projektów Programu Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektów Programu Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1 projektów Programu Leonardo da Vinci

2 Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz, Anna Kowalczyk, Anna Atłas, Agnieszka Pawłowiec, Weronika Walasek Opracowanie graficzne, skład: Grzegorz Piotrkiewicz Projekt graficzny okładki: Assi Kootstra Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa Druk: ARDRUK Ryszard Gruszczyński Nakład: 500 sztuk ISBN Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

4 Spis treści Wstęp... 7 Projekty wymian i staży Projekty partnerskie Projekty transferu innowacji Indeksy Lista projektów Alfabetyczna lista beneficjentów Lista beneficjentów według województw Alfabetyczna lista partnerów Lista partnerów według krajów

5 Wstęp

6 Wstęp Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme LLP), który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. i będzie trwał do końca grudnia 2013 r. Wcześniej Program Leonardo da Vinci istniał samodzielnie pod tą samą nazwą. Polskie instytucje mogły brać w nim udział już od 1998 roku. Obecnie rolę Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Program Leonardo da Vinci działa w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Promuje innowacyjne sposoby podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w celu możliwie największego zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, by umożliwić absolwentom i pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz zdolność adaptowania się do warunków życia i pracy w innych krajach europejskich. Program Leonardo da Vinci wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF). Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w Programie Leonardo da Vinci w ramach projektów transferu innowacji, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży (zwanych też projektami mobilności). Nowością w programie są projekty partnerskie funkcjonujące od 2008 roku, umożliwiające realizację wspólnych działań na poziomie europejskim w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego, w ramach projektów tzw. małej skali, zawierających również komponent mobilności. W programie mogą brać udział między innymi: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i ich organizacje, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, organizacje branżowe, podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe, jak również podmioty administracji rządowej i samorządowej. Procedura selekcji wniosków Co roku w ramach programu Leonardo da Vinci ogłaszany jest konkurs projektów. W celu dokonania wyboru najlepiej przygotowanych wniosków projekty przechodzą ocenę formalną i merytoryczną. Ocena formalna jest prowadzana przez pracowników Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Oceny merytorycznej dokonują eksperci zewnętrzni. Każdy projekt jest oceniany niezależnie przez dwie osoby. Ocena końcowa ekspertów decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej. Na jej podstawie Komitet Ewaluacyjny rekomenduje projekty do realizacji. Decyzję o ostatecznym zatwierdzeniu wskazanych projektów do realizacji podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wyniki konkursu w roku 2008 Terminy składania wniosków w konkursie w roku 2008 wyznaczone zostały na 8 lutego dla projektów wymian i staży, 15 lutego dla projektów partnerskich i 14 marca dla projektów transferu innowacji. Ogółem złożone zostały 542 projekty, w tym 406 projektów wymian i staży, 113 projektów partnerskich oraz 23 projekty transferu innowacji. Do realizacji zostały zatwierdzone 153 projekty wymian i staży, 14 projektów transferu innowacji oraz 46 projektów partnerskich, z których 8 koordynowanych jest przez instytucje z Polski. Suma dofinansowania przeznaczona na projekty zatwierdzone do realizacji wyniosła euro. Suma ta nie obejmuje kwoty przeznaczonej na finansowanie wizyt przygotowawczych. Ogólna kwota przeznaczona w wyniku konkursu z 2008 r. na realizację programu Leonardo da Vinci w Polsce wynosi euro. Najwięcej projektów realizowanych jest przez podmioty pochodzące z województw: śląskiego (28), mazowieckiego (26) i świętokrzyskiego (18). Szczegóły obrazują tabele, wykresy oraz mapka poniżej. W niniejszym kompendium przedstawiono opisy 175 projektów zaakceptowanych do realizacji w ramach konkursu Programu Leonardo da Vinci na rok Kompendium jest podzielone na trzy części. Pierwsza zawiera opisy 153 projektów wymian i staży (mobilności), w drugiej przedstawiono opisy 8 projektów partnerskich koordynowanych przez partnerów z Polski, zaś część trzecia zawiera 14 opisów projektów transferu innowacji. Kompendium nie uwzględnia projektów z listy rezerwowej kontraktowanych w miejsce tych, których wnioskodawcy z jakichś przyczyn zrezygnują z ich realizacji przed podpisaniem umowy. Nie zostały w nim także opisane projekty partnerskie, w których polskie instytucje są jedynie partnerami.

7 Budżety projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r. według typów projektów Dofinansowanie przyznane (w projektach zatwierdzonych) EUR Projekty wymian i staży (mobilności) Projekty transferu innowacji Projekty partnerskie Razem Budżety projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r. według typów projektów Rozkład geograficzny projektów zatwierdzonych w konkursie 2008 r. Województwo Projekty wymian i staży (mobilności) Projekty transferu innowacji Projekty partnerskie Razem lubuskie 1 1 podlaskie 1 1 opolskie 2 2 kujawsko-pomorskie 6 6 warmińsko-mazurskie 6 6 lubelskie łódzkie podkarpackie pomorskie zachodniopomorskie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie świętokrzyskie mazowieckie śląskie Razem

8 11

9 Projekty wymian i staży 13

10 Projekty wymian i staży Celem projektów wymian i staży (zwanych też projektami mobilności) jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a zatem wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Projekty dają beneficjentom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom. Projekty wymian i staży dzielą się na trzy grupy w zależności od grupy docelowej, do której są skierowane. Wymiana doświadczeń Termin wymiana w projektach Programu Leonardo da Vinci odnosi się do transferu wiedzy, doświadczenia lub innowacyjnych metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekty wymiany doświadczeń to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu poznania oraz przeniesienia ciekawych rozwiązań, a także doskonalenia i modernizacji metod oraz praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej. Grupa docelowa w projektach wymian to osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji, czyli: nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych), instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kierownicy działów kadr, kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw (szczególnie sektora MŚP). Projekty wymiany doświadczeń mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych. Czas pobytu za granicą może wynosić od 1 do 6 tygodni. Staże zagraniczne dla pracowników i praktyki zawodowe dla uczniów Staż lub praktyka zawodowa jest formą nauki zawodu polegającą na zdobywaniu doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Projekty staży w ramach Programu Leonardo da Vinci polegają na organizacji praktyk zawodowych za granicą. Odbywają się one w organizacjach partnerskich w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami szkolącymi i przedsiębiorstwami. Staż musi stanowić integralną część szkolenia zawodowego. Celem staży jest rozwijanie konkretnych umiejętności zawodowych uczestników oraz umożliwienie im zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, podwyższenia kwalifikacji rozwoju zawodowego oraz lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Grupy docelowe w projektach staży to: osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT), osoby pracujące i poszukujące pracy (PLM). Projekty stażowe mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych, czas pobytu za granicą może wynosić od 2 do 39 tygodni dla uczniów i od 2 do 26 tygodni dla osób pracujących i poszukujących pracy. Prawie połowa projektów (74) nie przekracza budżetu 50 tys. euro. Absorbują one zaledwie 20% całego budżetu projektów wymian i staży. 35% projektów (54) o budżetach pomiędzy 50 tys. a 100 tys. euro absorbuje 37% całego budżetu, zaś 17% projektów (25) o budżetach powyżej 100 tys. euro absorbuje aż 43% całego budżetu projektów wymian i staży. W 115 projektach (75%) liczba uczestników nie przekracza 30 osób, zaś w 31 projektach (20%) liczba uczestników wahała się pomiędzy 30 a 70 osób. Tylko w 7 projektach (5%) liczba uczestników przekroczyła 70 osób. Największa liczba uczestników wyjeżdżających w ramach jednego projektu to 144 osoby. Ogółem w ramach projektów wymian i staży zatwierdzonych do realizacji w 2008 r. w zagranicznych wyjazdach weźmie udział uczestników. 15

11 Typy instytucji realizujących projekty zatwierdzone w konkursie z 2008 r EDU- VET 13 PUB- REG 10 NFP 8 8 EDU- UNIV ENT- SME 6 PUB- NAT CONS- INF ASC- VET ENT- CHCom ENT- CHCrft ENT- PROFS Kod Typ instytucji Liczba projektów EDU-VET Szkoły zawodowe, ośrodki lub organizacje związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym PUB-REG Władze publiczne (regionalne lub lokalne) 13 NFP Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje wolontariackie EDU-UNIV Uniwersytety i szkoły wyższe 8 ENT-SME Małe lub średnie przedsiębiorstwa (< 500 pracowników) 8 PUB-NAT Organy państwowe (krajowe, centralne) 6 CONS-INF Inne podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa 2 ASC-VET Stowarzyszenia instytucji, organizacji, szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego ENT-CHCom Izby handlowe 1 ENT-CHCrft Izby rzemieślnicze lub przemysłowe 1 ENT-PROFS Inne organizacje zawodowe / federacje 1 Razem Budżet z podziałem na typy projektów wymian i staży zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r. 16

12 zagraniczni w projektach wymian i staży zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2008 r Niemcy Wielka Brytania Używane skróty Hiszpania Włochy Francja Portugalia Turcja Grecja Finlandia Irlandia Słowacja Dania Litwa Węgry Austria Belgia Bułgaria Czechy Holandia Malta Szwecja Cypr Estonia Norwegia Słowenia Rumunia W opisach oraz numeracji projektów wymian i staży (mobilności) pojawiają się następujące skróty oznaczające typ projektu w zależności od jego grupy docelowej: IVT PLM VETPRO Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego Persons in Initial Vocational Training Projekty stażowe dla osób pracujących i poszukujących pracy People on the Labour Market Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe Professionals in Vocational Education and Training W konkursie w 2008 r. Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zaproponowała narodowe priorytety dla projektów wymian i staży. Priorytety te nie są obowiązkowe. Nie wpływają na ocenę końcową wniosku zgłoszeniowego, ale pozwalają na zatwierdzenie danego projektu w pierwszej kolejności wśród innych projektów z taką samą oceną. NP1 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. NP2 Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. NP3 Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych. NP4 Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm. Informacja na temat projektów wymian i staży Informacja o każdym z projektów wymian i staży zawiera następujące elementy: numer projektu (typ projektu), tytuł projektu, dane beneficjenta, dane osoby kontaktowej w projekcie, liczba uczestników, wysokość dofinansowania (w euro), priorytety narodowe, partnerzy zagraniczni, opis projektu. 17

13 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Nauka bez granic Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ul. Miełżyńskiego 5a, Swarzędz Robert Borowik / (61) / 18 / euro / NP2 Berufsbildende Schulen, Niemcy Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego Berufsbildende Schulen w Neustadt am Rübenberge (Niemcy). Uczestnikami projektu są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w zawodzie montera-mechatronika. Program ich kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu firmy Volkswagen Poznań oraz lokalnych przedsiębiorstw kooperujących. W ramach projektu uczniowie odbędą staże w pracowniach i laboratoriach niemieckiego partnera, podczas których szczegółowo zapoznają się z takimi dziedzinami, jak: elektronika, elektrotechnika, pneumatyka, elektropneumatyka, hydraulika, elektrohydraulika oraz sensoryka. Zajęcia odbywać się będą pod stałym nadzorem opiekuna nauczyciela przedmiotów zawodowych. Będą one prowadzone częściowo w języku niemieckim, co przyczyni się do zwiększenia zasobu słownictwa uczniów w zakresie technicznym. Oczekiwanym rezultatem staży jest rozwój umiejętności zawodowych, a także zainteresowań jego uczestników. Zapoznanie się z inną technologią i kulturą pracy powinno pozytywnie wpłynąć na ich pozycję na rynku pracy w poszerzonej Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią z realizacji projektu będzie przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz IHK niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Uprawnienia nadawane przez IHK są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Na zakończenie, w ramach upowszechniania doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu, planuje się zorganizowanie konferencji i spotkań prezentujących założenia, przebieg oraz osiągnięcia niniejszego projektu. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Nowe profile zawodowe w hotelarstwie Zespół Szkół Agrobiznesu ul. Niepodległości 17, Bolków Marek Janas / (75) / 60 / euro / NP1 Europa Haus Leipzig e.v., Niemcy Palais Gruppe Leipzig, Niemcy Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Agrobiznesu Bolków, którzy odbędą staż u niemieckich partnerów w Lipsku (Niemcy) w zakresie organizacji usług hotelarskich, agropensjonatowych i okołohotelarskich. Młodzież zdobędzie praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych, zaznajomi się też z logistyką i organizacją usług hotelarskich na przykładzie hoteli konsorcjum Palais Gruppe. Uczniowie zapoznają się ponadto z różnymi technikami obsługi gości hotelowych w zakresie usług noclegowych, a także gastronomii: zarówno przy stole, jak i w bufecie samoobsługowym. Poznają nowoczesne wyposażenie zaplecza kuchennego, gospodarczego oraz profesjonalne opanowanie technologii przygotowywania zestawów potraw. Prześledzą również metody poszukiwania nowych klientów oraz przygotowywania nowej oferty świadczonych usług, zgodnie ze strategią promocji firmy. Nabędą też umiejętności w zakresie działań marketingowo-reklamowych, wpływających na sprzedaż usług oraz zwiększanie dochodu firmy. Realizacja stażu monitorowana będzie przez przedstawicieli instytucji wysyłającej, partnera koordynującego oraz kierownictwo firm niemieckich, zatrudniających młodzież. Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane w ulepszaniu szkolnego programu praktyk w kraju. 19

14 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Go for it zdobywanie doświadczenia na elektronicznym i informatycznym rynku pracy Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie ul. Zachodnia 44, Tarnowskie Góry Katarzyna Kachelska / (32) / 40 / euro / NP4 Electronic Repair Solutions, Wielka Brytania Esplex Ltd (Acer Inc), Wielka Brytania PC World, Wielka Brytania Work Experience UK, Wielka Brytania Obecny projekt jest już drugim realizowanym przez Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie w ramach programu Leonardo da Vinci. Przewiduje on wyjazd dwóch 20-osobowych grup młodzieży z klasy III technikum informatycznego i elektronicznego do Wielkiej Brytanii. Uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Plymouth. Każda grupa podzielona będzie na dwie części. Pierwsza, 5-osobowa, odbędzie praktyki w zakresie elektroniki, druga, 15-osobowa grupa informatyków, przejdzie szkolenie w firmach specjalizujących się w tworzeniu sieci komputerowych, a także w projektowaniu systemów informatycznych oraz wdrażaniu projektów internetowych. W ten sposób oferta praktyk zagranicznych dla uczniów poszerzona zostanie o nowy sektor, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń z poprzedniego projektu. Obecny projekt przewiduje dokonanie zmian w programie nauczania zawodowego, dostosowujących go do wymagań rynku europejskiego. Jego rezultatem będzie też zacieśnienie współpracy z lokalnymi firmami, specjalizującymi się w sektorze elektronicznym i informatycznym. Autorzy projektu mają nadzieję sprawić, by osoby zarządzające tymi zakładami widziały w uczestnikach stażu przyszłych wykwalifikowanych pracowników, potrafiących przenieść europejskie rozwiązania na rynek krajowy. Przede wszystkim zaś realizacja projektu ma umożliwić szkole pozostanie w kontakcie z europejskimi standardami w kształceniu zawodowym. Innym zakładanym rezultatem projektu jest utrwalenie wśród lokalnych pracodawców opinii o uczniach jako osobach solidnych, dobrze wykształconych, potrafiących wnieść własny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Nabyte podczas zagranicznego stażu doświadczenia powinny także pomóc uczestnikom w ewentualnym rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczniom, którzy swą przyszłość widzą poza granicami kraju, udział w projekcie powinien ułatwić podejmowanie pracy w dziedzinach, w których zostali wykształceni. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Poznając technologie innych krajów, budujemy wspólną Europę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Elektryk im. Włodzimierza Krukowskiego ul. Wincentego Witosa 25, Nowa Sól Adam Hoffmann / (68) / 18 / euro / - Oberstufenzentrum Palmnicken, Niemcy Projekt przewiduje realizację 4-tygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów technikum elektronicznego i technikum mechatronicznego, którzy zostali wybrani na podstawie testów sprawdzających umiejętności językowe, zawodowe oraz predyspozycje uczestników do pracy w grupie. Odbędą oni staż w laboratoriach i pracowniach niemieckich partnerów: szkoły Oberstufenzentrum Palmnicken w Fürstenwalde oraz w BBW-Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH. Programy praktyk będą zgodne z programami obowiązującymi w kraju, umożliwią ich uczestnikom poznanie nowych technologii stosowanych w technice pomiarowej, układach regulacji i sterowania. Przed wyjazdem do Niemiec uczniowie wezmą udział w warsztatach mających na celu odpowiednie przygotowanie kulturowo-językowe oraz poszerzenie wiedzy na temat kraju partnera, życia i pracy jego mieszkańców oraz niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego. Zdobyte umiejętności językowe w zakresie elektroniki i mechatroniki ułatwią realizację zadań praktycznych podczas stażu. Przebieg praktyk monitorowany będzie przez opiekunów w Polsce i w Niemczech. Posłużą do tego wywiady oraz ankiety przeprowadzane z uczniami. Stały monitoring pozwoli na wprowadzenie ewentualnych korekt w trakcie trwania praktyk. Na zakończenie stażu uczniowie uzyskają certyfikaty, wystawione przez organizację przyjmującą, potwierdzające odbyte przez nich szkolenie i uzyskane kwalifikacje. Informacje z przebiegu stażu ukazywać się będą na bieżąco na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. Udział w zagranicznej praktyce zawodowej, dzięki nabyciu nowych doświadczeń oraz umiejętności językowych, pomoże beneficjentom w uzyskaniu nowych perspektyw zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia wzajemnej współpracy między szkołami partnerskimi, a także pozwoli na dalszą modernizację systemów kształcenia. 20

15 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Nauka bez granic Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, Rzeszów Maciej Pieprzycki / (17) / 19 / euro / NP1, NP2 Euroyouth, Portugalia Odemis Anadolu Teknik, Turcja Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, zaś jego uczestnikami są uczniowie kształcący się w branżach elektronicznej i informatycznej. Partnerami projektu są dwie instytucje szkolenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych: Euroyouth z Lizbony (Portugalia) oraz Odemis Anadolu Teknik z Izmiru (Turcja). Są to instytucje, które posiadają bogate doświadczenia w zakresie szkolenia zawodowego i ściśle współpracują z wiodącymi firmami informatycznymi w swym regionie. Projekt przewiduje odbycie przez uczniów 4-tygodniowych praktyk w 10-osobowych grupach w Portugalii i Turcji. W realizowanym projekcie przewidywany jest również udział co najmniej jednego uczestnika ze specjalnymi potrzebami, tj. osoby na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem. Celem projektu jest wykształcenie wartościowej kadry technicznej, zdolnej do współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej, kształtowanie w młodych ludziach postawy przedsiębiorczości oraz umiejętności konkurowania na europejskim rynku pracy i dostosowania się do warunków pracy za granicą. Autorzy projektu wychodzą też naprzeciw potrzebie zwiększania atrakcyjności szkolenia zawodowego w Polsce przez praktyczne podejście do nauki zawodu oraz nawiązanie i utrzymywanie współpracy między kadrą techniczną w krajach Unii Europejskiej, a także obserwację tendencji rozwojowych na rynku pracy w dziedzinie informatyki i elektroniki. W wyniku realizacji projektu oczekuje się również zwiększenia mobilności zawodowej absolwentów szkoły oraz ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy. Cennym doświadczeniem będzie także wymiana doświadczeń ze specjalistami z branży informatycznej z krajów partnerskich. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Concert Circle 3 nauka poprzez pracę : wspólne koncertowanie uczniów szkół muzycznych Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie ul. Krasińskiego 1, Warszawa Agata Kuchta / / 20 / euro / - Vorarlberger Landeskonservatorium, Austria Helsingin Konservatorio, Finlandia Joensuu Konservatorio, Finlandia Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Finlandia Conservatorio-Escola Das Artas, Portugalia Niniejszy projekt jest kontynuacją poprzedniego: Concert Circle 2 nauka poprzez pracę: wspólne koncertowanie uczniów szkół muzycznych, zainicjowanego przez trzy fińskie konserwatoria. W ramach obecnego projektu jego uczestnicy odbędą 3-tygodniową praktykę zawodową, w ramach której wezmą udział w zajęciach orkiestry symfonicznej lub zespołu kameralnego w szkołach partnerskich z Finlandii, Austrii oraz Portugalii. W ramach współpracy planuje się wysłanie w latach osobowych grup uczniów wraz z opiekunami do pięciu zagranicznych placówek. Praca zawodowego muzyka orkiestrowego i kameralisty często polega na wspólnej grze z muzykami wielu narodowości pod kierunkiem dyrygentów z różnych krajów. Zawód ten wiąże się z koniecznością ciągłego podróżowania i dostosowywania się do zmiennych warunków. Staż w partnerskiej europejskiej placówce edukacyjnej pomoże więc w odpowiednim przygotowaniu uczniów do przyszłej pracy. Koncentruje się bowiem na praktyce wykonawczej, językowej, społecznej, sprzyja rozwojowi artystycznemu, ćwiczy samodzielność i odpowiedzialność oraz sprawdza możliwości adaptacyjne. Jego odbycie może też pomóc w zwiększeniu motywacji uczestników do kontynuowania dalszej nauki, a w przyszłości ułatwić im znalezienie zatrudnienia. Dodatkową korzyścią zagranicznej praktyki będzie poznanie kultury innego kraju. Z punktu widzenia interesów instytucji wysyłającej i partnerów projektu głównym celem jest doskonalenie metod kształcenia zawodowego uczniów średnich szkół muzycznych oraz podniesienie poziomu szkolnych produkcji koncertowych, które są istotnym czynnikiem rozwoju artystycznego oraz praktycznego przygotowania do przyszłej kariery w zawodzie muzyka, pełnią też ważną funkcję treningu praktycznych umiejętności, związanych z wykonywaniem muzyki w zespołach kameralnych i orkiestrowych. 21

16 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Funkcjonowanie hoteli brytyjskich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ul. Langiewicza 18, Kielce Beata Bracha / (41) / 40 / euro / NP1, NP3, NP4 Polaris Enterprise, Wielka Brytania Autorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych (ZSE) im. Oskara Langego w Kielcach, kształcący przyszłych techników hotelarzy. Partnerem zagranicznym jest firma Polaris Enterprise ze Stafford (Wielka Brytania), zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych. Grupę uczestników stażu stanowić będą uczniowie klas II, III i IV technikum hotelarskiego przy ZSE. Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych za granicą oraz podniesienie ich kompetencji językowych, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności absolwentów ZSE na rynku pracy. Projekt zakłada wysłanie dwóch 20-osobowych grup wraz dwoma nauczycielami-opiekunami na 3-tygodniowe staże w brytyjskich hotelach. W trakcie stażu beneficjenci zetkną się z najważniejszymi działami i stanowiskami w zakładzie hotelarskim, poznają brytyjskie standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu. Mając za sobą staż w polskich hotelach, uczniowie będą mieli okazję dokonania porównań i wyciągnięcia wniosków, a także zastosowania różnorodnych doświadczeń w praktyce. Dodatkowymi korzyściami, wynikającymi z realizacji projektu, będą: poznanie brytyjskiej kultury i obyczajów, zwiedzanie ciekawych miejsc, a przede wszystkim nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Zgłębiamy tajemnice smaku kuchni francuskiej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3a, Lidzbark Warmiński Adam Brodowski / (89) / 22 / euro / NP3 Etablissement Public Local D enseignement Et De Formation Professionele Agricole De Neuvic, Francja Lycee D enseignement General Et Technologique Agricole De Chateauroux La Chatre, Francja W projekcie uczestniczy 22 uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Odbędą oni 4-tygodniowe praktyki w partnerskich szkołach we Francji. Młodzież pochodzi z terenów popegeerowskich, wsi i małych miasteczek powiatu lidzbarskiego, gdzie brak szerszych perspektyw na znalezienie pracy. Odbycie zagranicznego stażu zwiększy ich szanse zarówno na lokalnym, jak i unijnym rynku pracy. Staż zawodowy we Francji umożliwi jego uczestnikom poznanie technologii żywienia właściwej dla kuchni francuskiej, a także organizacji pracy we francuskich gospodarstwach agroturystycznych. Udział w projekcie umożliwi ponadto zapoznanie się z technikami obsługi konsumentów, sposobami przygotowania sali, a także z przygotowywaniem i sporządzaniem potraw robionych na bazie rozmaitych składników, opartych na tradycji kuchni francuskiej. Oprócz tego, w wyniku realizacji projektu francuscy partnerzy skonfrontują własne doświadczenia w wyżej wymienionym zakresie z umiejętnościami uczniów, co może zaowocować innowacyjnymi propozycjami oferowanych przez nich usług gastronomicznych z wykorzystaniem elementów kuchni polskiej. Uczniowie, dzięki udziałowi w projekcie, będą mieli możliwość podwyższenia swych kompetencji zawodowych w zakresie technologii żywienia, a także rozwinięcia umiejętności interpersonalnych i językowych. Poszerzą też wiedzę na temat kultury Francji. Realizacja projektu stanowi efektywną formę walki z bezrobociem, które w województwie warmińsko-mazurskim osiągnęło jeden z najwyższych wskaźników w kraju. 22

17 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Zakładanie i prowadzenie firmy na przykładzie brytyjskich jednostek handlu detalicznego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ul. Langiewicza 18, Kielce Piotr Wysocki / (41) / 40 / euro / NP1, NP3, NP4 Polaris Enterprise, Wielka Brytania W projekcie uczestniczą uczniowie technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Partnerem projektu jest firma Polaris Enterprise ze Stafford (Wielka Brytania), zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych. Projekt zakłada wysłanie dwóch 20-osobowych grup uczniów z dwoma nauczycielami-opiekunami na 3-tygodniowe staże. Projekt składać się będzie z dwóch modułów. Pierwszy to warsztaty zajęciowe, podczas których uczniowie metodą symulacji przećwiczą prowadzenie własnej firmy w warunkach brytyjskich. Ich zadaniem będzie założenie firmy, jej rejestracja, prowadzenie działalności oraz rozliczeń finansowych. Dzięki tym ćwiczeniom zdobędą cenną wiedzę i praktyczne umiejętności, a także poszerzą swój zasób specjalistycznego słownictwa. Drugi moduł to typowa praktyka w zakładzie pracy (w tym wypadku w brytyjskich jednostkach handlu detalicznego), której celem jest poznanie środowiska zakładu pracy w innym kraju oraz związanych z tym obowiązków, relacji i postaw. Praktyka umożliwi uczniom skonfrontowanie nabytych w Wielkiej Brytanii doświadczeń z praktyką w polskim zakładzie pracy. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Podniesienie kwalifikacji młodych hotelarzy oraz kelnerów szansą na rynku pracy UE Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Skłodowskiej-Curie 22/24, Grudziądz Julia Ozga / (56) / 35 / euro / NP3 Escuela de Hostelaria y Turismo de Valencia, Hiszpania Konya Imkb Gmk Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi, Turcja W projekcie uczestniczą uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego oraz technikum kształcącego w zawodzie kelnera Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu (10 kelnerów oraz 25 hotelarzy). Odbędą oni 4-tygodniowe staże w partnerskich restauracjach i hotelach w Hiszpanii oraz w Turcji. Młodzież uczestnicząca w projekcie w większości pochodzi z biednych środowisk wiejskich, często z rodzin boleśnie odczuwających niekorzystną sytuację społeczno-ekonomiczną (w 2006 r. bezrobocie w Grudziądzu wynosiło 25,1%). Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości. Udział w stażu będzie też okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym, a zwłaszcza terminologią fachową. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do promowania wiedzy o innych kulturach i obyczajach, jak również do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych. Praca za granicą wpłynie na zwiększenie poczucia własnej wartości młodych ludzi, a w konsekwencji ich mobilności zawodowej, co powinno pomóc im w znalezieniu zatrudnienia oraz utrzymania się na stanowisku. Dalekosiężnym celem dla instytucji wysyłającej jest wzrost atrakcyjności jej absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy. 23

18 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Praktyka czyni mistrza podniesienie i certyfikacja umiejętności zawodowych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6, Radom Hanna Strama / (48) / 45 / ,35 euro / NP3 Sistema Turismo s.r.l., Włochy Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, zaś jego uczestnikami są uczniowie klas II, III i IV technikum, kształcący się w zawodach kucharza, kelnera oraz technika hotelarstwa. Partnerem projektu jest włoska instytucja Sistema Turismo s.r.l., posiadająca duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych dla młodych ludzi. Projekt zakłada wysłanie trzech 15-osobowych grup beneficjentów do miasta Rimini we Włoszech. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczniów nowych technologii gastronomicznych i hotelarskich, a w konsekwencji ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Do innych celów projektu należą też doskonalenie umiejętności językowych oraz propagowanie idei współpracy i współodpowiedzialności za podejmowane działania. Nabycie nowych doświadczeń, a przez to wzbogacenie kompetencji odpowiadających standardom Unii Europejskiej, zwiększy konkurencyjność uczniów na regionalnym rynku pracy, będzie też ich motywować do dalszego samokształcenia. Wymiernym efektem podejmowanych działań będzie podniesienie jakości kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Wiedza i umiejętności zdobyte na praktyce zawodowej to mój atut Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Wojska Polskiego 15, Starachowice Małgorzata Małek / (41) / 50 / euro / NP3, NP4 IPF/ Iniciativas de Proyectos de Formación, Hiszpania Cork International Language Academy, Irlandia Uczestnikami projektu są uczniowie klas II, III i IV niepublicznego technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, kształcący się w zawodach technika usług fryzjerskich, technika hotelarstwa oraz technika mechatronika. Odbędą oni staż u zagranicznych partnerów projektu, którymi są: Cork International Language Academy w Irlandii oraz Iniciativas de Proyectos de Formación w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest doskonalenie metod kształcenia zawodowego, ukierunkowane na ustawiczne poznawanie i wdrażanie procedur zawodowych bezpośrednio na stanowiskach pracy. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia zawodowego młodzieży i ma jej pomóc w wejściu na rynek pracy. W trakcie stażu uczniowie poszerzą swą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. Zdobędą praktyczne doświadczenia zawodowe, poznają też procedury obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, co korzystnie wpłynie na ich późniejsze przygotowanie zawodowe. Dzięki odbyciu zagranicznej praktyki zawodowej młodzież ma szansę stać się konkurencyjna na rynku pracy i poszukiwana przez pracodawców. Wyjazd na staż pozwoli na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości jego uczestników, ukaże nowe możliwości oraz umożliwi im przełamanie stereotypów myślenia, dotyczących braku perspektyw zawodowych. Podczas praktyk uczniowie wzbogacą też swoje słownictwo specjalistyczne oraz nawiążą kontakty ze współpracownikami. 24

19 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Nowoczesne technologie uprawy zbóż uwzględniające ochronę środowiska Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Klonowa 4, Ostrów Mazowiecka Tadeusz Budzisz / (29) / 17 / euro / NP3 DEULA Nienburg, Niemcy W projekcie uczestniczy 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Agrobiznesu w Lubiejewie. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim partnerem: zakładem szkoleniowym DEULA w miejscowości Nienburg. Większość z uczniów w czerwcu 2009 r. ukończy naukę i będzie poszukiwać pracy. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych, które mają wpłynąć na wzrost kwalifikacji zawodowych absolwentów szkoły, a tym samym na wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami siewu, pielęgnacji i zbioru zbóż, z uwzględnieniem wymagań z zakresu ochrony środowiska. Zapoznają się też ze sposobami zapewnienia opłacalności produkcji. W czasie zajęć uczniowie zdobędą zarówno nowe umiejętności praktyczne, jak również uzyskają nową wiedzę teoretyczną dotyczącą wielu zagadnień w dziedzinie nowoczesnych technik siewu i zbioru. Poznają takie rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń, które pozwalają na wzrost plonów oraz zmniejszenie wysiłku podczas wykonywanej pracy, a jednocześnie w mniejszym stopniu degradują środowisko naturalne. Realizacja projektu pozwoli także jego uczestnikom na doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz poznanie kultury Niemiec. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie ul. Mińska 1/5, Warszawa Aneta Domańska / (22) / 60 / euro / NP1, NP4 Forßbohm & Söhne, Niemcy Europa Haus Leipzig e.v., Niemcy Projekt przewiduje udział 60 uczniów technikum budowlanego przy Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Warszawie. Odbędą oni praktykę w wybranych zakładach instytucji niemieckiego partnera: firmy Forßbohm & Söhne w Markkleeberg. Zakres praktyki obejmie logistykę pracy firmy budowlanej oraz nowoczesne techniki i technologie prac wykończeniowych w budownictwie i drogownictwie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Uczniowie w trakcie praktyk zapoznają się z niemieckim systemem organizacji pracy, nowościami materiałowymi, a także nowymi technikami budowlanymi (np. zastosowanie technologii klejowej, zamiast cementowej, do prac wykończeniowych). Ponadto w trakcie stażu nabędą umiejętności ocieplania i konserwacji budynków, naprawy starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu nowej. Zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia prac rozbiórkowych, sortowania, składowania i odzysku wielkogabarytowych odpadów budowlanych. Podczas odbywanych praktyk uczniowie poznają też organizację placu budowy i zaplecza technicznego zespołów i brygad oraz wyposażenie stanowisk roboczych związanych z pracami wykończeniowymi. Prześledzą także prace przygotowawcze do realizacji planowanej inwestycji oraz system utrzymania ciągłości prac na poszczególnych etapach i odcinkach robót. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka technicznego języka niemieckiego, związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu zostanie wykorzystane w realizowanym przez CKP programie praktyk w kraju. 25

20 Typ projektu: Praktyki zawodowe i staże dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego PL/08/LLP-LdV/IVT/ Projekt kształcenia w zakresie funkcjonowania hoteli i kompleksowej obsługi ich gości Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19, Poznań Ewa Nowicka / (61) / 45 / ,08 euro / - Internationaler Bund e.v., Niemcy Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, w partnerstwie z Internationaler Bund, we Frankfurcie nad Odrą w Brandenburgii (Niemcy). W projekcie uczestniczy 45 uczniów w wieku od 17 do 20 lat, kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa. Uczniowie podzieleni zostaną na trzy 15-osobowe grupy, w których odbędą 3-tygodniowe praktyki na terenie Niemiec. Program praktyk obejmuje poznanie przez ich uczestników zasad funkcjonowania różnych hoteli na terenie Brandenburgii, w tym ich części recepcyjnej, gastronomicznej oraz mieszkalnej, a także obsługę gości hotelowych. Ponadto projekt uwzględnia elementy kształcenia językowego i kulturowego. Udział w projekcie pomoże uczniom w kształtowaniu ich świadomości europejskiej oraz postaw akceptacji i tolerancji wobec osób innych narodowości. Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymają dokument Europass Mobliność. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie ich mobilności zawodowej oraz szans na europejskim rynku pracy. Treści projektu są integralną częścią programu nauczania przedmiotów zawodowych, do których należą m.in.: organizacja i technika pracy, marketing w hotelarstwie, obsługa konsumenta, zarządzanie firmą, usługi turystyczne, języki obce, ścieżka Edukacja europejska oraz technologia informacyjna. Realizacja projektu umożliwi także zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz wymianę doświadczeń zawodowych. PL/08/LLP-LdV/IVT/ Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Kępno Ewa Jobczyk / (62) / 10 / ,52 euro / NP3 Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie, Polska Dellack Kfz-Reparaturen und Lackierungen, Niemcy Tell Bau GmbH, Niemcy Hotel Deutsches Haus, Niemcy Hotel Reichshof, Niemcy Tischlerei Bruns/Luppen, Niemcy W projekcie bierze udział 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, kształcących się w zawodach technika mechanika, technika hotelarstwa, technika technologii drewna i technika budownictwa. Odbędą oni 3-tygodniowy staż w niemieckich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerską szkołą BBS Norden w Dolnej Saksonii (Niemcy). Wieloletnia współpraca władz regionu Norden oraz Kępna powinna się przyczynić do skuteczniejszej realizacji celów projektu. Nowocześnie wyposażone zakłady niemieckiego partnera pozwolą uczniom poznać najnowsze technologie oraz zapoznać się ze standardami jakości wymaganymi w krajach Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez nich kultury i obyczajów niemieckiego regionu, w którym odbywać się będą praktyki, a także możliwość doskonalenia ich umiejętności językowych. Projekt ma również na celu umożliwienie beneficjentom porównania warunków pracy w Niemczech i w Polsce. Udział w stażu będzie również okazją do nauki przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. Wykształci też w uczniach zdolność do współdziałania w grupie osób innej narodowości. Doświadczenia nabyte w Niemczech powinny wpłynąć na zwiększenie mobilności zawodowej uczniów na rynku pracy w Polsce i za granicą, a także rozbudzić w nich motywację do nabywania nowych doświadczeń i doskonalenia własnych umiejętności. W wyniku realizacji projektu uczniowie staną się bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców, ale także zwiększy się ich motywacja do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność. 26

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Warszawa, 10 listopada 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego Warszawa, 27 28 września 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA jest fundacją Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, wspiera działania

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r.

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r. Celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształcenie z widokiem na przyszłość poprzez realizację projektów unijnych. Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus +

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekty zrealizowane w latach 2007-2012 Leonardo da Vinci Śląscy technicy na zagranicznych praktykach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

projektów Programu Leonardo da Vinci

projektów Programu Leonardo da Vinci projektów Programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Projekt Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową 2016-1-PL01-KA102-023673 realizowany w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

15.09.2016 14.10.2016 Zawartość Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach zagranicznych. Uczestnicy Projekt Uczniowie Niepublicznego Technikum w Opatowie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Rodzaje projektów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego.

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego. Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU Realizacja projektu Leonardo da Vinci Hiszpańskie smaki polska gościnność

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2006-2007 Realizator:

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok. Europejskie praktyki zawodowe

Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok. Europejskie praktyki zawodowe Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok Europejskie praktyki zawodowe Trwa realizacja projektu pn. Europejskie praktyki zawodowe Projekt z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie z działania

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach. w ramach Programu Leonardo da Vinci

Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach. w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach w ramach Programu Leonardo da Vinci Okres realizacji: 1 sierpnia 2008r. do 31 sierpnia 2009r. Twórca i realizator projektu Europejski start

Bardziej szczegółowo

ECVET w ZSP w Chojnie

ECVET w ZSP w Chojnie ECVET w ZSP w Chojnie Rok Tytuł projektu Nr umowy Nr projektu Kwota dofinansowania w EURO Liczba stażystów w krajach Łączna liczba stażystów i opiekunów 2006 2007,,Hotel Europa M06/011/k/A/485 PL/06/A/Pla/1744

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Projekt pt. Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie hotelarza poprzez poznanie standardów usług hotelarskich w UE Projekt został

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2010/2011. w ramach programu. Leonardo da Vinci. Wrocław, 3 marca 2010

Rekrutacja 2010/2011. w ramach programu. Leonardo da Vinci. Wrocław, 3 marca 2010 Rekrutacja 2010/2011 wyjazdy na zagraniczne staŝe zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Wrocław, 3 marca 2010 O programie Program Leonardo da Vinci wspiera mobilność młodych absolwentów w zdobywaniu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe staże w Firmach

Międzynarodowe staże w Firmach Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Międzynarodowe staże w Firmach www.q-placements.eu

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim REGULAMIN rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Tytuł projektu: Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów

Bardziej szczegółowo

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska to fundacja działająca od roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży Gabriela

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci WSPÓLNIE BUDUJEMY EUROPEJSKI DOM PRAKTYKA ZAGRANICZNA KROKIEM DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY WSPÓLNIE BUDUJEMY EUROPEJSKI DOM PRAKTYKA ZAGRANICZNA KROKIEM DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna 2 - letnia

Szkoła Policealna 2 - letnia Szkoła Policealna 2 - letnia - technik administracji Zakres kompetencji absolwenta: - wykonywanie prac biurowych; - sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; - prowadzenie postępowania

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Język Biznesu Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo