Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia"

Transkrypt

1 Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja i gospodarka samorządowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 5/S 0/NS 0/S 8/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student zna podstawowe organy administracji samorządowej, ich strukturę oraz tryb powoływania. Orientuje się w zakresie podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną w RP. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Umożliwienie studentom rozpoznania i rozumienia problemów współczesnej gospodarki w aspekcie mezo i makroekonomicznym. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy, do wykonywania zawodu ekonomisty w różnych jednostkach administracji publicznej Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i rozróżnia poszczególne rodzaje instytucji administracji publicznej oraz mechanizmy ich funkcjonowania w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej EKW Student zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w przestrzeni publicznej EKW Student opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce Umiejętności EKU Student rozwiązuje zadania z obszaru gospodarki samorządowej w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne EKU Student analizuje zjawiska gospodarcze w czasie i przestrzeni. EKU Student określa zasady i kryteria w zakresie rozwiązywania różnych problemów w instytucjach administracji publicznej EKU Student analizuje zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce EKU5 Student przygotowuje i przedstawia opracowania pisemne dotyczące gospodarki samorządowej Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się przez całe życie EKK Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji EKK Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów dotyczących gospodarki samorządowej E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Administracja publiczna: pojęcie, organy, właściwość, zadania, Wyk Administracja rządowa centralna i wojewódzka, Wyk Administracja samorządowa województwa, Wyk Administracja samorządowa powiatu, Wyk5 Administracja samorządowa gminy Wyk6 Gospodarka samorządowa podstawowe pojęcia Wyk7 Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego S Ns 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Wyk8 Dochody publiczno-prawne terenowych jednostek samorządu terytorialnego, Wyk9 Ocena efektywności gospodarki samorządowej Wyk0 Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki Wyk Regionalna Strategia Innowacyjna, Wyk Teorie rozwoju regionalnego, Wyk Polityka społeczna jednostek samorządu terytorialnego Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Organy administracji rządowej Ćw Organy administracji samorządowej Ćw Budżet jako instrument planowania gospodarki samorządowej Ćw Budżet zadaniowy jako instrument oceny efektywności gospodarki samorządowej Ćw5 Plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej polityki gospodarczej Ćw6 Uwarunkowania determinujące rozwój regionalny Ćw7 Instrumenty realizowania regionalnej strategii innowacyjnej 5 S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podajaca - wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizujaca - dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy study, praca własna z zalecana literaturą, G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja, F: dyskusja, F: prezentacja, F: projekt P podsumowująca P: kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Ekonomika i zarządzanie miastem, praca zb. pod red. Brola R., AE we Wrocławiu, Wrocław, 00;. Domański T., 000: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa;. Gordon G.L., 998: Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa; Literatura zalecana / fakultatywna:. Bończyk-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B.: TBS buduje mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 998;. Bończyk-Kucharczyk E., Własność lokali wspólnoty mieszkaniowej, Twigger, Warszawa 007; I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0 8

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: ADMINISTRACJA i GOSPODARKA SAMORZĄDOWA na kierunku: EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne wykład F Obserwacja ćwiczenia Metoda oceniania F Dyskusja ćwiczenia F Prezentac ja ćwiczenia F Projekt ćwiczenia EKW X X X X EKW X X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKU X X X X X EKU X X X X EKU5 X X EKK X X X EKK X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 7 Przygotowanie projektu 5 5 Przygotowanie prezentacji 5 5 Przygotowanie do zaliczenia pisemnego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu: ADMINISTRACJA I GOSPODARKA SAMORZĄDOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku: EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data:.0.0 Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study, projekt, prezentacja Wykład, Ćwiczenia EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W06, K_W09, K_W0, K_W umiejętności Umiejętności CU CU Wykład:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, obserwacja, casy study, praca własna z zalecana literaturą, projekt, Wykład, Ćwiczenia EKU EKU EKU EKU EKU5 K_U06, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5 prezentacja kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,, 5, Dyskusja, obserwacja, Wykład, EKK K_K0, K_K0, K_K0, 6, 7, 8, 9,0,,, casy study, praca własna z Ćwiczenia EKK K_K0, K_K05, K_K06,, zalecana literaturą, prezentacja EKK Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Podpis.

5 Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Finanse samorządu terytorialnego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60S/ 6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 0S/ 8NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Izabela Nawrolska B - Wymagania wstępne Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, prawa i makroekonomii. Student posiada umiejętność analizowania konsekwencji wykorzystania określonych instrumentów finansowych. Student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz w prasie fachowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zrozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Umiejętności (CU): CU Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu finansów samorządowych oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje normy i reguły działania jednostek samorządu terytorialnego, przyczyny, warunki i skutki decentralizacji. EKW Student przedstawia zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym narzędzia i sposoby prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej, inwestycyjnej i zadłużenia. Umiejętności EKU Student analizuje powiązanie stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego z gospodarką i uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. EKU Student wyjaśnia przyczyny zmian w sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. EKU Student określa szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Kompetencje społeczne EKK Student pracuje w grupie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wyk Funkcje i zadania samorządu. Organy jednostek samorządu terytorialnego. Wyk Budżet i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wyk System dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wyk5 Lokalna polityka podatkowa. Wyk6 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Wyk7 Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i WPF. Wyk8 Deficyt i dług w finansach samorządowych. Instrumenty zaciągania długu lokalnego. Wyk9 Instrumenty wspierania przedsiębiorców przez jednostki samorządu terytorialnego. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 Ćwiczenia: Ćw Analiza związków finansów samorządowych z pozostałymi obszarami finansów publicznych. Ćw Analiza dokumentów strategicznych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ćw Analiza budżetów gmin, z uwzględnieniem specyfiki gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Ćw Analiza budżetów powiatów. Ćw5 Analiza budżetów miast na prawach powiatów. Ćw6 Analiza budżetów województw samorządowych Ćw7 Analiza finansów euroregionów. Ćw8 Kolokwium zaliczeniowe. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F: formująca F: sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: dyskusja S 5 0 P podsumowująca P: egzamin pisemny P: zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne P: projekt Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Swianiewicz P., Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 0.. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 00M.. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Analizy z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów. 6. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, KR RIO. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Izabela Nawrolska Ns 8

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F sprawdzian pisemnyćwiczenia F obserwacja ćwiczenia Metody oceniania F dyskusja ćwiczenia P Egzamin pisemny / wykład P zaliczenie pisemne (kolokwium) ćwiczenia P projekt EKW X X X X X X EKW X X X X X X EKU X X X X X X EKU X X X X X X EKU X X X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie projektu 5 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz.= 6 pkt. ECTS Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami Wykład, Ćwiczenia EKW EKW Ćwiczenia:,,,, 5, 6, multimedialnymi; dyskusja; 7 praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt umiejętności umiejętności CU; CU Wykład:,,,, 5, 6, 7, Wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU CU 8, 9, prezentacjami Ćwiczenia EKU Ćwiczenia:,,,, 5, multimedialnymi; dyskusja; EKU 6, 7 praca własna z zalecaną literaturą; case study; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0; KW0; KW0;KW05; KW07,KW0,KW,KW5 KU0;KU0;KU0;KU05; KU06; KU07; KU08; KU0; KU; K0; KU projekt kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład:, 5, 6 Wykład, EKK KK0; KK0; KK05; KK06; Ćwiczenia:,, 5, 6, 7 Ćwiczenia KK08; KK09 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt

9 Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Demografia i statystyka regionalna. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Przemysław Szczuciński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i statystyki opisowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z demografią i statystyką regionalną, w tym przedstawienie istoty procesów demograficznych w kontekście regionalnym. Umiejętności (CU): CU Wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy demograficznej i metodami statystyki regionalnej. Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie zdolności do pracy zespołowej. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna istotę procesów demograficznych i ich wpływ na stan i strukturę społeczeństwa oraz metody badawcze stosowane w demografii. EKW Student zna metody analizy i graficznej prezentacji danych z zakresu statystyki regionalnej. Umiejętności EKU Student rozpoznaje i analizuje struktury i procesy demograficzne oraz wyciąga wnioski przydatne dla polityki regionalnej. EKU Student umie wykorzystać metody statystyki regionalnej do oceny przestrzennych aspektów zmian społecznogospodarczych. Kompetencje społeczne EKK Student potrafi uczestniczyć w zespołach realizujących badania uwzględniające tematykę demograficzną i regionalną. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Demografia jako dyscyplina naukowa. Rozwój myśli demograficznej. Wyk Źródła informacji demograficznej i metody analiz stosowane w demografii. Wyk Struktura ludności (struktura według płci, wieku i stanu cywilnego, wykształcenia). Wyk Procesy starzenia się ludności, zachorowalność i umieralność. Wyk5 Procesy formowania i rozpadu rodzin. Wyk6 Współczesne migracje. Wyk7 Prognozy demograficzne. Wyk8 Polityka ludnościowa. Wyk9 Pojęcie statystyki regionalnej. Metody analiz stosowane w statystyce regionalnej. Wyk0 Kryteria doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach regionalnych. Wyk Procedury normalizacyjne zmiennych diagnostycznych. Wyk Formuły mierników odległości obiektów przestrzennych. Wyk Metody grupowania obiektów aglomeracyjne i podziałowe. Wyk Metody porządkowania liniowego obiektów. Wyk5 Metody wyboru reprezentantów grup obiektów przestrzennych. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

10 Ćwiczenia: Ćw Analiza stanu i rozmieszczenia terytorialnego ludności. Ćw Analiza struktury ludności według płci i wieku. Ćw Analiza ruchu naturalnego ludności. Ćw Analiza ruchu wędrówkowego ludności. Ćw5 Zastosowanie metod grupowania regionów. Ćw6 Zastosowanie syntetycznego miernika rozwoju. Ćw7 Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład z prezentacjami multimedialnymi, analiza zadań z zakresu demografii i statystyki regionalnej, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F: przygotowanie do zajęć, F: obserwacja podczas zajęć/ aktywność. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: zaliczenie ustne, P: sprawdzian pisemny, P: prezentacja. Literatura obowiązkowa:. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 00.. Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 98.. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 006. Literatura zalecana / fakultatywna:. Cieślak M., Demografia: Metody analizowania i programowania, PWN, Warszawa Mitręga M., Demografia społeczna, Wyd. Śląsk, Katowice Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa Paradysz J., Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 997. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Przemysław Szczuciński Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją S 5 Ns 0

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu DEMOGRAFIA I STATYSTYKA REGIONALNA na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Przygotowanie do zajęć Metoda oceniania F P Obserwacja Zaliczenie ustne / wykład P Sprawdzian ćwiczenia P Prezentac ja ćwiczenia EKW X X EKW X X EKU X X EKU X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 5 Przygotowanie prezentacji 0 0 Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./ 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data:.0.0 Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu DEMOGRAFIA I STATYSTYKA REGIONALNA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6, 7,8 Wykład z prezentacjami Wykład EKW K_W08 Wykład: 9,0,,,,,5 multimedialnymi Wykład z prezentacjami multimedialnymi Wykład EKW K_W08 umiejętności umiejętności CU CU Ćwiczenia:,,, Analiza zadań z zakresu demografii Ćwiczenia EKU K_U09 Ćwiczenia: 5,6,7 Analiza zadań z zakresu statystyki regionalnej Ćwiczenia EKU K_U09 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Ćwiczenia:,,,,5, Praca w grupach Ćwiczenia EKK K_K0 6,7

13 . Przedmiot: Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada ogólną wiedzę na temat roli samorządu terytorialnego w planowaniu przestrzennym. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Umiejętności (CU): CU Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomii związane z lokalizowaniem podmiotów gospodarujących z punktu widzenia kryteriów efektywnościowych. EKW Student definiuje podstawowe kategorie (problematykę) z zakresu planowania przestrzennego i lokalizowania przedsiębiorstw. EKW Student definiuje i wyjaśnia powiązania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowy Umiejętności EKU Student obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych. EKU Student rozwiązuje zadania z obszaru ekonomii w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne. EKU Student proponuje rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Kompetencje społeczne EKK Student podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje. EKK Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych politycznych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyk Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyk Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyk Materiały wyjściowe i wybrane studia stanu istniejącego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyk5 Zagrożenia dla ochrony środowiska naturalnego związane ze studium zagospodarowania i zainwestowania terenu S Ns

14 Wyk6 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków miejskich Wyk7 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków wiejskich Wyk8 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków produkcyjnych Wyk9 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków usługowych Wyk0 Komunikacja w obszarach zurbanizowanych: klasyfikacja dróg, podstawy i zasady rozwiązań komunikacji. Wyk Infrastruktura techniczna trenów wiejskich: definicja, podział infrastruktury, cechy charakterystyczne. Wyk Regionalizm w planowaniu przestrzennym. Kierunki i prognozy rozwoju osadnictwa na tle przemian gospodarczych i społecznych na wsi oraz technicznej i organizacyjnej rekonstrukcji rolnictwa Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Cw Znaczenie rozmieszczenia przedsiębiorstw według teorii rozwoju regionalnego CwOpis do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cw Studia do planu zagospodarowania przestrzennego, Cw Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w polityce przestrzennej gminy, Cw5 Określenie charakteru osiedla, cech pozytywnych i zagrożeń, Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca - wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy study, praca własna z zalecana literaturą, G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja F: dyskusja F: prezentacja P podsumowująca P: kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz 77).. Ustawa prawo budowlane (Dz.U. nr 80, poz 78).. Domański R.: Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa Mrozowicki E., Pogodziński Z., Więckowicz Z.: Planowanie przestrzenne i projektowanie terenów wiejskich, Wyd. AR we Wrocławiu, 99.Tkocz J.: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Pawłowska K.: Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 00.. Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Gloza-Musiał H.: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Warszawa 000. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0 S 5 8 Ns 0

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PLANOWANIE PRZESTRZENNE I LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Obserwacja ćwiczenia F Dyskusja ćwiczenia Metoda oceniania F Prezentacja ćwiczenia P Kolokwium pisemne - ćwiczenia EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 5 Przygotowanie prezentacji 0 0 Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z 0 0 ćwiczeń Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z 0 0 wykładu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,, 5, 6, Wykład informacyjny Wykład EKW 7, 8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,, 5 z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, Ćwiczenia EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W, K_W case study; umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,, 5, 6, Wykład informacyjny Wykład EKU 7, 8, 9, 0,, z prezentacjami Ćwiczenia EKU Ćwiczenia: multimedialnymi, EKU,,,, 5 dyskusja, praca z zalecaną literaturą, K_U0, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U5 case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,, 5, 6, Wykład EKK K_K0, K_K0, K_K0, 7, Ćwiczenia EKK K_K05, K_K08, K_K09 Ćwiczenia:,,,, 5 Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, case study;

17 Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Marketing terytorialny. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 0S/ 8NS 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, mikro i makroekonomii, struktur administracyjnych państwa. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z koncepcją marketingu terytorialnego oraz jego znaczeniem i możliwościami oddziaływania na rozwój jednostek osadniczych. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności identyfikowania problemów ze wskazaniem propozycji rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego jednostki osadniczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Pobudzanie kreatywnego myślenia i postaw przedsiębiorczych w podejmowanych dyskusjach i pracach zespołowych. Kształtowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Definiuje podstawową problematykę z zakresu marketingu terytorialnego i zna jego miejsce wśród subdyscyplin marketingu. EKW Zna w podstawowym zakresie pojęcia, metody i narzędzia dla określania rozwiązań zidentyfikowanych problemów w obszarze terytorialnego marketingu mix. EKW Zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w szczególności w sferze kształtowania założeń koncepcji marketingu terytorialnego na poziomie podstawowym w kontekście zidentyfikowanych i zróżnicowanych grup docelowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych jednostki osadniczej Umiejętności EKUObserwuje i interpretuje na poziomie podstawowym istotne zjawiska społeczno - gospodarcze na rynku krajowym i międzynarodowym w kontekście działań jednostek terytorialnych. EKU Proponuje rozwiązania na poziomie podstawowym konkretnych problemów w obszarze marketingu terytorialnego terytorialnego i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. EKU Przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne dotyczące wybranej problematyki w zakresie problematyki przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Otwartość na zastosowanie technik kreatywnego myślenia i zachowań przedsiębiorczych w poszukiwaniu rozwiązań problemów marketingowych. EKK Przyjmowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Marketing terytorialny definicje, uwarunkowania, cele oddziaływania. Pojęcie i znaczenie miejsca w marketingu terytorialnym. Wyk Marketing własny i obcy jednostki terytorialnej. Wyk Rodzaje i źródła rynkowych czynników rozwojowych jednostek przestrzenno administracyjnych. Wyk Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni miast i regionów. S Ns

18 Wyk5 Kluczowe obszary strategicznego planowania marketingowego jednostki terytorialnej. Wyk6 Terytorialny marketing mix. Wyk7 Produkt terytorialny i jego struktura produktu terytorialnego. Wyk8 Komunikacja z otoczeniem jednostki terytorialnej. Wyk9 Marka miejsca i jej znaczenie dla jednostki osadniczej. Wyk0 Innowacje w działalności marketingowej jednostek osadniczych. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Transfery wartości w marketingu jednostek osadniczych. Koncepcje łańcucha wartości w marketingu terytorialnym Ćw Analiza strategiczna SWOT, pozycjonowanie jako metody określania pozycji strategicznej jednostki terytorialnej. Ćw Metody typologii rynków docelowych jednostki terytorialnej. Podstawy segmentacji rynku. Ćw Strategie konkurencji. Przewaga konkurencyjna koncepcja, źródła, sposoby definiowania. Ćw5 Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, : prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny, materiały informacyjne i promocyjne jednostek osadniczych, wybrane dokumenty strategiczne jednostek osadniczych. W ramach ćwiczeń: techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F: aktywność na zajęciach 0 S 5 P podsumowująca P: egzamin pisemny - pytania otwarte, w trym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu P: prezentacja projektu zespołowego Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kotler PH.; Marketing analiza, planowanie, wdrożenie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 999. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem W.; Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa Szkromnik A. ; Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 007. Tożsamość konkurencyjna nowe spojrzenie na markę; Simon Anholt, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 007 Literatura zalecana / fakultatywna:. Praca zbiorowa pod red. W. Dmochowskiego; Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 00.. Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, CH Beck, Warszawa 005. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 8 Ns 0

19 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu MARKETING TERYTORIALNY na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Sprawdzian pisemny F Aktywność na zajęciach Metoda oceniania P Egzamin pisemny P Prezentacja projektu EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X EKU X X X X EKU X X EKK X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie prezentacji 6 0 Przygotowanie do debaty 5 5 Przygotowanie projektu zespołowego 8 0 Przygotowanie analizy 8 5 Udział w wizycie studyjnej Poszukiwanie i przygotowanie materiałów do 0 dyskusji Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz./5godz=pkt.ECTS Sporządził: Data:.0.0 Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu MARKETING TERYTORIALNY treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza Wiedza CW CW Wykład, K_W0, K_W06, K_W08 CW Ćwiczenia Wykłady:,, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ćwiczenia:,,, 5 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, Umiejętności Umiejętności CU CU Wykład, K_U08, K_U, K_U5 CU CU Ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Ćwiczenia:,,,, 5 Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CW Wykłady:,7,9,0 Wykład, EKK K_K09, K_K0 CW Ćwiczenia:,,,, 5 Ćwiczenia EKK Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, EKW EKW EKW EKU EKU EKU

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Przedmiot: Instytut Kierunek Ekonomiczny Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie innowacjami Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-ZI-Ć-S14_pNadGenRETM7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sławomir Jarka Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja Pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej - opis przedmiotu Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej Kod

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Marketing i badania rynku Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE-1-201-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo Wewnętrzne

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo Wewnętrzne Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim PZ Podstawy zarządzania Introduction to Management Kierunek studiów USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie środków z UE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Historii Kod

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Kod przedmiotu

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Kod przedmiotu Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezP-BeC-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo