Podręcznik elektroniczny Selection CAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik elektroniczny Selection CAD"

Transkrypt

1 Podręcznik elektroniczny Selection CAD Wersja: 1.0 Nazwa: PL_AutoCAD_V1.PDF Tematy: 1 Podstawy Selection CAD (AutoCAD) Powierzchnia AutoCAD Funkcje menu Funkcje ikon AutoCAD Funkcje AutoCAD Wymiarowanie elementu Wymiarowanie widoku Widok szafki Drukowanie / Plotowanie...7 Aktualne informacje i rozszerzone wersje podręczników moŝna znaleźć na stronie 1

2 1 Podstawy Selection CAD (AutoCAD) W części Designer Selection Professional szafki mogą być całkowicie konstruowane, zmieniane i zapisywane. RównieŜ automatyczne wymiarowanie za pomocą menedŝera dokumentów moŝe zostać uruchomione z Designer. Obszar Auto CAD jest przewaŝnie wykorzystywany do następujących zadań: - Dokładny widok trójwymiarowy i przedstawienie ze wszelkimi detalami okuć i elementów - Wymiarowanie poszczególnych części wybranych elementów - Wymiarowanie widoku korpusu - Edytowanie szafy w formacie DWG/DXF - Plot szafki 2 Powierzchnia AutoCAD 2.1 Funkcje menu Plik Nowy Import Eksport Drukuj Ustawienia Zakończ Edycja Cofnij Powtórz Informacja CAD Informacja Designer Usuń szafkę Usuń szafkę z listy Usuń element Tworzy pusta stronę Rysunki AutoCAD mogą zostać wczytane Rysunki AutoCAD mogą zostać wyprowadzone Aktualny rysunek moŝe zostać wydrukowany Ustawienia AutoCAD, tutaj nie naleŝy dokonywać Ŝadnych zmian Kończy program. Selection Professional zostaje poprawnie zakończony poprzez Designer, a nie przez tę funkcję AutoCAD Cofa o jeden krok Powtarza krok Informacje o elemencie Informacje o elemencie Usuwa gotową szafkę Usuwa jedną konkretną szafkę spośród wielu wstawionych Usuwa pojedyncze linie, wymiarowania, elementy dekoracyjne itd. 2

3 Widok Wyświetl szczegóły Rysunek-... Zoom > Panoramuj Ukryj krawędzie Wygładź krawędzie Wypełnij powierzchnię Ukryj elementy OdświeŜ elementy Asystent Dodatki Wymiarowanie elementu > Wymiarowanie ręczne Miara Emisja obrazu na > Tekst Narzędzia > Okna Definiuje wyświetlanie szczegółów. Przy niskim poziomie wyświetlenia, zwłaszcza w przypadku bardzo złoŝonych konstrukcji, umoŝliwia osiągnięcie większej prędkości. Niski = pokazuje kontury szafki, bez okuć Średni = pokazuje wraz z okuciami Wysoki = Pokazuje wraz z okuciami i otworami wierconymi Definiuje róŝne widoki AutoCAD RóŜne moŝliwości powiększania i pomniejszania Przesunięcie rysunku Przedstawia ukryty widok szafki. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe ten widok nie jest drukowany automatycznie. Przedstawia wyraźniej krawędzie, przechodzi ponownie od trybu ukrytego do trybu siatkowego. Cieniuje powierzchnię Ukrywa poszczególne strony, ścianki itd. OdświeŜa poszczególne strony, ścianki itd. JeŜeli asystent został wyłączony, moŝna go ponownie włączyć za pomocą tej funkcji. Tutaj moŝna wybrać wymiarowanie elementu Funkcja wymiarowania dla widoków ścianki Mierzy określony odcinek Przekazuje treść z monitora do drukarki. Treść moŝe teŝ zostać zapisana jako plik. Dołącza komentarz tekstowy do rysunku. Zawiera proste polecenia w postaci znaków W Selection Professional jest jedno okno główne, w którym pokazywany jest aktualny rysunek Designer. Nigdy nie moŝna zamykać tego okna. Oprócz niego mogą zostać otwarte inne okna, aby równolegle do konstrukcji Designera wykonywać aranŝację pomieszczenia. Poszczególne okna są przedstawione w menu.? Informacje o Selection Professional 3

4 2.2 Funkcje ikon AutoCAD Ikony są opisywane od lewej do prawej strony. - otwiera istniejący plik albo szuka go - Zapisuje aktywny plik a aktualną nazwą pliku, miejscem przechowywania i formatem pliku - drukuje aktywny rysunek. Aby wybrać opcje drukowania, w menu plik naleŝy kliknąć na Drukuj - Czynność cofania. Wraca o jeden krok na liście czynności. - Czynność powtarzania. Powtarza właśnie wykonaną czynność. - Po naciśnięciu przycisku całą konstrukcja zostaje przedstawiona na monitorze - Po naciśnięciu przycisku moŝna powiększyć jeden z obszarów konstrukcji - Po naciśnięciu przycisku widok konstrukcji na monitorze zostaje powiększony - Po naciśnięciu przycisku widok konstrukcji na monitorze zostaje pomniejszony - Zoom w czasie rzeczywistym. Zoomowanie jest moŝliwe po wciśnięciu lewego przycisku myszy. - Funkcja panoramowania. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy moŝna przesuwać myszką widok na monitorze. - Widok z góry. Widok konstrukcji z góry. - Widok z boku z lewej strony. Widok konstrukcji z lewe strony. - Widok z boku z prawej strony. Widok konstrukcji z prawej strony. - Widok z przodu. Widok konstrukcji z przodu. - Widok z tyłu. Widok konstrukcji od tyłu. - Widok izometryczny południowo-zachodni - Widok izometryczny południowo-wschodni - Widok izometryczny północno-wschodni - Widok izometryczny północno-zachodni - Orbita trójwymiarowa. W tym widoku pokój moŝe być dowolnie okręcany w kaŝdym kierunku. - Usuń element. Usuwa gotową szafkę. - Po wciśnięciu przycisku moŝna wybrać konstrukcję, która ma zostać usunięta. - Po wciśnięciu przycisku moŝna usunąć zaznaczony wcześniej element. Kliknij na przycisk. Widok kursora zmieni się. Zaznacz element i naciśnij klawisz powrotu. 4

5 - Po naciśnięciu przycisku moŝna przeciągnąć okienko tekstowe do widoku monitora i wprowadzić dowolny tekst. - Miara odstępu między dwoma punktami - Ręczne wymiarowanie rysunku - Dopasowane wymiarowanie rysunku - Wymiarowanie elementu. Tworzy wymierzony rysunek wybranego elementu - Obróć wymierzony artykuł w kierunku X - Obróć wymierzony artykuł w kierunku XY - Za pomocą tej funkcji moŝna powrócić po wymiarowaniu do obrazu wyjściowego - Przesuń artykuł. Za pomocą tej moŝna dowolnie odręcznie przesuwać w pokoju wybrany artykuł. - Obróć artykuł. Za pomocą tej funkcji moŝna dowolnie odręcznie obracać wybrany artykuł. Najpierw naleŝy wybrać myszką punkt rotacji i następnie obrócić artykuł wokół tego punktu. 3 Funkcje AutoCAD 3.1 Wymiarowanie elementu Za pomocą przycisku Wymiarowanie elementu moŝna wymiarować róŝne elementy szafki (ścianki, półki, drzwiczki itd.). Po kliknięciu przycisku Wymiarowanie elementu wyświetlacz myszki zmieni się na małą ramkę. Wtedy naleŝy tą ramką kliknąć dokładnie w linię wybranego elementu (patrz obrazek poniŝej). W następstwie pokaŝe się wymierzony element. 5

6 W celu dalszego wymiarowania naleŝy ponownie kliknąć na przycisk Wymiarowanie elementu i na nowo moŝna wybrać jakiś element. Aby zakończyć wymiarowanie naleŝy kliknąć na przycisk Odwróć wymiarowanie. Rodzaj wymiarowania moŝna ustawić w menu w Dodatki / Wymiarowanie elementu / Ustawienia.. Styl Całkowity = Całkowite wymiarowanie od spodniej lewej strony Łańcuchowy = Względne wymiarowanie od otworu wierconego do otworu wierconego Jednostka Milimetr Cal = Ustawić wymiarowanie na jednostkę mm. = Ustawić wymiarowanie na jednostkę cal. Utwórz tekst informacje = Po uruchomieniu opcji podane zostaną informacje takie jak: głębokość wpustu, średnica wiercenia, głębokość wiercenia itd. 3.2 Wymiarowanie widoku Za pomocą przycisku Wymiar linearny moŝe dokonać własnego wymiarowania. MoŜna na przykład wybrać widok szafki z przodu i samemu wymiarować szafkę. W tym celu naleŝy wybrać właściwą funkcję i podać punkt początkowy wymiarowania. Kliknąć na jedną krawędź korpusu i ustawić początek linii wymiarowania, następnie punkt końcowy wymiarowania i w końcu ustawienie linii wymiarowej. Program wspomaga obsługę za pomocą funkcji przechwytujących. To oznacza, Ŝe koniec linii jest automatycznie szukany i znajdowany. MoŜna to rozpoznać po małym, fioletowym prostokącie. JeŜeli jest widoczny, to wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszki i punkt końcowy zostanie rozpoznany. 6

7 3.3 Widok szafki Poprzez punkt menu Widok/Widoki rysunku moŝna wybrać widok szafki. Poprzez Ukryj krawędzie otrzymujemy ukryty widok szafki. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe ten widok nie ukryty automatycznie takŝe zostanie wydrukowany. W tym celu w dialogu plotowania naleŝy ustawić punkt Ukryj obiekty. BliŜsze szczegóły moŝna znaleźć w rozdziale Drukowanie/Plotowanie. 3.4 Drukowanie / Plotowanie Aby umieć zastosować objaśnienia do punktu Drukowanie/Plotowanie, najlepiej byłoby wykonać wcześniej konstrukcję szafki. Podział monitora Wszystko, co moŝe zostać wyświetlone na monitorze, moŝe zostać teŝ wydrukowane. Mogą to być przykładowo perspektywiczne widoki szafki, wymierzone elementy (strony, górne półki, dolne półki itd.) lub powiększone fragmenty. Przed wydrukowaniem rysunku, jest wskazane tak wyświetlić go na monitorze, jak ma zostać wydrukowany. JeŜeli ma zostać wydrukowany widok perspektywiczny szafki, wtedy rysunek powinien zostać umiejscowiony jak poniŝej. Aby uzyskać takie umiejscowienie jak poniŝej, najlepiej jest nacisnąć przycisk PokaŜ wszystko. Natomiast, jeŝeli chcemy wydrukować tylko jeden fragment szafki, np. jedno połączenie kątowe, wtedy moŝemy posłuŝyć się przyciskiem Zoom okna. 7

8 Wywołanie funkcji Gdy rysunek jest juŝ optymalnie umiejscowiony na monitorze naleŝy kliknąć na przycisk :Plotowanie albo w menu na Plik/Drukuj. W jednym i drugim przypadku otworzy się okno Plotowanie. MoŜna w nim ustawić wszystkie istotne dane dotyczące drukowania. Wybór drukarki W przypadku gdy drukowanie będzie się odbywać po raz pierwszy, musimy wybrać w systemie, której drukarki lub plotera uŝyjemy. W tym celu wybieramy zakładkę Plot (1). W obszarze Konfiguracja plotera (2) obok pola Nazwa wprowadzamy naszą drukarkę. JeŜeli na w polu Nazwa pojawia się Brak/Nie ma, wtedy naleŝy kliknąć po prawej stronie na menu Pull-Down (3) i wybrać właściwą drukarkę. W ten sposób wybraliśmy i podłączyliśmy drukarkę/ploter. Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia plotowania (4). 8

9 Ustawienia plotowania W obszarze ustawień plotowania moŝna wprowadzić wszystkie istotne informacje dotyczące drukowania lub plotowania. MoŜna określić format papieru, skalę wydruku lub które zaznaczenia mają zostać wydrukowane. Format papieru: (5) Tutaj moŝna wybrać format papieru. Wielkość zaleŝy od moŝliwości drukarki / plotera. Dopasowanie rysunku: (6) Podaje dopasowanie formatu papieru. Wyświetlenie: (7) Gdy wybierze ten punkt, wtedy zostanie wydrukowana aktualna treść na monitorze. Okno: (8) Po wybraniu tego punktu moŝna poprzez przycisk Okno podać określony zakres druku (patrz takŝe dalszy przykład). Skala plotowania: (9) Tutaj moŝna podać skalę. Po dopasowaniu rysunek pasuje optymalnie do arkusza. Oprócz tego moŝna wybrać skale: 1:2, 1:4 itd. Odstęp plotowania: (10) JeŜeli zostanie wybrana opcja Centrowanie plotu, wtedy rysunek zostanie rozmieszczony optymalnie pod względem wysokości i szerokości. Wprowadzenie danych do x lub y pozwala na utworzenie marginesu o podanych wymiarach. 9

10 Pełen widok z przodu: (11) Tutaj widzimy na monitorze, jak będzie wyglądał późniejszy wydruk. Z tej moŝliwości naleŝałoby skorzystać za kaŝdym razem przed drukowaniem. Przykład 1 Chcemy wydrukować wybraną wcześniej szafkę. W tym celu wybieramy w menu punkt Plik/Drukuj. Wybieramy odpowiednią drukarkę ploter. Następnie wracamy do ustawień plotera (4). Wybieramy odpowiedni format papieru, np. A4. Wybieramy opcję Wyświetl. (7) Klikamy na pole Pełny widok (11). Na obrazie widać rysunek tak jak zostanie wydrukowany. Opuszczamy to okno bądź za pomocą prawego przycisku myszy i wybieramy w oknie komendę Zakończ bądź naciskamy na klawiaturze klawisz Esc. Aby wydrukować rysunek, klikamy następnie w oknie Plotowanie na pole OK. (12) Przykład 2 Oczywiście moŝemy drukować nie tylko widok szafki ale takŝe poszczególne elementy. W tym przykładzie ma zostać wydrukowany bok korpusu. Klikamy na przycisk Wymiarowanie elementu i zaznaczamy małą ramką bok korpusu. Następnie widzimy wymierzony bok korpusu w widoku z góry. Klikamy na przycisk Zoom wszystkiego. Uruchamiamy drukowanie tak jak w przykładzie 1. Zamiast opcji Wyświetl (7) wybieramy opcję Okno (8). Klikamy na pole Okno. Przenosimy się z powrotem do okna konstrukcyjnego i widzimy rysunek. Za pomocą myszy moŝemy wybrać fragment, który ma zostać wydrukowany. W tym celu najeŝdŝamy myszą na lewy górny róg rysunku i klikamy ponownie na lewy przycisk myszy. Potem najeŝdŝamy myszką prawy dolny róg rysunku i klikamy lewym przyciskiem myszy. Prostokątny obszar jest tym, który później zostanie wydrukowany. Jeśli teraz znowu klikniemy na pole Pełny widok (11), zobaczymy dokładnie zaznaczony obszar, który wybraliśmy. Opuszczamy to okno za pomocą prawego przycisku myszy i wybieramy w oknie komendę Zakończ. Aby wydrukować rysunek, klikamy w oknie Plotowanie na pole OK (12). 10

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

QPrinter 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spis treści:

QPrinter 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Wstęp. 3 2. Instalacja oprogramowania na komputerze 4 3. Wirtualna drukarka - generator dokumentów PDF... 5 3.1. Określenie przeznaczenia dokumentu.. 6 3.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Materiały pomocnicze do ćwiczeń Krystyna Połeć Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz tel.: (0 prefix 18)

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Część A INSTALACJA KONFIGURACJA

Część A INSTALACJA KONFIGURACJA Część A INSTALACJA KONFIGURACJA ABC 6.2 Obiekt3D 2 Informacje ogólne A1. Instalacja programu ABC Pierwszym krokiem po zakupie kaŝdego nowego programu jest zainstalowanie go na własnym komputerze. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo