Uogólnienie Diagram przypadków u ycia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uogólnienie Diagram przypadków u ycia"

Transkrypt

1 1 Przypadki uycia Przypadki uycia opisuj funkcjonalno systemu widzian z zewntrz przez uytkownika; Definicja Przypadek uycia to opis zbioru cigów akcji i ich wariantów wykonywanych przez system w celu dostarczenia okrelonemu aktorowi godnego uwagi wyniku. Opisane cigi akcji s działaniami, które obrazuj spodziewane zachowania projektowanego systemu. Przypadki uycia opisuj, w jaki sposób klient zamierza korzysta z projektowanego systemu. Aktor Aktorem jest uytkownik Uytkownikiem moe by zarówno człowiek jak i inny system. Aktor inicjuje interakcj z systemem. Aktor nie musi wcale korzysta bezporednio z systemu (siedzc przed terminalem) - moe robi to, np. za porednictwem pracownika. Tak wic, aktorem w systemie do obsługi przychodni lekarskiej bdzie na pewno pacjent, chocia najprawdopodobniej nigdy nie "dotknie" on adnego komputera. Warianty przypadku uycia Zbiór scenariuszy tworzcych przypadek uycia moe składa si z kilku alternatywnych cigów zdarze. Przykład: Automat do wody sodowej w puszkach. Najwaniejszy dla klienta przypadek uycia to kup napój. I tu mamy główny cig zdarze: wrzuca monet wybiera napój klient otrzymuje napój. A co si zdarzy, gdy w automacie nie ma puszek. Wtedy scenariusz, nadzwyczajny cig zdarze brak towaru jest szczególn wersj, uszczegóławiajc przypadek uycia kup napój. Zawieranie Przypadki uycia mog by czci innych przypadków uycia (zawieranie) Rozpatrzmy przypadki uycia: Dostarcz towar: odbezpiecz automat, otwórz automat, uzupełnij puszki, uzupełnij pienidze do wydawania, zamknij automat, zabezpiecz automat. Zainkasuj pienidze: odbezpiecz automat, otwórz automat, wyjmij pienidze, zamknij automat, zabezpiecz automat. Tworzymy dwa nowe przypadki: Udostpnij wntrze, zablokuj dostp. Teraz przypadki dostarcz towar i zainkasuj pienidze składaj si Dostarcz towar Główny cig zdarze: include (Udostpnij wntrze), uzupełnij puszki, uzupełnij pienidze, include (zablokuj dostp). Ta technika wielokrotnego uycia nazywa si zawieraniem przypadków uycia. Rozszerzanie Przypadki uycia mog rozszerza znaczenie istniejcego przypadków uycia. Wtedy mamy odczynienia z rozszerzaniem. Zwizek ten słuy do modelowania fragmentów przypadków uycia postrzeganych jako opcjonalne zachowanie systemu. 1

2 2 Czasami tworzymy nowy przypadek uycia przez dodanie kilku kroków do ju istniejcego. Mamy przypadek uycia dostarcz towar i chcemy stworzy nowy przypadek podobny do tego tylko troch rozszerzony np. Dostarcz towar według wyników sprzeday. Dodajemy nowe kroki do starego przypadku uycia i otrzymujemy: include (Udostpnij wntrze), spisz który towar najlepiej si sprzedaje, uzupełnij puszki, include (zablokuj dostp). Uogólnienie Uogólnienie midzy przypadkami uycia jest jak uogólnienie midzy klasami. Oznacza, e przypadek uycia-potomek dziedziczy całe zachowanie i znaczenie po przypadku uycia- przodku. Potomek moe doda do odziedziczonego zachowania nowe elementy, a moe te to zachowanie zupełnie zmieni. Potomek moe zawsze zastpi swego przodka (zarówno przodek, jak i potomek mog mie egzemplarze konkretne). Przy tworzeniu przypadków uycia bardzo wan rzecz jest ustalenie warunków pocztkowych inicjowania przypadków i warunków kocowych okrelajcych rezultat działania. Np. warunki pocztkowe przypadku uycia kup napój jest pojawienie si pragnienia. Warunek kocowy to dana osoba ma puszk napoju. Projektujc system naley zdawa sobie spraw, e czsto uznanie, czy "co" jest przypadkiem uycia, czy te nie, zaley od ziarnistoci modelu. Jeeli projektujemy system operacyjny, a właciwie jego API to wywietlanie pojedynczego znaku moe by przypadkiem uycia tego systemu - operacja taka nie bdzie na pewno PU w systemie obsługi przychodni lekarskiej. Diagram przypadków uycia Diagramy przypadków uycia słu do obrazowania statycznych aspektów perspektywy przypadków uycia systemu. W perspektywie tej bee si pod uwag zachowanie systemu, to znaczy rozpoznawane z zewntrz usługi, jakie system udostpnia bytom ze swego otoczenia. Aktor inicjuje przypadek uycia i aktor (by moe ten sam, ale niekoniecznie) otrzymuje jak warto przez ten przypadek utworzon. Łatwo to przedstawi w postaci graficznej. Aktora inicjujcego umieszczamy na lewo od przypadku uycia, a aktora czerpicego korzy na prawo. Nazw przypadku uycia umieszczamy wewntrz elipsy lub tu pod ni. Linia powizania łczy aktora z przypadkiem uycia i reprezentuje komunikacj midzy nimi. Jest to linia cigła, taka sama, jak stosujemy, przedstawiajc powizania klas. Jedn z korzyci płyncych ze stosowania analizy przypadków uycia jest wyznaczanie granicy midzy systemem i wiatem zewntrznym. Aktorów zwykle umieszczamy poza systemem, przypadki uycia wewntrz. Granice systemu przedstawiamy w postaci prostokta z nazw systemu umieszczon gdzie w rodku. Wewntrz tego prostokta umieszczamy przypadki uycia. 2

3 3 Diagramy przypadków uycia s zwykle czci dokumentacji projektu przeznaczonej dla klientów i twórców oprogramowania. Kademu diagramowi jest powicana oddzielna strona. Oddzieln stron tworzy si take dla scenariusza kadego przypadku uycia. Oto elementy wyliczane na takiej licie: aktor, który inicjuje przypadek uycia, warunki wstpne przypadku uycia, kroki scenariusza, warunki kocowe scenariusza, aktor, który czerpie korzy z przypadku uycia. Mona take doda list załoe dla danego scenariusza (na przykład, e w danej chwili z automatu do napojów moe korzysta tylko jeden uytkownik) oraz jego krótki, jednozdaniowy opis. Przykład przypadku uycia: Zakup towaru Główny cig zdarze 1. Klient przeglda katalog i wybiera towar do kupienia. 2. Klient przechodzi do kasy. 3. Klient podaje informacje o warunkach dostawy (adres, termin). 4. System podaje pełn informacj cenow, w tym koszty dostawy. 5. Klient podaje informacj o karcie kredytowej. 6. System autoryzuje sprzeda. 7. System natychmiastowo potwierdza sprzeda. 8. System wysyła potwierdzenie do klienta poczt elektroniczn. Alternatywny cig zdarze: Niepowodzenie autoryzacji. W kroku 6 system nie uzyskuje autoryzacji karty kredytowej. Naley umoliwi klientowi powtórne wprowadzenie informacji o karcie kredytowej i powtórzy prób autoryzacji. Alternatywny cig zdarze: Stały klient 3a. System wywietla biece warunki dostawy, informacj o cenie i 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej. 3b. Klient moe potwierdzi lub zmieni dane domylne. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 6. Warunki pocztkowe: Klient postanowił zrobi zakupy w naszym sklepie Warunki kocowe: System wysyła poczt potwierdzenie dokonania sprzeday Aktor: klient. Innym sposobem pokazania scenariusza jest wykorzystanie diagramu czynnoci. 3

4 4 Zawieranie Zawieranie przypadków uycia oznaczamy tym samym symbolem co zaleno klas. Jest to linia przerywana zakoczona grotem strzały wskazujcym na niezaleny przypadek uycia (czyli ten, od którego zaley inny przypadek). Nad lini zwizku zawierania umieszczamy w nawiasach francuskich stereotyp «include». Rozszerzanie Nowy przypadek uycia powstały z innych przypadków nazywamy rozszerzeniem oryginalnego, poniewa poprzedni cig zdarze zostaje uzupełniony o nowe kroki. Przypadek oryginalny nazywamy podstawowym. Tak samo jak zawieranie, rozszerzenie przedstawiamy za pomoc oznaczenia zalenoci (linii przerywanej z grotem strzały) z ujt w nawiasy francuskie nazw stereotypu «extend». Punkt rozszerzenia wpisujemy wewntrz elipsy przypadku uycia pod jego nazw. Uogólnienie Uogólnienie podobne jest do dziedziczenia. Jedne przypadki uycia dziedzicz zachowania po innych. Diagramy stanów Diagram stanów słuy do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Nie musi modelowa jedynie zachowanie obiektów, ale równie przypadki uycia lub system jako cało. Diagram stanów przedstawia maszyn stanow z uwypukleniem przepływu sterowania midzy stanami. Maszyna stanowa okrela cig stanów przyjmowanych przez obiekt w odpowiedzi na zdarzenia zachodzce w czasie jego ycia; okrela te reakcje obiektu na te zdarzenia. Maszyny stanowe słu do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Nie musz modelowa jedynie zachowanie obiektów, ale równie przypadki uycia lub system jako cało. Stan to okolicznoci lub sytuacja, w jakiej si obiekt znajduje w czasie swego ycia, kiedy spełnia jaki warunek, wykonuje jak czynno lub czeka na jakie zdarzenie. 4

5 5 Zdarzenie to specyfikacja zjawiska, które zachodzi w czasie i w przestrzeni. Jeli chodzi o maszyn stanow, zdarzenie jest wystpieniem bodca, który moe uruchomi przejcie midzy stanami. Przejcie to zwizek midzy dwoma stanami, wskazujcy, e obiekt znajdujcy si w pierwszym stanie wykona pewne akcje i przejdzie do drugiego stanu o ile zajdzie okrelone zdarzenie i bd spełnione okrelone warunki.np. nacinito klawisz, zakoczono. Przyjejcie ma pi składników: Stan pocztkowy Stan kocowy Zdarzenie uruchamiajce Warunek dozoru [w nawiasach kwadratowych] wyraenie logiczne, którego warto jest wyznaczana w chwili otrzymania zdarzenia uruchamiajcego. Akcja- wykonywalna podzielna procedura obliczeniowa np. wykonanie operacji obiektu (bdcego włacicielem maszyny stanowej), utworzenie lub zniszczenie innego obiektu, wysłanie sygnału do obiektu. Np. nacinito klawisz [klawisz to spacja] /t.zapiszklawisz(k) Obiekty systemu zmieniaj stany w odpowiedzi na zdarzenia interakcje. Stany Nazwa stanu Nazw stanu piszemy podobnie jak nazw klas z duych liter. Nazwy (jeli to moliwe) podajemy w formie rzeczowników odczasownikowych np. Faksowanie, Wykrcanie, Wyłczanie, Działanie. Od tej reguły mona odstpi np. Bezczynno. Wygld stanu: Prostokt z zaokrglonymi rogami. Po bokach linie cigłe z grotami strzał oznaczaj przejcie. Grot strzały wskazuje stan, w który dany stan przechodzi, czyli stan po przejciu. Na rysunku widzimy take wypełniony okrg, oznaczajcy stan pocztkowy, i bycze oko" oznaczajce stan kocowy. Ikon stanu mona dzieli, w górnym polu nazwa, w nastpnym zmienne, na kocu czynnoci. Zmienne stanu, np. liczniki i zegary, czasami bywaj przydatne. Czynnoci to zdarzenia i akcje. Najczciej uywane s trzy: entry \ (wejd okrela akcj która jest wykonywana przy wejciu do stanu), exit (wyjd okrela, co si dzieje przy wychodzeniu ze stanu) i czynnoci do (wykonaj okrela, co si dzieje z obiektem, gdy system pozostaje w danym stanie). W razie potrzeby mona dodawa inne. 5

6 6 M o na wskaza zdarzenie, które jest przyczyn przej cia (zdarzenie uruchamiaj ce) oraz obliczenie (akcj ), które zostaje wykonane i powoduje przej cie z jednego stanu w drugi. Zdarzenia i akcje zapisujemy w pobli u linii transmisji, oddzielaj c uko nikiem zdarzenie uruchamiaj ce od akcji. Czasami zdarzenie powoduj ce przej cie nie jest skojarzone z adn akcj, a czasem przej cie nast puje w wyniku uko czenia wszystkich akcji, a nie z powodu jakiego zdarzenia. M ówimy wówczas o przej ciu bez zdarzenia uruchamiaj cego. Podstany Podstan to stan zagnie d ony w innym stanie. Stan maj cy podstany to stan zło ony. Poziom zagnie d enia stanów mo e by dowolnie du y. Podstany sekwencyjne Podstany sekwencyjne wyst puj koleino, jeden po drugim. Obiekt b d cy w stanie zło onym z kilku podstanów sekwencyjnych jest jednocze nie tylko w jednym z tych podstanów. Takie podstany dziel przestrze stanu zło onego na stany rozł czne. Podstany współbie ne Podstany współbie ne umo liwiaj tworzenie dwóch lub wi cej maszyn stanowych działaj cych równolegle w ramach otaczaj cego je obiektu. Czynno ci podstanów współbie nych przebiegaj równolegle. 6

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki Ireneusz Mrozek Wydział Informatyki Proces wykonujcy si program Proces jednostka pracy systemu zarzdzan przez system operacyjny. W skład procesu wchodz: - program; - dane - zawarto rejestrów, stosu; -

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii podróy

Rozwój technologii podróy Wstp W cigu najbliszych pitnastu lat przewonicy bd stosowa obecne i nowe technologie ukierunkowane na klienta w celu optymalizacji wszystkich etapów podróy konsumentów, od rezerwacji a do przylotu na miejsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo