R E G U L A M I N P R O J E K T U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N P R O J E K T U"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Poddziałanie Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekt nr POKL /14 Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 1 z 6

2 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji szkoleń oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pt. BUDOWNICTWO 2021 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt pt. BUDOWNICTWO 2021 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowany jest przez firmę SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /14 podpisanej z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Pana Macieja Szykułę. 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku. 5. Obszar realizacji projektu obejmuje Województwo Lubuskie. 2 Podstawowe definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostały użyte następujące definicje pojęć: a) Projekt projekt pt. BUDOWNICTWO 2021 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej nr POKL /14, realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) Projektodawca/Organizator firma SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8. c) Strona internetowa: www Projektu d) Pomoc publiczna na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje się, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE e) Pomoc de minimis pomoc, która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust.1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR) - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z dnia r.). f) Beneficjent pomocy publicznej (Beneficjent pomocy) Beneficjent pomocy w rozumieniu art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 99) tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. g) Dzień udzielenia pomocy publicznej dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy (rozdział I, art.2 pkt 11 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99). h) Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 2 z 6

3 we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. i) Pracownik pracownik w rozumieniu zapisów rozdziału 1 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciel, pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. j) Samozatrudniony osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników k) Uczestnik projektu/beneficjent Ostateczny pracownik oddelegowany do udziału w projekcie przez Beneficjenta Pomocy lub Beneficjent Pomocy uczestniczący w projekcie l) Uczestnik szkoleń - pracownicy zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży budowlanej w Województwie Lubuskim. 3 Cele projektu 1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju 47 mikro- i małych przedsiębiorstw z branży budownictwa Województwa Lubuskiego wskutek wsparcia podnoszącego ich efektywność, udzielanego ich kadrom, tj. 64 pracowników (w tym min. 20% kobiet) 2. Celami szczegółowymi projektu są: a) udzielenie wsparcia w zakresie szkoleń dla 47 mikro- i małych przedsiębiorstw z branży budownictwa z Województwa Lubuskiego, b) zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa niskoenergetycznego oraz kosztorysowania, c) uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacji, d) przeprowadzenie szkoleń w następujących tematach i terminach: Kosztorysowanie w budownictwie - czerwiec, lipiec 2014 r., Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków - czerwiec, lipiec 2014 r., Audyt energetyczny i remontowy - wrzesień, październik 2014 r. Budownictwo pozytywnie energetyczne - listopad 2014 r., Termowizja w budownictwie i w przemyśle - styczeń 2015 r., Audytor efektywności energetycznej - luty 2015 r., Efektywne i odnawialne technologie energetyczne w budynkach - marzec 2015 r., Fotowoltaika - kwiecień 2015 r. e) złagodzenie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy dla: kobiet, których udział w szkoleniach wyniesie nie mniej niż 20% uczestników, osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach, podniesienie samooceny i wzrost motywacji zawodowych. 4 Grupa docelowa projektu 1. Grupę docelową Projektu stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy (w tym kadra zarządzająca), prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Lubuskiego i nie korzystały do czasu ogłoszenia konkursu ze wsparcia szkoleniowego udzielanego z EFS w latach Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Lubuskiego rozumiane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie Województwa Lubuskiego, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który powinien być dokonany przez organ ewidencyjny z terenu Województwa Lubuskiego, natomiast wpis do Krajowego Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 3 z 6

4 Rejestru Sądowego powinien być dokonany przez sąd rejestrowy obejmujący swoją właściwością obszar Województwa Lubuskiego lub jego część. 3. Kryterium prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Województwa Lubuskiego uznaje się za spełnione również w przypadku pracowników wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa (krajowego lub zagranicznego) funkcjonującej na terenie Województwa Lubuskiego (filia, oddział, zakład). 4. W przypadku zarejestrowanej na terenie Województwa Lubuskiego filii, oddziału lub zakładu przedsiębiorstwa, którego główna siedziba znajduje się poza terytorium Województwa Lubuskiego, grupę docelową stanowi wyłącznie dana filia, oddział lub zakład przedsiębiorstwa i ich pracownicy. 5. Ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu wykluczone są następujące podmioty: podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 6 lit. C Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych), tj. przedsiębiorstwa zagrożone, podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym) zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 6 Warunki i kryteria rekrutacji uczestników 1. Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy zatrudnieni w mikro- i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej w Województwie Lubuskim. 2. Ponadto uczestnik szkoleń powinien spełniać następujące warunki: posiada miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubuskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, został oddelegowany na szkolenie przez przedsiębiorstwo Beneficjenta pomocy, podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie, podpisał Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 3. Jedna osoba może wziąć udział w dwóch szkoleniach w ramach Projektu. 4. Z uwagi na cele Projektu preferowany jest udział kobiet oraz osób w wieku powyżej 50 lat. 7 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń bez względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie i status społeczny. 2. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników na dane szkolenie. 3. Potencjalny uczestnik projektu zainteresowany udziałem w szkoleniach, w pierwszej kolejności wypełnia Formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie WWW Projektu. 4. Na podstawie analizy zapisów Formularza zgłoszeniowego, Projektodawca dokonuje kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. O wyniku kwalifikacji uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. 5. Przedsiębiorstwa, których pracownicy zostali zakwalifikowani do Projektu będą zobowiązane do dostarczenia Organizatorowi kompletu wymaganych dokumentów tj.: Umowy szkoleniowej oraz następujących załączników do umowy Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu uczestnika projektu, Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP, Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu przesłanek kwalifikujących do otrzymania pomocy publicznej, Załącznik nr 6 Formularz informacji zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 7a Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis z bieżącego roku i 2 lat poprzednich (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), lub Załącznik nr 7b Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla podmiotów, które nie otrzymały pomocy de minimis), Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętych przez KE, Załącznik nr 9 Oświadczenie o nie sporządzaniu sprawozdań finansowych, Załącznik nr 10 - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem rocznych sprawozdań finansowych za okres ostatnich 3 lat obrotowych (przedsiębiorstwa, których dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań), Załącznik nr 11 aktualny odpis lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający formę, charakter i miejsce prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu przedsiębiorstwa (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 6. Umowa szkoleniowa oraz wymagane do niej załączniki powinny być wypełnione WIELKIMI LITERAMI i czytelnie podpisane we wskazanych miejscach, a pozostałe strony parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 7. Złożone przez przedsiębiorstwo dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 8. O ostatecznej kwalifikacji przedsiębiorstwa do Projektu decyduje spełnienie wszystkich opisanych w niniejszym Regulaminie warunków i kryteriów oraz poprawność i terminowość złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 9. W przypadku wyczerpania miejsc w danym szkoleniu, kolejne zgłaszane osoby będą umieszczane na liście rezerwowej uczestników. Ewentualny ich udział będzie możliwy w sytuacji losowej nieobecności uczestnika już zakwalifikowanego. 10. Przedsiębiorstwom, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie nie przysługuje prawo odwołania. 11. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych posłużą wyłącznie dla celów realizacji Projektu na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu i ewaluacji oraz ewidencji szkoleniowej. 12. Projektodawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności otrzymanych informacji i danych osobowych, oraz ich przetwarzania zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) 8 Zasady organizacji szkoleń 1. Szkolenia w ramach Projektu są bezpłatne dla uczestników, ponieważ przedsiębiorstwa delegujące pracowników na szkolenia w ramach Projektu korzystają z pomocy publicznej de minimis za każdego delegowanego pracownika uczestniczącego w jednym szkoleniu. 2. Szkolenia będą realizowane w czasie i miejscu określonym przez Organizatora Szkolenia w harmonogramie szkoleń. 3. Jedna grupa szkoleniowa składa się z 8 uczestników. 4. Szkolenia mają formę wykładów i ćwiczeń. 5. Każde przewidziane w Projekcie szkolenie trwać będzie 4 tygodnie w sobotę i niedzielę w wymiarze 8 godz. lekcyjnych w każdym dniu, w sumie 64 godziny. 6. Każde szkolenie kończyć się będzie sprawdzeniem umiejętności przeprowadzone przez egzaminatorów zewnętrznych należących do Organizacji Pożytku Publicznego. 7. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w formie drukowanej. 8. Organizator zapewnia salę szkoleniową, a także wyżywienie uczestników podczas szkolenia (lunch oraz serwis kawowy). 9. Zajęcia poprowadzą wykładowcy zweryfikowani przez Organizatora, posiadający udokumentowaną wiedzę, doświadczenie trenerskie oraz praktyczną znajomość problematyki. Metody szkoleniowe obejmują wykłady, warsztaty, analizę przypadków, ćwiczenia umiejętności i interaktywność zajęć intensyfikujące przekaz wiedzy. 10. Uczestnik szkolenia odpowiada za wyrządzone szkody powstałe na terenie ośrodka. Kosztami ich naprawienia ośrodek może obciążyć uczestnika. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i/lub lokalizacji szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 5 z 6

6 9 Prawa i obowiązki uczestników projektu 1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: regularnego uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach oraz do systematycznego realizowania programu szkoleniowego, potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności czytelnym podpisem, udziału w co najmniej 80% zajęć, co dokumentować będą listy obecności, poddania się procesowi monitoringu i ewaluacji mającemu na celu ocenę skuteczności, efektywności, użyteczności i trafności działań podjętych w ramach Projektu, niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianach danych osobowych przekazanych w związku z realizacją Projektu. przestrzegania regulaminu, zasad i warunków udziału w projekcie, 2. Uczestnik, który ukończy szkolenie i pozytywnie zaliczy egzamin końcowy otrzyma certyfikat poświadczający zdobycie umiejętności w zakresie odpowiedniej tematyce danego szkolenia. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 3. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że przedsiębiorstwo wykorzystało pomoc publiczną ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorstwo, które oddelegowało pracownika na szkolenie zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia ich otrzymania 10 Prawa autorskie 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach dydaktycznych przekazanych uczestnikom szkolenia w trakcie realizacji Projektu podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 2. Uczestnicy upoważnieni są do wykorzystywania otrzymanych materiałów dydaktycznych wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa udostępniania tych materiałów osobom trzecim, jak również ich powielania i sprzedaży. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu BUDOWNICTWO 2021 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www. projektu. 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Projektodawca. 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowy, załączników do umowy czy Regulaminu okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień, a strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w umowie, załącznikach i Regulaminie mogły zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób. Beneficjent: SABA-SUN Abdrahman Alsabry, Zielona Góra, ul. Wazów 78 B/8 Strona 6 z 6

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo