XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie"

Transkrypt

1 1 XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie NAUCZANIE MATEMATYKI W INNYCH KRAJACH Joanna Jureczko(Warszawa) Miejsce matematyki w programach: matury międzynarodowej i nowej matury polskiej STRESZCZENIE. Celem tej pracy jest porównanie programów: Matury Międzynarodowej i nowej matury polskiej, (której pierwszy egzamin odbędzie się w 2015 roku), ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowych z matematyki. Pierwszą część pracy stanowi zarys obydwu programów wraz z zestawieniami dostrzeżonych różnic. Druga część to w dużej mierze przedstawienie podstaw programowych programu Matury Międzynarodowej poszczególnych poziomów matematyki (według nowej podstawy, która obowiązywać będzie od 2014 roku) oraz zestawienie różnic programowych w obydwu omawianych programach. W pracy zwrócono również uwagę na budowę arkuszy egzaminacyjnych Matury Międzynarodowej oraz dokumentów ocenianych wewnętrznie (i moderowanych zewnętrznie) mających wpływ na wynik egzaminu maturalnego. WSTĘP Zmiany w nowej podstawie programowej polskiego systemu kształcenia weszły w życie od roku szkolnego 2009/2010 (zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 Poz. 458) i zaczęły obowiązywać począwszy od klasy I gimnazjum. Cały cykl zmian w szkolnictwie ma zakończyć egzamin maturalny w roku Nowa podstawa programowa została opracowana przez zespół ponad 100 ekspertów (m. in. wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego). Celem tej zmiany jest doprecyzowanie treści nauczania, a także osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia, dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje edukacyjne młodzieży. Program Diploma (International Baccalaureate Diploma Programme 1 ) jest częścią międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Stanowi dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku 1 W dalszej części używany będzie skrót IB

2 2 obcym (poza językiem ojczystym oraz innymi językami obcymi), zakończony egzaminem maturalnym. W programie uczestniczy szkół w 125 krajach. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy na wielu uczelniach na całym świecie i jest traktowany jako równorzędny egzamin z angielskimi m.in. A-level (np. na uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge). W Polsce program ten jest realizowany w klasie II i III liceum, a poprzedza go roczne przygotowanie do programu w klasie I (tzw. klasa pre-ib). HISTORIA I PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ Organizacja Matury Międzynarodowej powstała w 1968r. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami byli wywodzący się z różnych państw nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji. Organizacja Matury Międzynarodowej jest fundacją działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO 2. Program w zamyśle miał dać uczniom międzynarodowe wykształcenie, które będzie motywowało ich do rozumienia innych kultur, języków oraz rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia. Szkoły, które początkowo oferowały program Matury Międzynarodowej były przeważnie prywatnymi szkołami międzynarodowymi. Uniwersytety oraz rządy narodowe zaczęły powoli akceptować Maturę Międzynarodową w latach 80-tych. Akceptacja była powolna z powodu obaw przed utratą najlepszych uczniów z systemów narodowych. Dzisiaj większość uczelni rozpoznaje, a nawet preferuje te egzaminy nad innymi (takimi jak A-level). W Polsce program Matury Międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku. Nauka w systemie IB realizuje obecnie 31 szkół, w tym 15 państwowych. Program składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy (Theory of Knowledge). Program Matury Międzynarodowej jest wymagającym kursem przed uniwersyteckim kierowanym do ambitnej młodzieży, kończącym się egzaminami. Program ten to wszechstronne studium, przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się on na jednym modelu nauczania, lecz korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów. Sylabusy 3 z każdego przedmiotu zmieniają się w cyklu 7 letnim, a na kształt treści programowych mają wpływ nauczyciele. Całość kursów odbywa się w jednym z następujących języków: języku angielskim, francuskim bądź hiszpańskim (najczęściej wybieranym językiem, również w Polsce, jest język angielski). W tym języku uczniowie zdają egzaminy maturalne (z wyjątkiem egzaminów językowych). 2 IBO to skrót od International Baccalaureate Organization (w tłum. Organizacja Matury Międzynarodowej) 3 Sylabus podstawa programowa

3 3 W systemie IB uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup (wymienionych poniżej), przy czym uczeń ma obowiązek wybrać przynajmniej trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (tzw. Higher Level 4 ) i pozostałe na niższym poziomie wymagań (Standard Level 5 ). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza liczba godzin i mniejsza ilość materiału programowego, a co za tym idzie, w przypadku SL, nieco łatwiejsze pytania i zadania na egzaminie końcowym. Schematycznie program IB można przedstawić w postaci sześciokąta. 6 Przedmioty w IB są podzielone na sześć grup: Grupa 1. Grupę tę stanowi język podstawowy do wyboru ponad 80 języków, przy czym uczeń ma prawo wybrać język ojczysty. Kurs ten obejmuje także literaturoznawstwo danego języka. Grupa 2. Do grupy tej należy drugi język. Może (lecz nie musi) stanowić naukę od podstaw. Jest to tzw. język B (na poziomach Ab Initio, Standard level lub Higher level) stanowiący standardową naukę języka obcego 4 W dalszym ciągu używać będę skrótu skrótu HL 5 W dalszym ciągu używać będę skrótu skrótu SL 6 Sześciokąt pochodzi ze strony

4 4 Grupa 3. Grupa ta to nauki społeczne: geografia, historia, historia islamu, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie Na poziomie rozszerzonym istnieje rozgraniczenie pomiędzy: historię Ameryki, historię Europy, historię Afryki, historię zachodniej Azji oraz historię wschodniej i południowowschodniej Azji. Nauczany wariant najczęściej zależy od lokalizacji szkoły. Grupa 4. Do grupy tej należą nauki doświadczalne, biologia, chemia, fizyka, nauki o środowisku, technologia projektowania, nauki o środowisku, sport, ćwiczenia i nauka o zdrowiu. Grupa 5. Grupę tę stanowią nauki matematyczne czyli matematyka na trzech poziomach zaawansowania: Mathematical Studies Standard Level, Mathematics Standard Level i Mathematics Higher Level. Dodatkowo do standardowego programu Mathematics HL uczeń może realizować Further Mathematics SL. W tej grupie znajduje się również informatyka, jednak jedynie jako przedmiot dodatkowy, który nie może stanowić zamiennika dla matematyki. Grupa 6. Grupa ta to przedmioty związane z szeroko rozumianą sztuką nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Uczeń może zamienić przedmiot z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 2, 3, 4 lub 5. Warunkami uzyskania dyplomu są ponadto: napisanie pracy (EE Extended Essay) w języku wykładowym o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole (niekoniecznie zdawanego na maturze). Temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia. Wymagane jest pisanie pracy pod kierownictwem nauczyciela uczącego w danej szkoły; zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS (ang. Creativity, Action, Service twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.; zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK Theory of Knowledge) składającego się z około 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia u uczniów. Dodatkowo, uczeń musi napisać esej o objętości słów na podany temat (wybrany z listy dziesięciu tematów określonych przez IBO) oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat.

5 5 Wszystkie przedmioty w programie Matury Międzynarodowej (poza Theory of Knowledge i Extended Essay 7 ) ocenianie są w skali siedmiostopniowej. tj: 7 - celujący (excellent) 6 - bardzo dobry (very good) 5 - dobry (good) 4 - dostateczny (satisfactory) 3 - mierny (mediocre) 2 słaby (poor) 1 bardzo słaby (very poor). Należy w tym miejscu zauważyć, że tłumaczenie nazw ocen bezpośrednio z języka angielskiego nie do końca odpowiada polskim standardom oceniania. Ocena celująca (7) w polskim programie przyznawana jest za wybitne osiągnięcia ucznia wykraczające poza program nauczania, natomiast w programie IB stanowi od. ok 70% punktów możliwych do zdobycia. W programie IB są aż trzy oceny niedostateczne, tak więc ocena mierna 8 (3) nie jest oceną dopuszczającą. Najniższa ocena pozytywna to 4. Jest to od ok. 45% punktów możliwych do zdobycia. Warto dodać, że egzamin maturalny w polskiej szkole jest już uznany za zdany od 30% zdobytych punktów. Punkty otrzymane za Extended Essay i prezentację z teorii wiedzy pozwalają uzyskać wyższą ocenę na dyplomie. W przypadku gdy obie prace są najwyżej ocenione, uczeń otrzymuje trzy dodatkowe punkty do ostatecznej oceny. Bez dodatkowych punktów nadal można otrzymać dyplom, jeżeli oba wymagania zostaną spełnione i jedno z nich zostanie ocenione na co najmniej 2 (od 2010 roku oba), jednak niemożliwe jest wtedy otrzymanie 45 punktów. Poniższa tabela przedstawia porównanie ogólnych wymagań matury polskiej i Matury Międzynarodowej Polska Matura 2015 Matura międzynarodowa Liczba przedmiotów wybranych jako poziom rozszerzony Przedmioty obowiązkowe 7 Theory of Knowledgei Extended Essay są oceniane skali pięciostopniowej, ale ponieważ nie ma odpowiednika w polskiej maturze, nie poruszamy tego tematu. 8 Uwzględniając nazewnictwo oceny 2 z lat 90-tych. Dziś jest to ocena dopuszczająca.

6 6 Język polski (2 poziomy) Język polski jako ojczysty (2 poziomy) Język obcy nowożytny (2 poziomy) Język obcy nowożytny (2 poziomy) Matematyka (2 poziomy) Matematyka (3 poziomy) Drugi język obcy nowożytny Obowiązkowy Nieobowiązkowy Przedmioty społeczne jeden obowiązkowy spośród jeden obowiązkowy spośród historia historia historia z wiedzą o społeczeństwie geografia przedsiębiorczość (business) ekonomia filozofia psychologia polityka antropologia nauki o środowisku religie świata historia islamu technologia informacyjna Przedmioty doświadczalne Jeden obowiązkowy spośród: Jeden obowiązkowy spośród: biologia biologia chemia chemia fizyka fizyka przyroda nauki o środowisku technologia projektowania

7 7 nauki o środowisku sport, ćwiczenia i nauka o zdrowiu Przedmioty dodatkowe Do wyboru oprócz przedmiotów zamieszczonych w rubrykach przedmioty społeczne, przedmioty eksperymentalne ale tylko jako rozszerzenie Do wyboru oprócz przedmiotów zamieszczonych w rubrykach przedmioty społeczne, przedmioty eksperymentalne ale nie tylko jako rozszerzenie informatyka informatyka historia sztuki filozofia język łaciński historia muzyki podstawy przedsiębiorczości oraz przedmioty stanowiące grupę przedmiotów artystycznych: taniec film muzyka teatr nauki wizualne literatura i sztuka teatralna lub drugi język obcy nowożytny Religia/etyka obowiązkowa nieobowiązkowa Godzina do dyspozycji wychowawcy 1 godz/tyg wg uznania szkoły Inne przedmioty dodatkowe Wychowanie fizyczne - 180godzin (obowiązkowe) Zajęcia artystyczne - 30 godzin (nieobowiązkowe) Ekonomia w praktyce - 30godz (nieobowiązkowe) CAS (obowiązkowe) w tym: Twórczość (creativity) - 50 godzin Działanie (action) - 50 godzin Pomoc (service) - 50 godzin

8 8 Theory of knowledge (TOK teoria wiedzy) nie ma odpowiednika obowiązkowy Nasuwa się kilka uwag Obowiązkowymi przedmiotami w programie liceum polskiej szkoły są: język polski, dwa języki obce nowożytne, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, spotkanie klasowe i religia/etyka. Ponadto uczeń ma prawo wybrać przedmioty na poziomie rozszerzonym spośród przedmiotów wymienionych powyżej oraz: historię muzyki, historię sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej i filozofii. Część z tych przedmiotów jest realizowana w klasie I liceum, stąd nie jest ujęta w powyższej tabeli. W programie matury polskiej uczeń może mieć (w klasie II i III) od 6 do 9 przedmiotów, w Maturze Międzynarodowej również minimum 6, z tym, że tylko z sześciu obliczana jest punktacja do wyniku ogólnego. Historia w polskiej maturze jest przedmiotem obowiązkowym, w IB natomiast może być zamiennikiem dla geografii lub innych przedmiotów z grupy przedmiotów społecznych. Geografia w programie matury polskiej stanowi część przedmiotu Przyroda (przedmiot obowiązkowy, chyba, ze uczeń wybierze: biologię, chemię, geografię lub fizykę na poziomie rozszerzonym), natomiast w IB geografia zaliczana jest do nauk społecznych. Pozostałe przedmioty z grupy przedmiotów doświadczalnych (biologia, fizyka i chemia) stanowią w IB grupę przedmiotów doświadczalnych. Zajęcia dodatkowe w IB organizowane są poza zajęciami szkolnymi. Creativity odpowiada zajęciom artystycznym, Action - zajęciom z wychowania fizycznego, Service to wszelkie formy wolontariatu (brak odpowiednika w programie matury polskiej). Teoria wiedzy (z ang. Theory of Knowledge w skrócie TOK) stanowi łącznik wszystkich przedmiotów wykładanych w programie Matury Międzynarodowej, ma wpływ na egzamin maturalny i stanowi jego integralną część. Przedmiot ten nie ma odpowiednika w programie polskiej szkoły ponadgimnazjalnej. W obydwu programach, oprócz różnicy programowej zauważalna jest też różnica w liczbie godzin przeznaczonych na każdy przedmiot. W IB na przedmiot na poziomie HL przeznacza

9 9 się 240 godzin 60-cio minutowych, a na przedmiot na poziomie SL (również Mathematical Studies SL) 150 godzin 60 minutowych (co w przeliczeniu na lekcje 45-cio minutowe daje odpowiednio 320 godzin i 200 godzin odpowiednio). Zgodnie z nową podstawą programową nakazującą rozłożenie zajęć m.in. z języka polskiego, języków obcych, matematyki 9 w poniższej tabeli dokonano tylko porównania liczby godzin w ujęciu tygodniowym. Polska Matura 2015 Matura międzynarodowa Język polski (ojczysty) 4 (p. podstawowy) 6 (p. rozszerzony) 4 (p. podstawowy) 6 (p. rozszerzony) Matematyka 3 (p. podstawowy) 5 (p. rozszerzony) 4 (p. podstawowy) 6 (p. rozszerzony) Język nowożytny (gł. j. angielski) 3 (p. podstawowy) 5 (p. rozszerzony) 4 (p. podstawowy) 6 (p. rozszerzony) Pozostałe przedmioty (gł. geografia, historia, biologia, chemia, fizyka, drugi język obcy) 2 (p. podstawowy) 4 (p. rozszerzony) 4 (p. podstawowy) 6 (p. rozszerzony) Warto tutaj zauważyć, że o ile w programie polskiej szkoły ponadgimnazjalnej język polski jest w tym samym wymiarze godzin, na matematykę i pierwszy język obcy w IB przeznaczone jest co najmniej jedna godzina więcej tygodniowo (na każdym poziomie), a na pozostałe przedmioty co najmniej dwie. Trzecia tabela zawiera porównanie liczby egzaminów maturalnych z uwzględnieniem liczby przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. 9 Do przedmiotów o równomiernym rozłożeniu należą jeszcze: wychowanie fizyczne i religia/etyka, ale to nie podlega głównym porównaniom.

10 10 Polska Matura 2015 Matura międzynarodowa Liczba egzaminów maturalnych 4-6 w tym obowiązkowo Przynajmniej 6 w tym obowiązkowo Język polski (pisemny i ustny) Język polski (pisemny i ustny) Język obcy (pisemny i ustny) Język obcy (pisemny i ustny) Matematyka (pisemny) Matematyka (pisemny) oraz 1, 2 lub 3 do wyboru spośród oraz przynajmniej po jednym z następujących grup od 2 do 6. język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy Warto zauważyć, że każdy przedmiot maturalny w IB składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza podlegająca ocenianiu wewnętrznemu (np. esej, portfolio 10 ), druga podlegająca ocenianiu zewnętrznemu (gł. prace pisemne); w programie matury polskiej uczeń zdaje tylko egzaminy pisemne i ustne zewnętrzne, brak jest prac ocenianych wewnętrznie i mających wpływ na ocenę końcową (za wyjątkiem języka polskiego).

11 11 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PODSTAWY PROGRAMOWEJ I EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ Matematyka w programie Matury Międzynarodowej jest przedmiotem obowiązkowym. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom, zainteresowaniom i zdolnościom uczniów oferowane są trzy poziomy zaawansowania uzależnione od potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów. Celem każdego poziomu jest pogłębienie wiedzy z matematyki, umiejętne posługiwanie się pojęciami i językiem matematycznym oraz zastosowanie poznanych wiadomości w życiu codziennym. I tak: Mathematical Studies Standard Level (Studies SL) przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów nie związany bezpośrednio lub pośrednio z matematyką (np. wybierając studia humanistyczne). Poziom ten ma na celu wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne im w życiu codziennym. Mathematics Standard Level (SL) przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów pośrednio związany z matematyką (np. studia ekonomiczne, przyrodnicze). Ma on na celu wyposażyć uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności, które umożliwiają zastosowanie matematyki w takich przedmiotach jak: nauki chemiczne, nauki ekonomiczne, psychologia, zarządzanie itp. Poziom ten mogą wybrać uczniowie, którzy posiadają podstawową wiedzę z matematyki. Mathematics Higher Level (HL) przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów bezpośrednio związany z matematyką (np. studia matematyczne, fizyczne, technologiczne, inżynierskie wszelkiego rodzaju). Ma on na celu wyposażyć uczniów w szeroką wiedzę z różnych działów matematyki, tak aby ułatwić im start na wyżej wymienione kierunki studiów. Skierowany jest dla uczniów wykazujących zdolności matematyczne oraz szeroką wiedzę z tego przedmiotu. 11 Rolą matematyki w programie IB jest: - rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia, które ma służyć uczeniu się przedmiotów z pozostałych grup; - znajomość i rozumienie pojęć, praw i zjawisk oraz umiejętne stosowanie terminów, przedstawianie i wyjaśnienie tych procesów; - poznanie i rozwijanie umiejętności używania symboli i pojęć matematycznych; 11 W polskim programie są tylko dwa poziomy. Szukając adekwatnych nazw można by powiedzieć, że SL stanowi poziom podstawowy, a HL poziom rozszerzony (chociaż nazwy nie pokrywają się z zakresem wiedzy jaką uczeń musi posiąść po ukończeniu danego poziomu). Poziom Studies SL nie ma odpowiednika

12 12 - kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznanej wiedzy w praktyce i krytycznego myślenia tzn. umiejętności formułowania hipotez, wyciągania wniosków oraz dyskutowanie o poznanym zagadnieniu; - kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów pochodzących z różnych źródeł informacji; - przygotowanie do samodzielnego procesu uczenia się matematyki. Podstawa programowa z matematyki w programie IB składa się z następujących zagadnień (omówiono według poziomów). Mathematics Studies SL Zagadnienia ogólne Liczby i algebra Zagadnienia szczegółowe liczby, działania na liczbach, przybliżenia, procenty oszacowanie, ciąg arytmetyczny i geometryczny, zastosowania ciągów w finansach Statystyka opisowa różne sposoby przedstawiania danych, histogram, dane dyskretne i ciągłe miary średnie, miary zmienności, miary koncentracji Logika, zbiory i prawdopodobieństwo rachunek zdań, rachunek zbiorów, prawdopodobieństwo, diagram Venna, prawdopodobieństwo niezależne, prawdopodobieństwo warunkowe. Zastosowania statystyki rozkład normalny, wartość oczekiwana korelacja, korelacja Pearsona, regresja, test chi-kwadrat Geometria i trygonometria równanie prostej, prostej prostopadłej i równoległej, trygonometria w trójkącie prostokątnym reguła sinusów i cosinusów, geometria 3D.

13 13 Modelowanie matematyczne funkcje, funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza szkicowanie wykresów. Wstęp do rachunku różniczkowego pochodna funkcji wielomianowej, styczna, normalna, ekstrema funkcji, zadania optymalizacyjne. Mathematics Standard Level i Higher Level Zagadnienia ogólne Algebra Zagadnienia szczegółowe SL+HL ciąg arytmetyczny i geometryczny, szereg geometryczny, zastosowania działania na potęgach, wzór dwumianowy Newtona, trójkąt Pascala. permutacje, wariacje, kombinacje HL indukcja matematyczna, dowodzenie przez indukcję matematyczną liczby zespolone, również w układzie współrzędnych, potęgowanie liczb zespolonych, równania z pierwiastkami zespolonymi układy równań z dwoma i trzema niewiadomymi Funkcje i równania SL+HL funkcje, podstawowe własności, wykresy złożenie funkcji, funkcja odwrotna, przekształcanie wykresów, funkcja kwadratowa, homograficzna,

14 14 wykładnicza, logarytmiczna, równania kwadratowe, wykładnicze zastosowania HL funkcja typu one-to-one i many-to-one, szkicowanie funkcji z wartością bezwzględną działania na wielomianach, (w tym dzielenie, twierdzenie o faktoryzacji) równania logarytmiczne Funkcje kołowe i trygonometria SL+HL miara radialna, podstawowe tożsamości trygonometryczne (m.in. jedynka trygonometryczna, funkcje podwojonego kąta) funkcje trygonometryczne, wykresy, przekształcenia wykresów, zastosowania, równania trygonometryczne (graficznie i algebraicznie), reguła sinusów, i cosinusów, zastosowania. HL kofunkcje (secans, cosecans, cotangens) funkcje cyklometryczne wykresy, własności. Wektory SL+HL działania na wektorach, iloczyn skalarny, kąt między wektorami, równanie wektorowe wektory prostej.

15 15 kąt między prostymi HL iloczyn wektorowy, równanie wektorowe płaszczyzny, kąt między prostą i płaszczyzną Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa SL+HL różne sposoby przedstawiania danych, histogram, dane dyskretne i ciągłe miary średnie, miary zmienności, miary koncentracji prawdopodobieństwo, diagram Venna, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależne, rozkład dwumianowy, rozkład normalny HL wzór Bayesa, funkcja gęstości, rozkład Poissona, standaryzacja rozkładu normalnego Rachunek różniczkowy i całkowy SL+HL pochodne - podstawowe wzory, styczna, normalna, ekstrema, punkty przegięcia, zadania optymalizacyjne, całka nieoznaczona, podstawowe wzory, całkowanie przez podstawienie pole obszaru i objętość bryły obrotowej, zastosowanie w fizyce. HL interpretacja geometryczna pochodnej,

16 16 pochodne wyższych rzędów, pochodne kofunkcji i funkcji cyklometrycznych, pochodna funkcji uwikłanej, badanie przebiegu zmienności funkcji, objętość bryły obrotowej wokół obydwu osi, całkowanie przez części Opcje do wyboru (tylko poziom 1.Statystyka i rachunek HL) 12 prawdopodobieństwa 2. Zbiory, relacje i grupy 3. Rachunek różniczkowy i całkowy 4. Matematyka dyskretna Wiedza i umiejętności uczniów podlegają zewnętrznej ocenie przez IBO. Dla poziomu Studies SL oraz Standard level przewidzane są dwa arkusze egzaminacyjne. Dla poziomu Higher level przewidziane są trzy arkusze egzaminacyjne (dwa pierwsze podobnie jak dla Standard level ale o większym stopniu zaawansowania, a trzeci dotyczący opcji wybranej przez nauczyciela prowadzącego). Ponadto oczekuje się od uczniów wykonania projektu (Studies Sl) oraz portfolio złożonego z dwóch zadań (Standard Level i Higher Level). Uczniowie wykonują projekt lub portfolio (w zależności od poziomu) poza zajęciami lekcyjnymi w określonym czasie. Projekt i portfolio oceniane są przez nauczyciela prowadzącego i podlegają ścisłej kontroli przez IBO. Celem projektu i portfolio jest umożliwienie uczniom głębszego zrozumienia przedmiotu nie ograniczając zarazem czasu pracy, jak to ma miejsce w trakcie egzaminów. Poniżej dokonano szczegółowego opisu arkuszy egzaminacyjnych oraz prac indywidualnych uczniów 12 Wybierana jest tylko jedna opcja spośród Jednakowa dla wszystkich uczniów tego samego zespołu klasowego

17 17 Mathematics Studies SL matura na tym poziomie składa się z trzech części: dwóch arkuszy egzaminacyjnych oraz projektu Nr arkusza Struktura egzaminu Użycie GDC 13 Czas trwania egzaminu Procent oceny maturalnej 1 15 krótkich zadań bazujących na całym materiale z podstawy programowej 2 5 zadań rozbudowanych bazujących na całym materiale z podstawy programowej tak 90 minut 40% tak 90 minut 40% Egzamin w programie Matury Międzynarodowej na tym poziomie złożony jest wyłącznie z zadań otwartych. Kalkulator graficzny dopuszczony jest na wszystkich egzaminach. Projekt to indywidualna praca ucznia obejmująca zebranie i zestawienie informacji na jeden temat oraz przeanalizowanie i ocena tych informacji. Praca ta stanowi 20% oceny końcowej i jest oceniana wewnętrznie przez nauczyciela uczącego oraz zewnętrznie przez moderatora IB. Mathematics Standard Level - matura na tym poziomie składa się z trzech części: dwóch arkuszy egzaminacyjnych oraz pracy badawczej (do 2014 portfolio 14 ). Nr arkusza Struktura egzaminu Użycie GDC Czas trwania egzaminu Procent oceny maturalnej 1 Część A (Section A): krótkie zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. nie 90 minut 40% Część B (Section B): rozbudowane zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. 2 Część A (Section A): krótkie zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. tak 90 minut 40% 13 GDC= Graphic Display Calculator (tłum. kalkulator graficzny). 14 Portfolio to teczka, w której uczeń gromadzi najlepsze swoje prace. Ma to na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie samodzielności twórczej ucznia. Zadania na portfolio na ogół dobierane są przez nauczyciela ale pod ścisłą kontrolą IBO

18 18 Część B (Section B): rozbudowane zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. Mathematics Higher Level - matura na tym poziomie składa się z czterech części: trzech arkuszy egzaminacyjnych oraz portfolio Nr arkusza Struktura egzaminu Użycie GDC Czas trwania egzaminu Procent oceny maturalnej 1 Część A (Section A): krótkie zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. nie 120 minut 30% Część B (Section B): rozbudowane zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. 2 Część A (Section A): krótkie zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. tak 120 minut 30% Część B (Section B): rozbudowane zadania bazujące na całym materiale z podstawy programowej. 3 Rozbudowane zadania bazujące głównie na tematach związanych z tak 60 minut 20% wybraną opcją Warto w tym miejscu dodać, że egzamin w programie Matury Międzynarodowej złożony jest wyłącznie z zadań otwartych: krótszych, których rozwiązanie zajmuje kilka wersów rachunków (Section A) i rozbudowanych (Section B). Kalkulator graficzny dopuszczony jest tylko w arkuszu 2 i dla HL też arkusza 3. Zarówno na poziomie Standard Level jak i Higher Level przewidziana jest samodzielna praca ucznia o charakterze badawczym, stanowiąca 20% oceny maturalnej. Praca ta w zamiarze ma wykraczać poza podstawę programową przewidzianą dla danego poziomu. Do roku 2014 jest to tzw. portfolio reprezentujące dwa typy 15 : 15 Są to zadania do rozwiązania w ciągu 3-10 dni roboczych (na ogół podane odgórnie przez IBO)

19 19 badanie (ougólnianie) matematyczne (Mathematical Investigation), modelowanie matematyczne (Mathematical Modelling) Od roku 2014 będzie to praca badawcza z wybranego działu przez ucznia i zawierająca od 6 do 12 stron maszynopisu. Prace te podlegają ocenianiu wewnętrznemu przez nauczyciela uczącego i zewnętrznemu przez moderatora IBO. PORÓWNANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI W MATURZE POLSKIEJ I MATURZE MIĘDZYNARODOWEJ Poniżej przedstawiamy różnicę między podstawami programowymi. W tabeli wymieniono tylko te tematy, które nie występują w polskiej podstawie programowej. W tabeli zaznaczono również te działy, które powinny być w klasie poprzedzającej program Matury Międzynarodowej (tzw. klasa pre-ib). Poziom podstawowy (SL) Poziom rozszerzony (HL) TEMATY WYSTĘPUJĄCE W POLSKIEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Równania i nierówności Równania wykładnicze i ich zastosowania w zadaniach z życia codziennego również z użyciem GDC. Równania wykładnicze i ich zastosowania w zadaniach z życia codziennego z użyciem GDC. Funkcje funkcja złożona, funkcja odwrotna, funkcja złożona, funkcja odwrotna, użycie GDC do szkicowania wykresów i odczytywania różnych własności funkcji, użycie GDC do szkicowania wykresów i odczytywania różnych własności funkcji, asymptoty, funkcje parzyste i nieparzyste funkcja wymierna, funkcja logarytmiczna, związki pomiędzy funkcjami wykładniczymi i logarytmicznymi. funkcje różnowartościowe typu oneto-one, many-to-one, wykresy funkcji odwrotnych i odwróconych.

20 20 Ciągi sigma notacja, sigma notacja, wzór dwumianowy Newtona, wzór dwumianowy Newtona, trójkąt Pascala trójkąt Pascala symbol Newtona symbol Newtona granice ciągów (tylko jako opcja do wyboru) Trygonometria miara łukowa, funkcje secans, cosecans, cotangens wzór na funkcje trygonometryczne podwojonego kąta, funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych i ich wykresy, reguła sinusów i cosinusów, zadania dot. trójkątów z wykorzystaniem reguły sinusów i cosinusów, rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych z użyciem GDC, funkcje trygonometryczne w układzie współrzędnych: wykresy, dziedzina, zbiór wartości, przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych także graficznie gł. z użyciem GDC, Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka współczynnik korelacji Pearsona, regresja, współczynnik korelacji Pearsona, regresja, diagram Venna, drzewa, diagram Venna, drzewa, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo warunkowe, zdarzenia niezależne, zdarzenia niezależne, rozkład dyskretny, wartość rozkład dyskretny, wartość

Grupa 5: Nauki Matematyczne

Grupa 5: Nauki Matematyczne Grupa 5: Nauki Matematyczne Matematyka w programie Matury Międzynarodowej jest przedmiotem obowiązkowym. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom, zainteresowaniom i zdolnościom uczniów oferujemy trzy poziomy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

IB Diploma Programme

IB Diploma Programme IB Diploma Programme IB DIPLOMA PROGRAMME - International Baccalaureate Organisation Organizacja Matury Międzynarodowej (IBO) - 1968 r. - niezależna fundacja oświatowa - Międzynarodowa Szkoła w Genewie

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach.

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach. Matura Międzynarodowa uznawana jest przez polskie uczelnie i umoŝliwia młodzieŝy dostęp do większości szkół wyŝszych na całym świecie. Matura Międzynarodowa otwiera absolwentom drogę do najlepszych uczelni

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ MATEMATYKA Klasa III ZAKRES PODSTAWOWY Dział programu Temat Wymagania. Uczeń: 1. Miara łukowa kąta zna pojęcia: kąt skierowany, kąt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE III Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH 1/8 ZASADY OCENIANIA:

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 1. Oprocentowanie lokat i kredytów - zna pojęcie procentu prostego i składanego; - oblicza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Oznaczenia: wymagania konieczne, P wymagania podstawowe, R wymagania rozszerzające, D wymagania dopełniające, W wymagania wykraczające. Plan wynikowy lasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń

Bardziej szczegółowo

M A T E M A T Y K A 8 KURSÓW OPISY KURSÓW. Rok szkolny 2015/2016. klasa III Zakres Trymestr I. Podstawowy 104 105 300

M A T E M A T Y K A 8 KURSÓW OPISY KURSÓW. Rok szkolny 2015/2016. klasa III Zakres Trymestr I. Podstawowy 104 105 300 M A T E M A T Y K A Podział kursów w procesie nauczania: -podstawowe 5 kursów (300 godzin) -rozszerzone 8 kursów (480 godzin) MATURA zakres podstawowy 5 KURSÓW PP: 101,102,103,104,105 MATURA zakres rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. 1. Postanowienia ogólne. 2. Cele i zadania szkoły.

REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. 1. Postanowienia ogólne. 2. Cele i zadania szkoły. REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU. Wszystkie postanowienia dotyczące nauki w programie IB podlegają przepisom genewskim General Regulations, Rule

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

1.Funkcja logarytmiczna

1.Funkcja logarytmiczna Kryteria oceniania z matematyki dla klasy IV TI poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 1.Funkcja logarytmiczna -potrafi obliczyć logarytm liczby dodatniej; -zna i potrafi stosować

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Klasa 1a Klasa biotechnologiczna Klasa pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Klasa 1a Klasa biotechnologiczna Klasa pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie w roku szkolnym 2012/2013 Klasa 1a Klasa biotechnologiczna Klasa pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014 REKRUTACJA 2013/2014 1 godziny z im. Jarosława rozp. Dąbrowskiego (minimalna Przedmioty nauczane w zakresie liczba godzin liczba godzin w podstawowym w cyklu) tygodniu język polski 360 12 dwa języki obce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej RAPORT Z realizacji innowacji pedagogicznej Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki Autor: mgr Renata Ziółkowska Miejsce realizacji innowacji pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony

MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Klasa II LP. Matematyka

Klasa II LP. Matematyka Klasa II LP Matematyka zakres podstawowy (3 godz. tygodniowo) Nauczyciel: Urszula Stopka I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: 1) zadanie domowe- uczeń może otrzymać z zadania domowego ocenę (jeśli zadanie

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń:

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: MATEMATYKA LICEUM Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klasy IB z maturą międzynarodową w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Tworzenie oddziałów międzynarodowych zostało regulowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy)

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) 1 ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 3 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Wyciąg ze Statutu Szkoły REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Prawa i obowiązki uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury oraz klasy przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE (opracowali Janina Kurek, Henryk Zarach, Katarzyna Matusz) ZASADY PSO 1. PSO ma na celu czytelne przedstawienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI I. Ustalenia ogólne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI dla Liceum 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów klas I i II: odpowiedź ustna, obejmująca

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania filozofii w systemie matury międzynarodowej IBO

Program nauczania filozofii w systemie matury międzynarodowej IBO 1 dr Małgorzata Konarzewska Prywatne Szkoły Międzynarodowe Lublin LO im. I.J. Paderewskiego Program nauczania filozofii w systemie matury międzynarodowej IBO Historia Organizacja Matury Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa 3

Plan wynikowy klasa 3 Plan wynikowy klasa 3 Przedmiot: matematyka Klasa 3 liceum (technikum) Rok szkolny:........................ Nauczyciel:........................ zakres podstawowy: 28 tyg. 3 h = 84 h (78 h + 6 h do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2015/2016 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: III 2 godz/tyg 30 = 60 godzin Rozkład materiału nauczania Temat I. LOGARYTMY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo