Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"

Transkrypt

1 Załącznik 6b Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) ul. Rakowicka 27, NIP: , reprezentowanym przez: prof. dr hab. Andrzeja Malawskiego - Prorektora ds. Badań Naukowych przy kontrasygnacie pani mgr Adeli Gajdy - Kwestor, zwanego w dalszym ciągu umowy Organizatorem szkolenia, a z siedzibą w:. NIP:.. REGON:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy Beneficjentem. 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski realizowany przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 8.3 Projekty innowacyjne Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej projektem. 2. Cel projektu: Wzmocnienie procesu transferu wiedzy i innowacji w województwie małopolskim. 3. Lider projektu: Województwo Małopolskie, Partnerzy projektu: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 4. Biuro projektu Organizatora szkolenia znajduje się w: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (31-510), ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, 3 piętro, pokój 305 oraz Strona internetowa projektu:

2 6. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo małopolskie. 7. Okres realizacji projektu: od do Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 2 Słownik pojęć (definicje) 1. Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: a) Szkolenie kurs Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, b) Organizator szkolenia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, c) Regulamin szkolenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i dostępny na stronie internetowej projektu, d) Beneficjent podmiot delegujący Uczestnika szkolenia do udziału w kursie Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji, e) Uczestnicy szkolenia osoby oddelegowane przez Beneficjenta pomocy do szkolenia, spełniające kryteria formalne udziału w szkoleniu określone w 3 Regulaminu szkolenia, tj.: pracownicy Beneficjenta w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), właściciele Beneficjenta, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy Beneficjenta, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie Beneficjenta pomocy i czerpiący z niego korzyści finansowe, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, f) Formularz Rekrutacyjny formularz złożony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu szkolenia. 3 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest w szczególności zobowiązanie Beneficjenta do oddelegowania osoby wskazanej w Formularzu Rekrutacyjnym do udziału w kursie Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji określonym w 2 ust. 1 lit a), zwanym dalej szkoleniem.

3 2. Kurs Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji organizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Technology Innovation International z Luksemburga. 3. Szkolenie odbędzie się w terminie 10 września 2012 r. 14 września 2012 r. w wymiarze 35 godzin dydaktycznych (7 godz. x 5 dni szkoleniowych). 4. Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. 6. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez zagranicznych prelegentów. Program szkolenia obejmuje 5 tematów: From Idea to Business Creation Evaluating the Real Potential, Prof Dr Raphaël Cohen; New 2.0 Approaches for International Collaboration and Technology Transfer, Salvador Pastor; Making the Business Case for Technology Opportunities (Practical Bridge-Building between Science and Business), Ernst Max Nielsen; Business Models for Commercialising IPR, Robert Goodfellow; Open Innovation/Innovation Management, Arjan de Bruin. 7. Pula miejsc na szkoleniu zarezerwowana dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wynosi 12 osób. 8. Na zakończenie kursu Organizator szkolenia wydaje certyfikat ukończenia kursu Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji. 4 Zasady uczestnictwa w szkoleniu 1. Beneficjent zobowiązuje się oddelegować na szkolenie osobę wskazaną w Formularzu Rekrutacyjnym. 2. Beneficjent oświadcza, iż oddelegowany uczestnik szkolenia spełnia kryteria formalne udziału w szkoleniu określone w 3 Regulaminu szkolenia. 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczestnictwa w szkoleniu określonych w Regulaminie szkolenia. 4. Warunkiem pozytywnego ukończenia kursu Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji przez Uczestnika szkolenia będzie udział w co najmniej 4 dniach szkoleniowych (28 h) potwierdzony listą obecności co stanowi 80% obecności na zajęciach. 5. Uczestnictwo oddelegowanej osoby w szkoleniu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. 6. Wartość usługi szkoleniowej otrzymanej przez Beneficjenta pomocy na mocy niniejszej umowy wynosi zł (słownie: ) za osobę uczestniczącą w szkoleniu. 7. Beneficjent przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane brakiem obecności osoby oddelegowanej na szkoleniu.

4 8. W przypadku nieukończenia kursu przez Uczestnika szkolenia (nieobecność ponad 20% czasu zajęć) Organizator szkolenia jest uprawniony do domagania się od Beneficjenta pomocy zwrotu całkowitej wartości szkolenia określonej w 4 ust. 6 niniejszej umowy. 9. W przypadku braku dobrowolnego uiszczenia zapłaty przez Beneficjenta pomocy w sytuacji o której mowa powyżej, Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. 10. W uzasadnionych przypadkach na pisemny i udokumentowany wniosek Beneficjenta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 5 w całości lub w części, w szczególności jeśli nieukończenie szkolenia nie wynikało z przyczyn zawinionych przez Uczestnika szkolenia i/lub Beneficjenta. 11. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany Beneficjent wraz ze wskazaniem przyczyn odwołania (za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub pisemnie). 12. Każdorazowo, na wniosek Organizatora szkolenia lub Instytucji Wdrażającej lub kontrolującej projekt, Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, w tym wykazania kwalifikowalności oddelegowanego uczestnika szkolenia, jak również zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy. 5 Dane osobowe 1. Organizator szkolenia i inne podmioty upoważnione na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie jako Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) będą przetwarzać dane osobowe uczestników szkolenia wyłącznie w celach związanych z udzieleniem wsparcia, realizacją projektu, ewaluacją, monitoringiem, kontrolą i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Przetwarzanie, o którym mowa powyżej, jest dopuszczalne jeżeli uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wraz z deklaracją przystąpienia do projektu przed rozpoczęciem zajęć. 3. Niepodpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5 5. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach projektu jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 6. Każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 7. Do przetwarzania ww. danych zostaną dopuszczeni jedynie pracownicy projektu posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu szkolenia. Zmiany takie powinny być ogłoszone na stronie internetowej projektu, a Uczestnicy projektu powiadomieni o zmianach pisemnie lub poprzez Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 4. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ORGANIZATOR SZKOLENIA: BENEFICJENT :

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo