ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487"

Transkrypt

1 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów budowlanych w odniesieniu do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Warszawa,

2 Strona 2/14 Spis treści 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawy prawne i normatywne 1.2 Obowiązki producentów wprowadzających wyroby budowlane do obrotu wg Rozporządzenia CPR 1.3 Deklaracja stałości właściwości użytkowych 1.4 Oznakowanie CE 1.5 Rodzaje certyfikacji prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą 2. Tryb postępowania w procesach certyfikacji 2.1 Wniosek o certyfikację 2.2 Przegląd wniosku 2.3 Umowa o certyfikację 2.4 Ocena właściwości użytkowych wyrobu 2.5 Ocena (wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji) 2.6 Ocena wykonania działań korygujących 2.7 Przegląd wyników procesu certyfikacji 2.8 Decyzja w sprawie certyfikacji 2.9 Przerwanie procesu certyfikacji 3. Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji 3.1 Zasady ogólne 3.2 Inspekcja systemu ZKP 3.3 Decyzje w procesach nadzoru 3.4 Utrzymanie certyfikatu 3.5 Zawieszenie certyfikatu 3.6 Cofnięcie certyfikatu 3.7 Rozszerzenie zakresu certyfikatu 3.8 Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie 4. Odwołania i skargi 4.1 Odwołania 4.2 Skargi 5. Opłaty za certyfikację i nadzór 6. Poufność 7. Publikacje

3 Strona 3/14 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Wymagania prawne i normatywne Jednostka Certyfikująca w Warszawie prowadzi procesy certyfikacji wyrobów budowlanych kierując się wymaganiami określonymi w: o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR) wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez : Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 2013r Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2011 z dnia 21 lutego 2014 r. o Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wraz ze zmianami o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz ze zmianami o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz ze zmianami o Normie PN-EN 45011:2000, Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów z uwzględnieniem specyficznych wymagań określonych w normach zharmonizowanych [hen] i europejskich ocenach technicznych [EOT] Od dnia r. Producentów wyrobów budowlanych, którzy na wytwarzane wyroby budowlane nanoszą oznakowanie CE obowiązują powyższe wymagania. Uwaga: Certyfikaty WE wydane przed r. zachowują swoją ważność na warunkach określonych w certyfikacie i stanowią podstawę do wydania przez Producenta deklaracji stałości właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem CPR. Oznakowanie CE powinno być jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i z mającymi zastosowanie wymaganiami związanymi z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE na wyrobie budowlanym producent powinien wskazać, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu producent sporządza deklarację właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu określonych w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej oraz umieszcza na wyrobie oznakowanie CE. 1.2 Obowiązki producentów wprowadzających wyroby budowlane do obrotu wg Rozporządzenia CPR o ustalenie dokumentu odniesienia dla wyrobu aktualna zharmonizowana norma (hen), obowiązująca ETA lub EOT, o ustalenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, o opracowanie dokumentacji technicznej - zawierającej wszystkie elementy wymagane przez dokumenty odniesienia oraz związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, o wdrożenie systemu ZKP, o ustalenie typu wyrobu (w systemie 1 konieczny jest udział jednostki notyfikowanej),

4 Strona 4/14 o uzyskanie certyfikatu (jeżeli jest wymagany), o sporządzenie deklaracji stałości właściwości użytkowych, o umieszczenie oznakowania CE, o dołączenie do wyrobu wszystkich niezbędnych informacji wg CPR. 1.3 Deklaracja stałości właściwości użytkowych (DoP) Producent sporządza deklarację stałości właściwości użytkowych i określa typ wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonych w ramach ustalonych systemów. Ustalono pięć systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, oznaczonych są symbolami 1, 1+, 2+, 3 i 4. W każdym systemie określono zadania dla producenta i jednostek notyfikowanych biorących udział w ocenie. Deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu sporządza Producent stosując wzór przedstawiony w załączniku III do CPR (Rozporządzenie Delegowane 574/2014). Przez sporządzenie deklaracji stałości właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. O ile brak obiektywnych wskazań, że jest inaczej, państwa członkowskie przyjmują, że deklaracja stałości właściwości użytkowych sporządzona przez producenta jest dokładna i wiarygodna. Deklaracja stałości właściwości użytkowych [DoP] wyraża właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów, zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku. Dopuszczalne jest zastosowanie opcji NPD (właściwość użytkowa nie ustalona), którą producent może zastosować, jeżeli dana cecha dla podanego zamierzonego zastosowania, nie jest istotna ze względu na spełnienie wymagań określonych w przepisach w danym państwie, na którego rynek wyrób jest przeznaczony. Deklaracja dostarczana jest dla każdego wyrobu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji Nr 157/2014. Producent przechowuje deklarację właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu i na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dostarcza wszelkie informacje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w CPR. 1.4 Oznakowanie CE Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu CPR. Dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. 1.5 Rodzaje certyfikacji prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą

5 Strona 5/14 Jednostka Certyfikująca prowadzi następujące procesy oceny dla wyrobów objętych zakresem akredytacji PCA (AC 008) i notyfikacji (1487): o system 1 certyfikacja stałości właściwości użytkowych dla wyrobów objętych hen, z bezterminowym okresem ważności certyfikacja stałości właściwości użytkowych dla wyrobów objętych EOT, do czasu ważności EOT o system 2+ certyfikacja systemu ZKP dla wyrobów objętych hen, z bezterminowym okresem ważności certyfikacja systemu ZKP dla wyrobów objętych EOT, do czasu ważności EOT Zakresy zadań dla uczestników procesu oceny w poszczególnych systemach określone wg Załącznika V Rozporządzenia 305/2011 (CPR) nowelizacja z dnia 18 lutego 2014r. w procesach certyfikacji i nadzoru przedstawione są poniżej: System 1 a) Producent przeprowadza: o zakładową kontrolę produkcji; o dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań; b) Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę: o oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu; o wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; o kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. System 2+ a) Producent przeprowadza: o ocenę stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu; o zakładową kontrolę produkcji; o badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań. b) Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę: o wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; o kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym systemem oceny i

6 Strona 6/14 weryfikacji stałości właściwości użytkowych, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa, stopnia złożoności technologii produkcji oraz roli, jaką odgrywa wyrób w spełnieniu wymagań podstawowych. Możliwość przeprowadzenia certyfikacji uzależniona jest od zakresu notyfikacji jednostki certyfikującej. 2 TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESACH I NADZORU Poniżej, w formie schematu blokowego, przedstawiono przebieg procesu certyfikacji i nadzoru

7 Dokumenty Ocena dodatkowa Uzupełnienia ZAKŁAD Strona 7/14 Wniosek i załączniki Przegląd Wniosku Akceptacja NIE TAK Wyznaczenie zespołu inspektorów Przygotowanie umowy Propozycja składu zespołu i terminu Ustalenie typu wyrobu Akceptacja składu zespołu i terminu? Plan oceny TAK NIE Przegląd wdrożenia ZKP Weryfikacja dokumentacji technicznej ocena ewaluacji ZKP stosowanie warunków umowy Raport z oceny Ocena merytoryczna dokumentacji Analiza materiałów Akceptacja? TAK NIE Sposób weryfikacji Uzupełnienie do raportu DECYZJA NIE Odmowa wydania/ zawieszenie/ cofnięcie certyfikacji TAK Wydanie/utrzymanie certyfikatu

8 Strona 8/ Wniosek o certyfikację Klient występując o certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu lub certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji powinien złożyć wypełniony formularz właściwego wniosku o dokonanie certyfikacji wraz z załącznikami wymienionymi na formularzu. Formularze dostępne są na stronie (zakładka certyfikacja). Do wypełnionego Wniosku należy dołączyć wymagane załączniki: o dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji, uwzględniającą wymagania dokumentu odniesienia (dopuszcza się możliwość zapoznania się z dokumentacja systemu zkp w trakcie inspekcji u Klienta). o dokument odniesienia (w przypadku, gdy dokumentem odniesienia jest EOT lub ETA o dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez Producenta (np. kopia KRS oraz dokonać opłaty wstępnej w wysokości 1000 zł. Opłata podlega rozliczeniu w fakturze końcowej za postępowanie certyfikacyjne. W przypadku odstąpienia od certyfikacji opłata wstępna nie podlega zwrotowi. 2.2 Przegląd wniosku Przegląd wniosku dokonywany jest w terminie 14 dni roboczych od daty jego wpływu, przez wyznaczonego pracownika. Przegląd polega na formalnej i merytorycznej ocenie, tj. sprawdzeniu kompletności dokumentów i poprawności wypełnienia zgłoszenia oraz analizie zgłoszonego zakresu, w celu oceny możliwości przeprowadzenia przez Zakład Certyfikacji procesu oceny. W przypadku braku załączników, błędnych lub niepełnych informacji prowadzone są uzgodnienia telefoniczne a w uzasadnionych przypadkach zostaje sporządzony i przekazany Organizacji wykaz niezgodności. Brak uzupełnienia w uzgodnionym terminie, skutkuje odesłaniem wniosku bez dalszego rozpatrywania. Wniosek prawidłowo wypełniony i z kompletem załączników zostaje zarejestrowany w Ewidencji wniosków z datą wpływu. Rejestracja wniosku, który wymagał uzupełnienia następuje z datą usunięcia nieprawidłowości. 2.3 Umowa o certyfikację Po zarejestrowaniu wniosku, zostaje sporządzana umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Koszt ustalany jest na podstawie cennika obowiązującego w Zakładzie Certyfikacji. Umowa sporządzana jest w 2 egzemplarzach. Po podpisaniu przez Dyrektora lub uprawnioną osobę, umowa zostaje przesłana Dostawcy. Nie odesłanie podpisanej umowy w terminie 30 dni skutkuje przerwaniem procesu certyfikacji. 2.4 Ocena właściwości użytkowych wyrobu System 1 Zakład Certyfikacji pobiera próbkę wyrobu i ustala typ wyrobu na podstawie badań typu wyrobu wykonanych na zlecenie w laboratorium o potwierdzonych (przez akredytację i/lub notyfikację) kompetencjach, z którym zawarta zostało Porozumienie o współpracy. Ocena właściwości użytkowych wyrobu przeprowadzana jest w zakresie ustalonym w zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Prowadzona i na bieżąco aktualizowana jest lista laboratoriów uprawnionych do wykonywania badań na potrzeby procesów realizowanych przez Zakładu Certyfikacji.

9 Strona 9/14 System 2+ W systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ odpowiedzialność za ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu ponosi producent. 2.5 Ocena (wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji) Plan oceny Po zakończeniu spraw formalnych związanych z przeprowadzeniem procesu certyfikacji przesyłana jest do Klienta propozycja terminu inspekcji oraz skład zespołu powołanego do przeprowadzenia inspekcji. W przypadku sprzeciwu wyznaczany jest nowy skład zespołu. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga pisemnego uzasadnienia. Po uzyskaniu akceptacji Klienta przesyłany jest Plan inspekcji. Inspekcja Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przeprowadzana jest w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Zakres inspekcji i oceny ZKP obejmuje wszystkie wymagania zawarte w zharmonizowanej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji producenta. Podczas wstępnej inspekcji oceniana jest: o dokumentacja techniczna klienta pod kątem spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji technicznej, wymagań prawnych o zakres i stopień wdrożenia oraz stosowania procedur ZKP zawartych w dokumentacji, we wszystkich obszarach zakładu produkcyjnego związanych z produkcją, badaniami, magazynowaniem wyrobów i nadzorem nad wyrobem niezgodnym na podstawie obserwacji działań, prowadzenia rozmów z personelem oraz weryfikacji prowadzonych zapisów. o weryfikowana jest również prawidłowość prowadzonych przez klienta ocen wyrobu gotowego w odniesieniu do wymagań specyfikacji technicznej oraz parametrów deklarowanych. Wyniki inspekcji wraz z wnioskiem końcowym Inspektor przedstawia w Raporcie z inspekcji, który po zatwierdzeniu w Zakładzie Certyfikacji przekazywany jest Klientowi. Producent ma możliwość przekazać swoje stanowisko odnośnie zapisów zawartych w raporcie i przebiegu inspekcji. 2.6 Ocena wykonania działań korygujących W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji niespełnienia określonych wymagań wystawiana jest Karta niezgodności, w której oceniana organizacja deklaruje zakres działań korekcyjnych i korygujących wraz z terminem ich wdrożenia. Zaopiniowana przez inspektora Karta przekazywana jest do Jednostki Certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja dotycząca formy oceny skuteczności zaproponowanych przez Organizację działań. W zależności od wagi niegodności ocena może być dokonana na podstawie: o przeglądu dokumentów i zapisów dostarczonych przez Producenta, o dodatkowej inspekcji. Akceptacja przeprowadzonych przez Producenta korekcji i planu działań korygujących jest podstawą zamknięcia niezgodności. Przy braku akceptacji działań uzgadniane są dodatkowe działania konieczne do przeprowadzenia przez Organizację.

10 Strona 10/ Przegląd wyników procesu certyfikacji Na podstawie kompletu materiałów dotyczących prowadzonego procesu certyfikacji, dokonywana jest ocena podsumowująca i formułowany wniosek do podejmującego decyzję w sprawie wyniku certyfikacji. 2.8 Decyzja w sprawie certyfikacji Materiały związane z prowadzonym procesem certyfikacji kompletowane są, oddzielnie dla każdego procesu. Po zakończeniu działań związanych z oceną systemu Dostawcy (w systemie 1, 2+), określony komplet materiałów przekazywany jest do Kierownika Sekcji PCB /Kierownika Sekcji PCC, który samodzielnie dokonuje analizy zebranych dokumentów w celu podjęcia decyzji lub kieruje do zaopiniowania do eksperta członka Komitetu Technicznego. Na podstawie analizy materiałów zebranych w trakcie procesu certyfikacyjnego oraz uzyskaniu ewentualnej opinii eksperta lub właściwego Komitetu Technicznego podejmowana jest decyzja w sprawie udzielenia bądź odmowie udzielenia certyfikacji. Decyzja jest dokumentowana. Dokumentem potwierdzającym udzielenie certyfikacji jest certyfikat, który podpisywany jest przez Kierownika Zakładu Certyfikacji i Dyrektora. Okres ważności certyfikatu rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji. Klient zawiadamiany jest pisemnie o zakończeniu procesu certyfikacji. Przekazanie certyfikatu Organizacji następuje po dokonaniu uregulowaniu zobowiązań finansowych oraz o podpisaniu umowy o nadzór nad wydanym certyfikatem Decyzja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest Klientowi pisemnie, wraz z uzasadnieniem. 2.9 Przerwanie procesu certyfikacji Proces certyfikacji może być przerwany w następujących przypadkach: o na życzenie Organizacji; o nie spełni warunków wymienionych w umowie o przeprowadzenie certyfikacji, o nie przekaże w wymaganym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu, o nie zapewni możliwości przeprowadzenia inspekcji w zakładzie, Decyzja wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Organizacji. Przerwanie procesu certyfikacji skutkuje unieważnieniem rejestracji wniosku i anulowaniem umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Wznowienie procesu certyfikacyjnego wymaga ponownego złożenia wniosku. 3 NADZÓR, OCENA I EWALUACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 3.1 Zasady ogólne W okresie ważności certyfikatu JC sprawuje nadzór nad Dostawcą, który uzyskał ten dokument. Nadzór, ocena i ewaluacja ZKP realizowane są poprzez: o inspekcje planowane zakładowej kontroli produkcji; o sprawdzenie sposobu stosowania certyfikatów. o inspekcje specjalne, które przeprowadza się: po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji, w procesie produkcji lub w wyrobie; w ramach postępowania dla wznowienia certyfikatu, po jego zawieszeniu;

11 Strona 11/14 w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji planowanych, których usunięcie wymaga sprawdzenia przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; w przypadkach uzasadnionych skargami zgłaszanymi do jednostki. Inspekcje zakładowej kontroli produkcji odbywają się zgodnie z częstotliwością określoną w dokumencie odniesienia lub przy braku takiego określenia, w odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Termin pierwszej inspekcji w nadzorze wyznaczany jest na etapie podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji i dokumentowany jest w Decyzji (p.4.9). Informacja o terminie inspekcji oraz o zasadach ustalania kolejnych terminów w nadzorze zawarta jest we właściwej umowie o nadzór. Termin kolejnej inspekcji wyznaczany jest z uwzględnieniem wyników inspekcji kontrolnej. Informacja przekazywana jest pisemnie wraz z przesyłanym do Organizacji raportem z inspekcji. 3.2 Inspekcja systemu ZKP Inspekcja ZKP w procesie nadzoru obejmuje m.in. sprawdzenie i ocenę: o spełniania przez posiadacza certyfikatu kryteriów oceny, stanowiących podstawę certyfikacji; o funkcjonowania systemu zakładowej kontroli produkcji w tym przegląd i ocena zmian w systemie ZKP wprowadzonych od ostatniej oceny lub nadzoru, o stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zadeklarowanych przez producenta w DoP; o sposobu powoływania się na posiadaną certyfikację (podawanie nazwy i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej) w deklaracjach stałości właściwości użytkowych oraz w oznakowaniu CE; o postępowanie z reklamacjami klientów, dotyczącymi wyrobów objętych certyfikatem; o działań doskonalących podjętych w odniesieniu do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP, 3.3 Decyzje w procesach nadzoru W wyniku działań nadzoru nad wydanym certyfikatem, notyfikowana jednostka certyfikująca może podejmować decyzje w sprawie: o utrzymania certyfikatu; o zawieszenia certyfikatu; o cofnięcia certyfikatu; o dokonania zmiany zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub nazwy wyrobu w certyfikacie; o wznowienia certyfikacji po zawieszeniu. 3.4 Utrzymanie certyfikatu Podstawą do utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki inspekcji zakładu produkcyjnego i oceny ZKP oraz zapewnienie stałości właściwości użytkowych wyrobu określonych w DoP. Jeżeli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z notyfikowaną jednostką certyfikującą. Niezgodności, które stwarzają ryzyko wprowadzenia na rynek wyrobów niespełniających wymagań określonych w deklaracji właściwości użytkowych, powinny być usunięte w ciągu 3 tygodni. Dla pozostałych niezgodności termin wprowadzenia działań korygujących nie powinien przekraczać 6 tygodni. Termin wdrożenia działań zapobiegawczych w odniesieniu do sformułowanych uwag wynosi zazwyczaj 1 rok.

12 Strona 12/ Zawieszenie certyfikatu Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku: o nie usunięcia w uzgodnionym terminie, stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, o zgłoszenia przez wnioskodawcę czasowej rezygnacji z certyfikatu, o uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji, o nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, o nie spełniania zobowiązań finansowych wobec, o nie wprowadzenia w uzgodnionym terminie zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji, wynikających ze zmian kryteriów certyfikacji, Decyzja o zawieszeniu certyfikatu z podaniem przyczyny zawieszenia i okresu zawieszenia przekazywana jest do Producenta. W okresie zawieszenia Producent nie ma prawa posługiwać się certyfikatem. Okres zawieszenia, ustalany jest przez Jednostkę Certyfikującą na postawie analizy i nie powinien on być dłuższy niż 6 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach, na wniosek Producenta może być wydłużony do 9 miesięcy).jeżeli przyczyna zawieszenia certyfikatu nie zostanie w tym czasie usunięta, po upływie okresu zawieszenia certyfikat zostaje cofnięty. Prawo do stosowania certyfikatu zostaje przywrócone, w wyniku: o powiadomienia Jednostki Certyfikującej o usunięciu przyczyn będących podstawą zawieszenia ważności certyfikatu i przedstawieniu dowodów wykonanych działań,lub o zgłoszenia gotowość poddania ocenie zakładu produkcyjnego i ZKP. Przywrócenie ważności certyfikatu następuje po pozytywnej ocenie spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu. 3.6 Cofnięcie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku: o rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji, o niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu, o zgłoszenia przez Producenta rezygnacji z certyfikatu, o wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia certyfikacji. Decyzja o cofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej. Po cofnięciu certyfikatu Producent zobowiązany jest do zaprzestania stosowania certyfikatu. 3.7 Rozszerzenie zakresu certyfikatu Rozszerzenie może dotyczyć nowych zamierzonych zastosowań wyrobów, odmian wyrobów lub nowych wyrobów, w ramach tej samej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Proces rozszerzenia prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej inspekcji zakładowej kontroli produkcji oceniana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej inspekcji. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu certyfikatu na podstawie analizy dostarczonych przez Klienta dokumentacji, której zakres ustalany jest indywidualnie przez Jednostkę Certyfikującą

13 Strona 13/ Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie Przeniesienie certyfikacji może mieć miejsce w przypadku: o zmiany nazwy i / lub adresu organizacji, dla której wydano certyfikat; o zmiany statusu prawnego lub stosunków właścicielskich organizacji, dla której wydano certyfikat. Procesy te prowadzone są na pisemny wniosek Klienta. Zakres wymaganej dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku zależy od rodzaju wnioskowanych zmian i jest ustalany indywidualnie przez Jednostkę Certyfikującą. 4 ODWOŁANIA I SKARGI Producenci posiadający certyfikat wystawiony przez JC mają prawo odwołania się od każdej decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, a także prawo wnoszenia skarg dotyczących przebiegu postępowania w procesie certyfikacji. Informacja o przysługującym Dostawcy prawie do złożenia odwołania zawarta jest w umowie o przeprowadzenie procesu certyfikacji, w umowie o nadzór oraz w każdej decyzji przekazywanej Dostawcy przez Jednostkę Certyfikującą. Złożenie odwołania lub skargi nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu. Odwołanie powinno być składane na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 4.1 Odwołania Złożone odwołanie kierowane jest do Jednostki Certyfikującej. Po odnotowaniu w Rejestrze komplet dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy przekazywany jest do rozpatrzenia przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Kontaktów z Przemysłem, który może podjąć decyzję samodzielnie lub zasięgnąć opinii właściwego Komitetu. Ostateczną decyzję, obowiązującą Jednostkę Certyfikującą, podejmuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów z Przemysłem. Jednostka w ciągu 14 dni przekazuje Dostawcy informację o sposobie załatwienia sprawy. 4.2 Skargi Skargi rozpatrywane są przez Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów z Przemysłem przy współudziale Kierownika ZC (lub Z-cy Kierownika w przypadku zaangażowania Kierownika w sprawie), który ustala powody złożenia skargi. W uzasadnionych przypadkach sprawa może być skierowana do rozpatrzenia przez Komitet ds. Bezstronności. W przypadku uznania zasadności złożonej skargi-reklamacji, w Jednostce podejmowane są stosowne działania. Odpowiedź na skargę powinna być udzielona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia. Jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 14 dni przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi. 5 OPŁATY ZA CERTYFIKACJĘ I NADZÓR Opłaty za proces certyfikacji określone są w Cenniku Jednostki Certyfikującej. Wniesienie opłaty jest jednym z warunków wydania i utrzymywania certyfikatu. 6 POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca w Warszawie zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji, uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie inspekcji będą chronione i wykorzystane tylko do oceny organizacji. Ujawnienie informacji chronionych może nastąpić wyłącznie w przypadkach uregulowanych odrębnymi przepisami.

14 Strona 14/14 W przypadku konieczności ujawniania informacji wymaganych prawem, wnioskodawca jest powiadamiany o treści ujawnionej informacji. Cały personel Jednostki Certyfikującej, w tym personel zewnętrzny, jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru. Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i podpisali stosowne zobowiązanie. Zobowiązanie takie złożyli również członkowie komitetów. 7 PUBLIKACJE Jednostka Certyfikująca udostępnia wszystkim zainteresowanym informacje dotyczące udzielonych certyfikacji oraz publikuje wykaz zawieszonych i cofniętych certyfikatów na swojej stronie internetowej Jednostka Certyfikująca. jako notyfikowana jednostka certyfikująca jest obowiązana informować organ notyfikujący o: o odmowie wydania, zawieszeniu lub wycofaniu certyfikatów; o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres i warunki dotyczące notyfikacji.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 4 Poznań, dnia 06.09.2016 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE

Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE Zmiana Strona 1/12 Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE Opracował: Mateusz Cybulski Zatwierdził: Krzysztof Owczarek Data: 20.08.2018 Podpis: wersja elektroniczna Data: 20.08.2018

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73 fax

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" PCZZKP-SE

SIMPTEST PCZZKP-SE "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595, Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ SYSTEM EUROPEJSKI OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE W SYSTEMIE OCENY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 2+ Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail biuro.wroclaw@dekra.com www.dekra-certification.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright by, 2017. GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 1/14 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo