Załącznik nr 4 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ 1. WdroŜenie oprogramowania na wskazanych przez zamawiającego stanowiskach pracy. Szczegółowy harmonogram wdroŝenia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy. 2. Wykonanie migracji danych z następujących programów: Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych PDN firmy Memax Kraków; Nieruchomości osób prawnych NOP firmy Memax Kraków; Podatek od środków transportu PDST firmy Memax Kraków; Podatek rolny i leśny NPDR firmy Memax Kraków; Rejestr umów, Rejestr naleŝności długoterminowych i dochody z mienia komunalnego programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Podatek od psów firmy Plus Poznań, Opłata Skarbowa firmy Memax Kraków; Opłata Targowa firmy Memax Kraków Mandaty programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Tytuły wykonawcze - programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf; Program F-K firmy Memax Kraków; Program FK-B, FK-J - firmy Radix, Środki Trwałe Plus Poznań; F-K 7.4 Memax Kraków; Program magazynowy Subiekt 4; 3. Udzielenie i dostawę odpowiedniej liczby licencji systemu, umoŝliwiającej obsługę systemu w zakresie: obsługa podatków gminnych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) 12 stanowisk, obsługa dochodów skarbu państwa 6 stanowisk, obsługa opłaty skarbowej, opłaty targowej, naleŝności z tytułu dochodów pobieranych na mocy ustawy o drogach publicznych, naleŝności z tytułu dochodów z mienia komunalnego, naleŝności z tytułu mandatów nakładanych przez straŝ miejską. 6 stanowisk, obsługa dzierŝaw i wieczystego uŝytkowania 6 stanowisk, obsługa umów cywilnoprawnych 6 stanowisk, obsługa podatku od środków transportu 6 stanowisk, obsługa podatku od psów 3 stanowiska, obsługa koncesji za alkohol 3 stanowiska, obsługa systemu Finansowo-Księgowego 20 stanowisk, obsługa środków trwałych 4 stanowiska, obsługa gospodarki magazynowej 2 stanowiska, obsługa fakturowania 4, obsługa systemu informacji kierownictwa 4 stanowiska; obsługa systemu obsługi kasy 1 stanowisko. Strona 1 z 13

2 4. Przeszkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego - min 80 godzin szkolenia dla pracowników 5. Udzielanie gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wdroŝenia Strona 2 z 13

3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU. Informatyczny system wspomagający pracę Urzędu Miasta Leszna musi spełniać następujące wymagania: 1. pracować w technologii klient serwer w oparciu o bazę danych MsSQL 2. oprogramowanie pracować pod kontrolą MS Windows, 3. wykorzystywać słowniki:. ulic, miast, imion, rejonów itp. 4. umoŝliwiać pobieranie danych z baz Ewidencji Ludności znajdujących się w Urzędzie Miasta Leszna (baza MS SQL, program EwLud firmy Micomp); 5. stanowić zintegrowany pakiet aplikacji pracujących w grupie zintegrowanych baz danych; 6. wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych; 7. być systemem otwartym, zapewniającym moŝliwość rozbudowy o nowe funkcje, indywidualne potrzeby uŝytkownika, 8. zapewniać przyjazną komunikację z uŝytkownikiem (kontrola wprowadzanych danych, pomoc kontekstowa dla uŝytkownika), 9. posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych, 10. posiadać moŝliwość zgłaszania oraz jego identyfikacji problemu bezpośrednio z aplikacji, 11. posiadać wbudowany system ochrony danych przed niepowołanym dostępem - uŝytkownicy posiadają róŝne uprawnienia dostępu do danych, 12. zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy, 13. oprogramowanie musi spełniać warunki określone w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883 z późniejszymi zmianami), 14. oprogramowanie musi być zgodne z ustawami obowiązującymi w dniu instalacji. 15. posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną dla administratora i uŝytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę obsługi systemu. 16. dane przechowywane w bazie danych nie mogą być szyfrowane Wymagania dotyczące instalacji, serwisu i gwarancji oraz szkolenia pracowników: Wykonawcca powinien dostarczyć, zainstalować oprogramowanie, dokonać migracji danych oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu dla poszczególnego stanowiska. Szkolenia odbędą się w siedzibie zamawiającego. Łącznie szkolenie powinno być przeprowadzone przez 80 godzin dla uŝytkowników programu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, Na gwarancję składa się udzielanie bezpłatnych konsultacji telefonicznych, moŝliwość zgłaszania awarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do telefonicznie, faksem lub em, Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do naprawy w zaleŝności od stopnia awarii konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty Strona 3 z 13

4 elektronicznej itp. niezwłocznie po odbiorze zawiadomienia o awarii, a w przypadku konieczności naprawy w siedzibie zamawiającego czas reakcji na awarię do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, w okresie gwarancji wady i usterki wynikające z błędnego funkcjonowania oprogramowania będą usuwane niezwłocznie i bez dodatkowych kosztów, bieŝące dostosowywanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego, bieŝące dostosowywanie oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, modyfikacja wzorców wydruków raportów według wskazówek Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, stały rozwój oprogramowania w zgodzie z postępem technicznym i technologicznym sprzętu i narzędzi programistycznych oraz propozycjami zgłaszanymi przez zamawiającego, dostarczanie nowych wersji programów oraz, jeśli będzie to niezbędne, przeprowadzanie dodatkowych prac szkoleniowo-wdroŝeniowych z tym związanych, Oprogramowanie winno umoŝliwiać stosowanie obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organów podatkowych J.S.T., rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŝetowej, Ordynacja podatkowej, ustawy podatkowe : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, ustawy o pomocy publicznej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o egzekucji w administracji, Strona 4 z 13

5 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU System obsługi naleŝności powinien oferować funkcjonalność w zakresie: - podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - podatku od nieruchomości od osób od osób prawnych, - podatku rolnego od osób fizycznych, - podatku rolnego od osób prawnych, - podatku leśnego od osób fizycznych, - podatku leśnego od osób prawnych, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych, - podatku od środków transportowych od osób prawnych, - łącznych zobowiązań pienięŝnych, - opłaty od posiadania psów. - opłaty skarbowej - opłaty targowej, - naleŝności z tytułu dochodów, pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych, - naleŝności z tytułu dochodów z mienia komunalnego, - naleŝności z tytułu dochodów Skarbu państwa, - opłata za zezwolenia na alkohol, - mandaty nakładane przez straŝ miejską, Podstawowe funkcje systemu w zakresie wymiaru i księgowości podatku od osób fizycznych: prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów, lasów (z moŝliwością podziału na rejony). ewidencjonowanie właścicieli, współwłaścicieli i innych osób związanych prawnie z daną nieruchomością, gruntem, lasem. dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów. nadawanie ulg kwotowych, procentowych: ulgi ustawowe, zwolnienia ustawowe, umorzenia, odroczenia, rozłoŝenia na raty, moŝliwość wprowadzenia innych ulg i zwolnień, w oparciu o własne kryteria. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów, lasów. automatyczne obliczanie wymiaru i drukowanie decyzji wymiarowych wraz z potwierdzeniami odbioru oraz dowodów wpłaty (konto-kwitariusz). rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku(nabycie, zbycie), tworzenie przypisów bądź odpisów oraz drukowanie decyzji korygujących podatek. moŝliwość wprowadzenia w danym roku podatkowym korekt, za lata ubiegłe (nabycie, zbycie przedmiotu opodatkowania) - przypisów, odpisów oraz drukowanie postanowienia, decyzji. Tworzenie rejestru przypisów/odpisów. ewidencja odwołań, umorzeń, rozłoŝenia na raty, odroczenia według poszczególnych rodzajów podatków. Strona 5 z 13

6 rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji. wydruk zestawienia nieodebranych decyzji. wyszukiwanie nieruchomości, gospodarstw na podstawie złoŝonych kryteriów w prosty sposób definiowanych przez uŝytkownika (np. wyszukanie wszystkich nieruchomości z danej ulicy lub dzielnicy, których właścicielem jest podatnik, wyszukiwanie kart podatników po numerach pesel, imionach rodziców itp. dowolnego ze współwłaścicieli, wyszukiwanie po numerach geodezyjnych działek i jednostkach rejestrowych). wyszukiwanie decyzji według wielu kryteriów. prognozowanie kwoty wymiaru na podstawie ewidencji nieruchomości, gruntów, lasów i róŝnych stawek. tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości, rodzaje gruntów, lasów na podany dzień, kwoty z decyzji za podany okres, rodzaje nieruchomości, liczba gospodarstw, wykaz rolników wraz z powierzchnią gruntów i lasów w decyzjach wymiarowych za podany okres. ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŝdego podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŝdym podatku, odrębne podsumowania, moŝliwość ewidencji kaŝdego z obrębów osobno. księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji wymiarowych. Wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonanych u inkasenta. księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŝące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych i danych z aplikacji obsługujących kasę. prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres w sposób ciągły w skali roku (wydruk). kontrola terminowości wpłat podatków: automatyczne wystawianie upomnień oraz ich wydruk, wystawianie tytułów wykonawczych oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę z przeliczeniem na dowolny dzień, tworzenie zestawień i wydruków wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych (ilość, kwota za dany okres), generowanie zestawień zaległości i nadpłat dla naleŝności (z uwzględnieniem odrębnego wydruku dla zaległości przedsiębiorców za dany okres). bieŝące i automatyczne przekazywanie informacji o naleŝnościach, zaległościach do programu kasowego. wyliczanie skutków finansowych - obniŝenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz wydanych decyzji tworzenie i wydruk zaświadczeń: o stanie majątkowym, o niezaleganiu lub zaleganiu w podatku, o wysokości zaległości, o innych zaświadczeń w oparciu o inne kryteria, gromadzenie danych geodezyjnych z moŝliwością eksportu w standardzie XML- do aplikacji IPEPN. Strona 6 z 13

7 Podstawowe funkcje systemu w zakresie ewidencji i księgowości podatku od osób prawnych prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów i lasów. dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów i lasów. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów i lasów. kontrola rachunkowa deklaracji złoŝonych przez podatników. rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku po nabyciu (zbyciu nieruchomości, gruntów, lasów, zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania). wyszukiwanie nieruchomości na podstawie złoŝonych kryteriów. tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości na podany dzień, kwoty z deklaracji za podany okres, rodzaje nieruchomości w deklaracjach za podany okres. ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŝdego podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŝdym podatku, odrębne podsumowania. księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z ewidencji podatku. Ewidencja umorzeń, rozłoŝeń na raty, odroczeń. wprowadzanie dokumentów zapłat przelewem bankowym. księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŝące, wpłaty zaległe, wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych. MoŜliwość wprowadzenia oprócz rejestracji wpłat: rozłoŝenia naleŝności i zaległości na raty, zmiany terminu płatności, zwolnień ustawowych i innych, korespondencja z podatnikami, wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania, drukowanie decyzji o wysokości zobowiązania, drukowanie wezwań do złoŝenia deklaracji, drukowanie wezwań do poprawy błędnych deklaracji, automatyczne wystawianie upomnień i oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę wydruk zestawienia wydanych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość, kwota). generowanie zestawień zaległości i nadpłat naleŝności (z uwzględnieniem zaległości przedsiębiorców na odrębnym wydruku), prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk), wydruk zaświadczeń o nie zaleganiu / o zaleganiu w płaceniu podatku. Podstawowe funkcje systemu w zakresie dopłat dla rolników: ewidencja wniosków ewidencją faktur załączonych do wniosków obsługą wydawanych decyzji automatyczne wyliczanie kwoty rocznej zwrotu podatku akcyzowego Strona 7 z 13

8 współpraca z modułem podatkowym i wykorzystywanie dane podatkowe do ewidencji wniosków. Podstawowe funkcje systemu w zakresie podatku od środków transportowych w rozbiciu na osoby fizyczne i prawne: księgowanie na kontach analitycznych. moŝliwość naliczania, wprowadzania deklaracji podatkowych, windykacji (m.in. tytuły egzekucyjne). kontroli naleŝności z tytułu podatku od środków transportowych. zmiany wymiaru podatku po nabyciu (zbyciu środka transportowego); korekty deklaracji. kontrola terminowości wpłat podatków: wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania, automatyczne wystawianie upomnień i wezwań do złoŝenia deklaracji oraz ich wydruk, automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę, wydruk zestawień wystawionych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość, kwota). generowanie zestawień zaległości i nadpłat podatku (z uwzględnieniem zaległości przedsiębiorców). moŝliwość dokonywania zmian podatku w związku z umorzeniem, zwolnieniem, rozłoŝeniem na raty, odroczeniem. wyszukiwanie dokumentów według róŝnych kryteriów np. podatek wybrany, podatek lub wszystkie podatki, podatnik, data dokumentu. wyliczanie skutków finansowych obniŝenia stawek podatkowych. prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk) ewidencja umorzeń, odroczeń, rozłoŝeń na raty. wydruk zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu podatku. ewidencjonowanie operacji wycofania z ruchu z automatycznym tworzeniem dokumentów księgowych. moŝliwość prowadzenia operacji księgowych dla wszystkich pojazdów razem na jednej karcie podatnika oraz odrębnie dla kaŝdego pojazdu (wiele kart księgowych dla danego podatnika). Moduł Finanse i Księgowość powinien realizować następujące zadania: podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji budŝetowej. podgląd obrotów i zapisów w działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury przychodowe i rozchodowe, kosztowe, wydatkowe oraz inne dowolnie zdefiniowane w systemie moŝliwość definiowania dowolnego sposobu numeracji dokumentów. obsługa przepływów pienięŝnych. moŝliwość definiowania słowników analityk i uŝycia ich w dowolnej ilości wzorców kont księgowych Strona 8 z 13

9 moŝliwość definicji parametrów działania poszczególnych grup kont księgowych w obszarach takich jak sposób wyliczania realizacji planu, sposób ujęcia w bilansie księgowym moŝliwość definiowania bilansów w układzie aktywa/pasywa na poziomie syntetycznym i analitycznym moŝliwość definiowania dekretów księgowych dla dokumentów. moŝliwość tworzenia wzorców księgowań. automatyczne tworzenie kont analitycznych do klasyfikacji budŝetowej. automatyczna ewidencja wartości planu i korekt planu na odpowiednich kontach. automatyczne tworzenie zapisów na koncie ewidencji planu budŝetowego automatyczne tworzenie zobowiązań i naleŝności we właściwych pozycjach planu budŝetowego. automatyczne tworzenie zaangaŝowania. prowadzenie rozrachunków dotyczących naleŝności i zobowiązań - w tym wymagalnych., zestawienia (wydruki) w tym zakresie, równieŝ dotyczących nie zapłaconych odsetek za zwłokę współpraca modułów windykacyjnych z księgowością, automatyczne rozliczanie rozrachunków. dowolny podział ksiąg z moŝliwością pełnego agregowania danych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zestawienia danych do sprawozdań i raportów z dowolnej ilości ksiąg. moŝliwość bieŝącego porównywania kosztów z wydatkami i planem wydatków. tworzenie planów budŝetowych z bieŝącą analizą ich wykonania. sprawozdawczość finansowa, budŝetowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. moŝliwość podglądu dokumentów źródłowych zaksięgowanych i nie zaksięgowanych. prowadzenie kosztów: rodzajowych (konta zespołu 4), rodzajów działalności (konta zespołu 5). przechowywanie oraz dostępność danych dla lat ubiegłych za dowolny okres moŝliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. wykorzystywanie danych do sprawozdań z dokumentów źródłowych jeszcze nie zaksięgowanych. export do formatu MS Word i MS EXCEL Export danych do programu import danych z innych systemów, VAT rejestr zakupów, sprzedaŝy Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi planowania budŝetu: obsługa wielu placówek. realizacja budŝetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym. moŝliwość stworzenia jednolitego budŝetu dla wszystkich podległych placówek. tworzenie projektów planów. ewidencja realizacji planu. tworzenie zestawień z realizacji planu. rozbudowana sprawozdawczość. Strona 9 z 13

10 Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi fakturowania: utrzymywanie bazy danych o klientach. analiza sprzedaŝy. kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem. MoŜliwość przeglądania obrotów z kontrahentem. Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi kasy: przyjmowanie gotówki na podstawie danych o naleŝnościach na bieŝąco aktualizowanych z programów księgowych. drukowanie raportu kasowego analitycznego (wyszczególnienie wszystkich wpłat) i syntetycznego (grupowane według rodzajów naleŝności i zobowiązań). automatyczne księgowanie (na bieŝąco) przyjętych wpłat do aplikacji podatkowych. Inne wymagania w zakresie FK oraz obsługi naleŝności: w planie kont moŝliwość podziału na konta syntetyczne, analityczne, konta szczegółowe z uwzględnieniem klasyfikacji budŝetowej i moŝliwość grupowania kont według uznania- np w ramach paragrafu dalszy podział analityczny, lub grupowanie w ramach wszystkich klasyfikacji na dochody powiatu, gminy, zlecone itp. moŝliwość pozyskania następujących danych w postaci wydruków za wskazany okres sprawozdawczy, z podziałem na okresy pochodzenia: - saldo początkowe (zaległości, nadpłaty), - przypis bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - odpis bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - przedawnienia bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - potrącenia bieŝący / zaległy (za lata ubiegłe), - umorzenia bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - wpłaty bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - zwroty bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - zaliczenia nadpłat bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - przerachowania na inne naleŝności bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - wygaśnięcie zobowiązań z innych tytułów, - saldo końcowe (zaległości, nadpłaty) bieŝące / zaległe (za lata ubiegłe), - ilość i kwota wystawionych upomnień (wezwań do zapłaty), ile z tych upomnień zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką kwotę (podział wg rodzajów naleŝności, wg klasyfikacji budŝetowej), - ilość i kwota wystawionych tytułów wykonawczych (wezwań do zapłaty), ile z tych tytułów zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką kwotę. struktura zaległości i nadpłat wg wieku ( w bilansie otwarcia, za dany okres, w bilansie zamknięcia) zestawienia zbiorcze i na kacie kontowej; moŝliwość wylistowania na ekranie lub wydruku zaległości i nadpłat danej osoby z róŝnych tytułów naleŝności; Strona 10 z 13

11 statystyka odnośnie czynności wykonywanych przez pracowników (np. ile w danym okresie dany pracownik / w danej komórce organizacyjnej zaksięgowano operacji, dowodów księgowych, ile wystawiono postanowień, decyzji, faktur itp); moŝliwość nanoszenia współwłaścicieli, osób odpowiedzialnych za zobowiązania, wraz z ich danymi umoŝliwiającymi wystawianie aktów administracyjnych i windykację; łatwe przejście z ewidencji roku bieŝącego do ewidencji lat poprzednich; wydruk postanowień, decyzji, upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, ewidencji upomnień; rejestr umów, faktur, postanowień, decyzji, dowodów doręczenia, tytułów wykonawczych, przypisów odpisów; automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę, przypisywanie na kontach szczegółowych, wydruki w tym zakresie (przypis/odpis/wpłata, zwrot/ zaległość/nadpłata); moŝliwość robienia notatek; moŝliwość dodatkowych pół w ewidencjach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego pozwalające na wprowadzenie danych fakultatywnych z deklaracji podatkowych, a zatwierdzonych uchwałą rady; Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi środków trwałych obsługa ewidencji obiektów obsługa księgi inwentarzowej obsługa ruchu obiektów inwentarzowych obsługa zmian wartości środka obsługa odpisów obsługa słownika klasyfikacji likwidacja, sprzedaŝ lub przekazanie obiektu inwentarzowego przeszacowania pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne inwentaryzacja środków materialnych i niematerialnych, obsługa inwentaryzacji przy pomocy czytnika kodów kreskowych eksport do programu finansowo-księgowego wydruki karta środka trwałego likwidacja środka trwałego (LT) przyjęcie środka trwałego(ot) umorzenia za okres zmiana miejsca uŝytkowania protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego (PT) kartoteka środka trwałego rozliczenie środka trwałego Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drukarkę kodów kreskowych wraz z kolektorem oraz skonfigurować je do pracy z systemem obsługi środków trwałych. Strona 11 z 13

12 Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi dzierŝaw i uŝytkowania wieczystego obsługa dłuŝników, obsługa umów, przegląd naleŝności, rozliczenie naleŝności, sporządzanie wydruków, Podstawowe funkcje systemu w zakresie administrowania systemem: administrowanie uŝytkownikami systemu: dodawanie, modyfikacja i usuwanie uŝytkowników, grup uŝytkowników, przydzielanie uŝytkowników do grup, przydzielanie praw wykonywania wybranych funkcji dla poszczególnych uŝytkowników lub grup uŝytkowników, aŝ do poszczególnych pozycji z menu programu. ewidencjonowanie i identyfikowanie operacji wykonywanych przez uŝytkowników w systemie. zarządzanie słownikami ogólnodostępnymi (słowniki miast, sołectw, ulic, wydziałów i referatów urzędu, itp.). zarządzanie parametrami ogólnodostępnymi: nazwa urzędu, adres urzędu, konta bankowe. moŝliwość parametryzacji. Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi gospodarki magazynowej: obsługa dokumentów przyjęcia towaru, obsługa dokumentów wydania towaru, obsługa lokalizacji towaru w magazynach fizycznych, obsługa słowników, opis stanu magazynu przegląd aktualnego stanu oraz historii zmian, kontrola magazynu przesyłanie do programu FK dokumentów magazynowych, moŝliwość księgowania wybranego dokumentu lub grupowo wszystkich dokumentów za dany miesiąc wydruki: o przyjęcie do magazynu, o przyjęcie wewnętrzne, o rozchód wewnętrzny, o spis towarów na dzień o zestawienie dokumentów za miesiąc, o stan bieŝący magazynu, o brakujące towary Oprogramowanie ma zawierać moduł Systemu Informacji Kierownictwa, który powinien oferować funkcje: Uzyskanie w postaci raportów danych: Strona 12 z 13

13 System Finansowo-Księgowy Kontrahenci - Stan kont kontrahentów, - Zobowiązania kontrahentów; Księgowość Obroty na kontach - Salda i obroty kont analitycznych, - Salda i obroty kont syntetycznych, - Salda i obroty kont analitycznych (syntetycznych); Zapisy na kontach - Zapisy na kontach analitycznych, - Wykaz kont analitycznych; BudŜet - Realizacja planu, - Kwota planu pozostała do realizacji, - Realizacja planu budŝetowego; Gospodarka Magazynowa Stan magazynu; Środki Trwałe Kartoteka, Księga inwentarzowa, Umorzenia za okres, Kartoteka grupy; Dochody Skarbu Państwa, DzierŜawy i Wieczyste UŜytkowanie, Umowy Cywilno- Prawne Umowy obowiązujące na dzień, Umowy według numerów działek, Umowy wygasłe, Rozliczenie naleŝności i wpływów. Strona 13 z 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze 1 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 34/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-0431-773/2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8.14 Wójta Gminy Wólka z dnia 11 lutego 2014 r. I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ 1. W instrukcji używa się następujących określeń: a) rok obrotowy to rok kalendarzowy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo