Załącznik nr 4 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ 1. WdroŜenie oprogramowania na wskazanych przez zamawiającego stanowiskach pracy. Szczegółowy harmonogram wdroŝenia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy. 2. Wykonanie migracji danych z następujących programów: Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych PDN firmy Memax Kraków; Nieruchomości osób prawnych NOP firmy Memax Kraków; Podatek od środków transportu PDST firmy Memax Kraków; Podatek rolny i leśny NPDR firmy Memax Kraków; Rejestr umów, Rejestr naleŝności długoterminowych i dochody z mienia komunalnego programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Podatek od psów firmy Plus Poznań, Opłata Skarbowa firmy Memax Kraków; Opłata Targowa firmy Memax Kraków Mandaty programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Tytuły wykonawcze - programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Program F-K firmy Memax Kraków; Program FK-B, FK-J - firmy Radix, Środki Trwałe Plus Poznań; F-K 7.4 Memax Kraków; Program magazynowy Subiekt 4; 3. Udzielenie i dostawę odpowiedniej liczby licencji systemu, umoŝliwiającej obsługę systemu w zakresie: obsługa podatków gminnych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) 12 stanowisk, obsługa dochodów skarbu państwa 6 stanowisk, obsługa opłaty skarbowej, opłaty targowej, naleŝności z tytułu dochodów pobieranych na mocy ustawy o drogach publicznych, naleŝności z tytułu dochodów z mienia komunalnego, naleŝności z tytułu mandatów nakładanych przez straŝ miejską. 6 stanowisk, obsługa dzierŝaw i wieczystego uŝytkowania 6 stanowisk, obsługa umów cywilnoprawnych 6 stanowisk, obsługa podatku od środków transportu 6 stanowisk, obsługa podatku od psów 3 stanowiska, obsługa koncesji za alkohol 3 stanowiska, obsługa systemu Finansowo-Księgowego 20 stanowisk, obsługa środków trwałych 4 stanowiska, obsługa gospodarki magazynowej 2 stanowiska, obsługa fakturowania 4, obsługa systemu informacji kierownictwa 4 stanowiska; obsługa systemu obsługi kasy 1 stanowisko. Strona 1 z 13

2 4. Przeszkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego - min 80 godzin szkolenia dla pracowników 5. Udzielanie gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wdroŝenia Strona 2 z 13

3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU. Informatyczny system wspomagający pracę Urzędu Miasta Leszna musi spełniać następujące wymagania: 1. pracować w technologii klient serwer w oparciu o bazę danych MsSQL 2. oprogramowanie pracować pod kontrolą MS Windows, 3. wykorzystywać słowniki:. ulic, miast, imion, rejonów itp. 4. umoŝliwiać pobieranie danych z baz Ewidencji Ludności znajdujących się w Urzędzie Miasta Leszna (baza MS SQL, program EwLud firmy Micomp); 5. stanowić zintegrowany pakiet aplikacji pracujących w grupie zintegrowanych baz danych; 6. wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych; 7. być systemem otwartym, zapewniającym moŝliwość rozbudowy o nowe funkcje, indywidualne potrzeby uŝytkownika, 8. zapewniać przyjazną komunikację z uŝytkownikiem (kontrola wprowadzanych danych, pomoc kontekstowa dla uŝytkownika), 9. posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych, 10. posiadać moŝliwość zgłaszania oraz jego identyfikacji problemu bezpośrednio z aplikacji, 11. posiadać wbudowany system ochrony danych przed niepowołanym dostępem - uŝytkownicy posiadają róŝne uprawnienia dostępu do danych, 12. zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy, 13. oprogramowanie musi spełniać warunki określone w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883 z późniejszymi zmianami), 14. oprogramowanie musi być zgodne z ustawami obowiązującymi w dniu instalacji. 15. posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną dla administratora i uŝytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę obsługi systemu. 16. dane przechowywane w bazie danych nie mogą być szyfrowane Wymagania dotyczące instalacji, serwisu i gwarancji oraz szkolenia pracowników: Wykonawcca powinien dostarczyć, zainstalować oprogramowanie, dokonać migracji danych oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu dla poszczególnego stanowiska. Szkolenia odbędą się w siedzibie zamawiającego. Łącznie szkolenie powinno być przeprowadzone przez 80 godzin dla uŝytkowników programu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, Na gwarancję składa się udzielanie bezpłatnych konsultacji telefonicznych, moŝliwość zgłaszania awarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do telefonicznie, faksem lub em, Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do naprawy w zaleŝności od stopnia awarii konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty Strona 3 z 13

4 elektronicznej itp. niezwłocznie po odbiorze zawiadomienia o awarii, a w przypadku konieczności naprawy w siedzibie zamawiającego czas reakcji na awarię do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, w okresie gwarancji wady i usterki wynikające z błędnego funkcjonowania oprogramowania będą usuwane niezwłocznie i bez dodatkowych kosztów, bieŝące dostosowywanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego, bieŝące dostosowywanie oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, modyfikacja wzorców wydruków raportów według wskazówek Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, stały rozwój oprogramowania w zgodzie z postępem technicznym i technologicznym sprzętu i narzędzi programistycznych oraz propozycjami zgłaszanymi przez zamawiającego, dostarczanie nowych wersji programów oraz, jeśli będzie to niezbędne, przeprowadzanie dodatkowych prac szkoleniowo-wdroŝeniowych z tym związanych, Oprogramowanie winno umoŝliwiać stosowanie obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organów podatkowych J.S.T., rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŝetowej, Ordynacja podatkowej, ustawy podatkowe : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, ustawy o pomocy publicznej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o egzekucji w administracji, Strona 4 z 13

5 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU System obsługi naleŝności powinien oferować funkcjonalność w zakresie: - podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - podatku od nieruchomości od osób od osób prawnych, - podatku rolnego od osób fizycznych, - podatku rolnego od osób prawnych, - podatku leśnego od osób fizycznych, - podatku leśnego od osób prawnych, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych, - podatku od środków transportowych od osób prawnych, - łącznych zobowiązań pienięŝnych, - opłaty od posiadania psów. - opłaty skarbowej - opłaty targowej, - naleŝności z tytułu dochodów, pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych, - naleŝności z tytułu dochodów z mienia komunalnego, - naleŝności z tytułu dochodów Skarbu państwa, - opłata za zezwolenia na alkohol, - mandaty nakładane przez straŝ miejską, Podstawowe funkcje systemu w zakresie wymiaru i księgowości podatku od osób fizycznych: prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów, lasów (z moŝliwością podziału na rejony). ewidencjonowanie właścicieli, współwłaścicieli i innych osób związanych prawnie z daną nieruchomością, gruntem, lasem. dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów. nadawanie ulg kwotowych, procentowych: ulgi ustawowe, zwolnienia ustawowe, umorzenia, odroczenia, rozłoŝenia na raty, moŝliwość wprowadzenia innych ulg i zwolnień, w oparciu o własne kryteria. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów, lasów. automatyczne obliczanie wymiaru i drukowanie decyzji wymiarowych wraz z potwierdzeniami odbioru oraz dowodów wpłaty (konto-kwitariusz). rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku(nabycie, zbycie), tworzenie przypisów bądź odpisów oraz drukowanie decyzji korygujących podatek. moŝliwość wprowadzenia w danym roku podatkowym korekt, za lata ubiegłe (nabycie, zbycie przedmiotu opodatkowania) - przypisów, odpisów oraz drukowanie postanowienia, decyzji. Tworzenie rejestru przypisów/odpisów. ewidencja odwołań, umorzeń, rozłoŝenia na raty, odroczenia według poszczególnych rodzajów podatków. Strona 5 z 13

6 rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji. wydruk zestawienia nieodebranych decyzji. wyszukiwanie nieruchomości, gospodarstw na podstawie złoŝonych kryteriów w prosty sposób definiowanych przez uŝytkownika (np. wyszukanie wszystkich nieruchomości z danej ulicy lub dzielnicy, których właścicielem jest podatnik, wyszukiwanie kart podatników po numerach pesel, imionach rodziców itp. dowolnego ze współwłaścicieli, wyszukiwanie po numerach geodezyjnych działek i jednostkach rejestrowych). wyszukiwanie decyzji według wielu kryteriów. prognozowanie kwoty wymiaru na podstawie ewidencji nieruchomości, gruntów, lasów i róŝnych stawek. tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości, rodzaje gruntów, lasów na podany dzień, kwoty z decyzji za podany okres, rodzaje nieruchomości, liczba gospodarstw, wykaz rolników wraz z powierzchnią gruntów i lasów w decyzjach wymiarowych za podany okres. ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŝdego podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŝdym podatku, odrębne podsumowania, moŝliwość ewidencji kaŝdego z obrębów osobno. księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji wymiarowych. Wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonanych u inkasenta. księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŝące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych i danych z aplikacji obsługujących kasę. prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres w sposób ciągły w skali roku (wydruk). kontrola terminowości wpłat podatków: automatyczne wystawianie upomnień oraz ich wydruk, wystawianie tytułów wykonawczych oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę z przeliczeniem na dowolny dzień, tworzenie zestawień i wydruków wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych (ilość, kwota za dany okres), generowanie zestawień zaległości i nadpłat dla naleŝności (z uwzględnieniem odrębnego wydruku dla zaległości przedsiębiorców za dany okres). bieŝące i automatyczne przekazywanie informacji o naleŝnościach, zaległościach do programu kasowego. wyliczanie skutków finansowych - obniŝenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz wydanych decyzji tworzenie i wydruk zaświadczeń: o stanie majątkowym, o niezaleganiu lub zaleganiu w podatku, o wysokości zaległości, o innych zaświadczeń w oparciu o inne kryteria, gromadzenie danych geodezyjnych z moŝliwością eksportu w standardzie XML- do aplikacji IPEPN. Strona 6 z 13

7 Podstawowe funkcje systemu w zakresie ewidencji i księgowości podatku od osób prawnych prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów i lasów. dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów i lasów. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów i lasów. kontrola rachunkowa deklaracji złoŝonych przez podatników. rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku po nabyciu (zbyciu nieruchomości, gruntów, lasów, zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania). wyszukiwanie nieruchomości na podstawie złoŝonych kryteriów. tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości na podany dzień, kwoty z deklaracji za podany okres, rodzaje nieruchomości w deklaracjach za podany okres. ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŝdego podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŝdym podatku, odrębne podsumowania. księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z ewidencji podatku. Ewidencja umorzeń, rozłoŝeń na raty, odroczeń. wprowadzanie dokumentów zapłat przelewem bankowym. księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŝące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych. MoŜliwość wprowadzenia oprócz rejestracji wpłat: rozłoŝenia naleŝności i zaległości na raty, zmiany terminu płatności, zwolnień ustawowych i innych, korespondencja z podatnikami, wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania, drukowanie decyzji o wysokości zobowiązania, drukowanie wezwań do złoŝenia deklaracji, drukowanie wezwań do poprawy błędnych deklaracji, automatyczne wystawianie upomnień i oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę wydruk zestawienia wydanych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość, kwota). generowanie zestawień zaległości i nadpłat naleŝności (z uwzględnieniem zaległości przedsiębiorców na odrębnym wydruku), prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk), wydruk zaświadczeń o nie zaleganiu / o zaleganiu w płaceniu podatku. Podstawowe funkcje systemu w zakresie dopłat dla rolników: ewidencja wniosków ewidencją faktur załączonych do wniosków obsługą wydawanych decyzji automatyczne wyliczanie kwoty rocznej zwrotu podatku akcyzowego Strona 7 z 13

8 współpraca z modułem podatkowym i wykorzystywanie dane podatkowe do ewidencji wniosków. Podstawowe funkcje systemu w zakresie podatku od środków transportowych w rozbiciu na osoby fizyczne i prawne: księgowanie na kontach analitycznych. moŝliwość naliczania, wprowadzania deklaracji podatkowych, windykacji (m.in. tytuły egzekucyjne). kontroli naleŝności z tytułu podatku od środków transportowych. zmiany wymiaru podatku po nabyciu (zbyciu środka transportowego); korekty deklaracji. kontrola terminowości wpłat podatków: wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania, automatyczne wystawianie upomnień i wezwań do złoŝenia deklaracji oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę, wydruk zestawień wystawionych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość, kwota). generowanie zestawień zaległości i nadpłat podatku (z uwzględnieniem zaległości przedsiębiorców). moŝliwość dokonywania zmian podatku w związku z umorzeniem, zwolnieniem, rozłoŝeniem na raty, odroczeniem. wyszukiwanie dokumentów według róŝnych kryteriów np. podatek wybrany, podatek lub wszystkie podatki, podatnik, data dokumentu. wyliczanie skutków finansowych obniŝenia stawek podatkowych. prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk) ewidencja umorzeń, odroczeń, rozłoŝeń na raty. wydruk zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu podatku. ewidencjonowanie operacji wycofania z ruchu z automatycznym tworzeniem dokumentów księgowych. moŝliwość prowadzenia operacji księgowych dla wszystkich pojazdów razem na jednej karcie podatnika oraz odrębnie dla kaŝdego pojazdu (wiele kart księgowych dla danego podatnika). Moduł Finanse i Księgowość powinien realizować następujące zadania: podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji budŝetowej. podgląd obrotów i zapisów w działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury przychodowe i rozchodowe, kosztowe, wydatkowe oraz inne dowolnie zdefiniowane w systemie moŝliwość definiowania dowolnego sposobu numeracji dokumentów. obsługa przepływów pienięŝnych. moŝliwość definiowania słowników analityk i uŝycia ich w dowolnej ilości wzorców kont księgowych Strona 8 z 13

9 moŝliwość definicji parametrów działania poszczególnych grup kont księgowych w obszarach takich jak sposób wyliczania realizacji planu, sposób ujęcia w bilansie księgowym moŝliwość definiowania bilansów w układzie aktywa/pasywa na poziomie syntetycznym i analitycznym moŝliwość definiowania dekretów księgowych dla dokumentów. moŝliwość tworzenia wzorców księgowań. automatyczne tworzenie kont analitycznych do klasyfikacji budŝetowej. automatyczna ewidencja wartości planu i korekt planu na odpowiednich kontach. automatyczne tworzenie zapisów na koncie ewidencji planu budŝetowego automatyczne tworzenie zobowiązań i naleŝności we właściwych pozycjach planu budŝetowego. automatyczne tworzenie zaangaŝowania. prowadzenie rozrachunków dotyczących naleŝności i zobowiązań - w tym wymagalnych., zestawienia (wydruki) w tym zakresie, równieŝ dotyczących nie zapłaconych odsetek za zwłokę współpraca modułów windykacyjnych z księgowością, automatyczne rozliczanie rozrachunków. dowolny podział ksiąg z moŝliwością pełnego agregowania danych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zestawienia danych do sprawozdań i raportów z dowolnej ilości ksiąg. moŝliwość bieŝącego porównywania kosztów z wydatkami i planem wydatków. tworzenie planów budŝetowych z bieŝącą analizą ich wykonania. sprawozdawczość finansowa, budŝetowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. moŝliwość podglądu dokumentów źródłowych zaksięgowanych i nie zaksięgowanych. prowadzenie kosztów: rodzajowych (konta zespołu 4), rodzajów działalności (konta zespołu 5). przechowywanie oraz dostępność danych dla lat ubiegłych za dowolny okres moŝliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. wykorzystywanie danych do sprawozdań z dokumentów źródłowych jeszcze nie zaksięgowanych. export do formatu MS Word i MS EXCEL Export danych do programu import danych z innych systemów, VAT rejestr zakupów, sprzedaŝy Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi planowania budŝetu: obsługa wielu placówek. realizacja budŝetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym. moŝliwość stworzenia jednolitego budŝetu dla wszystkich podległych placówek. tworzenie projektów planów. ewidencja realizacji planu. tworzenie zestawień z realizacji planu. rozbudowana sprawozdawczość. Strona 9 z 13

10 Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi fakturowania: utrzymywanie bazy danych o klientach. analiza sprzedaŝy. kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem. MoŜliwość przeglądania obrotów z kontrahentem. Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi kasy: przyjmowanie gotówki na podstawie danych o naleŝnościach na bieŝąco aktualizowanych z programów księgowych. drukowanie raportu kasowego analitycznego (wyszczególnienie wszystkich wpłat) i syntetycznego (grupowane według rodzajów naleŝności i zobowiązań). automatyczne księgowanie (na bieŝąco) przyjętych wpłat do aplikacji podatkowych. Inne wymagania w zakresie FK oraz obsługi naleŝności: w planie kont moŝliwość podziału na konta syntetyczne, analityczne, konta szczegółowe z uwzględnieniem klasyfikacji budŝetowej i moŝliwość grupowania kont według uznania- np w ramach paragrafu dalszy podział analityczny, lub grupowanie w ramach wszystkich klasyfikacji na dochody powiatu, gminy, zlecone itp. moŝliwość pozyskania następujących danych w postaci wydruków za wskazany okres sprawozdawczy, z podziałem na okresy pochodzenia: - saldo początkowe (zaległości, nadpłaty), - przypis bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - odpis bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - przedawnienia bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - potrącenia bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - umorzenia bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - wpłaty bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - zwroty bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - zaliczenia nadpłat bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - przerachowania na inne naleŝności bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - wygaśnięcie zobowiązań z innych tytułów, - saldo końcowe (zaległości, nadpłaty) bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - ilość i kwota wystawionych upomnień (wezwań do zapłaty), ile z tych upomnień zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką kwotę (podział wg rodzajów naleŝności, wg klasyfikacji budŝetowej), - ilość i kwota wystawionych tytułów wykonawczych (wezwań do zapłaty), ile z tych tytułów zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką kwotę. struktura zaległości i nadpłat wg wieku ( w bilansie otwarcia, za dany okres, w bilansie zamknięcia) zestawienia zbiorcze i na kacie kontowej; moŝliwość wylistowania na ekranie lub wydruku zaległości i nadpłat danej osoby z róŝnych tytułów naleŝności; Strona 10 z 13

11 statystyka odnośnie czynności wykonywanych przez pracowników (np. ile w danym okresie dany pracownik / w danej komórce organizacyjnej zaksięgowano operacji, dowodów księgowych, ile wystawiono postanowień, decyzji, faktur itp); moŝliwość nanoszenia współwłaścicieli, osób odpowiedzialnych za zobowiązania, wraz z ich danymi umoŝliwiającymi wystawianie aktów administracyjnych i windykację; łatwe przejście z ewidencji roku bieŝącego do ewidencji lat poprzednich; wydruk postanowień, decyzji, upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, ewidencji upomnień; rejestr umów, faktur, postanowień, decyzji, dowodów doręczenia, tytułów wykonawczych, przypisów odpisów; automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę, przypisywanie na kontach szczegółowych, wydruki w tym zakresie (przypis/odpis/wpłata, zwrot/ zaległość/nadpłata); moŝliwość robienia notatek; moŝliwość dodatkowych pół w ewidencjach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego pozwalające na wprowadzenie danych fakultatywnych z deklaracji podatkowych, a zatwierdzonych uchwałą rady; Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi środków trwałych obsługa ewidencji obiektów obsługa księgi inwentarzowej obsługa ruchu obiektów inwentarzowych obsługa zmian wartości środka obsługa odpisów obsługa słownika klasyfikacji likwidacja, sprzedaŝ lub przekazanie obiektu inwentarzowego przeszacowania pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne inwentaryzacja środków materialnych i niematerialnych, obsługa inwentaryzacji przy pomocy czytnika kodów kreskowych eksport do programu finansowo-księgowego wydruki karta środka trwałego likwidacja środka trwałego (LT) przyjęcie środka trwałego(ot) umorzenia za okres zmiana miejsca uŝytkowania protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego (PT) kartoteka środka trwałego rozliczenie środka trwałego Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drukarkę kodów kreskowych wraz z kolektorem oraz skonfigurować je do pracy z systemem obsługi środków trwałych. Strona 11 z 13

12 Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi dzierŝaw i uŝytkowania wieczystego obsługa dłuŝników, obsługa umów, przegląd naleŝności, rozliczenie naleŝności, sporządzanie wydruków, Podstawowe funkcje systemu w zakresie administrowania systemem: administrowanie uŝytkownikami systemu: dodawanie, modyfikacja i usuwanie uŝytkowników, grup uŝytkowników, przydzielanie uŝytkowników do grup, przydzielanie praw wykonywania wybranych funkcji dla poszczególnych uŝytkowników lub grup uŝytkowników, aŝ do poszczególnych pozycji z menu programu. ewidencjonowanie i identyfikowanie operacji wykonywanych przez uŝytkowników w systemie. zarządzanie słownikami ogólnodostępnymi (słowniki miast, sołectw, ulic, wydziałów i referatów urzędu, itp.). zarządzanie parametrami ogólnodostępnymi: nazwa urzędu, adres urzędu, konta bankowe. moŝliwość parametryzacji. Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi gospodarki magazynowej: obsługa dokumentów przyjęcia towaru, obsługa dokumentów wydania towaru, obsługa lokalizacji towaru w magazynach fizycznych, obsługa słowników, opis stanu magazynu przegląd aktualnego stanu oraz historii zmian, kontrola magazynu przesyłanie do programu FK dokumentów magazynowych, moŝliwość księgowania wybranego dokumentu lub grupowo wszystkich dokumentów za dany miesiąc wydruki: o przyjęcie do magazynu, o przyjęcie wewnętrzne, o rozchód wewnętrzny, o spis towarów na dzień o zestawienie dokumentów za miesiąc, o stan bieŝący magazynu, o brakujące towary Oprogramowanie ma zawierać moduł Systemu Informacji Kierownictwa, który powinien oferować funkcje: Uzyskanie w postaci raportów danych: Strona 12 z 13

13 System Finansowo-Księgowy Kontrahenci - Stan kont kontrahentów, - Zobowiązania kontrahentów; Księgowość Obroty na kontach - Salda i obroty kont analitycznych, - Salda i obroty kont syntetycznych, - Salda i obroty kont analitycznych (syntetycznych); Zapisy na kontach - Zapisy na kontach analitycznych, - Wykaz kont analitycznych; BudŜet - Realizacja planu, - Kwota planu pozostała do realizacji, - Realizacja planu budŝetowego; Gospodarka Magazynowa Stan magazynu; Środki Trwałe Kartoteka, Księga inwentarzowa, Umorzenia za okres, Kartoteka grupy; Dochody Skarbu Państwa, DzierŜawy i Wieczyste UŜytkowanie, Umowy Cywilno- Prawne Umowy obowiązujące na dzień, Umowy według numerów działek, Umowy wygasłe, Rozliczenie naleŝności i wpływów. Strona 13 z 13

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu )

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu ) załącznik 1 Załącznik nr l SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW Charakterystyka systemu. Całość dostawy składać się będzie z: 1. Zakupu kompleksowego oprogramowania które obejmuje następujące moduły: a. Podatki Gminne

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont  II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych I. Zakładowy plan kont 1. Ustala konta syntetyczne bilansowe i pozabilansowe. 2. Zawiera nazwy i symbole kont syntetycznych przeznaczonych do rejestrowania operacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Burmistrza Ozimka w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/658/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2007 r.

Zarządzenie Nr II/658/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2007 r. Zarządzenie Nr II/658/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko d/s księgowości syntetycznej nr 2 2. Wydział / Komórka organizacyjna: 3. Symbol wydziału / komórki organizacyjnej: 4. Zasady współzaleŝności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207 /2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w sprawie ewidencji podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Gminy Alwerni z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Gminy Alwerni z dnia 29 grudnia 2010 roku F 331-2/2010 Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Gminy Alwerni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie funkcjonowania programów komputerowych w zakresie rachunkowości, uŝywanych w Referacie księgowości budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części

Bardziej szczegółowo

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. INSTRUKCJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT Rozdział I Ustalenia ogólne Do rozliczeń wpłat podatków, opłat

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy w Łopusznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie : zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w Łopusznie. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: Wydział Księgowości Finansowo-Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Finansowego, Działu Egzekucji Finansowych, Działu Podatków i Opłat Lokalnych. Do zakresu działania Wydziału Księgowości Finansowo

Bardziej szczegółowo

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku Wydział Finansowy tel. 71 79 82... czynny: poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek: 8 00-16 00 I p ( wejście główne) - pok. 23,24,, 26, 27, 28, Kasa czynna : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 17 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 17 stycznia 2011 roku Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 53 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CENNIK WINDOWS/SQL WAŻNY OD 1 GRUDNIA 2014. CENY W ZŁOTYCH, PODANE BEZ PODATKU VAT. Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko Licencja na każde dodatkowe stanowisko W ramach tej samej sieci komputerowej Licencja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 1. Zakładowy plan kont W jednostce budŝetowej Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie: załącznika

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz planów kont w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych dla organu podatkowego Gminy Witnica

Zasady rachunkowości oraz planów kont w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych dla organu podatkowego Gminy Witnica Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VIII Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 25 października 2010 roku Zasady rachunkowości oraz planów kont w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych dla organu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 18 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 18 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat obowiązującej w Urzędzie Gminy i Miasta w Tyczynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo