informacji dokonuje prostych obserwacji wykonuje rysunki na podstawie bezpośrednich obserwacji. wykorzystuje komputer do opracowania informacji IX.04 VI.05 Na bieżąc o IX.04 5

6 Pozyskanie pieniędzy na utrzymanie akwarium - giełda roślin i rybek akwariowych materiału na sprzedaż plakatów informacyjnych Zorganizowanie minigiełdy akwarystycznej Zakup pokarmu dla ryb za zarobione pieniądze potrafi zaplanować i przeprowadzić akcję w celu zbiórki funduszy. IX Praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska Całoroczna zbiórka makulatury i baterii Szkolny konkurs ZŁOTA PUSZKA Akcja skierowana do społeczności lokalnej POSPRZATAJ SWÓJ DOM Plakaty informacyjne o zbiórce surowców wtórnych na terenie szkoły Opracowywanie danych z kolejnych etapów konkursu Opracowanie plakatów dotyczących zbiórki surowców wtórnych w naszej szkole Rozwieszenie plakatów w otoczeniu szkoły Przeprowadzenie akcji dyżury uczniowskie w celu odbierania zna rolę i zasady tworzenie plakatu wykorzystuje komputer do wykonania plakatów informacyjnych. dostrzega skutki nieprzemyślanej działalności człowieka w najbliższym otoczeniu. zna korzyści wynikające z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. propaguje postawy ekologiczne w najbliższym otoczeniu. Na bieżąc o cały rok XII 2004 i III

7 przynoszonych surowców wtórnych 6. Budzimy świadomość konieczności ochrony przyrody Inscenizacja poruszająca problematykę konieczności oszczędzania surowców naturalnych i gospodarowania odpadami Konkurs wiedzy poruszający powyższą problematykę Opracowanie przez uczniów scenariusza inscenizacji przez uczniów scenografii i kostiumów Prezentacja inscenizacji na forum szkoły pytań konkursowych Zorganizowanie drobnych nagród Przeprowadzenie konkursu wśród uczniów naszej szkoły zna skutki nieprzemyślanej działalności człowieka zna korzyści wynikające z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. propaguje postawy ekologiczne wśród rówieśników korzysta z źródeł informacji poprawnie formułuje pytania. zna zasady pisania scenariuszy inscenizacji. planuje działania i organizuje warsztat pracy współpracuje w grupie czuje odpowiedzialność za fragment całości XI XII 2004 XI- XII 2004 Czym zajmuje się LOP? gazetki i referatu na temat zadań LOP zna zadania LOP propaguje postawy ochroniarskie wśród rówieśników II

8 7. Zwierzę mój przyjaciel Współpraca ze zgierskim schroniskiem dla zwierząt Zbiórki darów i funduszy na rzecz schroniska Wyjście do schroniska Konkurs buda dla Asa Sonda Wywiad środowiskowy Szerzenie idei wolontariatu jest wrażliwy na los zwierząt potrafi zorganizować zbiórkę darów wie na czym polega wolontariat jest świadom znaczenia pracy w wolontariacie Cały rok Wyjśc ia X 04 V 05 Akcja : Ptaki zimą Systematyczne dokarmianie ptaków smakołyków dla ptaków z naszego karmnika zna ptaki zimujące w Polsce wykonuje proste karmniki dla ptaków rozumie znaczenie ptaków w przyrodzie jest wrażliwy na losy dzikich zwierząt czuje odpowiedzialność za przyrodę XII Rośliny bez nich nie byłoby życia na Ziemi Pielęgnacja zieleni wokół szkoły Jaka choinka na święta żywa czy sztuczna? Grabienie liści i porządkowanie rabat Dyskusja Plakat promujący żywe choinki rozumie znaczenie roślin dla istnienia życia na ziemi dba o najbliższe otoczenie prowadzi dyskusję - przedstawia argumenty w sposób asertywny wie, że żywe choinki są bardziej przyjazna dla XI 04 III 05 XII 04 8

9 środowiska zna minusy wykorzystywania sztucznych choinek Rośliny w naszej pracowni Przesadzanie roślin Zabiegi pielęgnacyjne roślin rozmnaża rośliny doniczkowe przesadza rośliny doniczkowe prowadzi zabiegi pielęgnacyjne roślin doniczkowych korzysta z informacji dotyczących pielęgnacji roślin doniczkowych V.05 IV.05 Las i jego rola Udział w warsztatach zna pospolite gatunki drzew i krzewów zna rodzaje zbiorowisk leśnych w Polsce wie jakie znaczenie mają lasy dla istnienia życia na Ziemi zna surowce pozyskiwane z lasu V 05 Akcja - Posadźmy drzewo Zdobycie funduszy na zakup drzewka Posadzenie drzewka na terenie przyszkolnym i opieka nad nim sadzi i pielęgnuje drzewko IV 05 9

10 9. Nie wszystko widać gołym okiem Akcja plakatowa stop wypalaniu traw Obserwacje mikroskopowe i rozwieszenie plakatów Przypomnienie budowy i zasad obsługi mikroskopu Prowadzenie obserwacji mikroskopowych Wykonywanie preparatów mikroskopowych mokrych zna zagrożenia wynikające z wypalania traw zna budowę mikroskopu posługuje się mikroskopem wykonuje preparaty mikroskopowe mokre prowadzi obserwacje mikroskopowe III 05 II To nie magia to zjawiska Prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych i przeprowadzenie doświadczeń Zaprezentowanie doświadczeń przed uczniami klas III poszukuje wyjaśnień zjawisk przyrodniczych wykonuje proste doświadczenia wyciąga wnioski prezentuje doświadczenie i objaśnia je II- III Sprawdźmy się Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i udział w powiatowym konkursie ekologicznym i udział w konkursie Zgierz moje miasto wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zna zasady rywalizacji fair - play zna sposoby rozładowywania stresu wg..ha ronogr amu konku rsów 10

11 EWALUACJA ZAJĘĆ KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY 1. Na zajęciach panuje atmosfera (określ, jaka). 2. Oceń metody pracy na zajęciach zaznacz dowolną liczbę określeń, które są zgodne z twoimi odczuciami Metody pracy: są ciekawe pozwalają poszerzyć wiedzę rozwijają zainteresowania doskonalą umiejętności planowania i organizowania pracy 3. Które z realizowanych zadań uważasz za udane? 4. Które z zadań najbardziej zmobilizowało Cię do działania? 5. CO NALEŻY POPRAWIĆ? 11

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU.

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców. Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2014/2015 2 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 L.p. Temat i cele projektu Opiekun Czy współczesny człowiek też jest człowiekiem witruwiańskim? przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia

Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia 48 Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia Dr Katarzyna Dobrosz-Teperek. Dr Beata Dasiewicz Niniejszy artykuł jest zapowiedzią warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych integracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a. Spis treści

2 S t r o n a. Spis treści 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści I. WSTĘP... 3 1. Koncepcja programu... 3 2. Innowacyjność programu... 4 3. Adresaci programu... 5 II. KONSPEKT PROGRAMU... 6 III. TREŚCI PROJEKTU... 54 IV. SCENARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo