B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Laboratorium (Lab) S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii w tym z rachunkowości oraz organizacji przedsiębiorstw. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student uzyska wiedzę o organizowaniu systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie zarządzania jednostką na podstawie informacji z systemu rachunkowości. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie zasad organizowania ewidencji i funkcjonowania urządzeń księgowych. oraz posiada praktyczne umiejętności o technice księgowania w wybranym systemie FK jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje metodologie organizowania systemu rachunkowości. EKW Student charakteryzuje istotne zasady organizowania, sporządzania i funkcjonowania ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność organizowania systemu rachunkowości. EKU Student analizuje i interpretuje informacje ekonomiczne wynikające z urządzeń księgowych. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z urządzeń rachunkowych. EKK Student ma świadomość potrzeby tworzenia rzetelnych systemów rachunkowości w jednostce gospodarzcej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów

2 Wyk Zasady organizacji rachunkowości. Wyk Wybór form i technik organizowania systemu rachunkowości w jednostce. Wyk Dokumenty księgowe zasady organizowania zbiorów dowodów księgowych. Wyk Polityka rachunkowości oraz zasady tworzenia urządzeń księgowych. Wyk5 Wymagania wobec ksiąg rachunkowych prowadzonych z wykorzystaniem technik komputerowych. Razem liczba godzin wykładów Laboratorium: Lab Tworzenie schematów organizacyjnych systemu rachunkowości z uwzględnieniem rodzaju działalności. Lab Opracowanie planów kont do opracowanych schematów organizacyjnych. Lab Tworzenie uzupełniających urządzeń księgowych. Lab Opracowanie dowodów źródłowych. Lab5 Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości z uwzględnieniem rodzaju działalności. Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 S 5 NS 0 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Laboratorium organizacja systemów rachunkowości oraz przykłady do praktycznego rozwiązania. Praca własna. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. G - Metody oceniania Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P - pisemne zaliczenie laboratorium. P - zaliczenie przedmiotu forma ustna. Literatura obowiązkowa:. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, cz. I., Ekspert, Wrocław Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sawicki K. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 0, po. 0 ze zm.). I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania EKW EKW EKU EKU EKK EKK Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć F dyskusja P - pisemne zaliczenie laboratorium P - zaliczenie przedmiotu forma ustna X X X X X X X X X X X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielami 0 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zaliczenia laboratorium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin/5 = punkty ECTS Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW,,,,5 Laboratorium:,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Laboratorium: EKW EKW Umiejętności umiejętności CU Kompetencje społeczne CK CU, CU CK, CK,,,,5 Laboratorium:,,,,5,, Laboratorium:,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. Laboratorium: Laboratorium: EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W, K_W, K_W7, K_W8, K_W9, K_W0, K K_W, K_W5 K_U, K_U, K_U8, K_U9, K_U, K_U, K_U5 kompetencje społeczne K_K, K_K, K_K5, K_K6, K_K7, K_K8

5 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot SYSTEM PODATKOWY. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek B - Wymagania wstępne S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu podatków i systemu podatkowego. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja znaczenia podatków oraz oddziaływania systemu podatkowego na działalność podmiotów gospodarczych. Kompetencje społeczne (CK): CKRozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKWStudent zna podstawowe pojęcia związane z podatkami. EKW Student charakteryzuje społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa. Umiejętności EKUStudent sporządza podstawowe dokumenty związane z rozliczaniem podatków. EKU Student interpretuje kierunki reform systemu podatkowego. Kompetencje społeczne EKK Student jest świadomy społecznej, zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jest aktywny w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Pojęcie, klasyfikacja podatków i charakterystyka podatków. Wyk Zobowiązania i postępowanie podatkowe. Wyk Konstrukcja polskiego systemu podatkowego oraz systematyka podatków. Wyk Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatki lokalne. Wyk5 Podatek VAT i inne podatki i opłaty w Polsce. Wyk6 Źródła podatku, zasady podatkowe, organy podatkowe i kontrola skarbowa. Wyk7 Społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa. Wyk8 Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków w państwach Unii Europejskiej. S NS Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

6 Wyk9 System ubezpieczeń społecznych. Wyk0 Oddziaływanie systemu podatkowego na działalność podmiotów gospodarczych. Razem liczba godzin wykładów Ćw Elementy techniki podatkowej. Ćw Opodatkowanie dochodu osób fizycznych. Ćw Podatek dochodowy od osób prawnych. Ćw Opodatkowanie dochodu i obrotu w Unii Europejskiej. Ćw5 Wypełnianie zeznań podatkowych (przykłady). Ćw6 Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ćw7 Obliczanie odsetek za zaległości podatkowe. Ćw8 Kierunki reform systemu podatkowego. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 S 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą, case study; F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F dyskusja, referat G - Metody oceniania P podsumowująca P zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wyd. PWN, Warszawa 0r.. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wyd. Difin, 00r.. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis 0r..Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska 0r. Literatura zalecana / fakultatywna:. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer-Oficyna, Warszawa 009r.. Krajewska A., Podatki w UE, PWE, Warszawa 00r.. Cieślukowski M., Kańduła S., Kijek I., Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd.., Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 0r. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu SYSTEM PODATKOWY na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F - obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja, referat P - zaliczenie ustne EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do ćwiczeń 5 0 Przygotowanie do referatu 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu SYSTEM PODATKOWY treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW wykład CW konwersatoryjny,,,, 5, z prezentacjami wykład, 6, 7, 8, 9, 0 EKW, EKW multimedialnymi; ćwiczenia,,, dyskusja; praca, 5, 6, 7, 8 własna z zalecaną literaturą, case study; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0; K_W06; K_W09 umiejętności umiejętności wykład,,,, 5, konwersatoryjny z prezentacjami wykład, EKU, EKU CU 6, 7, 8, 9, 0 multimedialnymi; ćwiczenia CU,,,, 5, 6, 7, 8 dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study K_U0; K_U; K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne wykład CK konwersatoryjny EKK,,,, z prezentacjami wykład, 5, 6, 7, 8, 9, 0 multimedialnymi; ćwiczenia,,,, CK dyskusja; praca 5, 6, 7, 8 własna z zalecaną K_K05; K_K06 literaturą; case study

9 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) B - Wymagania wstępne S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Student powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych oraz statystyki. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie istoty ryzyka i procesu zarządzania ryzykiem. Umiejętności (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie szacowania ryzyka. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje istotę ryzyka i procesu zarządzania ryzykiem oraz wymienia i charakteryzuje poszczególne kategorie ryzyk. EKW Student wykazuje specjalistyczną wiedzę na temat metod i narzędzi ograniczających poziom ryzyka. Umiejętności EKU Student identyfikuje zagrożenia, analizuje oraz ocenia poszczególne kategorie ryzyk. EKU Student dobiera oraz stosuje wybrane metody i narzędzia pozwalające ograniczyć poziom podejmowanego ryzyka. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ryzyka wykazując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów WYKŁAD: Wyk Pojęcie ryzyka i niepewności. Taksonomia, typologia, specyfika poszczególnych kategorii ryzyka. Wyk Istota, znaczenie i rola procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu jednostką organizacyjną. Wyk Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko kredytowe klasyfikacja ryzyka kredytowego, źródła ryzyka kredytowego, zarządzanie ryzykiem kredytowym. Wyk Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko walutowe - klasyfikacja ryzyka S Ns Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

10 walutowego, źródła ryzyka walutowego, zarządzanie ryzykiem walutowym. Wyk5 Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko operacyjne klasyfikacja ryzyka operacyjnego, źródła ryzyka operacyjnego, zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Wyk6 Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko stopy procentowej klasyfikacja ryzyka stopy procentowej, źródła ryzyka stopy procentowej, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Wyk7 Standardy rynkowe i regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem. Razem liczba godzin wykładów Ćw Jakościowe i ilościowej metody pomiaru ryzyka. Ćw Metody ograniczające poziom ryzyka w jednostce organizacyjnej. Zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem. Zastosowania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem Ćw Unikanie, kontrolowanie i transfer ryzyka. Audyt ryzyka w przedsiębiorstwie Cw Zarządzanie ryzykiem projektu. Ćw5 Znaczenie i wykorzystywanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem. Ćw6 Agencje ratingowe metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 Ns 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja dydaktyczna, prezentacje, sprzęt multimedialny, praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F dyskusja ćwiczenia F obserwacja podczas zajęć / aktywność Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P egzamin wykłady P kolokwium ćwiczenia Literatura obowiązkowa:. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 00.. Zarządzanie ryzykiem, pod red. naukową K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, WUG, Gdańsk Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Zakład Narodowy Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków 997. Literatura zalecana / fakultatywna:. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, LIBER, Warszawa Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, WUG Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa Kalinowski M.., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 009. Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Andrzej Kuciński Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin / wykład P Zaliczenie kolokwium - ćwiczenia Metoda oceniania F Obserwacja/ aktywność ćwiczenia F Dyskusja ćwiczenia EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Andrzej Kuciński Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ CW Cele przedmiotu (C) Sporządził: Andrzej Kuciński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW Wykład EKW CW EKW,,,,5,6,7,,,,5, 6 Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W06 K_W08 K_W09 umiejętności umiejętności CU CU Wykład Ćwiczenia EKU K_U0 konwersatoryjny, case EKU K_U05,,,,5,6,7 study, prezentacja K_U07 K_U08,,,,5, 6 K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład Wykład, EKK KK_0 CK,,,,5,6,7 konwersatoryjny, case ćwiczenia KK_0 study, prezentacja KK_08,,,,5, 6

13 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot REWIZJA FINANSOWA. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) dr Weronika Gackowska S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Znajomość rachunkowości i finansów. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student uzyska wiedzę o zasadach przeprowadzania rewizji finansowej w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego działania jednostki gospodarczej. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie rewizji finansowej oraz posiada praktyczne umiejętności współpracy z biegłym rewidentem. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz informacji rachunkowej. EKW Student charakteryzuje istotne narzędzia oceny sprawozdawczości finansowej jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność argumentowania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdawczości finansowej. EKU Student posiada umiejętność czytania sprawozdań finansowych oraz mierzenia związków zachodzących między danymi liczbowymi z poszczególnych elementów sprawozdania. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej. EKK Student ma świadomość potrzeby tworzenia rzetelnych i obiektywnych informacji rachunkowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Wyk Cele, użytkownicy i podstawowe założenia sprawozdań finansowych. Wyk Elementy sprawozdań finansowych i ich charakterystyka. S NS

14 Wyk Aspekty formalne sprawozdawczości finansowej. Wyk 5 Badanie sprawozdań finansowych podmioty uprawnione. Wyk6 Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Wyk7 Audyt sprawozdań finansowych innych jednostek (budżetowych, non-profit). Wyk8 Wykorzystanie audytu bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Razem liczba godzin wykładów Ćw Ustalanie kryteriów związanych z badaniem sprawozdawczości finansowej. Ćw Określanie poziomu istotności ogólnej i cząstkowej. Ćw Błędy w zapisach księgowych po dniu bilansowym. Ćw Zdarzenia gospodarcze dotyczące ubiegłych okresów ujawnione po dniu bilansowym. Ćw5 Węzłowe wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej podmiotu gospodarczego. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 NS 0 Wykład z wykorzystaniem programu Power Point. Dyskusje, rozwiązywanie stawianych problemów. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne G - Metody oceniania Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 P podsumowująca P - egzamin ustny. P - zaliczenie pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Gackowska, Jak współpracować z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego w firmie, Infor, Warszawa 00.. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 00.. J. A. Tracy, Sprawozdanie finansowe firm, Wydawnictwo Naukowe PEN, Warszawa 995. Literatura zalecana / fakultatywna:. Ustawa z dnia 9 września 995 r. jt. Dz. U. z 0 r. nr 7, poz. 0 z poźn. zm.. Ustawa z dnia 7 maja 009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, j.t. Dz. U. nr 77, poz. 69. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu REWIZJA FINANSOWA na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. P - egzamin ustny. P - zaliczenie pisemne. EKW EKW EKU EKU EKK EKK X X X X X X X X X X X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godzin : 5 = punkty ECTS Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu REWIZJA FINANSOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW,,,,5,6,7,8,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. EKW EKW Umiejętności umiejętności CU Kompetencje społeczne CK CU, CU CK, CK,,,,5,6,7,8,,,,5, 7,, Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W0, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W5 K_U0, K_U0, K_U07, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U5 kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Laboratorium (Lab) dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości; znajomość pojęć ekonomicznych. S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu o funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i rachunku kosztów oraz ich związku z prawem podatkowym w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji rachunkowych i podatkowych. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie związków prawa bilansowego i podatkowego z systemem rachunkowości jednostki gospodarczej. CU Student posiada praktyczne umiejętności w zakresie organizowania i księgowania oraz interpretowania operacji zmieniających sytuację majątkową, podatkową i finansową jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. CK Student ma świadomość odpowiedzialności oraz konsekwencji informacji rachunkowych i podatkowych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna konsekwencje zdarzeń gospodarczych wg prawa bilansowego i podatkowego EKW Student zna sposoby dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wg prawa bilansowego i podatkowego. Umiejętności EKU Umiejętność kategoryzowania, ilustrowania zdarzeń gospodarczych w jednostce gospodarczej. EKU Umiejętność obliczania efektów działalności wg prawa podatkowego i bilansowego na podstawie ksiąg rachunkowych. Kompetencje społeczne EKK Poczucie odpowiedzialności i konsekwencji za znajomość prawa bilansowego i podatkowego. EKK Konkludowanie, krytykowanie oraz interpretowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej.

18 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Zasady i metody organizacji księgowości i rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach na potrzeby informacji rachunkowych i podatkowych. Wyk Regulacje prawne: podatki kosztowe i dochodowe w jednostce gospodarczej. Wyk Księgi główne i pomocnicze na potrzeby rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Wyk Ewidencja operacji podatkowych. Wyk5 Koszty stanowiące i niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (konta zespołu, 5,7). Wyk6 Dokumentacja księgowa a sprawozdawczość finansowa i podatkowa. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia i laboratoria: Ćw/Lab Organizacja księgowości i rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach na potrzeby informacji rachunkowych i podatkowych. Ćw/Lab Ustalanie podstawy naliczenia podatków kosztowych i dochodowych. Ćw/Lab Tworzenie ewidencji księgowej na potrzeby rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Ćw/Lab Księgowanie wybranych operacji wynikowych i podatkowych. Ćw5/Lab5 Identyfikacja kosztów stanowiących i niestanowiący kosztów uzyskania przychodów z kont zespołu, 5,7). Ćw6/Lab6 Tworzenie dokumentacji podatkowej. Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 S NS 0 NS 6 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne, laboratoria, konwersacja, praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F obserwacja podczas zajęć. F dyskusja. G - Metody oceniania P podsumowująca P zaliczenie ustne. P zaliczenie pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Rachunkowość finansowa i podatkowa, T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 00.. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa Wybrane ustawy podatkowe. Literatura zalecana / fakultatywna:. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 00;. K. Sawicki (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław 005;. Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 0 r., poz. 768, ze zm.);. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, ABC, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia EKW EKW EKU EKU EKK EKK F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F - obserwacja podczas zajęć Metoda oceniania F - dyskusja P- zaliczenie ustne. P zaliczenie pisemne x x x x x x x x x x x x x x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do wykładów 5 5 Przygotowanie do ćwiczeń 0 5 Przygotowanie do laboratoriów 0 0 Przygotowanie do zaliczeń 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz.:5 = pkt. ECTS Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW, CW,,,,5,6, Laboratoria:,,,,5,6, Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Laboratoria: EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W, K_W, K_W7, K_W8, K_W9, K_W0, K_W, K_W, K_W5 Umiejętności umiejętności Kompetencje społeczne CU, CU CK, CK,,,,5,6, Laboratoria:,,,,5,6,,5,6 Laboratoria:,,5,6 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. Laboratoria: Laboratoria: EKU EKU EKK EKK K_U, K_U, K_U, K_U9, K_U, K_U, K_U5 kompetencje społeczne K_K, K_K, K_K, K_K5, K_K6, K_K8, K_K9 Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Kod przedmiotu 04.3-WX-AdP-PR-K-14_pNadGen4QYC5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-FMP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Kadry i płace 2. Punkty ECTS 4 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu Polski

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: FINANSE PUBLICZNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7. TYP

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunkowość budżetowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/ Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia. dr Weronika Gackowska

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/ Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia. dr Weronika Gackowska Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PRFGRK-S16

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Kadry i płace. Punkty ECTS 4 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu Polski

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-202RISNS Pozycja planu: D7 C C2 C3 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Rachunkowość podatkowa 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw.

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo