Spis treści. 1. Cel badań Zakres i metoda badań Wyniki badań Podsumowanie Strona 2 z 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Kierownik Pracowni: dr Artur Miszczak Kierownik tematu: dr Artur Miszczak Autor opracowania: dr Artur Miszczak Praca wykonana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach zadania 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów Unii Europejskiej Programu Wieloletniego na lata pod nazwą: Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów Skierniewice, grudzień 2012

2 Spis treści 1. Cel badań Zakres i metoda badań Wyniki badań Podsumowanie Strona 2 z 15

3 1. Cel badań Celem badań jest wspomaganie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w procesie nadzoru i kontroli certyfikowanych gospodarstw ekologicznych poprzez badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i glebie. Przeprowadzono również urzędową kontrolę gospodarstw ekologicznych. Organem nadzorującym była Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na której wniosek odpowiednie próby z gospodarstw ekologicznych zostały pobrane i dostarczone przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa uczestniczy w realizacji tego zadania od 2009 roku. Badania te wykonywane są w ramach zadania 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów Unii Europejskiej, który jest częścią Programu Wieloletniego na lata , wykonywanego przez Instytut Ogrodnictwa, pod nazwą: Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów. W ramach tego zadania Pracownia w roku bieżącym zbadała próby pochodzące z dziewięciu jednostek certyfikujących. Strona 3 z 15

4 2. Zakres i metoda badań Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 757 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Równocześnie Zakład wprowadził procedury kontroli jakości zgodne z dokumentem SANCO/12495/2011 Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in Food and Feed z dnia 01 stycznia 2012r. W celu potwierdzenia kompetencji w zakresie oznaczania pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego oraz zapewnienia kontroli jakości analiz Zakład prowadzi politykę systematycznego uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w ramach systemów: - Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS) Central Science Laboratory, Norfolk, UK, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food; - TestQual Residue Pesticides Proficiency Test Service, University of Almeria, Spain; - European Commission s Proficiency Test on Pesticide Residues in Fruit and Vegetables, CRL-MRM, University of Almeria, Spain; - EU Proficiency Tests. Pesticide Residues in Cereals using Multi and Single Residue Methods. CRL Cereals and Feedingstuff, National Food Institute, Danish Technical University/ CRL Single Residue Methods, CVUA Stuttgard, Germany. Badania przeprowadzone w tym roku potwierdziły wiarygodność akredytowanych metod analitycznych stosowanych w Zakładzie. Zakład wykonał analizy jakościowe i ilościowe środków ochrony roślin wykorzystując opisaną poniżej aparaturę analityczną: 1. Dwa chromatografy gazowe Agilent z detektorem masowym (GC/MS) zastosowanie: analiza jakościowa i ilościowa pozostałości środków ochrony roślin metodą PN-EN ,3: I-01/PN-EN ,3: Chromatograf gazowy Agilent wyposażony w detektor FDP (czuły na siarkę) i µecd; zastosowanie: analiza ilościowa pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych oznacznych metodą PN-EN : I-01/PN-EN : Chromatograf cieczowy Dionex z detektorami PDA i fluorescencyjnym; zastosowanie: analiza jakościowa i ilościowa pozostałości środków ochrony roślin metodą PB Chromatograf cieczowy Agilent z podwójnym detektorem masowym (LC/MS/MS); zastosowanie: analiza jakościowa i ilościowa pozostałości środków ochrony roślin metodą PB-01. Strona 4 z 15

5 Metody badawcze użyte do oceny pozostałości środków ochrony roślin obejmowały: 1. Metoda: PN-EN ,3 + I-01/PN-EN ,3 (metoda akredytowana w zakresie elastycznym dopuszcza się aktualizację metody w ramach obiektu i badanej cechy ze zmianą zakresu badań) Metoda oparta na ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin z próbki acetonitrylem i ich analizie przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w detektor MS. Aparat A pozwala na oznaczenie 188 substancji wyszczególnionych w załączonej Tabeli 1A. Lista A. Aparat B pozwala na oznaczenie 197 substancji wyszczególnionych w załączonej Tabeli 1B. Lista B. 2. Metoda: PB-01 (metoda akredytowana w zakresie elastycznym dopuszcza się aktualizację metody w ramach obiektu i badanej cechy ze zmianą zakresu badań) Metoda oparta na ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin z próbki acetonitrylem i ich analizie przy użyciu chromatografu cieczowego wyposażonego w detektor UV-VIS z matrycą diodową (PDA) lub podwójny detektor masowy (MS/MS) HPLC/PDA pozwala na oznaczenie 5 substancji wyszczególnionych w załączonej Tabeli 1C. Lista C; - LC-MS/MS pozwala na oznaczenie 80 substancji wyszczególnionych w załączonej Tabeli 1D. Lista D. 3. Metoda: PN-EN : I-01/PN-EN :2002, edycja 2 obowiązuje od dnia (metoda akredytowana) Metoda oparta na pomiarze disiarczku węgla przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w detektor fotopłomieniowy (FPD) lub masowy (MS). Metoda ta służy do analizy pozostałości sumy fungicydów ditiokarbaminianowych takich jak: tiuram, maneb, mankozeb itp. (DGO 0,05 mg/kg). Wszystkie środki ochrony roślin, które były analizowane w badanych próbkach, są w zakresie akredytacji Pracowni nr AB 757. Poniżej w tabeli przedstawiono je wraz z ich dolnymi granicami oznaczalności (DGO). Strona 5 z 15

6 Nazwa środka ochrony roślin 1. Akrynatryna 2. Alachlor 3. Aldryna 4. Alletryna 5. Ametryna 6. Atrazyna 7. Azakonazol 8. Azoksystrobina 9. Benalaksyl 10. Bifentryna 11. Bitertanol 12. Boskalid 13. Bromofos 14. Bromopropylat 15. Bupirymat 16. Buprofezyna 17. Chinometionat 18. Chlomazon 19. Chlorbenzyd 20. Chlorobufam 21. Chlorfenson 22. Chlorfenwinfos 23. Chlorobenzylat 24. Chloroprofam 25. Chloropropylat 26. Chloropiryfos 27. Chloropiryfos-Me 28. Chlorotalonil 29. Chlortiofos 30. Cyflutryna 31. Cyhalotryna 32. Cyjanazyna 33. Cyjanofenfos 34. α-cypermetryna 35. Cypermetryny I-IV 36. Cyprodynil 37. Cyprokonazol 38. p.p -DDT 39. p.p -DDMU 40. p.p -DDM 41. p.p -DDE 42. p.p -DDD 43. o.p -DDT 44. o.p -DDE 45. o.p -DDD 46. Diazynon 47. Dichlobenil 48. Dichlofention 49. Dichlofluanid 50. Dichlorfos Tabela 1A. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO) Lista A DGO mg/kg Nazwa środka DGO ochrony roślin mg/kg 51. Dichloroanilina 52. Dichlorobenzofenon 53. Dietofenkarb 54. Dieldryna 55. Difenokonazol 56. Difenyloamina 57. Dikofol 58. Dimetachlor Dimetoat Dimetomorf 61. Dimetylochlorotal Dioksakarb 63. Disulfoton Ditalimfos 65. Dimoksystrobina 66. α-endosulfan 67. β -Endosulfan 68. Endosulfan.siarczan 69. Esfenwalerat Etion Etofenproks Etofumestat 73. Etoprofos Etrimfos Fenamifos 76. Fenarymol Fenazachina Fenchlorfos 79. Fenheksamid 80. Fenitrotion 81. Fenoksykarb 82. Fenpiroksymat 0,1 83. Fenpropatryna 84. Fenpropidyna 85. Fention 86. Fenwalerat Fipronil 88. Fluchinkonazol 89. Fluchloralina 90. Fludioksonil 91. Flusilazol Flutriafol 93. Fluwalinat 94. Folpet Fonofos Forat 97. Forat. siarczan 98. Formotion Fosalon 100. Fosmet Nazwa środka ochrony roślin 101. Furatiokarb 102. α-hch 103. β-hch 104. Heksachlorobenzen 105. Heksakonazol 106. Haptachlor 107. Heptenofos 108. Imazalil 109. Izofenfos 110. Jodofenfos 111. Kaptafol 112. Kaptan 113. Karbaryl 114. Karboksyna 115. Krezoksym-Me 116. Kwinalfos 117. Kwintocen 118. Lindan 119. Malaokson 120. Malation 121. Mekarbam 122. Mepanipyrim 123. Metakryfos 124. Metalaksyl 125. Metazachlor 126. Metoksychlor 127. Metolachlor 128. Metrybuzyna 129. Metydation 130. Mewinfos 131. Mychlobutanil 132. Nitrofen 133. Oksadiksyl 134. Oksyfluorofen 135. Paklobutrazol 136. Paration 137. Paration-Me 138. Pencykuron 139. Pendimetalina 140. Penkonazol 141. Permetryna 142. Pertan 143. Pikoksystrobina 144. Pirydaben 145. Pirymetanil 146. Pirymifos-Me 147. Pirymikarb 148. Piryproksyfen 149. Prochloraz 150. Procymidon DGO mg/kg , Nazwa środka DGO ochrony roślin mg/kg 151. Profam 152. Profenfos Profluralina 154. Prometryna 155. Propargit 156. Propachlor 157. Propazyna 158. Propikonazol 159. Propyzamid 160. Protiofos 161. Protiokonazol 162. Pyrazofos 163. Spirodiklofen 164. Spiroksamina 165. Sulfotep 166. Tebufenpyrad 167. Tebukonazol 168. Technazen 169. Teflutryna 170. Terbacyl 171. Terbutryna 172. Tertbufos Tetrachlorwinfos 174. Tetrahydroftalimid 175. Tetradifon 176. Tetrakonazol 177. Tetrametryna 178. Tetrasul 179. Tolchlofos-Me 180. Tolilofluanid Triadimefon 182. Triadimenol 183. Trialat 184. Triazofos 185. Trifloksystrobina Triflumizol Trifluralina 188. Winklozolina Strona 6 z 15

7 Tabela 1B. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO) Lista B Nazwa środka ochrony roślin 1. Akrynatryna 2. Alachlor 3. Aldryna 4. Alletryna 5. Ametryna 6. Atrazyna 7. Azakonazol 8. Azoksystrobina 9. Azynofos-Me 10. Benalaksyl 11. Bifentryna 12. Bitertanol 13. Boskalid 14. Bromofos 15. Bromopropylat 16. Bupirymat 17. Buprofezyna 18. Chinometionat 19. Chlomazon 20. Chlorbenzyd 21. Chlorfenson 22. Chlorfenwinfos 23. Chlorobenzylat 24. Chlorobufam 25. Chloropiryfos 26. Chloropiryfos-Me 27. Chloroprofam 28. Chloropropylat 29. Chlorotalonil 30. Chlortiofos 31. Cyflutryna 32. Cyhalotryna 33. Cyjanazyna 34. Cyjanofenfos 35. α-cypermetryna 36. Cypermetryny I-IV 37. Cyprodynil 38. Cyprokonazol 39. o.p -DDD 40. o.p -DDE 41. o.p -DDT 42. p.p-ddt 43. p.p -DDD 44. p.p -DDE 45. p.p -DDM 46. p.p -DDMU 47. Deltametryna 48. Dialifos 49. Diazynon 50. Dichlobenil DGO mg/kg Nazwa środka ochrony roślin 51. Dichlofention 52. Dichlofluanid 53. Dichlorfos 54. Dichloroanilina 55. Dichlorobenzofenon 56. Dieldryna 57. Dietofenkarb 58. Difenokonazol 59. Difenyloamina 60. Dikofol 61. Dimetachlor 62. Dimetoat 63. Dimetomorf 64. Dimetylochlorotal 65. Dimoksystrobina 66. Dioksakarb 67. Disulfoton 68. Ditalimfos 69. Endosulfan.siarczan 70. α-endosulfan 71. β-endosulfan 72. Epoksykonazol 73. Esfenwalerat 74. Etion 75. Etofenproks 76. Etofumestat 77. Etoksykwina 78. Etoprofos 79. Etrimfos 80. Fenamidofos 81. Fenarymol 82. Fenazachina 83. Fenbukonazol 84. Fenchlorfos 85. Fenitrotion 86. Fenheksamid 87. Fenoksykarb 88. Fenpropatryna 89. Fenpropimorf 90. Fenpropidyna 91. Fention 92. Fenwalerat 93. Fipronil 94. Fluchinkonazol 95. Fluchloralina 96. Fludioksonil 97. Fluorodifon 98. Flusilazol 99. Flutriafol 100. Fluwalinat DGO mg/kg Nazwa środka ochrony roślin 101. Fonofos 102. Forat 103. Forat, siarczan 104. Formotion 105. Fosalon 106. Fosmet 107. Furatiokarb 108. α-hch 109. β-hch 110. Heksachlorobenzen 111. Heksakonazol 112. Heptachlor 113. Heptenofos 114. Imazalil 115. Iprodion 116. Izofenfos 117. Jodofenfos 118. Kaptan 119. Karbaryl 120. Karboksyna 121. Krezoksym-Me 122. Kwinalfos 123. Kwinoksyfen 124. Kwintocen 125. Lindan 126. Malaokson 127. Malation 128. Mekarbam 129. Mepanipyrim 130. Metakryfos 131. Metalaksyl 132. Metazachlor 133. Metkonazol 134. Metoksychlor 135. Metolachlor 136. Metrybuzyna 137. Metydation 138. Mewinfos 139. Mychlobutanil 140. Nitrofen 141. Oksadiksyl 142. Oksyfluorofen 143. Paklobutrazol 144. Paration 145. Paration-Me 146. Pencykuron 147. Pendimetalina 148. Penkonazol 149. Permetryna 150. Pertan DGO mg/kg 0,05 Nazwa środka DGO ochrony roślin mg/kg 151. Pikoksystrobina 152. Pirydaben 153. Pirymetanil 154. Pirymifos-Me 155. Pirymikarb 156. Piryproksyfen 157. Prochloraz 158. Procymidon 159. Profam 160. Profenfos 161. Profluralina 162. Prometryna 163. Propachlor 164. Propargit 165. Propazyna 166. Propikonazol 167. Propyzamid 168. Protiofos 169. Protiokonazol 170. Pyraklostrobina 171. Pyrazofos 172. Spirodiklofen 173. Spiroksyamina 174. Sulfotep 175. Tebufenpyrad 176. Tebukonazol 177. Technazen 178. Teflutryna 179. Terbacyl 180. Terbutryna 181. Tertbufos 182. Tetrachlorwinfos 183. Tetradifon 184. Tetrahydroftalimid 185. Tetrakonazol 186. Tetrametryna 187. Tetrasul 188. Tolchlofos-Me 189. Tolilofluanid 190. Triadimefon 191. Triadimenol 192. Triallat 193. Triazofos 194. Trifloksystrobina 195. Triflumizol 196. Trifluralina 197. Winklozolina Strona 7 z 15

8 Tabela 1C. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO) Lista C Nazwa środka DGO ochrony roślin mg/kg 1. Acetamiprid 0, Karbaryl 0, Karbendazym 1 4. Tiabendazol 0, Tiofanat metylu 0, suma pozostałości karbendazymu i benomylu Tabela 1D. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO) Lista D Dolne granice wykrywalności (DGW) poniżej wymienionych pestycydów wynoszą 0,001 mg/kg Pesticide LOQ Pesticide LOQ Pesticide LOQ Pesticide LOQ name mg/kg name mg/kg name mg/kg name mg/kg 1. Acefat 21. Flonikamid 41. Metamidofos 61. Pirydaben 2. Acetamipryd 22. Fluchinkonazol 42. Metamitron 62. Prochloraz 3. Aldikarb 23. Flurochloridon 43. Metiokarb 63. Propachizafop 4. Aldikarb sulfon 24. Flutriafol 44. Metiokarb sulfon 64. Propamokarb 5. Aldikarb sulfotlenek 25. Formetanat 45. Metiokarb sulfotlenek 65. Rimsulfuron 6. Azoksystrobina 26. Heksytiazoks 46. Metkonazol 66. Spinosyn A 7. Boskalid 27. Imazalil 47. Metoksyfenozyd 67. Spinosyn D 8. Bromukonazol 28. Imidaklopryd 48. Metomyl 68. Spirodiklofen 9. Chizalofop etylu 29. Indoksakarb 49. Monokrotofos 69. Spiroksamina 10. Chloridazon 30. Karbaryl 50. Myklobutanil 70. Tebukonazol 11. Chlorotoluron 31. Karbendazym 51. Napropamid 71. Tebufenpyrad 12. Cymoksanil 32. Karbofuran 52. Oksadiksyl 72. Tiabendazol 13. Cyprokonazol 33. Karbofuran 3-hydroksy 53. Oksamyl 73. Tiaklopryd 14. Desmedifam 34. Karbofuran 3-keto 54. Ometoat 74. Tiametoksam 15. Dietofenkarb 35. Klotianidyna 55. Paklobutrazol 75. Tiodikarb 16. Dimetoat 36. Lenacyl 56. Paraokson etylu 76. Tiofanat metylu 17. Fenbukonazol 37. Linuron 57. Paraokson metylu 77. Triadimefon 18. Fenmedifam 38. Malaokson 58. Paration 78. Triadimenol 19. Fenpropimorf 39. Malation 59. Pencykuron 79. Tritikonazol 20. Fenpyroksymat 40. Metalaksyl 60. Pendimetalina 80. Zoksamid 1 - suma pozostałości karbendazymu i benomylu Strona 8 z 15

9 W roku 2012 badania kontrolne przeprowadzone w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności objęły 250 substancji biologicznie czynnych środków ochrony roślin (tab.1a, 1B, 1C, 1D). W ramach badań prowadzonych na rzecz jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym zaplanowano w 2012 roku wykonanie oznaczeń pozostałości środków ochrony roślin w 50 próbach. W porozumieniu z Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Wydziałem Rolnictwa Ekologicznego Departamentu Promocji i Komunikacji oraz Głównym Inspektoratem IJHARS, dokonano rozdziału prób do badań między wszystkie oficjalnie zrejestrowane w Polsce jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z ich udziałem w rynku. Liczba tych prób faktycznie dostarczona do laboratorium jest przedstawiona w Tabeli 2: Tabela 2. Liczba prób dostarczonych przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, które zostały poddane analizie pozostałości środków ochrony roślin. Nazwa jednostki Liczba dostarczonych prób Agro Bio Test Sp. z o.o. 8 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 3 Biocert Małopolska Sp. z o.o. 3 Bioekspert Sp. z o.o. 9 COBICO Sp. z o.o. 6 Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. 12 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 6 PNG Sp. z o.o. 3 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 0 SGS Polska Sp. z o.o. 0 Ogółem 50 Nadesłane przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym próby do badań pozostałości środków ochrony roślin obejmowały: - 16 prób z 5 upraw sadowniczych (aronia, malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawka); - 7 prób z 2 upraw warzyw (kapusta i ogórek); - 15 prób z 5 upraw zbóż (kukurydza, owies, pszenica, pszenżyto i żyto); - 5 prób z upraw ziemniaka; - 7 prób gleby. Strona 9 z 15

10 W ramach badań urzędowych prowadzonych na rzecz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), w 2012 roku wykonano oznaczenia pozostałości środków ochrony roślin w 50 próbach, zgodnie Tabelą 3. Tabela 3. Liczba prób z upraw ekologicznych dostarczonych przez wojewódzkie oddziały PIORiN do ZBBŻ w celu wykonania analiz pozostałości środków ochrony roślin Lp. WIOR (województwo) Liczba dostarczonych prób 1 dolnośląskie 3 2 kujawsko-pomorskie 2 3 lubelskie 4 4 lubuskie 3 5 łódzkie 2 6 małopolskie 4 7 mazowieckie 4 8 opolskie 2 9 podkarpackie 3 10 podlaskie 2 11 pomorskie 3 12 śląskie 2 13 świętokrzyskie 6 14 warmińsko-mazurskie 4 15 wielkopolskie 2 16 zachodniopomorskie 4 Ogółem 50 Nadesłane do badań próbki, pobierane były z gospodarstw ekologicznych wytypowanych przez IJHARS, przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) obejmowały: - 18 prób z 5 upraw sadowniczych (aronia, jabłka, malina, śliwka); - 15 prób z 6 upraw warzyw (burak ćwikłowy, cebula, dynia, marchew, ogórek, pomidor); - 10 prób z upraw zbóż (gryka, owies, mieszanki zbóż); - 6 prób z upraw ziemniaka; - 1 próba z uprawy mięty. Strona 10 z 15

11 3. Wyniki badań Ocenę uzyskanych wyników prowadzono w oparciu o wykazy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin zawarte w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach chemicznych lub na ich powierzchni (DzU z późniejszymi zmianami) oraz Regulacji Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005 wraz z późniejszymi zmianami. Przebadano 50 próbek nadesłanych przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym. W 30 próbkach, czyli w 60,0% ogółu analizowanych próbek nie stwierdzono obecności pozostałości środków ochrony roślin. W 20 próbkach, czyli w 40%, wykryto pozostałości pozostające poniżej najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP). Nie stwierdzono przekroczeń NDP ustalonych w aktualnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach chemicznych lub na ich powierzchni (DzU z późniejszymi zmianami) lub zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005. Powyższe dane zostały przedstawione poniżej, na Rys. 1: Strona 11 z 15

12 Przebadano 50 prób urzędowych dostarczonych przez PIORiN. W 49 próbkach, czyli w 98,0% ogółu analizowanych próbek nie stwierdzono obecności pozostałości środków ochrony roślin. W jednej próbce, czyli w 2%, wykryto pozostałości pozostające poniżej najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP). Nie stwierdzono przekroczeń NDP ustalonych w aktualnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach chemicznych lub na ich powierzchni (DzU z późniejszymi zmianami) lub zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005. Powyższe dane zostały przedstawione poniżej, na Rys. 2: Strona 12 z 15

13 Poszczególne przypadki wykryć pozostałości środków ochrony roślin w próbkach nadesłanych przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym przedstawiono poniżej w tabeli 4: Tabela 4. Wykrycia środków ochrony roślin w próbkach nadesłanych przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym Uprawa Rodzaj próbki Nazwa Nazwa wykrytego Ilość NDP* jednostki pestycydu [mg/kg] [mg/kg] malina liście Bioekspert ditiokarbaminiany 0,14 - malina liście Bioekspert ditiokarbaminiany 1,02 - linuron 0,021 malina liście Bioekspert metalaksyl 7 - ditiokarbaminiany 0,19 truskawka liście Ekogwarancja fenmedifam 0,009 desmedifam 1 - chloropiryfos 4,2 kapusta metalaksyl 0,06 liście Bioekspert biała karbendazym 2,2 - tiofanat metylu 7,5 ogórek cała roślina Bioekspert metalaksyl 0,001 - trifluralina 1 ogórek cała roślina Bioekspert metalaksyl 0,07 chloropiryfos 0,11 - azoksystrobina 0,07 ogórek cała roślina Bioekspert ditiokarbaminiany 0,16 - żyto kłosy, źdźbła i bryła PCBiC DDT 0,066 - korzeniowa żyto korzenie z ziemią PCBiC pendimetalina 5 - pszenica źdźbło i korzeń Bioekspert ditiokarbaminiany 0,46 pszenżyto ziarno Cobico pirymifos-me 0,008 5 pszenżyto ziarno Cobico pirymifos-me 0,007 5 pszenżyto ziarno Cobico pirymifos-me 2 5 gleba - Ekogwarancja DDT 0,04 - gleba - Ekogwarancja DDT 0,02 - gleba - Ekogwarancja DDT 7 - gleba - Ekogwarancja DDT 0,021 - gleba Ekogwarancja pendimetalina 8 karbendazym 0,004 - pendimetalina 0,51 gleba Ekogwarancja tiaklopryd 1 karbendazym 0,005 - tiofanat metylu 0,008 *- zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005 O wszystkich powyższych przypadkach wykryć zostały poinformowane odpowiednie jednostki certyfikujące oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Strona 13 z 15

14 W czasie realizacji urzędowych badań w próbkach dostarczonych przez PIORiN pozostałości chemicznych środków ochrony roślin stwierdzono w jednej próbce jabłek, co stanowiło 2% wszystkich nadesłanych przez wojewódzkie oddziały PIORiN próbek. W próbce tej stwierdzono obecność flonikamidu, tiakloprydu, karbendazymu i tiofanatu metylu (tabela 5), o czym poinformowano Główne Inspektoraty PIORiN i IJHARS. Tabela 5. Wykrycia środków ochrony roślin w próbkach urzędowych nadesłanych przez PIORiN Uprawa Rodzaj próbki Województwo Nazwa wykrytego pestycydu Ilość [mg/kg] NDP* [mg/kg] jabłoń owoc świętokrzyskie *- zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005 flonikamid 0,009 0,2 tiaklopryd 0,007 0,3 karbendazym 0,062 0,2 tiofanat metylu 0,002 0,5 Strona 14 z 15

15 5. Podsumowanie 1) W 2012 roku program badań kontrolnych pozostałości środków ochrony roślin wykonywanych w próbkach pochodzących z gospodarstw ekologicznych i realizowany przez Pracownię Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach obejmował uprawy sadownicze, ogrodnicze, rolnicze oraz próbki gleby. We wszystkich próbkach sprawdzano obecność 250 środków ochrony roślin. 2) Zgodnie z planem pobierania prób przebadano 50 prób płodów rolnych i produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych nadsyłanych przez osiem jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym oraz 50 prób pochodzących ze wszystkich województw Polski pobieranych przez PIORiN w ramach urzędowej kontroli gospodarstw ekologicznych nadzorowanej przez IJHARS. 3) Ogółem w 40,0% badanych prób (20 prób) nadesłanych przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym stwierdzono obecność 14 różnych środków ochrony roślin. 4) W jednej próbce (jabłka) z 50 nadesłanych przez PIORiN stwierdzono obecność czerech chemicznych środków ochrony roślin, występujących jednocześnie. 5) Uprawami, w których wykrywano pozostałości środków ochrony były: jabłoń, malina, truskawka, kapusta biała, ogórek, żyto, pszenica i pszenżyto. 6) Oceniając uzyskane wyniki według norm krajowych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia (Dz.U z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005, nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin Strona 15 z 15

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1:

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Wykonawca: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Wykonawca: Zakład Badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Tytuł: Analiza środków ochrony roślin w płodach rolnych Wykonawcy: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Dr Artur Miszczak Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniąż ążka Aktualne polskie regulacje prawne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 4 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2015 L 99/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ. Zastosowana technika - identyfikator GC/MS - A GC-MS/MS - B LC-MS/MS - C LC-MS/MS - D LC-MS/MS - C. GC/MS lub GC/FPD LC-MS/MS - C

OFERTA BADAŃ. Zastosowana technika - identyfikator GC/MS - A GC-MS/MS - B LC-MS/MS - C LC-MS/MS - D LC-MS/MS - C. GC/MS lub GC/FPD LC-MS/MS - C Obsługa Klienta: e-mail: Alicja.Kazmierczak@inhort.pl ; Tel: (46) 834-52-86; Fax: (46) 834-52-83 Metody akredytowane: OFERTA BADAŃ Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oferuje wykonanie badań pozostałości

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW NA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W MALINACH

OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW NA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W MALINACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 4, str. 502 508 Aneta Matyaszek, Ewa Szpyrka, Magdalena Podbielska, Magdalena Słowik-Borowiec, Anna Kurdziel, Julian Rupar OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN Bogusław GNUSOWSKI 1, Anna NOWACKA 1, Bożena ŁOZOWICKA 2, Ewa SZPYRKA 3, Stanisław WALORCZYK 1 1 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDNI ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Obiekt /Udokumentowana Obecność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Tytuł: Analiza pozostałości środków w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia Badania Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/12 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 115/2 29.4.2016 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/662 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania RAPORT ZA ROK 2016 Autor opracowania: dr Artur Miszczak Wykonawcy: Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu

Bardziej szczegółowo

Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego we Włoszech. Eligio Malusá, Jolanta Ciesielska

Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego we Włoszech. Eligio Malusá, Jolanta Ciesielska Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego we Włoszech Eligio Malusá, Jolanta Ciesielska Rozwój Rolnictwa Ekologicznego we Włoszech Powierzchnia (ha) Liczba przedsiębiorców Struktura przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013 Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa IPO w Polsce W styczniu 1991 r. Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 23 maja 2012 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA

Bardziej szczegółowo

Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach

Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach Monitoring pozostałości pestycydów w żywności w woj. śląskim w latach 2013 2015 Ze względu na wysoką toksyczność wielu pestycydów ustalono szereg zaleceń i sformułowano przepisy zabezpieczające populacje

Bardziej szczegółowo

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach

3. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych w lub na środkach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Oferta badań laboratoryjnych na rok 2017

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Oferta badań laboratoryjnych na rok 2017 DZIŁ LBORTORYJY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJY BDI ŻYWOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Oferta badań laboratoryjnych na rok 2017 PRCOWI MIKROBIOLOGII ŻYWOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Przedmiot badań Dokumenty odniesienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Badań Nr 13/194a/08/2016 Data:

Sprawozdanie z Badań Nr 13/194a/08/2016 Data: Strona 1 z 5 LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA ul. Puławska 39, 05-660 Warka DANE OGÓLNE : Zleceniodawca : AREX ul. Dominikańska 21b 02-738 Warszawa NIP: 7010024543 Data przyjęcia próbki : 30.08.2016

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2007 07847129.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2007 07847129. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 888 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.07 07847129.9 (1) Int. Cl. A01N2/ (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności RAPORT Z ANALIZ WYKONANYCH W ROKU 2015 Badanie pozostałości środków w ramach urzędowej kontroli ich stosowania Wykonawcy: Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 254/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.13 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 925/13 z dnia 25 września 13 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/09 w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Grzyby uprawne w produkcji żywności tradycyjnej

Grzyby uprawne w produkcji żywności tradycyjnej TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Grzyby uprawne w produkcji żywności tradycyjnej Warsztaty szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym.

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ZBÓŻ OBJĘTYCH INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej Beata Pietrzyk Dyrektor Biura Certyfikacji 1 Wstęp W Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku

R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku G ł ó w n y I n s p e k t o r a t W y d z i a ł E k o l o g i i R o l n i c z e j R o l n i c t w o e k o l o g i c z n e w P o l s c e w 2 0 0 3 roku Z A T W I E R D Z A M G ł ó w n y I n s p e k t o

Bardziej szczegółowo

Pat Sandra, Bart Tienpot, Frank David Research Institute for Chromatography, Kennedypark 20,8500 Kortrijk, Belgia

Pat Sandra, Bart Tienpot, Frank David Research Institute for Chromatography, Kennedypark 20,8500 Kortrijk, Belgia RZDZIAŁ 11 RUCHMY ELEMENT SRPCYJNY TYPU TWISTER TM W PŁĄCZENIU Z TECHNIKĄ RTL-CGC-MS JAK DGDNA METDA D MNITRINGU PNAD 400 PESTYCYDÓW W PRÓBKACH RÓŻNYM SKŁADZIE MATRYCY (WDA, WCE, WARZYWA, DŻYWKI DLA NIEMWLĄT)

Bardziej szczegółowo

Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce. Styczeń 2016

Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce. Styczeń 2016 Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce Styczeń 2016 Plan prezentacji INFORMACJE O KLEFFMANN GROUP INFORMACJE O EKSPERTYZIE KONTEKST I CEL

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 95/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.3.14 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 323/14 z dnia 28 marca 14 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/09 w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl UE - Rozporządzenie Rady 834/2007 PL Ustawa o Rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Standardy jakościowe dla owoców

Standardy jakościowe dla owoców TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Standardy jakościowe dla owoców Wymagania i rzeczywistość rynkowa Prof.

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ. Zastosowana technika GC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS GC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS. GC/MS lub GC/FPD LC-MS/MS

OFERTA BADAŃ. Zastosowana technika GC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS GC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS. GC/MS lub GC/FPD LC-MS/MS nadana przez próbobiorcę:../.../...nr zlecenia ZBBŻ-. /.../RRRR Metody akredytowane: OFERTA BADAŃ Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oferuje wykonanie badań pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Bardziej szczegółowo

Pesticide residues in crops produced in north western Poland

Pesticide residues in crops produced in north western Poland PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Pesticide residues in crops produced in north western Poland Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 września 2014 r. Nazwa i adres DELTIMA

Bardziej szczegółowo

(+) (±) (-) UWAGA:

(+) (±) (-) UWAGA: () - można stosować łącznie, (±) - niektóre parametry są na granicy dopuszczalności, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania mieszaniny, (-) - nie można stosować łącznie. 04.11.2013 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 2009

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 2009 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin () 00 KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 009 MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC,

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI stan na 14.05.2014 r. do rejestru zostało wpisanych 10 jednostek certyfikujących Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce Numer PL-EKO-01 i

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KIERUNKI PRODUKCJI GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Maria Golinowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Abstrakt. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZANIKU SKAśEŃ TERENU WOKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH MOGILNIKÓW.

ANALIZA ZANIKU SKAśEŃ TERENU WOKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH MOGILNIKÓW. ul. Gliwicka 29, 44-153 tel. (032) 238 75 84, fax. (032) 238 75 03 e-mail: ior@ior.gliwice.pl web: www.ior.gliwice.pl 1 Autorzy: ANALIZA ZANIKU SKAśEŃ TERENU WOKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH MOGILNIKÓW. mgr Irena

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce Dr inŝ. Henryk Skórnicki ROLNICTWO EKOLOGICZNE 1. Rolnictwo ekologiczne na świecie i w Polsce 2. Przepisy prawne oraz system kontroli

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony roślin dziś i w przyszłości

Środki ochrony roślin dziś i w przyszłości Bitte ersetzen durch PK Titelchart Środki ochrony roślin dziś i w przyszłości Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej Toruń 02.06.2016 GLOBALNA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI POPULACJA LUDZI Dziś mamy 7,3

Bardziej szczegółowo

Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno wschodniej Polski ( )

Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno wschodniej Polski ( ) PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 Pesticide residues in fruit and vegetables from north eastern Poland (2008 2011) Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin () 0 KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC,

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. MATERIAŁ I METODY

I. WSTĘP II. MATERIAŁ I METODY Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PRODUKTACH POCHODZENIA ROŚLINNEGO UZYSKANYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011 2012. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011 2012. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011 2012 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011 2012 Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Załącznik nr 4 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Lp. Dotyczy Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Działania informacyjne i promocyjne Str. 228/229 Lista

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A OCHRONA ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA DARIUSZ PLISZKA WIORIN W BYDGOSZCZY POTRZEBA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 65 tys. gatunków organizmów szkodliwych na świecie, w tym w Polce

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO W POLSCE W LATACH

BADANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO W POLSCE W LATACH ROCZN. PZH 2009, 60, Nr 2, 113-119 BADANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO W POLSCE W LATACH 2004-2007 THE SURVEY OF PESTICIDE RESIDUES IN FOOD OF PLANT ORIGIN IN POLAND, 2004-2007

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach 1 Zadania i zakres działania Zakres działania WSSE, w tym także Laboratorium, wynika z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy.

Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy. Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1991 roku nr 91/414 dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Bardziej szczegółowo

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Chełmońskiego 22, 15-152 Białystok 3 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Chełmońskiego 22, 15-152 Białystok 3 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH, ROŚLINNYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH I PASZACH POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami, chorobami i chwastami w Polsce i innych krajach Europy

Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami, chorobami i chwastami w Polsce i innych krajach Europy Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Marek Korbas, Adam Paradowski Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami, chorobami i chwastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJA EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIE ŁĄCZNE Ś.O.R. Z PREPARATAMI DOLISTNYMI INTERMAG

WIEDZA INNOWACJA EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIE ŁĄCZNE Ś.O.R. Z PREPARATAMI DOLISTNYMI INTERMAG WIEDZA INNOWACJA EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIE ŁĄCZNE Ś.O.R. Z PREPARATAMI DOLISTNYMI INTERMAG TABELA MIESZANIA NAWOZÓW Z Ś.O.R. 1. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 ALKALIN KSi ALKALIN KBSi CYNKOBOR

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Monitoring środowiska w rejonie zrekultywowanych mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Przysiek, 10 października

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 598 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 21 października 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI

BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 2010 Małgorzata KOSTECKA 1 BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI SURVEY OF FUNGICIDE RESIDUES IN CEREAL GRAIN OF

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 2014. Condition of organic farming in Poland. The report 2013 2014

Raport. o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 2014. Condition of organic farming in Poland. The report 2013 2014 Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 2014 Condition of organic farming in Poland. The report 2013 2014 Agricultural and Food Quality Inspection Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Dane statystyczne 2,3 mln gospodarstw rolnych, 1,5 mln gospodarstw > 1 ha prowadzących

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 30/2016 04 sierpnia 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 25.07-04.08.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW URZĘDOWYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA POTRZEBY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Projekt P3 Projekt wydania 1 Warszawa, 19.09.2016

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego

Akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego Akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego Rolnictwo ekologiczne w Polsce prowadzone jest w oparciu o przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE i przepisy krajowe. Do podstawowych aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2016 01 września 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.08 01.09.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Upowszechnianie związanego ogólnych ze stosowaniem zasad integrowanej środków

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000 INSPEKCJA SKUPU I PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNYCH G Ł Ó W N Y I N S P E K T O R A T M-4304-1/2001 Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000 (Informacja opracowana na podstawie wyników kontroli upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Puławy, Czerwiec 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna - World Meteorological Organization

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH

NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 4, str. 1079 1086 Bożena Łozowicka, Piotr Kaczyński, Ewa Rutkowska, Magdalena Jankowska NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym Załącznik Nr 2 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2012/2013 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PSZENICY OBJĘTEJ INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo