I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna została opracowana na podstawie Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015 wydanych przez CKE (wrzesień 2014) i jest uszczegółowieniem tych procedur w tym zakresie, który dotyczy egzaminu maturalnego w LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Aby zapoznać się ze wszystkimi przepisami organizacji egzaminu maturalnego należy sięgnąć po w/w. Procedury (www.oke.waw.pl). W opracowaniu zastosowano następujące skróty: ZE - szkolny zespół egzaminacyjny, PZE - przedmiotowy zespół egzaminacyjny, ZN - zespół nadzorujący, OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przewodniczący ZE dyrektor LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Zastępca przewodniczącego ZE wicedyrektor LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Liceum LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz przesyłki z OKE zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego. 1. Odbiór i przechowywanie. a) Materiały egzaminacyjne przysłane do szkoły odbiera dyrektor Liceum, jego zastępca lub wyznaczony przez dyrektora Liceum członek ZE (na podstawie pisemnego upoważnienia i dowodu tożsamości), w obecności innego członka ZE. b) Odbierający przesyłkę ma obowiązek sprawdzić przed odbiorem materiałów upoważnienie kuriera i odebrać od niego opieczętowany dowód przekazania przesyłki. Sprawdza też, czy przesyłka jest w stanie nienaruszonym. Następnie zabezpiecza przesyłkę w gabinecie dyrektora Liceum, którego nie opuszcza aż do przybycia dyrektora lub jego zastępcy. Jeżeli przesyłka jest naruszona w sposób wskazujący na możliwość ujawnienia arkuszy, należy zapisać ten fakt na potwierdzeniu odbioru i jak najszybciej telefonicznie skontaktować się z dyrektorem Liceum, a następnie czekać na jego przybycie. Decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrektor Liceum (patrz procedury awaryjne pkt 5a) 1

2 b) Dyrektor Liceum lub jego zastępca w obecności innego członka ZE sprawdza i przelicza zgodnie z załączoną do przesyłki lub przysłaną przez OKE w innym trybie instrukcją, czy liczba i rodzaj materiałów i dokumentów egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu. Jeżeli nie, postępuje się zgodnie z procedurą awaryjną opisaną w p-cie 5a. c) Po zakończeniu egzaminu dyrektor lub jego zastępca zabezpiecza i przechowuje materiały zgodnie z podanymi niżej zasadami aż do czasu ich odbioru przez przedstawiciela OKE. d) Materiały egzaminacyjne przechowywane są w szafie pancernej w gabinecie dyrektora Liceum. e) Klucze do miejsc zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych pozostają w dyspozycji i są przechowywane wyłącznie przez dyrektora Liceum lub jego zastępcę. f) Dokumentacja maturalna pozostająca w szkole jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana w archiwum szkolnym przez okres wymagany rozporządzeniem (5 50 lat). 2. Dostęp do materiałów niejawnych. a) Dostęp do materiałów niejawnych mają tylko członkowie ZE, którzy podpisali stosowne oświadczenia, ale wyłącznie w razie potrzeby wynikającej z procedur maturalnych i pod kontrolą dyrektora Liceum b) Dostęp do materiałów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego ma dyrektor i jego zastępca. Materiały te udostępnia się wyłącznie członkom PZE w celach: Zapoznania się z zestawami zadań do części ustnej z języka obcego nowożytnego jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu. Zapoznania się z treścią zestawów do części ustnej z języka polskiego w dniu egzaminu, godzinę przed jego rozpoczęciem. 3.Szkolenie. Dyrektor najdalej na tydzień przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego przeprowadza szkolenie członków SZE w zakresie zachowania tajemnicy służbowej. 4. Oświadczenia. Wszyscy pracownicy Liceum mający kontakt z materiałami niejawnymi oraz członkowie PZE i ZN spoza Liceum podpisują oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej. Za ich zebranie do dnia rozpoczęcia egzaminów maturalnych odpowiedzialny jest Sekretarz Szkoły. 5. Procedury awaryjne. a) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakietu nadesłanego przez OKE lub niezgodności z zapotrzebowaniem na materiały i dokumenty egzaminacyjne dyrektor Liceum niezwłocznie zawiadamia telefonicznie dyrektora OKE. Zgodnie z przepisami prawa dalsze decyzje podejmuje dyrektor OKE. 2

3 b) W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej dyrektor niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, który podejmuje dalsze decyzje. c) Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania informacji o decyzji dyrektora OKE, który przekazuje ją osobiście lub przez przedstawiciela drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną. d) Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. e) W sytuacjach szczególnych decyzje podejmuje dyrektor Liceum. W razie konieczności niezbędna jest konsultacja z OKE. II. Harmonogram przygotowań maturalnych na rok szkolny 2014/2015 1) Wrzesień listopad 2014: szkolenie przez Dyrektora Liceum rady pedagogicznej w zakresie procedur maturalnych i organizacji egzaminu maturalnego w 2015 r. przekazanie informacji na temat organizacji egzaminu maturalnego przez wychowawców uczniom na lekcjach wychowawczych i ich rodzicom na wywiadówkach zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych, arkuszami egzaminacyjnymi i trybem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez nauczycieli 2) Do 30 września zapoznanie uczniów z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej W sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego od 2015r. 3) Do 30 września zebranie od uczniów deklaracji wstępnej dotyczącej wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 4) Do 31 grudnia podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie organizacji egzaminu maturalnego ze szkołami partnerskimi. 5) Do 31 grudnia opracowanie dokumentów uprawniających uczniów do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie oraz wnioski nauczycieli lub specjalistów, wnioski rodziców). W porozumieniu z OKE podjęcie decyzję o szczególnym sposobie dostosowania warunków egzaminu maturalnego dla uczniów o szczególnych dysfunkcjach Przekazanie uczniom informacji o sposobie lub sposobach dostosowania warunków i form egzaminu 6) Do 31 grudnia uzgodnienie z OKE: - arkusze pozasystemowe (np. dla niesłyszącego zapisane czcionką 16 pkt.), - arkusze na płytach CD, - CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu) na egzamin z języka obcego. 7) Do 31 stycznia przesłanie do szkól partnerskich list członków SZE. 8) do 31 stycznia składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła 3

4 - np. w domu zdającego, - pod innym adresem niż siedziba szkoły. 9) Do 7 lutego złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej. 10) Do 15 lutego przesłanie do OKE ostatecznych deklaracji maturalnych systemem wymiany plików. 11) Do 15 lutego zgłoszenie Dyrektorowi Komisji Okręgowej konieczności opracowania materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 12) Do 15 lutego poinformowanie Dyrektora Komisji Okręgowej o liczbie poszczególnych rodzajów zestawów zadań przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających. 13) Do 15 lutego przekazanie Dyrektorowi OKE informacji o braku możliwości powołania w szkole przedmiotowego lub nadzorującego zespołu egzaminacyjnego z danego przedmiotu 14) Do 4 marca powołanie Zastępcy PZE oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego. 15) Do 4 marca powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. 16) Do 4 marca opracowanie, ogłoszenie oraz przesłanie do OKE szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego. 17) 4 marca przekazanie uczniom wykazu pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu (komunikat dyrektora CKE). 18) Do 4 kwietnia powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu. 19) 24 kwietnia zakończenie roku dla uczniów klas maturalnych 20) Do 24 kwietnia szkolenie dla maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych przez wychowawców klas maturalnych i nauczycieli przedmiotów maturalnych. 21) Do 24 kwietnia szkolenie i przygotowanie do przeprowadzenia egzaminu członków SZE oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących w innych szkołach, także w zakresie postępowania z materiałami niejawnymi. 22) Do 24 kwietnia zebranie podpisów pod oświadczeniami o zachowaniu tajemnicy służbowej. 23) Do 24 kwietnia zgłoszenie do OKE listy uczniów, którzy nie przystąpią do matury z powodu nieukończenia szkoły. 24) Od 4 do 29 maja matury pisemne 25) Od 11 do 23 maja matury ustne 4

5 26) Od 1 do 17 czerwca egzamin maturalny pisemny dla osób, które uzyskały zgodę Dyrektora OKE na zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym. 27) Od 8 do 13 czerwca egzamin maturalny ustny dla osób, które uzyskały zgodę Dyrektora OKE na zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym. 28) Do 25 maja przekazanie wyników części ustnej egzaminu maturalnego do OKE. 29) Do 1 czerwca zebranie przez wychowawców klas II informacji o wyborach maturalnych uczniów na maturę ) 30 czerwca wydawanie świadectw dojrzałości oraz aneksów. 31) Do 7 dni po wydaniu świadectw (nie później niż 7 lipca) składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. 32) Do 10 dni po wydaniu świadectw (nie później niż 10 lipca) przesłanie do OKE elektronicznej informacji o absolwentach przystępujących do egzaminu poprawkowego 33) Od 24 do 28 sierpnia ustny egzamin poprawkowy 34) 25 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy III. Zasady obiegu informacji 1. Gromadzenie informacji: a) Informacje o egzaminie, poza informatorami maturalnymi, gromadzone są w postaci dokumentów w gabinetach dyrektora i wicedyrektora Liceum. b) Wszelkie inne materiały maturalne, zakupione i otrzymane od dyrekcji i nauczycieli gromadzone są w bibliotece szkolnej, gdzie w czytelni mogą z nich skorzystać wszyscy uczniowie, absolwenci i nauczyciele. c) Do gromadzenia informacji egzaminacyjnych wykorzystuje się również strony internetowe szkoły, na której: znajdują się linki do OKE i CKE umieszczona jest Wewnętrznoszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wraz z terminarzem przygotowań maturalnych inne komunikaty i publikacje. d) Na korytarzu szkoły znajdują się dwie tablice ogłoszeń, na których prezentowane są niezbędne informacje o egzaminie maturalnym, za ich aktualizację odpowiada wicedyrektor Liceum. e) Codziennie w godzinach pracy biblioteki młodzież może korzystać z internetowych serwerów informacyjnych. 5

6 f) Pedagog szkolny od początku roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny do dnia określonego w harmonogramie przygotowań maturalnych, gromadzi wnioski zdających, którzy ubiegają się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych o dostosowanie egzaminu wraz z opinią wydaną przez poradnię psychologiczno pedagogiczną lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania. g) Sekretariat uczniowski gromadzi deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego uczniów klas III i absolwentów wstępne i ostateczne do terminu określonego w harmonogramie, sporządza listy maturzystów wg przedmiotów i wybranych poziomów i wywiesza je na tablicy ogłoszeń w celu sprawdzenia poprawności danych. 2. Przepływ informacji w całym cyklu kształcenia. a) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów są obowiązkowo przekazywane przez nauczycieli przedmiotowych bezpośrednio uczniom w klasach pierwszych, drugich i trzecich w ciągu każdego roku szkolnego, a szczególnie w zakresach związanych z wyborem przedmiotu maturalnego i specyfiką egzaminów b) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane są przez dyrekcję szkoły i przewodniczących zespołów przedmiotowych wielokrotnie, cyklicznie i na bieżąco podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoleń wynikających z niniejszej instrukcji. c) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane uczniom przez nauczycieli wychowawców podczas lekcji wychowawczych oraz rodzicom podczas wywiadówek w ciągu całego cyklu kształcenia. d) Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani są w sposób powtarzalny i wielokrotny w ciągu całego cyklu kształcenia o możliwościach korzystania ze stron internetowych szkoły w zakresie pozyskiwania informacji o egzaminie maturalnym, w tym wykorzystywaniu linków na strony CKE i OKE. 3. Przepływ informacji w danym roku szkolnym. a) We wrześniu dyrektor Liceum przeprowadza szkolenie wychowawców klas III na temat egzaminu maturalnego w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz wydawnictwa CKE i OKE b) Wychowawcy klas II i III przekazują na godzinach wychowawczych uczniom i na wywiadówkach rodzicom informacje o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego, a szczególności o: Prawie i warunkach przystąpienia do egzaminu w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Miejscu i terminie składania deklaracji maturalnych Trybie postępowania w razie nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego lub jego przerwania z przyczyn losowych lub zdrowotnych Zbieraniu danych osobowych celem przekazania ich OKE dla przeprowadzenia matury w danym roku szkolnym oraz o prawie do dostępu i poprawiania ich, a także 6

7 o obowiązku ich podawania Tematy lekcji wychowawczych są zapisywane w dzienniku lekcyjnym. Ze spotkań z rodzicami sporządza się protokół. c) Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z trybem przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapoznają uczniów z różnymi typami zadań maturalnych, zwłaszcza na zajęciach dodatkowych dla maturzystów organizowanych przez szkołę po rozpoznaniu preferencji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas II pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rok maturalny. d) Dyrektor Liceum umieszcza na tablicach ogłoszeń maturalnych wszelkie informacje o zmianach w procedurach maturalnych oraz komunikaty OKE i CKE. Jednocześnie informacje te są umieszczane na stronie internetowej szkoły. e) Dyrektor Liceum wszelkie nowe informacje na temat egzaminu maturalnego przekazuje członkom SZE niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 4. Próbny egzamin maturalny. a) Decyzję o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor Liceum po konsultacji z Radą Pedagogiczną. b) Próbny egzamin maturalny przeprowadza się w terminie określonym przez OKE lub innym terminie, ustalonym przez dyrektora Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. c) Dyrektor Liceum może wystąpić do Rady Rodziców o wsparcie finansowe niezbędne dla przeprowadzenia takiego egzaminu, szczególnie w związku z koniecznością skopiowania odpowiedniej ilości arkuszy egzaminacyjnych, jeżeli takie wsparcie nie zostanie zapewnione przez OKE lub /i organ prowadzący szkołę. 5. Tryb zgłaszania przez uczniów deklaracji i wniosków: a) Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego uczniowie klas III wypełniają w terminie: Do 30 września deklarację wstępną (po której można dokonywać zmian w tematach, przedmiotach i poziomach) Do 7 lutego deklarację ostateczną (po której żadne zmiany nie są już możliwe!) W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2015r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Niezłożenie żadnej z deklaracji w wyznaczonych terminach uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w danej sesji. b) Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów (ustnych i pisemnych) z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich (ustnego albo pisemnego), 7

8 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matur składa pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu dyrektorowi Liceum. c) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną, mają obowiązek dostarczyć dyrektorowi Liceum pisemne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż na jeden dzień przed egzaminem z danego przedmiotu. d) Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnej sesji: Musi złożyć w sekretariacie uczniowskim przynajmniej jedną deklarację przystąpienia do egzaminu wstępną do 30 września 2014 lub ostateczną do 7 lutego 2015 Jeżeli złoży tylko deklarację wstępną, z dniem 8 lutego 2015 stanie się ona ostateczna. 6. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. a) Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). b) Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów opracowuje pedagog szkolny po zasięgnięciu informacji od nauczycieli przedmiotów, prezentuje je na radzie pedagogicznej, która je zatwierdza. Wykonuje to na podstawie: a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego b. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania c. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o których mowa w 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych d. zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza e. wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) 8

9 lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. c) W przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2014: a. posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się b. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie o stanie zdrowi wydane przez lekarza, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich potrzeb i możliwości, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1. tego Komunikatu, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej. d) Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w 59 ust. 4 i 5 rozporządzenia IV. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminów 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób. a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej w harmonogramie. b. W sali może przebywać dwóch zdających jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi. c. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne w ten sposób, że zdający losuje bilet, na którym znajduje się numer zadania oraz hasło do odszyfrowania pliku z treścią zadania egzaminacyjnego. Komputer musi być odłączony od sieci zewnętrznej i wewnętrznej. d. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. e. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi. f. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie zdający, który otrzymał zadanie w formie elektronicznej, przenosi się do drugiego stanowiska komputerowego, przy którym będzie udzielał odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne. Otwiera plik ze swoim zadaniem i rozpoczyna wypowiedź. g. Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu. 9

10 h. Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat. i. Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydrukowane zadanie (jeżeli posiadał taką wersję). j. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek. k. Zdający niesłyszący w trakcie egzaminu ustnego może posługiwać się językiem migowym lub systemem językowo-migowym. Zabezpieczenie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych do matury ustnej z języka polskiego po zakończeniu egzaminów: a) Po zakończeniu całości egzaminu przewodniczący PZE porządkuje materiały egzaminacyjne w układzie alfabetycznym i klasowym oraz z zachowaniem zasad wynikających z ochrony danych osobowych. b) Uporządkowane materiały egzaminacyjne przewodniczący PZE grupuje (składa) w jednym opisanym segregatorze. c) Przewodniczący PZE uporządkowane materiały egzaminacyjne przekazuje dyrektorowi Liceum, a ten zabezpiecza je zgodnie z instrukcją tj. zasadami przechowywania materiałów niejawnych. 2. Opracowanie i ogłoszenie szczegółowego terminarza części ustnej egzaminu maturalnego a) Dyrektor Liceum ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów zgodny z terminarzem egzaminów ogłoszonym przez dyrektora CKE, nie później niż dnia 5 marca 2015 r. harmonogram powinien zawierać informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie zdawania egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazywać miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu. harmonogram powinien zawierać informacje także dla zdających skierowanych na egzamin poza szkołę. b) Dyrektor Liceum przesyła niezwłocznie harmonogram części ustnej egzaminów do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin do Liceum. c) Harmonogram zostaje ogłoszony w następujący sposób: na tablicy ogłoszeń maturalnych w szkole; przekazany wychowawcom klas maturalnych, którzy mają obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu harmonogramu zapoznać z nim swoich uczniów; zamieszczony na stronie www szkoły. 3. Postępowanie w razie konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego egzaminu maturalnego. 10

11 a) Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu ustnego lub pisemnego, zdawać egzamin w dodatkowym terminie po uzyskaniu zgody dyrektora OKE b) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą w takim wypadku złożyć dyrektorowi Liceum najpóźniej w dniu, w którym miał składać egzamin, udokumentowany wniosek o wyznaczenie terminu dodatkowego. c) Dyrektor Liceum, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku, przekazuje go, wraz z załączoną dokumentacją, dyrektorowi OKE, który rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od jego otrzymania. Dyrektor OKE może wyrazić zgodę na wyznaczenie terminu dodatkowego, a jego decyzja jest ostateczna. d) Termin dodatkowy: egzaminu ustnego ustala dyrektor Liceum, nie może być on jednak późniejszy niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. harmonogram egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym dyrektor CKE ogłasza w pierwszym tygodniu czerwca na stronie 4. Pozyskanie członka PZE z innej szkoły. a) Odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia podpisanego między dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów w Gostyninie, najpóźniej do ostatniego dnia grudnia 2014 r. b) Szkoły wymieniają między sobą imienne listy członków SZE najdalej do dnia 31 stycznia 2015 r. c) Członek PZE z innej szkoły zobowiązany jest stawić się w dniu egzaminu, co najmniej 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. 7. Zasady postępowania z dokumentacją do egzaminów ustnych z języków obcych.. a) Materiały otrzymane z OKE przez dyrektora Liceum zostają zabezpieczone w szafie pancernej, a na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu zostają udostępnione, w obecności dyrektora Liceum, członkom PZE w celu przygotowania zestawów egzaminacyjnych. b) Na każdy dzień egzaminu z języków obcych nowożytnych zostaną przygotowane pakiety egzaminacyjne zawierające zwiększoną o 5 w stosunku do liczby zdających liczbę zestawów zadań, które będą wydawane przewodniczącemu PZE 15 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. c) Po zakończeniu egzaminu przewodniczący PZE oddaje dyrektorowi Liceum komplet otrzymanych materiałów egzaminacyjnych wraz z protokołami. W czasie przekazania materiałów egzaminacyjnych następuje ich przeliczenie. d) Po zakończeniu części ustnej egzaminu, protokół zbiorczy części ustnej, lista zdających wraz z wynikami oraz materiały od części ustnej zostają przekazane przez dyrektora Liceum do OKE. 11

12 e) Wydanie materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Liceum, jak i ich przekazanie przewodniczącemu PZE następuje w gabinecie dyrektora, lub w innym wydzielonym pomieszczeniu i w obecności wszystkich członków PZE. V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 1. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN: 1) Dyrektor Liceum szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do ZN w innych szkołach. Pierwsze szkolenie przeprowadzane jest najpóźniej na tydzień przed maturą próbną, drugie najpóźniej na tydzień przed egzaminem maturalnym. 2) Dyrektor Liceum zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Osobom pozyskanym z placówek innych niż szkoły zapewnia pełne przeszkolenie. 3) Dyrektor Liceum odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 2. Planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem (wydawanie materiałów egzaminacyjnych, rozmieszczenie zdających w sali, (sprawdzenie listy obecności) umożliwiające rozdanie arkuszy egzaminacyjnych punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE: Wydawanie materiałów egzaminacyjnych dla przewodniczących ZN odbywa się w następujący sposób: a) Na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Zespołu przekazuje przewodniczącym ZN, w obecności przedstawicieli zdających (po jednym z każdej sali) uprzednio przygotowane pakiety z materiałami egzaminacyjnymi, a mianowicie: informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione listy zdających protokoły przebiegu egzaminu plany sal paski kodowe materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, odrębnie do każdej części egzaminu. d) Wydawanie i zwrot materiałów egzaminacyjnych odbywa się w gabinecie dyrektora lub innym wyznaczonym przez niego wcześniej pomieszczeniu. e) Dyrektor Liceum odbiera od przewodniczącego ZN niezwłocznie po każdej części egzaminu i w obecności przedstawiciela zdających: arkusze egzaminacyjne, uporządkowane i zapakowane zgodnie z instrukcją OKE protokół przebiegu egzaminu w sali oraz listę zdających po zakończeniu egzaminu w danym dniu, a także inną dokumentację egzaminacyjną 12

13 3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu komputerowego na egzamin z języka polskiego i sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego: 1) Wstępne i gruntowne sprawdzenie niezbędnego sprzętu komputerowego i do odtwarzania płyt następuje nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem egzaminów; za zorganizowanie sprzętu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy Liceum, którego zadaniem jest ponadto zabezpieczenie właściwej ilości sprzętu, zaś za podłączenie, sprawdzenie i prawidłowe działanie sprzętu odpowiedzialny jest informatyk szkolny. 2) Nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem egzaminu niezbędny sprzęt zostaje ponownie sprawdzony oraz zabezpieczony, tzn. zdeponowany w gabinecie wicedyrektora Liceum. 3) Przewodniczący ZN są zobowiązani do sprawdzenia sprzętu w sali egzaminacyjnej, na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. W razie awarii urządzenia wymieniają je na sprawne w gabinecie wicedyrektora. 4) Przewodniczący ZN zobowiązany jest przygotować na egzamin kilka nagranych płyt CD w celu przeprowadzenia próby sprawności sprzętu. 4. Organizacja sprawdzania i wykorzystania sprzętu komputerowego przez zdających egzamin z informatyki oraz piszących prace maturalne na komputerze. 1) Wstępne sprawdzenie przewidzianego do użytku egzaminacyjnego sprzętu komputerowego następuje tydzień przed rozpoczęciem właściwego egzaminu. 2) Za sprawdzenie sprzętu odpowiada szkolny administrator sieci. 3) Liczba komputerów przeznaczonych do pracy dla zdających jest większa od liczby zdających. Na każdych 5 zdających przypada przynajmniej 1 zapasowy komputer. 4) W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas szkolny administrator sieci, który nie jest członkiem ZN. 5) Na tydzień przed egzaminem zdający mają obowiązek zapoznania się ze sprzętem pod kierunkiem szkolnego administratora sieci w ustalonym przez niego terminie. 5. Zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów 1) Dyrektor Liceum przekazuje uczniom, niezwłocznie po jego opublikowaniu, treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. 2) Dyrektor Liceum ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. 3) Pomoce mogą znajdować się na stoliku każdego zdającego lub w wyznaczonym 13

14 miejscu w sali egzaminacyjnej (język polski), a zdający sygnalizuje chęć skorzystania z nich przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego zespołu nadzorującego. W takim przypadku jeden tekst (słownik) musi być dostępny dla nie więcej niż 25 zdających. 4) Słowniki na egzamin pisemny z języka polskiego w potrzebnej ilości przygotowuje bibliotekarz szkolny i na tydzień przed egzaminem dostarcza do gabinetu wicedyrektora. 5) Tablice wzorów matematycznych, fizycznych, biologicznych i chemicznych oraz kalkulatory w odpowiedniej ilości przygotowuje i przechowuje wicedyrektor szkoły. 6) Dopuszczone przez dyrektora CKE (słowniki, tablice i kalkulatory pomoce odbierają wraz z innymi materiałami egzaminacyjnymi przewodniczący ZN bezpośrednio przed egzaminem.. 6. Ustalenie sposobu rozmieszczenia zdających w sali (salach): 1) Na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN w danej sali odbierają z gabinetu Dyrektora Zespołu klucze do sali egzaminacyjnej wraz z listą zdających. 2) O godzinie 8:00 (duża sala) lub 8.30 (małe sale) wyznaczony przez przewodniczącego ZN członek ZN rozpoczyna wpuszczanie zdających na salę według listy, sprawdzając ich tożsamość (w przypadku osób skierowanych na egzamin przez OKE - także świadectwo ukończenia szkoły). 3) Inny wyznaczony przez przewodniczącego ZN członek ZN wskazuje wchodzącym miejsce na sali zgodnie z wylosowanym przez zdającego miejscem. 4) W przypadku egzaminów składających się z dwóch części, wracający po przerwie zdający zajmują te same miejsca, co przedtem. 7. Ustalenie sposobu odbierania prac od zdających. 1) Zdający, który zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym przed upływem wyznaczonego czasu, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki i czeka na podejście członka ZN, który po sprawdzeniu prawidłowości kodowania zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 2) Po upływie wyznaczonego czasu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu, zdający pozostają wówczas na miejscach, odkładają arkusze na brzeg stołu i czekają na podejście członka ZN, który sprawdza kodowanie i zezwala na opuszczenie sali. 3) Przewodniczący ZN wyznacza jednego ze zdających, by pozostał w sali do końca odbierania prac i ich pakowania, który następnie towarzyszy przewodniczącemu ZN przy dostarczeniu materiałów egzaminacyjnych do gabinetu dyrektora Liceum. 4) Procedura opisana w punktach 1-3 powtarzana jest w ewentualnej drugiej części egzaminu. 8. Ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych przewodniczącego ZN z dyrektorem Zespołu. 1. Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się: a) stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań 14

15 b) zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, przez co rozumie się: opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia porozumiewanie się z innymi zdającymi wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych wnoszenie i korzystania ze środków łączności korzystanie z niedozwolonych pomocy itp. c) stwierdzenie wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.) d) awarie techniczne np. wyłączenie prądu e) zagrożenie w zakresie bhp i ppoż. 2. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodniczący ZN niezwłocznie powiadamia o niej dyrektora Liceum przez wyznaczonego członka ZN. VI. Komunikowanie wyników. 1. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego PZE dwukrotnie po określonej liczbie zdających (I tura wyników) i po zakończeniu egzaminu. 2. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ogłaszane są przez dyrektora Liceum niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE. 3. Świadectwa maturalne są wydawane w sekretariacie Liceum niezwłocznie po ich otrzymaniu przez dyrektora Liceum z OKE, za potwierdzeniem odbioru. 4. Świadectwo może odebrać osoba upoważniona tylko za okazaniem pisemnego upoważnienia, uwierzytelnionego wcześniej przez dyrektora Liceum, oraz dowodu osobistego. 5. Kopie i odpisy świadectw maturalnych wydawane są przez OKE, bez pośrednictwa szkoły. VII. Egzamin maturalny w domu zdającego. 1. Zgodę na egzamin w domu zdającego wydaje Dyrektor OKE na podstawie wniosku złożonego do dyrektora Liceum do dnia 7 lutego Wychowawca klasy lub inny wyznaczony przez dyrektora Liceum nauczyciel zapoznaje maturzystę i jego opiekunów z procedurą przebiegu egzaminu w domu zdającego najpóźniej do dnia 24 kwietnia W tym terminie odbywa się także szkolenie członków PZE i ZN przez dyrektora Liceum. 3. Egzamin odbywa się w osobnym pomieszczeniu, w którym oprócz zdającego przebywają tylko członkowie PZE lub ZN. Pomieszczenie to musi zapewniać maturzyście odpowiednią przestrzeń i wentylację. Dla członków PZE i ZN powinny być zapewnione miejsca do siedzenia w bliskiej odległości od miejsca zajmowanego przez zdającego oraz stół umożliwiający pracę nad dokumentacją. 4. Opiekunowie zdającego mogą wejść do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin w celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych lub podania leków w czasie przerwy lub w czasie egzaminu, jeżeli zachodzi taka konieczność. Decyzję podejmuje przewodniczący PZE lub ZN. Łączny czas przerw w egzaminie nie może jednak być dłuższy niż wyznaczony przez dyrektora 15

16 Liceum (o ile taka decyzja została wydana). Przerwy te przewodniczący zapisuje w protokole przebiegu egzaminu. 5. Czas trwania egzaminu i przerw określają procedury, chyba że dyrektor Liceum wyraził pisemną zgodę na jego przedłużenie. 6. Jeżeli w czasie trwania egzaminu pojawią się okoliczności uniemożliwiające jego przeprowadzenie lub kontynuowania, przewodniczący PZE lub ZN kontaktuje się telefonicznie z dyrektorem Liceum, który podejmuje decyzję o jego ewentualnym przerwaniu. Przewodniczący PZE lub ZN musi mieć zapewniony kontakt telefoniczny z dyrektorem Liceum przez telefon stacjonarny lub komórkowy, w tym celu przewodniczący sporządza przed egzaminem wykaz przynajmniej trzech telefonów, które umożliwią mu połączenie się ze szkołą, dyrektorem lub jego zastępcą. 7. Jeżeli w czasie egzaminu wykorzystywany jest komputer, jego sprawność i oprogramowanie sprawdzane jest przez administratora sieci szkolnej najpóźniej na tydzień przed egzaminem, a członkiem ZN musi być nauczyciel przeszkolony w jego obsłudze. Jeżeli zdający nie dysponuje odpowiednim sprzętem, zapewnia go szkoła. Szkoła dostarcza także sprzęt zapasowy, do wykorzystania w razie awarii. Za jego zainstalowanie odpowiedzialny jest administrator sieci. 8. Sprzęt potrzebny na egzamin ustny z języka polskiego przygotowuje sam zdający, który w razie potrzeby konsultuje się z administratorem sieci w celu jego wypożyczenia ze szkoły. Szkoła nie ma jednak obowiązku jego zapewnienia, jeżeli utrudniałoby to prowadzenie zajęć lub organizację egzaminu w szkole. 9. Przewodniczący ZN egzamin maturalny z języka polskiego ma obowiązek zapewnienia na czas egzaminu słownika ortograficznego i słownika języka polskiego. 10. W dniu egzaminu, na godzinę przed jego rozpoczęciem, przewodniczący PZE lub ZN wraz z przynajmniej jednym członkiem odbiera od dyrektora Liceum materiały egzaminacyjne, pakuje je w papierową kopertę, pieczętuje i okleja taśmą. 11. Materiały egzaminacyjne do domu zdającego przewodniczący PZE lub ZN przewozi samochodem (członków komisji, zapewnionym przez szkołę lub zdającego, albo wezwaną do szkoły taksówką) w obecności przynajmniej jednego członka zespołu egzaminacyjnego. 12. Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przewodniczący PZE lub ZN pakuje materiały egzaminacyjne i przewozi je do dyrektora Liceum w sposób opisany w punkcie 10. Jeżeli zdający korzysta z komputera podczas egzaminu pisemnego: 1. Komputer musi posiadać oprogramowanie, w zależności od zdawanego przedmiotu: umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim obsługujące układ klawiatury dla zdawanego języka obcego nowożytnego umożliwiające pisanie równań i odpowiednich znaków specyficznych dla przedmiotów ścisłych (np. edytor równań w programie Word). 2. Arkusze egzaminacyjne są kodowane zgodnie z procedurą, a na górze pierwszej strony każdego arkusza przewodniczący ZN umieszcza adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. 3. Uczeń nie może korzystać w czasie egzaminu z Internetu, automatycznego sprawdzania pisowni i słowników językowych znajdujących się w oprogramowaniu. 4. Po zakończeniu każdej części egzaminu i oddaniu arkusza wraz z wydrukowanymi kartami odpowiedzi zdającego, przewodniczący ZN nakleja na górze każdej kartki z odpowiedziami kod kreskowy i wpisuje PESEL zdającego. 5. Odpowiedź zdającego na kolejne pytania/zadania z arkusza musi być poprzedzona numerem zgodnym z numerem pytania/zadania w arkuszu egzaminacyjnym. 16

17 6. W przypadku zadań zamkniętych wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np.1a, 2b, 3d itd. 7. Jeżeli zdający dokonuje (zgodnie ze specyfiką zdawanego przedmiotu) wyboru tematu, odpowiedź musi być poprzedzona zapisaniem i numeru zadania, i tematu, który wybrał. 8. Jeżeli konieczne jest wykonanie rysunków, zdający: 1. albo wykonuje rysunek odręcznie w odpowiednim miejscu w arkuszu egzaminacyjnym; wtedy w pliku komputerowym przy odpowiednim numerze zadania zapisuje: Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym 2. albo wykonuje rysunek techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku odpowiedzi 9. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i wydrukowaniu odpowiedzi, przeszkolony członek ZN usuwa utworzone przez zdającego pliki zarówno z twardego dysku, jak i z kosza. 10. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący ZN umieszcza wszystkie arkusze egzaminacyjne zdającego wraz z wydrukami w jednej bezpiecznej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją, z dopiskiem: Praca pisana na komputerze. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu: 1. Jako nauczyciela wspomagającego dyrektor Liceum wyznacza nauczyciela pracującego wcześniej z uczniem i sprawnie się z nim porozumiewającego. 2. Nauczyciel wyznaczony na wspomagającego ma obowiązek ustalić z uczniem zasady porozumiewania się na egzaminie maturalnym i przećwiczyć je najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu w oparciu o niniejszą instrukcję. 3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym, nauczyciel wspomagający zapoznaje zdającego z instrukcją na pierwszej stronie arkusza i przypomina zdającemu zasady komunikowania się i pracy. 4. Arkusz egzaminacyjny otrzymuje zarówno zdający, jak i nauczyciel wspomagający. Uczeń posługuje się czystym arkuszem, nauczyciel wspomagający zapisuje odpowiedzi na swoim arkuszu. 5. Nauczyciel wspomagający na wstępie koduje obydwa arkusze w ten sam sposób, z tym że na jednym zapisuje na pierwszej stronie adnotację Arkusz zdającego, a na drugim Arkusz nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu. 6. Nauczyciel odczytuje zdającemu całą treść zestawu, kolejne zadania lub wybrane przez zdającego (kolejność wykonywania zadań jest dowolna, zależy od decyzji zdającego). 7. Nauczyciel wspomagający w pisaniu zapisuje dokładnie odpowiedzi zdającego, nie redagując tekstu. W razie wprowadzania poprawek przez zdającego, błędny tekst należy przekreślić i dopisać poprawioną odpowiedź. Jeżeli nauczyciel wspomagający pisze na komputerze, usuwa błędną odpowiedź i w jej miejsce wpisuje poprawną. 8. W pracy dyktowanej przez zdającego nie ocenia się poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. 9. Jeżeli w rozwiązaniu zadań konieczne jest wykonanie rysunków, zdający musi szczegółowo opisać czynności, jakie ma wykonać nauczyciel wspomagający. 10. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, może jedynie, na prośbę zdającego, ponownie przeczytać niezrozumiały dla zdającego tekst. Nauczycielowi wspomagającemu nie wolno sugerować w żaden sposób, czy odpowiedź udzielana przez zdającego jest poprawna, czy też nie. Sugerowanie przez nauczyciela odpowiedzi lub poprawianie przez niego odpowiedzi zdającego może być podstawą do przerwania egzaminu przez przewodniczącego ZN. 11. Przebieg egzaminu powinien być nagrywany (np. magnetofon, dyktafon), a nagranie dołącza się do arkusza egzaminacyjnego w zaklejonej kopercie z adnotacją: Nagranie z 17

18 egzaminu przy udziale nauczyciela wspomagającego, oznaczając ją dodatkowo naklejką kodową lub opisując kodem ucznia. 12. W ramach obowiązującego czasu trwania egzaminu, zdający może poprosić o przeczytanie zapisanych odpowiedzi lub odsłuchanie nagrania w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek. 13. Po zakończeniu pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym ZN sprawdza, czy arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego są prawidłowo zakodowane i opisane, pakuje i opisuje nagranie egzaminu, a następnie pakuje arkusze wraz z nagraniem do bezpiecznej koperty, którą opisuje zgodnie z instrukcją ogólną oraz dodaje adnotację: Praca dyktowana zapisana przez członka zespołu nadzorującego oraz nagrania. 14. Przewodniczący ZN przekazuje kopertę oraz protokół egzaminu i wszystkie materiały egzaminacyjne dyrektorowi Liceum. 15. Przewodniczący ZN jest odpowiedzialny za zapoznanie się zdającego z niniejszą instrukcją przynajmniej na tydzień przed egzaminem, przygotowanie na egzamin sprzętu nagrywającego (także awaryjnego) oraz koperty do zapakowania nagrania, zegara w celu kontrolowania czasu i kartki do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.. 18

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo