Przewodnik dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych form zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy dla absolwentów szkoły rolniczej. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Sokołów Podlaski, dnia 26 listopada 2010 roku.

2 I. Czym jest program Leonardo da Vinci? Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych, których podstawowym założeniem jest budowanie Europy bez granic w celu m.in. poprawy jakości kształcenia, nadania edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich szczeblach nauczania, rozpowszechniania języków państw członkowskich, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, promowania edukacji ustawicznej, wykorzystania do kształcenia najnowszych technologii. Program Leonardo da Vinci jest kontynuacją wcześniej realizowanych działań Wspólnoty w ramach programu Comett, który został powołany w 1985 roku w celu umacniania współpracy między przemysłem i uczelniami w zakresie edukacji w technologiach wysoko zaawansowanych oraz programu Petra zainicjowanego w 1989 roku i dotyczącego kształcenia i przygotowania młodzieży do dorosłego życia zawodowego, którego celem było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży na potrzeby wspólnego rynku. Program o nazwie Leonardo da Vinci został zatwierdzony w 1994 roku decyzją Rady Unii Europejskiej do realizacji w latach i miał na celu m.in. wspomaganie rozwoju międzynarodowej sieci współpracy europejskiej w zakresie doskonalenia systemów, metod oraz jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, promowania równości szans w dostępie do kształcenia zawodowego kobiet i mężczyzn, emigrantów, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych., promowanie umiejętności językowych, wspieranie rozwoju metod samokształcenia w miejscu pracy, kształcenia otwartego i na odległość. W 1999 roku rada UE po konsultacjach zatwierdziła program Leonardo da Vinci II na lata , który skoncentrowany był na doskonaleniu systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiającego dostosowanie się i przekwalifikowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy, poprawie jakości i dostępności do kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego, promowania i poszerzania zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego przez m.in. opracowanie nowatorskich programów nauczania, materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w kształceniu zawodowym. Program przeznaczony był dla instytucji i organizacji mających osobowość prawną np. szkół zawodowych, uczelni, przedsiębiorstw, instytutów badawczych zaangażowanych w rozwój kształcenia zawodowego. Polskie instytucje mogły korzystać z programu Leonardo da Vinci już od 1998 roku. Obecnie Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Lifelong Learning Programme. Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność

3 kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program LdV wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. Nowością w programie będą tzw. Projekty Partnerskie Leonardo (od 2008 roku). Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom. II. Projekt Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych form zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy dla absolwentów szkoły rolniczej realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - informacje o projekcie. Projekt jest kierowany do 18 uczniów klas pierwszych i drugich (plus 3 osoby rezerwowe) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim. W momencie realizacji projektu będą to uczniowie klas drugich i trzecich kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik agrobiznesu. Uczestnik projektu musi w stopniu podstawowym znać język niemiecki, być w wieku lat oraz mieć wysoką średnią ocen. Tematyka stażu obejmuje zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w chowie bydła mlecznego, a w szczególności: oceny warunków bytowania zwierząt, wykonywania zabiegów higienicznych, zadawania pasz, usuwania odchodów i pozyskiwania produktów zwierzęcych. Szkolenie kreuje również postawy przedsiębiorcze przygotowując stażystów do tworzenia nowych miejsc pracy. Będzie prowadzone jako doskonalący staż wyjazdowy. Grupa obejmuje dziewczęta i chłopców. Większość z nich planuje w przyszłości prowadzić własne gospodarstwa z produkcją zwierzęcą. Projekt ma duże znaczenie dla szkolenia i pogłębiania wiedzy uczestników stażu, ponieważ zakres tematyczny w znacznym stopniu poszerza wiedzę programową, przekazywaną na lekcjach w szkole. Projekt umożliwi realizację wielu ważnych celów społecznych i edukacyjnych. Przyczyni się

4 również do rozwoju zawodowego oraz osobistego uczestników, którzy będą bardziej zmotywowani do dalszej nauki oraz będą rozwijać postawy przedsiębiorczości zwiększające ich aktywność na rynku pracy. Umiejętności nabyte podczas stażu pozwolą na promowanie elastycznych form zatrudnienia w rolnictwie. Stażyści zostaną zapoznani także z procedurami unijnego prawa pracy oraz przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt i ochrony środowiska związanymi z produkcją zwierzęcą. Projekt zawiera treści typowo praktyczne, które mogą być nauczane w bardzo specjalistycznych ośrodkach takich jak ośrodek szkolenia DEULA w Nienburgu, dzięki czemu uczestnicy zostaną wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności. Udział w projekcie wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych dla zawodu i podniesie efektywność kształcenia zawodowego. W efekcie uczniowie będą lepiej przygotowani do z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w przyszłości do prowadzenia gospodarstwa lub utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt ma charakter stażowo-dydaktyczny. Głównym założeniem projektu jest połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, czyli wzmocnienie korelacji teorii z praktyką. Cel główny projektu to nabycie umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych form zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów szkół rolniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych takich jak: zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności zawodowej poprzez wzrost umiejętności językowych, kulturowych i pedagogicznych. Uczniowie będą mieli szanse rozwijać kompetencje kluczowe dla zawodu w sposób nowoczesny i zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. Dzięki temu będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną nabytą w Polsce z rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi w produkcji rolniczej w Niemczech. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poprawią swoją znajomość języka niemieckiego, poznają kulturę i zwyczaje mieszkańców Niemiec oraz swoich rówieśników kształcących się w szkołach rolniczych, nawiążą nowe kontakty i nabiorą nowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania innego państwa. III. Partnerzy projektu. Instytucja wysyłająca: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim Instytucja przyjmująca: DEULA Nienburg - instytucja prowadząca kształcenie i doskonalenie zawodowe związane z rolnictwem i techniką rolniczą położona w Dolnej Saksonii.

5 IV. Kryteria uczestnictwa w projekcie: 1. Wypełnienie przez ucznia formularza aplikacyjnego (załącznik nr 1) i złożenie do koordynatora projektu panijoanny Kur. 2. Rozwiązanie testu kompetencji badającego dotychczasowe postępy w zakresie przedmiotów zawodowych. 3. Udział w kwalifikacyjnej rozmowie językowej 4. Weryfikacja i ocena informacji o kandydacie wynikająca z formularza aplikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, wybór uczestników i sporządzenie listy. V. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: - Dyrektor ZSCKR im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim pani Wiesława Kapusta - Koordynator projektu - pani Joanna Kur VI. Zasady rekrutacji i kryteria naboru 1. Rekrutacja na staż w ramach Programu Leonardo da Vinci przeprowadzana jest w formie konkursu. 2. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie: a) Dyrektor szkoły, b) Nauczyciel języka niemieckiego pani Anna Rudaś, c) Nauczyciele przedmiotów zawodowych- pani Katarzyna Rytel i pani Wanda Rytel. 3. Do uczestnictwa w programie są uprawnione osoby, które: - są uczniami ZSCKR w Sokołowie Podlaskim, - uczą się w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu, - uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2009/2010, - otrzymały najlepszy wynik z testu sprawdzającego kompetencje zawodowe, - znają język niemiecki, - będą brać udział w zajęciach pedagogiczno kulturowo - językowych mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu. 4. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien: - złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy do 10 grudnia 2010 r., - zaliczyć pozytywnie test sprawdzający kompetencje zawodowe, - odbyć rozmowę kwalifikacyjną. 5. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: - test sprawdzający kompetencje zawodowe, - rozmowa sprawdzająca umiejętności językowe, - ocena z zachowania,

6 - średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2009/2010. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ( nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych. 6. Do obliczenia sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacji stosuje się następujące zasady: - test sprawdzający kompetencje zawodowe 0-20 pkt, - rozmowa sprawdzająca umiejętności językowe 0-10 pkt, - ocena z zachowania w roku szkolnym 2009/ pkt, - średnia ocen w roku szkolnym 2009/ pkt. Łącznie do zdobycia jest 41 punktów. 7. Komisja rekrutacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom. 8. Rekrutacja uczniów odbędzie się w grudniu 2010 roku. VII. Przygotowanie do stażu 1. Uczestnictwo w programie przygotowania pedagogiczno - kulturowo - językowego zapewni uczniom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie i obcym kraju oraz wzbogaci słownictwo z zakresu języka zawodowego 2. Podpisanie przed wyjazdem umowy stażu i innych niezbędnych dokumentów 3. Nieobecność na spotkaniach oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów skutkować będzie skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny. VIII. W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się: 1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu. 2. Ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie. 3. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu. 4. Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu. 5. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu. 6. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika.

7 7. W trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej staż. 8. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu przedstawienia jej w szkole po powrocie. 9. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie. 10. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu. 11. Wypełnić raport Rap4Leo. Każdy uczestnik stażu otrzyma login i hasło do programu Rap4Leo (http://pl.rap4leo.org/), po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora projektu. 12. Po powrocie ze stażu uczestniczyć w działaniach promujących program Leonardo da Vinci. IX. Przydatne strony internetowe:

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO Projekt Przedsiębiorczy uczeo program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo