Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja i gospodarka samorządowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 5/S 0/NS 0/S 8/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student zna podstawowe organy administracji samorządowej, ich strukturę oraz tryb powoływania. Orientuje się w zakresie podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną w RP. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Umożliwienie studentom rozpoznania i rozumienia problemów współczesnej gospodarki w aspekcie mezo i makroekonomicznym. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy, do wykonywania zawodu ekonomisty w różnych jednostkach administracji publicznej Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i rozróżnia poszczególne rodzaje instytucji administracji publicznej oraz mechanizmy ich funkcjonowania w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej EKW Student zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w przestrzeni publicznej EKW Student opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce Umiejętności EKU Student rozwiązuje zadania z obszaru gospodarki samorządowej w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne EKU Student analizuje zjawiska gospodarcze w czasie i przestrzeni. EKU Student określa zasady i kryteria w zakresie rozwiązywania różnych problemów w instytucjach administracji publicznej EKU Student analizuje zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce EKU5 Student przygotowuje i przedstawia opracowania pisemne dotyczące gospodarki samorządowej Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się przez całe życie EKK Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji EKK Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów dotyczących gospodarki samorządowej E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Administracja publiczna: pojęcie, organy, właściwość, zadania, Wyk Administracja rządowa centralna i wojewódzka, Wyk Administracja samorządowa województwa, Wyk Administracja samorządowa powiatu, Wyk5 Administracja samorządowa gminy Wyk6 Gospodarka samorządowa podstawowe pojęcia Wyk7 Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego S Ns 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Wyk8 Dochody publiczno-prawne terenowych jednostek samorządu terytorialnego, Wyk9 Ocena efektywności gospodarki samorządowej Wyk0 Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki Wyk Regionalna Strategia Innowacyjna, Wyk Teorie rozwoju regionalnego, Wyk Polityka społeczna jednostek samorządu terytorialnego Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Organy administracji rządowej Ćw Organy administracji samorządowej Ćw Budżet jako instrument planowania gospodarki samorządowej Ćw Budżet zadaniowy jako instrument oceny efektywności gospodarki samorządowej Ćw5 Plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej polityki gospodarczej Ćw6 Uwarunkowania determinujące rozwój regionalny Ćw7 Instrumenty realizowania regionalnej strategii innowacyjnej 5 S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podajaca - wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizujaca - dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy study, praca własna z zalecana literaturą, G - Metody oceniania F formująca F-obserwacja, F- dyskusja, F- prezentacja, F- projekt P podsumowująca P-kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Ekonomika i zarządzanie miastem, praca zb. pod red. Brola R., AE we Wrocławiu, Wrocław, 00;. Domański T., 000: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa;. Gordon G.L., 998: Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa; Literatura zalecana / fakultatywna:. Bończyk-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B.: TBS buduje mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 998;. Bończyk-Kucharczyk E., Własność lokali wspólnoty mieszkaniowej, Twigger, Warszawa 007; I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0 8

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: ADMINISTRACJA i GOSPODARKA SAMORZĄDOWA na kierunku: EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne wykład F Prezentacja Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja F Projekt EKW K_W0 X X X X EKW K_W06 X X X X X EKW K_W0 X X X X EKU K_U06 X X X X EKU K_U09 X X X X EKU K_U X X X X X EKU K_U X X X X EKU5 K_U X X EKK K_K0 X X X EKK K_K0 X X X X EKK K_K06 X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 7 Przygotowanie projektu 5 5 Przygotowanie prezentacji 5 5 Przygotowanie do zaliczenia pisemnego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu: ADMINISTRACJA I GOSPODARKA SAMORZĄDOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku: EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study, projekt, prezentacja Wykład, Ćwiczenia EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW06, KW09, KW0, KW umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, obserwacja, casy study, praca własna z zalecana literaturą, projekt, Wykład, Ćwiczenia EKU EKU EKU EKU EKU 5 KU06, KU09, KU, KU, KU, KU, KU5 prezentacja kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład: Dyskusja, obserwacja, Wykład, EKK KK0, KK0, KK0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, casy study, praca własna z Ćwiczenia EKK KK0, KK05, KK06, 0,,,, zalecana literaturą, prezentacja EKK Ćwiczenia:,,,, 5, 6, 7, Podpis.

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Finanse samorządu terytorialnego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60S/ 6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 0S/ 8NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Izabela Nawrolska B - Wymagania wstępne Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, prawa i makroekonomii. Student posiada umiejętność analizowania konsekwencji wykorzystania określonych instrumentów finansowych. Student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz w prasie fachowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zrozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Umiejętności (CU): CU Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu finansów samorządowych oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje normy i reguły działania jednostek samorządu terytorialnego, przyczyny, warunki i skutki decentralizacji. EKW Student przedstawia zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym narzędzia i sposoby prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej, inwestycyjnej i zadłużenia. Umiejętności EKU Student analizuje powiązanie stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego z gospodarką i uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. EKU Student wyjaśnia przyczyny zmian w sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. EKU Student określa szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Kompetencje społeczne EKK Student pracuje w grupie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wyk Funkcje i zadania samorządu. Organy jednostek samorządu terytorialnego. Wyk Budżet i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wyk System dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wyk5 Lokalna polityka podatkowa. Wyk6 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Wyk7 Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i WPF. Wyk8 Deficyt i dług w finansach samorządowych. Instrumenty zaciągania długu lokalnego. Wyk9 Instrumenty wspierania przedsiębiorców przez jednostki samorządu terytorialnego. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 Ćwiczenia: Ćw Analiza związków finansów samorządowych z pozostałymi obszarami finansów publicznych. Ćw Analiza dokumentów strategicznych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ćw Analiza budżetów gmin, z uwzględnieniem specyfiki gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Ćw Analiza budżetów powiatów. Ćw5 Analiza budżetów miast na prawach powiatów. Ćw6 Analiza budżetów województw samorządowych Ćw7 Analiza finansów euroregionów. Ćw8 Kolokwium zaliczeniowe. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja S 5 0 P podsumowująca P egzamin pisemny P -zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne P - projekt Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Swianiewicz P., Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 0.. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 00M.. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Analizy z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów. 6. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, KR RIO. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Izabela Nawrolska Ns 8

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin / wykład F zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F obserwacja F dyskusja P sprawdzian pisemny P projekt EKW X X X X X X EKW X X X X X X EKU X X X X X X EKU X X X X X X EKU X X X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie projektu 5 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz.= 6 pkt. ECTS Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data: Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład,,,,5,6,7,8 9, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład, Ćwiczenia EKW EKW Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład,,,,5,6,7,8 9, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład, Ćwiczenia EKU EKU EKU Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0; KW0; KW0;KW05; KW07,KW0,KW,KW5 KU0;KU0;KU0;KU05; KU06; KU07; KU08; KU0; KU; K0; KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład,5,6 Wykład, EKK KK0; KK0; KK05; KK06; Ćwiczenia,,5,6,7 Ćwiczenia KK08; KK09 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt

9 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Demografia i statystyka regionalna. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i statystyki opisowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z demografią i statystyką regionalną, w tym przedstawienie istoty procesów demograficznych w kontekście regionalnym. Umiejętności (CU): CU Wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy demograficznej i metodami statystyki regionalnej. Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie zdolności do pracy zespołowej. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna istotę procesów demograficznych i ich wpływ na stan i strukturę społeczeństwa oraz metody badawcze stosowane w demografii. EKW Student zna metody analizy i graficznej prezentacji danych z zakresu statystyki regionalnej. Umiejętności EKU Student rozpoznaje i analizuje struktury i procesy demograficzne oraz wyciąga wnioski przydatne dla polityki regionalnej. EKU Student umie wykorzystać metody statystyki regionalnej do oceny przestrzennych aspektów zmian społecznogospodarczych. Kompetencje społeczne EKK Student potrafi uczestniczyć w zespołach realizujących badania uwzględniające tematykę demograficzną i regionalną. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Demografia jako dyscyplina naukowa. Rozwój myśli demograficznej. Wyk Źródła informacji demograficznej i metody analiz stosowane w demografii. Wyk Struktura ludności (struktura według płci, wieku i stanu cywilnego, wykształcenia). Wyk Procesy starzenia się ludności, zachorowalność i umieralność. Wyk5 Procesy formowania i rozpadu rodzin. Wyk6 Współczesne migracje. Wyk7 Prognozy demograficzne. Wyk8 Polityka ludnościowa. Wyk9 Pojęcie statystyki regionalnej. Metody analiz stosowane w statystyce regionalnej. Wyk0 Kryteria doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach regionalnych. Wyk Procedury normalizacyjne zmiennych diagnostycznych. Wyk Formuły mierników odległości obiektów przestrzennych. Wyk Metody grupowania obiektów aglomeracyjne i podziałowe. Wyk Metody porządkowania liniowego obiektów. Wyk5 Metody wyboru reprezentantów grup obiektów przestrzennych. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

10 Ćwiczenia: Ćw Analiza stanu i rozmieszczenia terytorialnego ludności. Ćw Analiza struktury ludności według płci i wieku. Ćw Analiza ruchu naturalnego ludności. Ćw Analiza ruchu wędrówkowego ludności. Ćw5 Zastosowanie metod grupowania regionów. Ćw6 Zastosowanie syntetycznego miernika rozwoju. Ćw7 Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład z prezentacjami multimedialnymi, analiza zadań z zakresu demografii i statystyki regionalnej, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F przygotowanie do zajęć, F obserwacja podczas zajęć/ aktywność. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca P zaliczenie ustne, P sprawdzian pisemny, P prezentacja. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 00.. Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 98.. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 006. Literatura zalecana / fakultatywna:. Cieślak M., Demografia: Metody analizowania i programowania, PWN, Warszawa Mitręga M., Demografia społeczna, Wyd. Śląsk, Katowice Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa Paradysz J., Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 997. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją S 5 Ns 0

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu DEMOGRAFIA I STATYSTYKA REGIONALNA na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie ustne / wykład F Przygotow anie - Metoda oceniania P Sprawdzian F Obserwacja P Prezentac ja EKW X X EKW X X EKU X X EKU X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 5 Przygotowanie prezentacji 0 0 Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./ 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu DEMOGRAFIA I STATYSTYKA REGIONALNA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6, 7,8 Wykład z prezentacjami Wykład EKW KW08 Wykład: 9,0,,,,,5 multimedialnymi Wykład z prezentacjami multimedialnymi Wykład EKW KW08 umiejętności umiejętności CU CU Ćwiczenia:,,, Analiza zadań z zakresu demografii Ćwiczenia EKU KU09 Ćwiczenia: 5,6,7 Analiza zadań z zakresu statystyki regionalnej Ćwiczenia EKU KU09 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Ćwiczenia:,,,,5, Praca w grupach Ćwiczenia EKK KK0 6,7

13 . Przedmiot: Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada ogólną wiedzę na temat roli samorządu terytorialnego w planowaniu przestrzennym. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Umiejętności (CU): CU Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomii związane z lokalizowaniem podmiotów gospodarujących z punktu widzenia kryteriów efektywnościowych. EKW Student definiuje podstawowe kategorie (problematykę) z zakresu planowania przestrzennego i lokalizowania przedsiębiorstw. EKW Student definiuje i wyjaśnia powiązania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowy Umiejętności EKU Student obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych. EKU Student rozwiązuje zadania z obszaru ekonomii w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne. EKU Student proponuje rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Kompetencje społeczne EKK Student podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje. EKK Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych politycznych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyk Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyk Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyk Materiały wyjściowe i wybrane studia stanu istniejącego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyk5 Zagrożenia dla ochrony środowiska naturalnego związane ze studium zagospodarowania i zainwestowania terenu S Ns

14 Wyk6 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków miejskich Wyk7 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków wiejskich Wyk8 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków produkcyjnych Wyk9 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków usługowych Wyk0 Komunikacja w obszarach zurbanizowanych: klasyfikacja dróg, podstawy i zasady rozwiązań komunikacji. Wyk Infrastruktura techniczna trenów wiejskich: definicja, podział infrastruktury, cechy charakterystyczne. Wyk Regionalizm w planowaniu przestrzennym. Kierunki i prognozy rozwoju osadnictwa na tle przemian gospodarczych i społecznych na wsi oraz technicznej i organizacyjnej rekonstrukcji rolnictwa Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Cw Znaczenie rozmieszczenia przedsiębiorstw według teorii rozwoju regionalnego CwOpis do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cw Studia do planu zagospodarowania przestrzennego, Cw Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w polityce przestrzennej gminy, Cw5 Określenie charakteru osiedla, cech pozytywnych i zagrożeń, Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca - wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy study, praca własna z zalecana literaturą, G - Metody oceniania F formująca F-obserwacja F- dyskusja F- prezentacja P podsumowująca P-kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz 77).. Ustawa prawo budowlane (Dz.U. nr 80, poz 78).. Domański R.: Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa Mrozowicki E., Pogodziński Z., Więckowicz Z.: Planowanie przestrzenne i projektowanie terenów wiejskich, Wyd. AR we Wrocławiu, 99.Tkocz J.: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Pawłowska K.: Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 00.. Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Gloza-Musiał H.: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Warszawa 000. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0 S 5 8 Ns 0

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PLANOWANIE PRZESTRZENNE I LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Obserwacja F Prezentacja Metoda oceniania F Dyskusja P Kolokwium pisemne - EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 5 Przygotowanie prezentacji 0 0 Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z 0 0 ćwiczeń Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z 0 0 wykładu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,, 5, 6, Wykład informacyjny Wykład EKW 7, 8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,, 5 z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, Ćwiczenia EKW EKW case study; umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,, 5, 6, Wykład informacyjny Wykład EKU 7, 8, 9, 0,, z prezentacjami Ćwiczenia EKU Ćwiczenia: multimedialnymi, EKU,,,, 5 dyskusja, praca z zalecaną literaturą, Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW05, KW08, KW09, KW. KW, KU0, KU07, KU08, KU09, KU0, KU, KU5 case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,, 5, 6, Wykład EKK KK0, KK0, KK0, KK05, 7, Ćwiczenia EKK KK08, KK09 Ćwiczenia:,,,, 5 Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, case study;

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Marketing terytorialny. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 0S/ 8NS 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, mikro i makroekonomii, struktur administracyjnych państwa. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z koncepcją marketingu terytorialnego oraz jego znaczeniem i możliwościami oddziaływania na rozwój jednostek osadniczych. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności identyfikowania problemów ze wskazaniem propozycji rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego jednostki osadniczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Pobudzanie kreatywnego myślenia i postaw przedsiębiorczych w podejmowanych dyskusjach i pracach zespołowych. Kształtowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Definiuje podstawową problematykę z zakresu marketingu terytorialnego i zna jego miejsce wśród subdyscyplin marketingu. EKW Zna w podstawowym zakresie pojęcia, metody i narzędzia dla określania rozwiązań zidentyfikowanych problemów w obszarze terytorialnego marketingu mix. EKW Zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w szczególności w sferze kształtowania założeń koncepcji marketingu terytorialnego na poziomie podstawowym w kontekście zidentyfikowanych i zróżnicowanych grup docelowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych jednostki osadniczej Umiejętności EKUObserwuje i interpretuje na poziomie podstawowym istotne zjawiska społeczno - gospodarcze na rynku krajowym i międzynarodowym w kontekście działań jednostek terytorialnych. EKU Proponuje rozwiązania na poziomie podstawowym konkretnych problemów w obszarze marketingu terytorialnego terytorialnego i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. EKU Przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne dotyczące wybranej problematyki w zakresie problematyki przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Otwartość na zastosowanie technik kreatywnego myślenia i zachowań przedsiębiorczych w poszukiwaniu rozwiązań problemów marketingowych. EKK Przyjmowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Marketing terytorialny definicje, uwarunkowania, cele oddziaływania. Pojęcie i znaczenie miejsca w marketingu terytorialnym. Wyk Marketing własny i obcy jednostki terytorialnej. Wyk Rodzaje i źródła rynkowych czynników rozwojowych jednostek przestrzenno administracyjnych. Wyk Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni miast i regionów. S Ns

18 Wyk5 Kluczowe obszary strategicznego planowania marketingowego jednostki terytorialnej. Wyk6 Terytorialny marketing mix. Wyk7 Produkt terytorialny i jego struktura produktu terytorialnego. Wyk8 Komunikacja z otoczeniem jednostki terytorialnej. Wyk9 Marka miejsca i jej znaczenie dla jednostki osadniczej. Wyk0 Innowacje w działalności marketingowej jednostek osadniczych. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Transfery wartości w marketingu jednostek osadniczych. Koncepcje łańcucha wartości w marketingu terytorialnym Ćw Analiza strategiczna SWOT, pozycjonowanie jako metody określania pozycji strategicznej jednostki terytorialnej. Ćw Metody typologii rynków docelowych jednostki terytorialnej. Podstawy segmentacji rynku. Ćw Strategie konkurencji. Przewaga konkurencyjna koncepcja, źródła, sposoby definiowania. Ćw5 Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, : prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny, materiały informacyjne i promocyjne jednostek osadniczych, wybrane dokumenty strategiczne jednostek osadniczych. W ramach ćwiczeń: techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt G - Metody oceniania F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F aktywność na zajęciach 0 S 5 P podsumowująca P-egzamin pisemny - pytania otwarte, w trym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu P prezentacja projektu zespołowego Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kotler PH.; Marketing analiza, planowanie, wdrożenie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 999,. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem W.; Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa Szkromnik A. ; Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 007. Tożsamość konkurencyjna nowe spojrzenie na markę; Simon Anholt, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 007 Literatura zalecana / fakultatywna:. Praca zbiorowa pod red. W. Dmochowskiego; Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 00.. Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, CH Beck, Warszawa 005. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 8 Ns 0

19 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu MARKETING TERYTORIALNY na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Sprawdzian pisemny F Aktywność na zajęciach Metoda oceniania P Egzamin pisemny P Prezentacja projektu EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X EKU X X X X EKU X X EKK X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie prezentacji 6 0 Przygotowanie do debaty 5 5 Przygotowanie projektu zespołowego 8 0 Przygotowanie analizy 8 5 Udział w wizycie studyjnej Poszukiwanie i przygotowanie materiałów do 0 dyskusji Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz./5godz=pkt.ECTS Sporządził: Data: Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu MARKETING TERYTORIALNY treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza Wiedza CW CW Wykład, CW Ćwiczenia Wykłady:,, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ćwiczenia:,,, 5 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Umiejętności Umiejętności CU CU Wykład, CU CU Ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Ćwiczenia:,,,, 5 Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CW Wykłady:,7,9,0 Wykład, EKK KK09 CW Ćwiczenia:,,,, 5 Ćwiczenia EKK KK0 Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów, EKU EKU EKU KW0 KW06 KW08 KU08 KU KU5

21 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Innowacyjne regiony i klastry. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/ 8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 5S/ 0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu zarządzania i nauki o organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności tworzenia i funkcjonowania działalności innowacyjnej w odniesieniu do współczesnej gospodarki regionalnej Umiejętności (CU): CU Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu działalności innowacyjnej oraz jej wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomiczne związane z działalnością innowacyjną w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących z punktu widzenia kryteriów efektywnościowych. EKW Student objaśnia uwarunkowania zastosowania wiedzy z zakresu innowacyjności i jej instrumentów. EKW Student rozróżnia kluczowe zagadnienia działalności innowacyjnej i innowacji w praktyce gospodarczej. Umiejętności EKU Student identyfikuje i interpretuje podstawowe pojęcia związane z działalnością innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów w praktyce gospodarczej. EKU Student proponuje rozwiązania problemów badawczych w wykorzystywanych narzędziach oceny działalności innowacyjnej EKU Student uczestniczy w podejmowaniu decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym poprzez proponowanie założeń działań innowacyjnych we wspieraniu procesów decyzyjnych organizacji na aktywnie zmieniającym się rynku. Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji na rynkach globalnych przy wykorzystaniu innowacji i przedsiębiorczości. EKK Student jest zdolny do tworzenia założeń działań ukierunkowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej i redukowania ryzyka na płaszczyźnie międzynarodowej. EKK Student postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za planowane działania. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Strategie innowacyjne przedsiębiorstw oraz regionalne strategie innowacji. Wyk Formy i źródła finansowania działalności innowacyjnej. Charakterystyka dostępnych sposobów finansowania i wspierania innowacji. Instytucje około biznesowe. Wyk Stymulatory i bariery wprowadzania innowacji. Istota współpracy przedsiębiorstw z szeroko rozumianym sektorem nauki. Wyk Instrumenty wspierania innowacyjności w Polsce i Unii Europejskiej; charakterystyka Działalność przedsiębiorstw a system innowacyjny Wyk5 Znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw S NS

22 Wyk6 Międzynarodowe systemy monitorowania innowacyjności. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Pojęcie, rodzaje i źródła innowacji; Wstęp do problematyki zarządzania innowacjami. Współczesne postrzeganie innowacji oraz działalności innowacyjnej. Ćw Metodologia Frascati Manual oraz Oslo Manual; Charakterystyka instrumentarium zarządzania innowacjami. Ćw Ilościowe metody oceny innowacji; Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych do oceny efektywności działalności innowacyjnej i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Ćw System monitorowania innowacyjności Unii Europejskiej EUROSTAT; Metody wykorzystywane w procesie monitorowania innowacyjności zarówno Eurostat oraz Główny Urząd Statystyczny. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjny z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, a także scenariuszy treningowych nawiązujących do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji, dyskusja dydaktyczna, analiza artykułów z fachowych czasopism. Dodatkowo nauka własna w oparciu o wskazaną literaturę oraz konsultacje. G - Metody oceniania F formująca F prezentacja, F dyskusja,, F obserwacja podczas zajęć, aktywność Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 5 0 S 5 8 NS P podsumowująca P egzamin pisemny (test, test z pytaniami / zadaniami otwartymi, dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie problemu) Literatura obowiązkowa:. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej. Wyd. Uniwersytetu w Białystoku, Białystok 997. Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd. Difin, Warszawa 00. Janasz W. Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 999. Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M, Świadek A., Wiśniewska J. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe US, Szczecin Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 999 Literatura zalecana / fakultatywna:. Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 996. Janasz W. Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 75, 00. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe US, Szczecin 00. Oslo Manual The Measurement of Scientific and Technological Activities, proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, European Commission, Eurostat. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe Marcin Cywiński 0

23 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu INNOWACYJNE REGIONY I KLASTRY na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin pisemny Metoda oceniania F F Prezentacja Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X EKU X X EKU X X EKK X X EKK X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie prezentacji dla scenariuszy 0 treningowych Przygotowanie artykułów z fachowych 0 0 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis.

24 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu INNOWACYJNE REGIONY I KLASTRY. treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6 Wykład Ćwiczenia,,,, Ćwiczenia Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6 Wykład Ćwiczenia,,,, Ćwiczenia Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature EKW EKW EKW EKU EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6 Wykład Ćwiczenia,,,, Ćwiczenia Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature EKK EKK EKK KW0 KW0 KW0 KU0 KU0 KU08 KU KU5 KK0 KK07 KK08 KK09

25 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Fundusze strukturalne UE. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 8. Liczba godzin ogółem: 60S/ 6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0S/ 8NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 0S/ 8NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu makroekonomii w tym z podstaw rynku pieniężnego oraz kapitałowego, jak również podstawową wiedzę z zakresu rynków finansowych, w tym polityki pieniężnej oraz walutowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz ich wpływu na rozwój kraju. Umiejętności (CU): CU Prawidłowe ocenianie możliwości pozyskiwania i wykorzystania dostępnych funduszy. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu polityki strukturalnej UE. EKW Student definiuje prawidłowo i swobodnie wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z funduszami strukturalnymi. EKW Student zna podmioty i instytucje związane z Polityką Strukturalną oraz mechanizmy ich funkcjonowania. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność obserwacji i interpretacji zmian zachodzących w Polityce Strukturalnej. EKU Student rozumie i potrafi zinterpretować procesy zmian w skali mikro i makroekonomicznej. EKU Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. EKK Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Ewolucja Polityki Strukturalnej UE. Wyk Instrumenty i zasady działania Polityki Strukturalnej UE. Wyk.Zarządzanie programami operacyjnym działającymi w całym kraju. Wyk5 Strategia Rozwoju Kraju, cele, kierunki i jej realizacja. Wyk6 Narodowa Strategia Spójności. Wyk7 Program Operacyjny Ochrona Środowiska i Infrastruktura. Wyk8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wyk9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wyk0 Program Operacyjny Polska Wschodnia. Wyk Regionalne Programy Operacyjne województw. Wyk Rozwój regionów w świetle polityki spójności. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

26 Ćwiczenia: Ćw Polityka strukturalna na tle programowania (007-0). Ćw Zarządzanie PO w regionach instytucje oraz zasady oceny wniosków o finansowanie. Ćw Strategia Rozwoju Kraju - osie priorytetowe oraz sposoby ich realizacji. Ćw Narodowa Strategia Spójności- Źródła finansowania. Ćw5 Zarządzanie Programem Operacyjnym Ćw6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka beneficjenci i poziom finansowania projektów. Ćw7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki beneficjenci i poziom finansowania projektów. Ćw8 RPO poszczególnych województw - beneficjenci, procedury. Ćw9 Rozwój regionów i gmin w świetle polityki spójności/konwergencji UE. S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń 0 8 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study. G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca P egzamin ustny P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności; Komentarz do rozporządzenia Rady UE nr 60/999 z dn. lipca 006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, red. T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik, C. H. Beck, Warszawa Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, C.H. BECK, Warszawa 005,. Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. Adamczyk, J. Borkowski, CEUW, Warszawa 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Ekstowicz B, Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Porugalii, Wyd. A. Marszałek, Toruń 00.. Jankowska M., Sokół A., Wicher A.: Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 007-0, Warszawa Jóźwik B., Bajko Z.: Fundusze strukturalne i fundusz spójności w Polsce na lata 007-0, Warszawa Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H.Beck,Warszawa 00, 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 08/006 z dnia lipca 006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 60/999 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

27 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu FUNDUSZE STRUKTURALNE UE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 9 Przygotowanie konspektu 0 5 Przygotowanie sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz.= 6 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis.

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo