B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Laboratorium (Lab) S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii w tym z rachunkowości oraz organizacji przedsiębiorstw. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student uzyska wiedzę o organizowaniu systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie zarządzania jednostką na podstawie informacji z systemu rachunkowości. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie zasad organizowania ewidencji i funkcjonowania urządzeń księgowych. oraz posiada praktyczne umiejętności o technice księgowania w wybranym systemie FK jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje metodologie organizowania systemu rachunkowości. EKW Student charakteryzuje istotne zasady organizowania, sporządzania i funkcjonowania ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność organizowania systemu rachunkowości. EKU Student analizuje i interpretuje informacje ekonomiczne wynikające z urządzeń księgowych. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z urządzeń rachunkowych. EKK Student ma świadomość potrzeby tworzenia rzetelnych systemów rachunkowości w jednostce gospodarzcej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów

2 Wyk Zasady organizacji rachunkowości. Wyk Wybór form i technik organizowania systemu rachunkowości w jednostce. Wyk Dokumenty księgowe zasady organizowania zbiorów dowodów księgowych. Wyk Polityka rachunkowości oraz zasady tworzenia urządzeń księgowych. Wyk5 Wymagania wobec ksiąg rachunkowych prowadzonych z wykorzystaniem technik komputerowych. Razem liczba godzin wykładów Laboratorium: Lab Tworzenie schematów organizacyjnych systemu rachunkowości z uwzględnieniem rodzaju działalności. Lab Opracowanie planów kont do opracowanych schematów organizacyjnych. Lab Tworzenie uzupełniających urządzeń księgowych. Lab Opracowanie dowodów źródłowych. Lab5 Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości z uwzględnieniem rodzaju działalności. Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 S 5 NS 0 NS 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Laboratorium organizacja systemów rachunkowości oraz przykłady do praktycznego rozwiązania. Praca własna. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. G - Metody oceniania Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P - pisemne zaliczenie laboratorium. P - zaliczenie przedmiotu forma ustna. Literatura obowiązkowa:. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, cz. I., Ekspert, Wrocław Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sawicki K. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 0, po. 0 ze zm.). I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania EKW EKW EKU EKU EKK EKK Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć F dyskusja P - pisemne zaliczenie laboratorium P - zaliczenie przedmiotu forma ustna X X X X X X X X X X X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielami 0 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zaliczenia laboratorium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin/5 = punkty ECTS Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW,,,,5 Laboratorium:,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Laboratorium: EKW EKW Umiejętności umiejętności CU Kompetencje społeczne CK CU, CU CK, CK,,,,5 Laboratorium:,,,,5,, Laboratorium:,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. Laboratorium: Laboratorium: EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W, K_W, K_W7, K_W8, K_W9, K_W0, K K_W, K_W5 K_U, K_U, K_U8, K_U9, K_U, K_U, K_U5 kompetencje społeczne K_K, K_K, K_K5, K_K6, K_K7, K_K8

5 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot SYSTEM PODATKOWY. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek B - Wymagania wstępne S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu podatków i systemu podatkowego. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja znaczenia podatków oraz oddziaływania systemu podatkowego na działalność podmiotów gospodarczych. Kompetencje społeczne (CK): CKRozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKWStudent zna podstawowe pojęcia związane z podatkami. EKW Student charakteryzuje społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa. Umiejętności EKUStudent sporządza podstawowe dokumenty związane z rozliczaniem podatków. EKU Student interpretuje kierunki reform systemu podatkowego. Kompetencje społeczne EKK Student jest świadomy społecznej, zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jest aktywny w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Pojęcie, klasyfikacja podatków i charakterystyka podatków. Wyk Zobowiązania i postępowanie podatkowe. Wyk Konstrukcja polskiego systemu podatkowego oraz systematyka podatków. Wyk Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatki lokalne. Wyk5 Podatek VAT i inne podatki i opłaty w Polsce. Wyk6 Źródła podatku, zasady podatkowe, organy podatkowe i kontrola skarbowa. Wyk7 Społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa. Wyk8 Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków w państwach Unii Europejskiej. S NS Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

6 Wyk9 System ubezpieczeń społecznych. Wyk0 Oddziaływanie systemu podatkowego na działalność podmiotów gospodarczych. Razem liczba godzin wykładów Ćw Elementy techniki podatkowej. Ćw Opodatkowanie dochodu osób fizycznych. Ćw Podatek dochodowy od osób prawnych. Ćw Opodatkowanie dochodu i obrotu w Unii Europejskiej. Ćw5 Wypełnianie zeznań podatkowych (przykłady). Ćw6 Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ćw7 Obliczanie odsetek za zaległości podatkowe. Ćw8 Kierunki reform systemu podatkowego. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 S 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą, case study; F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F dyskusja, referat G - Metody oceniania P podsumowująca P zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wyd. PWN, Warszawa 0r.. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wyd. Difin, 00r.. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis 0r..Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska 0r. Literatura zalecana / fakultatywna:. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer-Oficyna, Warszawa 009r.. Krajewska A., Podatki w UE, PWE, Warszawa 00r.. Cieślukowski M., Kańduła S., Kijek I., Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd.., Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 0r. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu SYSTEM PODATKOWY na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F - obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja, referat P - zaliczenie ustne EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do ćwiczeń 5 0 Przygotowanie do referatu 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu SYSTEM PODATKOWY treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW wykład CW konwersatoryjny,,,, 5, z prezentacjami wykład, 6, 7, 8, 9, 0 EKW, EKW multimedialnymi; ćwiczenia,,, dyskusja; praca, 5, 6, 7, 8 własna z zalecaną literaturą, case study; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0; K_W06; K_W09 umiejętności umiejętności wykład,,,, 5, konwersatoryjny z prezentacjami wykład, EKU, EKU CU 6, 7, 8, 9, 0 multimedialnymi; ćwiczenia CU,,,, 5, 6, 7, 8 dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study K_U0; K_U; K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne wykład CK konwersatoryjny EKK,,,, z prezentacjami wykład, 5, 6, 7, 8, 9, 0 multimedialnymi; ćwiczenia,,,, CK dyskusja; praca 5, 6, 7, 8 własna z zalecaną K_K05; K_K06 literaturą; case study

9 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) B - Wymagania wstępne S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Student powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych oraz statystyki. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie istoty ryzyka i procesu zarządzania ryzykiem. Umiejętności (CU): CU Nabycie umiejętności w zakresie szacowania ryzyka. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje istotę ryzyka i procesu zarządzania ryzykiem oraz wymienia i charakteryzuje poszczególne kategorie ryzyk. EKW Student wykazuje specjalistyczną wiedzę na temat metod i narzędzi ograniczających poziom ryzyka. Umiejętności EKU Student identyfikuje zagrożenia, analizuje oraz ocenia poszczególne kategorie ryzyk. EKU Student dobiera oraz stosuje wybrane metody i narzędzia pozwalające ograniczyć poziom podejmowanego ryzyka. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ryzyka wykazując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów WYKŁAD: Wyk Pojęcie ryzyka i niepewności. Taksonomia, typologia, specyfika poszczególnych kategorii ryzyka. Wyk Istota, znaczenie i rola procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu jednostką organizacyjną. Wyk Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko kredytowe klasyfikacja ryzyka kredytowego, źródła ryzyka kredytowego, zarządzanie ryzykiem kredytowym. Wyk Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko walutowe - klasyfikacja ryzyka S Ns Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

10 walutowego, źródła ryzyka walutowego, zarządzanie ryzykiem walutowym. Wyk5 Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko operacyjne klasyfikacja ryzyka operacyjnego, źródła ryzyka operacyjnego, zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Wyk6 Identyfikacja obszarów ryzyka przedsiębiorstwa. Ryzyko stopy procentowej klasyfikacja ryzyka stopy procentowej, źródła ryzyka stopy procentowej, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Wyk7 Standardy rynkowe i regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem. Razem liczba godzin wykładów Ćw Jakościowe i ilościowej metody pomiaru ryzyka. Ćw Metody ograniczające poziom ryzyka w jednostce organizacyjnej. Zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem. Zastosowania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem Ćw Unikanie, kontrolowanie i transfer ryzyka. Audyt ryzyka w przedsiębiorstwie Cw Zarządzanie ryzykiem projektu. Ćw5 Znaczenie i wykorzystywanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem. Ćw6 Agencje ratingowe metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 Ns 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja dydaktyczna, prezentacje, sprzęt multimedialny, praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F dyskusja ćwiczenia F obserwacja podczas zajęć / aktywność Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P egzamin wykłady P kolokwium ćwiczenia Literatura obowiązkowa:. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 00.. Zarządzanie ryzykiem, pod red. naukową K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, WUG, Gdańsk Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Zakład Narodowy Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków 997. Literatura zalecana / fakultatywna:. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, LIBER, Warszawa Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, WUG Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa Kalinowski M.., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 009. Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Andrzej Kuciński Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin / wykład P Zaliczenie kolokwium - ćwiczenia Metoda oceniania F Obserwacja/ aktywność ćwiczenia F Dyskusja ćwiczenia EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Andrzej Kuciński Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIEBIORSTWIE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ CW Cele przedmiotu (C) Sporządził: Andrzej Kuciński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW Wykład EKW CW EKW,,,,5,6,7,,,,5, 6 Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W06 K_W08 K_W09 umiejętności umiejętności CU CU Wykład Ćwiczenia EKU K_U0 konwersatoryjny, case EKU K_U05,,,,5,6,7 study, prezentacja K_U07 K_U08,,,,5, 6 K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład Wykład, EKK KK_0 CK,,,,5,6,7 konwersatoryjny, case ćwiczenia KK_0 study, prezentacja KK_08,,,,5, 6

13 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot REWIZJA FINANSOWA. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) dr Weronika Gackowska S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 Znajomość rachunkowości i finansów. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student uzyska wiedzę o zasadach przeprowadzania rewizji finansowej w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego działania jednostki gospodarczej. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie rewizji finansowej oraz posiada praktyczne umiejętności współpracy z biegłym rewidentem. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz informacji rachunkowej. EKW Student charakteryzuje istotne narzędzia oceny sprawozdawczości finansowej jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność argumentowania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdawczości finansowej. EKU Student posiada umiejętność czytania sprawozdań finansowych oraz mierzenia związków zachodzących między danymi liczbowymi z poszczególnych elementów sprawozdania. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej. EKK Student ma świadomość potrzeby tworzenia rzetelnych i obiektywnych informacji rachunkowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Wyk Cele, użytkownicy i podstawowe założenia sprawozdań finansowych. Wyk Elementy sprawozdań finansowych i ich charakterystyka. S NS

14 Wyk Aspekty formalne sprawozdawczości finansowej. Wyk 5 Badanie sprawozdań finansowych podmioty uprawnione. Wyk6 Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Wyk7 Audyt sprawozdań finansowych innych jednostek (budżetowych, non-profit). Wyk8 Wykorzystanie audytu bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Razem liczba godzin wykładów Ćw Ustalanie kryteriów związanych z badaniem sprawozdawczości finansowej. Ćw Określanie poziomu istotności ogólnej i cząstkowej. Ćw Błędy w zapisach księgowych po dniu bilansowym. Ćw Zdarzenia gospodarcze dotyczące ubiegłych okresów ujawnione po dniu bilansowym. Ćw5 Węzłowe wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej podmiotu gospodarczego. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 5 0 NS 0 Wykład z wykorzystaniem programu Power Point. Dyskusje, rozwiązywanie stawianych problemów. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne G - Metody oceniania Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 P podsumowująca P - egzamin ustny. P - zaliczenie pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Gackowska, Jak współpracować z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego w firmie, Infor, Warszawa 00.. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 00.. J. A. Tracy, Sprawozdanie finansowe firm, Wydawnictwo Naukowe PEN, Warszawa 995. Literatura zalecana / fakultatywna:. Ustawa z dnia 9 września 995 r. jt. Dz. U. z 0 r. nr 7, poz. 0 z poźn. zm.. Ustawa z dnia 7 maja 009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, j.t. Dz. U. nr 77, poz. 69. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu REWIZJA FINANSOWA na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. P - egzamin ustny. P - zaliczenie pisemne. EKW EKW EKU EKU EKK EKK X X X X X X X X X X X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godzin : 5 = punkty ECTS Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu REWIZJA FINANSOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW,,,,5,6,7,8,,,,5 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. EKW EKW Umiejętności umiejętności CU Kompetencje społeczne CK CU, CU CK, CK,,,,5,6,7,8,,,,5, 7,, Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W0, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W5 K_U0, K_U0, K_U07, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U5 kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 Sporządził: dr Weronika Gackowska Data:.0.0 Podpis.

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/ 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Laboratorium (Lab) dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości; znajomość pojęć ekonomicznych. S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 S/ 5 NS/ 0 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu o funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i rachunku kosztów oraz ich związku z prawem podatkowym w przedsiębiorstwie. CW Przekazanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji rachunkowych i podatkowych. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w wiedzę w zakresie związków prawa bilansowego i podatkowego z systemem rachunkowości jednostki gospodarczej. CU Student posiada praktyczne umiejętności w zakresie organizowania i księgowania oraz interpretowania operacji zmieniających sytuację majątkową, podatkową i finansową jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. CK Student ma świadomość odpowiedzialności oraz konsekwencji informacji rachunkowych i podatkowych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna konsekwencje zdarzeń gospodarczych wg prawa bilansowego i podatkowego EKW Student zna sposoby dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wg prawa bilansowego i podatkowego. Umiejętności EKU Umiejętność kategoryzowania, ilustrowania zdarzeń gospodarczych w jednostce gospodarczej. EKU Umiejętność obliczania efektów działalności wg prawa podatkowego i bilansowego na podstawie ksiąg rachunkowych. Kompetencje społeczne EKK Poczucie odpowiedzialności i konsekwencji za znajomość prawa bilansowego i podatkowego. EKK Konkludowanie, krytykowanie oraz interpretowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej.

18 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk Zasady i metody organizacji księgowości i rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach na potrzeby informacji rachunkowych i podatkowych. Wyk Regulacje prawne: podatki kosztowe i dochodowe w jednostce gospodarczej. Wyk Księgi główne i pomocnicze na potrzeby rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Wyk Ewidencja operacji podatkowych. Wyk5 Koszty stanowiące i niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (konta zespołu, 5,7). Wyk6 Dokumentacja księgowa a sprawozdawczość finansowa i podatkowa. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia i laboratoria: Ćw/Lab Organizacja księgowości i rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach na potrzeby informacji rachunkowych i podatkowych. Ćw/Lab Ustalanie podstawy naliczenia podatków kosztowych i dochodowych. Ćw/Lab Tworzenie ewidencji księgowej na potrzeby rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Ćw/Lab Księgowanie wybranych operacji wynikowych i podatkowych. Ćw5/Lab5 Identyfikacja kosztów stanowiących i niestanowiący kosztów uzyskania przychodów z kont zespołu, 5,7). Ćw6/Lab6 Tworzenie dokumentacji podatkowej. Razem liczba godzin ćwiczeń S 5 S NS 0 NS 6 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne, laboratoria, konwersacja, praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F obserwacja podczas zajęć. F dyskusja. G - Metody oceniania P podsumowująca P zaliczenie ustne. P zaliczenie pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Rachunkowość finansowa i podatkowa, T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 00.. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa Wybrane ustawy podatkowe. Literatura zalecana / fakultatywna:. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 00;. K. Sawicki (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław 005;. Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 0 r., poz. 768, ze zm.);. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, ABC, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo