KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA"

Transkrypt

1 Strona 1 UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE KSIĘGOWYM DLA NGO realizowanym w ramach projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca zawarta w dniu roku w Toruniu, pomiędzy: Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki (ul. Mostowa 27, Toruń, REGON: , NIP: , KRS: ), zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez Jan M. Grabowskiego, Prezesa Fundacji, a Nazwa Organizacji: Adres siedziby:.. nr REGON:. nr NIP:.... nr KRS:... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Organizacją oraz wydelegowaną/-ym przez Organizację Uczestniczką/Uczestnikiem kursu: Imię i nazwisko:... nr PESEL:. Miejsce zamieszkania:..

2 Strona 2 Nr telefonu: Adres o następującej treści: Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestniczki/-ka w kursie księgowym w ramach projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca. 2. Udział w kursie jest bezpłatny dla Uczestniczek/-ków. 3. Kurs jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego. 4. Kurs będzie realizowany od września do grudnia 2013 roku Uczestnik podpisując niniejszą umowę deklaruje uczestnictwo w kursie. 2. Organizator podejmuje się zrealizowania kursu księgowego dla organizacji pozarządowych opartego na autorskich materiałach szkoleniowych opracowanych przez trenerów prowadzących zajęcia w terminie od września 2013 roku do grudnia 2013 roku. 3. Organizator zobowiązuje się do informowania Uczestników o dokładnym terminie i miejscu szkolenia najpóźniej na tydzień przed realizacją każdego z modułów szkoleniowych. 4. Kurs obejmuje łącznie 50 godzin dydaktycznych w formie warsztatowej (4 spotkania jednodniowe i 1 spotkanie dwudniowe z noclegiem) oraz pulę 5 godzin doradztwa indywidualnego dla każdej z Organizacji dotyczącego m.in. kwestii księgowych i prawnych dotyczących NGO. 5. Spis zagadnień podejmowanych w ramach kursu stanowił załącznik do karty zgłoszeniowej dla uczestników kursu, natomiast szczegółowy program całości kursu zostanie przekazany najpóźniej na dwa tygodnie przed realizacją pierwszego modułu. 6. Elementem wprowadzającym do kursu są szkolenia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania NGO oraz funkcjonalności programu Ms Excel na potrzeby księgowości NGO. Udział w tych szkoleniach nie jest obowiązkowy. 7. Organizator prowadził będzie szkolenia przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego, ponadto gwarantuje uczestnikom kursu materiały szkoleniowe, catering i serwis kawowy, zakwaterowanie (podczas dwudniowego szkolenia), zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną na szkolenia (lub równowartość biletów w przypadku dojazdu samochodem). 8. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie od Organizatora w formie certyfikatu z wyszczególnieniem liczby godzin i zakresu merytorycznego.

3 Strona Organizator zobowiązuje się do: a) rzetelnej realizacji programu kursu oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad jego przebiegiem, b) zapewnienia warunków do pracy w ramach kursu, w tym odpowiedniej sali szkoleniowej i sprzętu, c) zapewnienia noclegu podczas spotkania dwudniowego, serwisu kawowego i wyżywienia podczas spotkań szkoleniowych. 2. Organizacja zobowiązuje się do: a) oddelegowania przedstawiciela (Uczestniczki/-ka kursu) we wskazanych w harmonogramie terminach, b) zapewnienia dostępu do dokumentów księgowych na potrzeby spotkań doradczych, c) zapewnienia nadzoru nad wywiązywaniem się Uczestniczki/-ka kursu z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3. Uczestniczka/-k kursu zobowiązany jest do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wypełniania ankiet związanych z realizacją kursu (w tym badających poziom wiedzy i umiejętności), b) wykonywania zadanych przez trenerów i doradców prac i samodzielnej nauki, c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia (np. zwolnienia lekarskiego) w przypadku nieobecności na zajęciach. 4. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 84% przewidzianych programem zajęć (42 godziny dydaktyczne i 4 godziny doradztwa). 5. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane każdorazowym podpisywaniem listy obecności przez uczestników, oraz w formie zdjęciowej (z możliwością zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej Organizatora). 6. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego zakończeniem, bez wystąpienia ważnego powodu po stronie Uczestniczki/-ka udokumentowanego na piśmie stosownymi dokumentami, Uczestniczka/-k zobowiązuje się do zwrotu kosztów kursu w kwocie 2.862,63 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) Karta Zgłoszeniowa Uczestniczki/-ka kursu przekazana Organizatorowi na etapie rekrutacji stanowi poświadczenie o spełnianiu kryteriów naboru. 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa oraz wytyczne i zalecenia dotyczące wdrażania projektów w ramach Programu Operacyjnego 2013 oraz instytucji realizujących, w szczególności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa ul. Tamka 3 oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego. 3. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności.

4 Strona 4 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Uczestniczki/-ka kursu, dla Organizacji i Organizatora Podpis Organizatora Podpis Organizacji delegującej (zgodnie z KRS) Podpis Uczestniczki/Uczestnika kursu. Pieczęć Organizatora.... Pieczęć Organizacji delegującej

5 Strona 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych - Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki zbieranych na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 ze zm. Oświadczam, że mam świadomość prawa wglądu do moich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania oraz miejscu ich przechowywania - w siedzibie Fundacji (ul. Mostowa 27, Toruń).... Podpis Uczestniczki/Uczestnika kursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA W dniu w pomiędzy: 1/ Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy Stronami: Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo