PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom średni... 6 Poziom zaawansowany... 9 WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA MODELE PRACY Z OPROGRAMOWANIEM Kurs z programem SuperMemo UX Pierwsze kroki z programem Charakterystyka ćwiczeń Podstawowe typy ćwiczeń System zapamiętywania Panel nauczyciela Zasada działania zarządzanie grupą uczniów Rozpoczęcie pracy z grupą uczniów Przeglądanie postępów w nauce Zlecanie zadań Pozostałe opcje programu Zadania - widok ucznia Podsumowanie metodyczne...33 PRZYKŁADY SCENARIUSZY LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 1

2 OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU Lekcja 1 Poziom podstawowy Zagadnienia gramatyczne Liczebniki główne Czasownik to be (być) Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Liczba mnoga rzeczowników Dopełniacz saksoński Zagadnienia leksykalne Opisywanie rodziny Podawanie wieku Podawanie numerów telefonu Opisywanie swojego pochodzenia Opisywanie swojego zawodu Geografia Wysp Brytyjskich Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Liczebniki porządkowe Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Czasownik to have (mieć) Określniki some i any Zagadnienia leksykalne Jedzenie Nazwy miesięcy Opisywanie swojego stanu posiadania Opisywanie swoich hobby Przemysł Wielkiej Brytanii Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Czasownik can (móc) Konstrukcja gramatyczna there is/ there are Rodzajniki a/an/the Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojego stanu posiadania Opisywanie miasta i miejsc w mieście Opisywanie znajomości języków obcych Opis lotniska Heathrow Atrakcje turystyczne w Londynie Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 2

3 Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Present Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Przysłówki częstotliwości Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojej pracy Opisywanie typowego przebiegu dnia Opisywanie ulubionych rzeczy/zajęć Podawanie godziny Typowy przebieg dnia Brytyjczyków Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Stopniowanie przymiotników: stopień równy i wyŝszy Czasownik to have to (musieć) Zagadnienia leksykalne Opisywanie typowego przebiegu tygodnia i codziennych obowiązków Dni tygodnia Porównania Sposoby spędzania wolnego czasu przez Brytyjczyków Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Czasownik would like (chcieć) Present Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zaimki osobowe w podmiocie i dopełnieniu Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów, aspiracji i marzeń prywatnych i zawodowych Opisywanie sytuacji/wydarzeń w danym miejscu Brytyjska słuŝba zdrowia Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Present Simple a Present Continuous porównanie Pytania z przyimkiem na końcu Czasownik modalny should Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich przyzwyczajeń i cech Podawanie sugestii, zaleceń Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 3

4 Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czasownik to be going to (zamierzać) Czas przeszły czasownika to be Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich regularnych i aktualnie wykonywanych zajęć Opisywanie planów na przyszłość Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Czas Past Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Czas Past Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojego mieszkania i pracy Biografia Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości Uniwersytety w Wielkiej Brytanii Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be to UŜycie przyimków w zdaniach (np. I am listening to the radio.) Zagadnienia leksykalne Biografia Podawanie wytłumaczenia jakiejś sytuacji, przeprosiny Rolnictwo brytyjskie Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Zaimek it w konstrukcjach bezosobowych Stopniowanie przymiotników stopień najwyŝszy Czasownik modalny will Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich dzieci i ich postępów w nauce Opisywanie pogody, prognoza pogody Królowa Wiktoria Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 4

5 Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Czasownik modalny must Czas Past Simple powtórzenie Pisownia liczb dziesiętnych Zagadnienia leksykalne Opisywanie wraŝeń z podróŝy Prognozowanie wydarzeń w przyszłości Opowiadanie o zaletach i wadach swojej pracy Etapy poszukiwania nowej pracy Sylwetka i biografia Florence Nightingale Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 5

6 Poziom średni Lekcja 1 Zagadnienia gramatyczne Czas Future Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Czas Present Perfect Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Imiesłów bierny (3. Forma czasownika) Zagadnienia leksykalne Planowanie zajęć w ciągu dnia i tygodnia Opisywanie doświadczeń Ŝyciowych Opisywanie doświadczenia zawodowego (fotografia) Panowanie królowej ElŜbiety I w Anglii Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be able to (być w stanie) Spójniki if (jeśli), when (kiedy), after (po) Czas Future Continuous do wyraŝania planów na przyszłość Zagadnienia leksykalne Planowanie bliŝszej i dalszej przyszłości Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych (stan cywilny) Opisywanie swojego mieszkania/domu SufraŜystki w Wielkiej Brytanii Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Zaimki z cząstką self i selves Zdania warunkowe realne i zdania czasowe Present Perfect Simple i Past Simple porównanie Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów i obowiązków oraz ich wykonania Wysuwanie hipotez na temat przyszłych zdarzeń Sylwetka i biografia George a Gordona Browna Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Tworzenie przysłówków za pomocą przyrostka ly Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów (zawodowych, wakacyjnych, weekendowych) Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych Debata na temat programów TV Debata na temat targów kwiatów Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 6

7 Debata o tematyce artykułów w czasopiśmie WyraŜanie osobistych opinii Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Passive voice strona bierna Zagadnienia leksykalne Wysuwanie hipotez na temat przyszłych zdarzeń Planowanie wyjazdu/wycieczki WaŜne wydarzenia w historii Wielkiej Brytanii i świata Formułowanie próśb i sugestii Otwarty Uniwersytet Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Czasowniki modalne: can, cannot, should, shouldn t, must, mustn t, don t have to, could, shall, will znaczenie Zagadnienia leksykalne Ruch uliczny w Wielkiej Brytanii Gospodarka Wielkiej Brytanii Przemysł filmowy w Wielkiej Brytanii Udzielanie porad WyraŜanie osobistych opinii Rewolucja Przemysłowa w Anglii Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Dopełnienie złoŝone po niektórych czasownikach Czasownik modalny would znaczenie warunkowe Zagadnienia leksykalne Planowanie i spędzanie czasu poza domem Przewidywanie reakcji innych osób, wysuwanie hipotez Podawanie uzasadnienia/wyjaśnienia Ryszard III Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czas Past Perfect Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Czasownik to mind w formułach grzecznościowych Zdania warunkowe nierealne Zagadnienia leksykalne WyraŜanie próśb wobec innych osób Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 7

8 Stawianie wymagań i opisywanie swoich oczekiwań Odradzanie innym osobom jakiejś decyzji Udzielanie porad dotyczących teraźniejszości i przeszłości Historia odkrycia Ameryki Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Czas Present Perfect Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zdania warunkowe nierealne ciąg dalszy Zdania względne Zagadnienia leksykalne WyraŜanie osobistych opinii na podstawie róŝnych przesłanek Dialogi w sklepie (centrum handlowe, sklep obuwniczy, sklep papierniczy) Jezioro Loch Ness Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Działania matematyczne Zagadnienia leksykalne Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych WyraŜanie Ŝalu Formułowanie hipotez na temat teraźniejszości i przeszłości Działalność związków zawodowych w XIX wieku Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Czasownik modalny must do wyraŝania przypuszczeń Zagadnienia leksykalne Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości i niespodziewanych zwrotach wydarzeń Formułowanie hipotez na temat teraźniejszości i przeszłości Sir Isaac Newton Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Powtórzenie konstrukcji gramatycznych Zagadnienia leksykalne Powtórzenie sposobów powitania, przedstawiania siebie i innych, pozdrawiania Formułowanie sugestii, prośby o zrobienie czegoś przez kogoś innego WyraŜanie zgody Zawody i ich atrybuty Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 8

9 Poziom zaawansowany Lekcja 1 Zagadnienia gramatyczne Zdania dopełnieniowe (mowa zaleŝna) Zaimki względne funkcje Zagadnienia leksykalne Wykorzystanie komputera w pracy, problemy z komputerem Pomaganie chorej osobie w codziennych sprawunkach (np. lista zakupów) WyraŜanie przypuszczeń, hipotez Sir Lawrence Olivier Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Present Perfect Simple i Past Perfect Simple porównanie Czasownik modalny cannot / can t do wyraŝania przypuszczeń Zagadnienia leksykalne WyraŜanie przypuszczeń Praca za granicą Rozwijanie własnej firmy, szukanie unikalnych rozwiązań WyraŜanie niedowierzania lub zwątpienia Wallis Simpson Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Zdania dopełnieniowe następstwo czasów Czasowniki modalne needn t, ought to, mustn t, may not Strona bierna w czasie Present Continuous Zagadnienia leksykalne Rozwiązywanie problemów, układanie planów Regulaminy Opowiadanie o randce Opowiadanie o rozmowie kwalifikacyjnej Opowiadanie o meczu piłki noŝnej Lawrence of Arabia Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Czasowniki nieregularne Zagadnienia leksykalne Sylwetka i Ŝycie sławnego sportowca Opowiadanie o nietypowych zdarzeniach, nagłych wypadkach Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 9

10 Rozmowy telefoniczne ze słuchaczami radiowymi Celtowie, legendy o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna would rather Zdania czasowe dotyczące przyszłości Zaimki dzierŝawcze Dopełniacz saksoński Spójniki w zdaniach złoŝonych Zagadnienia leksykalne Wspieranie organizacji i akcji charytatywnych WyraŜanie opinii i sugestii Chuligaństwo stadionowe Kampania ekologów przeciwko zakładom chemicznym Przeziębienie i sposoby zapobiegania Bunt na statku Bounty Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be to Konstrukcja gramatyczna had better Zagadnienia leksykalne Interwencje policji Planowanie spotkania przy ognisku Planowanie pokojowych protestów Udzielanie rad i sugestii Odkrycie grobowca Tutanchamona Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna I wish do wyraŝania Ŝyczeń Sposoby mówienia o przyszłości podsumowanie Zagadnienia leksykalne Historie sensacyjne (ucieczka więźniów) WyraŜanie Ŝalu i nadziei ( wish ) Opowiadanie o przedsięwzięciu i jego przebiegu Debaty parlamentarne Wyspy Normandzkie Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 10

11 Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czasownik used to Przysłówek hardly Zdania warunkowe podsumowanie Zagadnienia leksykalne Wypadek na statku dalekomorskim akcja ratunkowa WyraŜanie Ŝalu i nadziei ( wish ) Planowanie przyszłości, przewidywanie róŝnych opcji rozwoju wydarzeń Thomas Cook i jego biuro podróŝy Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna make+infinitive Gerund jako bezosobowa forma czasownika Zagadnienia leksykalne Strajki w kopalniach Rozwiązywanie konfliktów WyraŜanie opinii, przekonań Agatha Christie Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Formy infinitive i gerund zastosowanie Zagadnienia leksykalne Prowadzenie interesów (równieŝ nieuczciwych) Reklamy radiowe David Livingstone Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Przysłówki very i ever Konstrukcja gramatyczna have something done Zaimek względny whose Zagadnienia leksykalne Wycieczka zagraniczna i przygody podczas wyjazdu Zagraniczne wyjazdy (emigracja zarbkowa, wyjazdy na stypendia naukowe) Debata na temat egzaminów wstępnych Ruch skautów chłopięcych Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 11

12 Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna see someone do something Zagadnienia leksykalne RSPCA Opisywanie bogatego doświadczenia zawodowego Edukacja i komunikacja z osobami niedosłyszącymi Utrzymywanie równowagi ekologicznej Debata na temat dostępności alkoholu w pubach Prawo prof. Parkinsona Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 12

13 WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA Metoda pierwsza wykładowa; dostarczanie gotowej informacji Nauczyciel podczas przygotowywania lekcji wyszukuje w kursie potrzebne informacje, do których będzie się odwoływał w czasie prowadzenia zajęć. Posługując się odnośnikami wewnątrz danej lekcji kompletuje dostępną na kursie wiedzę dotyczącą wybranego tematu czy zagadnienia, będącego przedmiotem tej lekcji. Następnie nauczyciel drukuje wszystkie potrzebne materiały i przygotowuje odpowiednią ilość kopii. Na początku lekcji rozdaje materiały uczniom wyjaśniając, skąd pochodzą i jak będą wykorzystywane podczas zajęć. Podczas prowadzonych zajęć nauczyciel odwołuje się do materiałów albo wydaje polecenie odczytania wskazanej informacji, prosząc o to wybranego ucznia. Na zakończenie prezentacji nowego materiału nauczyciel zadaje pracę, polegającą na wykonaniu zadania w oparciu o materiał poznany na zajęciach. Przykład Lekcja dotyczy budowy nowego czasu teraźniejszego Present Continuous. Nauczyciel na przykładach prezentacji tekstu lekcji nr 8 poziomu podstawowego What is happening now? omawia budowę czasu Present Continuous zdań twierdzących, przeczących i pytających wykorzystując slajd Grammar z opisem tego czasu. W czasie omawiania czasu nauczyciel wyświetla omawiany slajd na tablicy przy pomocy rzutnika multimedialnego. Metoda druga interakcyjna; praca własna uczniów z programem (lekcja prowadzona w pracowni komputerowej). Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, przydzielając na kaŝdy z zespołów jeden komputer z zainstalowanym kursem. Potem przeprowadza krótką prezentację sposobów wyszukiwania informacji przy uŝyciu kursu. Nauczyciel określa zadanie, polegające na wyszukiwaniu wszystkich potrzebnych materiałów do przygotowania samodzielnego lub pod okiem nauczyciela na określony temat i wyznacza przedział czasowy, w jakim zadanie naleŝy wykonać. Po upływie wyznaczonego terminu uczniowie prezentują zadanie. Przykład Lekcja dotyczy utrwalania słownictwa poznanego na lekcji poziom podstawowy, lekcja nr 8 What is happening now? Uczniowie zapoznali się ze słownictwem do lekcji i przechodzą do ćwiczeń sprawdzających zapamiętane słowa i wyraŝeń. Nauczyciel dzieli uczniów na dwuosobowe zespoły, przydzielając na kaŝdy z zespołów jeden komputer z zainstalowanym kursem. Następnie przeprowadza krótką prezentację sposobów wyszukiwania informacji przy uŝyciu programu. Kurs naleŝy otworzyć na stronie z serią ćwiczeń Fill in the gaps, która znajduje się pod rozdziałem New words and expressions. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 13

14 Nauczyciel określa zadanie, polegające wysłuchaniu nagrań i uzupełnieniu 14 brakujących fragmentów 14 zdań. JeŜeli uczeń dokończy zdanie poprawnie to otrzymuje 1 punkt, częściowo 0,5 punktu, nie wie 0 punktów. Nauczyciel wyznacza czas na wykonanie zadania. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie podają nauczycielowi ilość zdobytych punktów. Metoda trzecia metoda inscenizacji Polega na zainscenizowaniu pewnego zdarzenia, w trakcie którego uczniowie wcielają się w role osób występujących w tym zdarzeniu, a pozostali pełnią rolę obserwatorów. Po inscenizacji następuje ocena prezentacji. Przykład Lekcja koncentruje się wokół rozmowy o planach na przyszłość i jest realizowana w oparciu o trzeci tekst lekcji 2 z poziomu średniego Talking about future plans. Uczniowie podzieleni są na czteroosobowe grupy. KaŜda grupa otrzymuje od nauczyciela kopertę z pewnymi informacjami dotyczącymi planów pewnych osób. Zadaniem grup jest napisanie dialogu przedstawiający przyszłe plany tych osób w jak najkrótszym czasie. Następnie uczniowie prezentują inscenizację dialogu. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów i koordynuje zadanie. Uczniowie mają do dyspozycji flamastry i Arkusze papieru. Metoda czwarta burza mózgów Polega na zgromadzeniu w krótkim czasie duŝej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Nauczyciel prezentuje zagadnienie lub problem, udziela głosu zgłaszającym propozycje rozwiązań i zapisuje je na tablicy. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania. Plusem jest modyfikowanie cudzych pomysłów na rzecz działania wewnętrznego osądu czy pomysł jest na tyle dobry, Ŝe warto go poddać rozwaŝeniu. Uczniowie pracują w 4-5-osobowych zespołach. W czasie burzy mózgów zadaniem zespołu jest zgromadzenie jak największej ilości faktów na temat danego problemu czy zagadnienia. Burzę mózgów stosujemy jako rozgrzewkę i wprowadzenie w temat lekcji. Stosuje się ją na początku zajęć jako rodzaj aktywności umysłowej. Zastosowanie na lekcjach burzy mózgów pozwala na: włączenie wszystkich uczniów do pracy; szybkie zgromadzenie duŝej ilości pomysłów lub faktów; przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej; naukę zwięzłego, precyzyjnego wyraŝania myśli; sprawdzenia posiadanej wiedzy. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 14

15 Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie trzeciego tekstu lekcji 1 poziomu średniego The Elizabethan Age. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji The Elizabethan Age jest to trzeci tekst w spisie treści lekcji 1 pod nazwą Listen and read. Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie tzw. burzy mózgów. Podczas tego zadania uczniowie pracując w grupach, na dostarczonych przez nauczyciela kartach papieru wypisują swoje wszystkie skojarzenia związane z tematem lekcji. Mają na to 3 min. Po zakończeniu wyznaczonego czasu następuje wspólne sprawdzenie notatek. Liderzy zespołów czytają słowa i z pomocą nauczyciela dokonują wyboru tych właściwych. Słowa zostają zapisane na tablicy. Metoda piąta mapa pojęciowa To metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł itp. Celem stosowania tej metody jest usystematyzowanie świeŝo zdobytej wiedzy lub wizualizacja wiadomości. Ponadto w trakcie pracy tą metodą uczniowie doskonalą zarówno umiejętności techniczne (rysowanie, pisanie, wykorzystanie komputera), jak i umysłowe (planowanie, klasyfikowanie). Praca z mapą pojęciową jest atrakcyjna i przynosi korzyści, poniewaŝ: uczy samodzielnego zdobywania wiedzy, uczy posługiwania się poznanymi pojęciami, ułatwia zapamiętywanie poznanych faktów, daje szansę wykazania się uczniom o róŝnych zdolnościach, angaŝuje ucznia w róŝne dziedziny aktywności itd. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie pierwszego tekstu lekcji 1 poziomu średniego A busy day. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym czasem, który pojawił się w tekście. Uczniowie zapoznają się z wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowania czasu Future Continuous, które znajdują się w programie w spisie treści pod hasłem Grammar 4. Następnie wspólnie z nauczycielem uczniowie analizują przykłady zastosowania form twierdzących, pytających i przeczących czasu Future Continuous przeglądając kolejne slajdy Grammar 1, 2 i 3. Na potwierdzenie zrozumienia wykonują odpowiednie ćwiczenia, które odnajdują kolejno wybierając myszką Grammar 1 i komendę Dalej. Ćwiczenie polega na utworzeniu zdania oznajmującego z rozsypanki wyrazowej. Kolejno wykonują ćwiczenia sprawdzające do Grammar 2, gdzie ćwiczą dobieranie pytań do zdań oznajmujących i Grammar 3 tym razem testowane jest układanie przeczeń. Uczniowie wykonują to zadanie w parach, a nauczyciel koordynuje przebieg ćwiczenia. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 15

16 Metoda szósta technika audiowizualna Polega na prezentacji nowego materiału językowego w kontekście audiowizualnym w celu uczenia się poszczególnych umiejętności: słuchania, czytania, mówienia. Uczniowie, pod kontrolą nauczyciela, poznają i ćwiczą struktury, które później będą mogli zastosować w ćwiczeniach komunikacyjnych. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie siódmego tekstu lekcji 2 poziomu średniego My home. Uczniowie słuchają pierwszego dialogu My home. Ma tutaj zastosowanie metoda audiowizualna, w której uczniowie widzą tekst na projektorze multimedialnym i słyszą go. Następnie uczniowie ćwiczą czytanie. Metoda siódma nauka przez zabawę: gry i zabawy językowe Memory game dopasowywanie par kartoników obrazkowych leŝących ilustracją do dołu. Uczniowie po kolei podnoszą po dwa kartoniki i dobierają pary. Jeśli odkryją dwa róŝne obrazki, odkładają z powrotem je rysunkami do dołu, zapamiętując ich połoŝenie. Przez cały czas trwania zabawy uczniowie nazywają odsłaniane ilustracje. Wygrywa ten, kto odkryje i nazwie najwięcej par rysunków. Zapamiętywanie słów zapisanych na tablicy lub pokazanych na ekranie projektora nauczyciel wypisuje na tablicy słowa lub pokazuje na projektorze multimedialnym. Uczniowie próbują je zapamiętać. Uczniowie podzieleni na dwa zespoły odtwarzają zapamiętane słowa. Inne zabawy: Zabawy z wykorzystaniem kart pracy Yes / No lub kart + / - Zabawa True / False Zabawa The same / different Odd man out What is it? Is it a...? Kategorie Głuchy telefon (grapevine telegraph) Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie drugiego tekstu lekcji 1 poziomu podstawowego Where are you from? Gra sprawdzająca zapamiętane słownictwo. KaŜda grupa dostaje: pudełko, flamaster i puste karteczki. Członkowie grup wypisują z pamięci zapamiętane słówka związane z danym tematem: 5 polskich i 5 angielskich (czas: 1 minuta). Wykorzystujemy w tej lekcji grę o nazwie: nauka przez zabawę i jednocześnie metodę o nazwie mapa pojęciowa. Liderzy grup losują numer grupy, z którą będą rywalizować. Uczniowie mają 2 minuty na odgadnięcie i przeczytanie słów. Rywalizacja przebiega pomiędzy dwiema grupami. Za kaŝde Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 16

17 odgadnięte i dobrze przeczytane słowo angielskie i polskie grupy otrzymują po 1 punkcie, za błędnie podane słowo 0 punktów. Nauczyciel sumuje punkty. Metoda ósma nauka przez działanie Nauczanie przez działanie, np.: wycinanie, malowanie, rozwiązywanie zagadek, pisanie tekstu. Mimo, Ŝe nie będzie to dominująca forma pracy, warto pamiętać, iŝ stwarza ona doskonały pretekst do stosowania Classroom i Social language, jak równieŝ do wdraŝania uczniów w zasady współdziałania, pomagania kolegom, wykazywania troski o innych, dzielenia się swoimi przyborami. Bliskie Ŝyciu sytuacje ułatwią wprowadzanie określonego słownictwa i struktur gramatycznych w wyraźnych, czytelnych dla ucznia kontekstach. Praca z tekstem nie zawsze zastąpi rzeczywistą potrzebę zastosowania zwrotu wynikającego z danej sytuacji. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie pierwszego tekstu lekcji 1 poziomu średniego A busy day. Uczniowie podzieleni są na czteroosobowe grupy. KaŜda grupa otrzymuje od nauczyciela kopertę z pewnymi informacjami z Ŝycia sławnych ludzi. Zadaniem grup jest w jak najszybszym czasie sporządzić notatkę przedstawiającą fakty z Ŝycia sławnej osoby (nie podając jej nazwiska) z wykorzystaniem czasu Present Perfect i innych. Zadaniem uczniów jest równieŝ sporządzenie rysunku w jakiś sposób symbolizującego ich postać. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów i koordynuje zadanie. Uczniowie mają do dyspozycji flamastry, kredki i arkusze papieru. Przewidziany czas na przygotowanie tekstu 8 10 minut. Po upływie czasu wybrane osoby w grupie prezentują teksty, a zadaniem pozostałych grup jest odgadniecie nazwiska postaci z opisu. Przewidujemy 10 minut na prezentację wszystkich grup. Metoda dziewiąta projekty Projekty to rodzaj zajęć związany z fazą zastosowania języka (production / application stage). Pozwala uczniom na swobodny wybór zarówno treści, jak i formy nauki (np. jako pracy plastyczno-językowej). Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela rozdzielają między sobą zadania zgodnie z umiejętnościami, tym samym przejmując odpowiedzialność za własne obszary działań. Pewne fazy przygotowania projektu mogą odbywać się poza klasą (zbieranie informacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kolekcjonowanie materiałów w postaci rysunków, fotografii, przygotowanie tabel, wykresów oraz wstępna obróbka tekstów, które będą wykorzystane w pracy). Jedną z form projektu jest wydawanie własnej gazety. Podział zadań moŝe zmieniać się przy kolejnym numerze i uczniowie wykorzystujący uprzednio zdolności artystyczne, tym razem spróbują swoich sił wykorzystując sprawności językowe. W gazetce mogą się znaleźć prace uczniów, ciekawe słówka przynoszone na lekcje angielskiego, listy, krzyŝówki, kserokopie projektów, wydruki z Internetu oraz stałe rubryki, takie jak sport, muzyka, Internet, gry komputerowe, hobby. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 17

18 Projekty stwarzają doskonałą okazję do kształtowania umiejętności współdziałania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywania wiedzy i informacji, rozwijania samodzielności. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie trzeciego tekstu lekcji 1 poziomu średniego The Elizabethan Age. Uczniowie przystępują do zadania, które polega na napisaniu opowiadania Najciekawsza miniona epoka lub Najciekawszy okres w dziejach ludzkości. Uczniowie pracują w grupach na przyniesionych na lekcję polskich materiałach (teksty, zdjęcia), mają do dyspozycji arkusze papieru, kredki, flamastry, słowniki. Przewiduje się na wykonanie zadania min. Metoda dziesiąta aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem Program lekcji realizowany jest na podstawie drugiego, trzeciego i czwartego tekstu lekcji 6 poziomu podstawowego Description of a hospital, Description of a customs control i Description of a nightclub. Uczniowie słuchają tekstu Description of a customs control. Uczniowie wyszukują nowe słowa, zapoznają się z nimi i zapamiętują je wykonując ćwiczenia opatrzone w programie nazwą New words and expressions 5-7, które znajdują się pod tekstem. Uczniowie ćwiczą indywidualnie czytanie słów powtarzając za lektorem w programie i pod okiem nauczyciela. Uczniowie otrzymują wydruki tekstu i ćwiczą indywidualne czytanie tekstu. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 18

19 MODELE PRACY Z OPROGRAMOWANIEM Kurs z programem SuperMemo UX PoniŜszy instruktaŝ moŝna wykorzystać do pracy z kaŝdym multimedialnym kursem językowym SuperMemo. Z tego względu ilustracje zawarte w nim pochodzą z róŝnych kursów Pierwsze kroki z programem Aby uruchomić zainstalowany wcześniej program, wystarczy wskazać ikonę SuperMemo UX w menu Start lub na pulpicie. W pierwszej kolejności pojawi się okno uŝytkownika. Funkcja ta umoŝliwia korzystanie z programu przez kilka osób. Aby utworzyć konto uŝytkownika naleŝy kliknąć Nowy oraz wypełnić poniŝszy formularz, w którym naleŝy podać dowolnie wybrany przez siebie identyfikator. Następnym krokiem jest wybranie kursu, którego uŝytkownik zamierza się uczyć. JeŜeli jest to kolejny kurs oparty na SuperMemo UX, który został zainstalowany na danym komputerze, to zostanie pokazana lista kursów, które mogą zostać wybrane do nauki. Istnieje takŝe moŝliwość ręcznego wskazania kursu, który ma być wybrany do nauki. Wystarczy wybrać opcję dodaj na głównej stronie programu. Naukę moŝna rozpocząć na 2 sposoby: klikając nazwę wybranego do nauki kursu, klikając okrągły przycisk Rozpocznij na panelu nawigacyjnym. Jako pierwsza wyświetli się strona tytułowa kursu. NaleŜy kliknąć Dalej, aby przejść do pierwszych stron ćwiczeniowych. Na wstępie naleŝy zapoznać się z przyciskami nawigacyjnymi umieszczonymi w górnej części okna: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 19

20 Są nimi kolejno: - PokaŜ plan sesji, - PokaŜ terminarz, - PokaŜ słowniczek, - Wyloguj lub przełącz uŝytkownika, - Ustawienia programu, - PokaŜ plik pomocy, - Zakończ pracę z programem. Charakterystyka ćwiczeń KaŜdy poziom kursu składa się z kilkunastu obszernych lekcji, podzielonych na następujące sekcje: Teksty i dialogi do samodzielnej analizy pokazujące znaczenie wyrazów i wyraŝeń w kontekście oraz uczące prawidłowych kolokacji, Nowe słowa i wyraŝenia listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania, Gramatyka objaśnienia gramatyczne, Komentarze językowe i kulturowe, Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, utrwalające poznany materiał. Dodatkowym atutem kursu jest wbudowany analizator mowy (zwany Trenerem wymowy), dzięki któremu moŝna przetestować i poprawić wymowę słówek i zdań w domowym zaciszu. Jedno z głównych zadań polega na wysłuchaniu zaprezentowanego tekstu/dialogu. Aby odsłuchać nagranie naleŝy kliknąć ikonkę: Dodatkowo, po naciśnięciu strzałki skierowanej pionowo w dół umieszczonej na ikonie, moŝna sterować wypowiedzią lektora, zwalniając lub przyspieszając jej tempo: Po najechaniu kursorem na poszczególne akapity na ekranie pojawiają się polskie tłumaczenia (ta opcja nie dotyczy kursów na poziomie zaawansowanym). Po zapoznaniu się z materiałem naleŝy kliknąć Dalej. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 20

21 Podstawowe typy ćwiczeń tłumaczenia wskazanego wyraŝenia lub słowa: ustne w wersji pasywnej (z języka obcego na polski) i aktywnej (z polskiego na obcy), pisemne: pomoc stanowi klawiatura ze znakami diakrytycznymi lub z cyrylicą oznaczona symbolem: ćwiczenia testowe, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych: jednokrotnego wyboru wielokrotnego wyboru: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 21

22 uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyraŝenia: samodzielne za pomocą jednej z podanych opcji: układanie wyrazów lub zdań z podanych elementów, dopasowywanie podanych elementów do kategorii lub luk w tekście, przenoszenie ruchomych elementów na stronie we właściwe miejsca: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 22

23 Uwaga: symbol umoŝliwia powrót danego słowa na jego pierwotne miejsce. wyszukiwanie i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście: zadania typu prawda czy fałsz, wpisywanie słów lub wyraŝeń ze słuchu: Po wykonaniu ćwiczenia naleŝy kliknąć Sprawdź odpowiedź, aby zobaczyć poprawne rozwiązanie. Większość zadań jest oceniana automatycznie przez program. Jeśli ćwiczenie zostało wykonane poprawnie, odpowiedź będzie miała kolor zielony. W przeciwnym razie będzie ona zaznaczona kolorem czerwonym, a poniŝej lub obok znajdzie się wersja poprawna, zapisana na zielono: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 23

24 W zaleŝności od poprawności udzielonej odpowiedzi program sugeruje jaką ocenę uŝytkownik powinien sobie wystawić (podświetlając nazwę oceny). Jednak końcowa decyzja, jaką ocenę wystawić, naleŝy do uŝytkownika. MoŜliwość taka jest szczególnie przydatna, jeśli np. uŝytkownik popełni drobny błąd (literówkę) i w związku z typ program oceni jego odpowiedź jako błędną pomimo, Ŝe odpowiedź była tak naprawdę prawidłowa. Taki sposób oceniania i wyświetlania prawidłowych odpowiedzi dotyczy wszystkich ćwiczeń z wyjątkiem ćwiczeń typu pytanie-odpowiedź. W tym przypadku wykonanie ćwiczenia polega na udzieleniu odpowiedzi na głos lub w myślach, a prawidłowa (lub przykładowa) odpowiedź wyświetlana jest pod pytaniem. Do uŝytkownika naleŝy wystawienie sobie jednej spośród trzech dostępnych w programie ocen: Nie wiem, Prawie lub Wiem: NaleŜy pamiętać, Ŝe od oceny wystawionej kaŝdemu poszczególnemu ćwiczeniu zaleŝy, kiedy pojawi się ono ponownie w powtórkach. W przypadku błędów w ćwiczeniu, odpowiedzi dalekiej od proponowanej przez kurs albo gdy dany materiał nie został dostatecznie opanowany, naleŝy wybrać Nie wiem lub Prawie. Ćwiczenia ocenione w ten sposób wchodzą automatycznie w cykl utrwaleń, co daje moŝliwość na ponowne przećwiczenie zawartych w nich treści tego samego dnia, na koniec danej sesji nauki. RównieŜ tym razem moŝna ocenić odpowiedź, jednak poniewaŝ jest to juŝ drugi kontakt z danym ćwiczeniem do dyspozycji są tylko dwie oceny: Nie wiem i Wiem. Ćwiczenia są utrwalane w ramach danej sesji i powtarzane tak długo, aŝ zostaną ocenione w sposób świadczący o opanowaniu prezentowanego w nich materiału. Ćwiczenia ocenione na ocenę Wiem nie są włączane w program utrwaleń. NiezaleŜnie od udzielonej odpowiedzi, wszystkie ćwiczenia są powtarzane w ramach powtórek przygotowanych przez SuperMemo UX w trakcie kolejnych dni pracy z programem. Powtórki wyznaczane są według metody SuperMemo, co oznacza, Ŝe program wyznacza uczącemu się kolejne daty powtórek zaleŝnie od tego, jak radzi on sobie z pamiętaniem poszczególnych informacji (lub wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń). Powtórka wyznaczana jest w dniu, w którym informacja jest juŝ bliska zapomnienia. Dzięki Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 24

25 optymalizacji tych odstępów nauka przebiega znacznie sprawniej i praktycznie wyeliminowany jest problem zapominania, a czas spędzany na naukę i powtórki jest maksymalnie skrócony. Po ocenie ćwiczenia automatycznie wyświetli się następne i tak kolejno, aŝ wyczerpana zostanie pula ćwiczeń na dany dzień. Po wykonaniu dziennej porcji ćwiczeń i utrwaleniu wiedzy, program zakończy sesję nauki i przejdzie do głównego ekranu. Aby kontynuować naukę i przejść do następnej puli ćwiczeń, wystarczy kliknąć Rozpocznij lub kliknąć na nazwę kursu, którego naukę uŝytkownik chce kontynuować. MoŜna takŝe zakończyć naukę w danym dniu poprzez wybranie opcji Zakończ. System zapamiętywania Wciśnięcie przycisku Nauka spowoduje, Ŝe program przeprowadzi uŝytkownika najpierw przez proces powtórek wyznaczonych na dany dzień. Podczas nauki nowego materiału istnieje moŝliwość pominięcia jego części. Wystarczy wybrać w spisie treści kursu stronę, od której chcemy kontynuować naukę. MoŜna równieŝ nawigować pomiędzy stronami wykorzystując do tego klawisze PageUp i PageDown. Uwaga: moŝliwość zmiany strony jest dostępna tylko i wyłącznie podczas nauki nowego materiału. Węzły spisu treści mają róŝne oznaczenia, które dodatkowo zmieniają się w trakcie nauki w programie: strony przeznaczone do zapamiętywania strony pomijane w trakcie nauki strony nieprzeznaczone do powtórek. Po pierwszym przejrzeniu w trybie nauki tytuły ćwiczeń zmieniają kolor na jasny, co oznacza, Ŝe rozpoczął się dla nich cykl powtórek. Natomiast strony oznaczone jako nieprzeznaczone do utrwalania sygnalizują, Ŝe program nie będzie ich juŝ więcej prezentował w trybie nauki. MoŜna do nich wrócić w trybie przeglądania. Zwykle od momentu pierwszego wykonania ćwiczenia do jego pierwszej powtórki SuperMemo UX wyznacza odstęp 2-3 dni. Ten odstęp nie zaleŝy od oceny wystawionej po pierwszym wykonaniu ćwiczenia. Ocena będzie miała natomiast decydujący wpływ na długość przerw pomiędzy następnymi powtórkami. JeŜeli oceny będą pozytywne, to kolejne powtórki staną się coraz rzadsze. JeŜeli oceny będą niskie, to odstępy między powtórkami będą bardzo krótkie. SuperMemo UX wyświetla w lewym górnym rogu ekranu plan nauki, czyli okno z danymi o kursie, ćwiczeniach i powtórkach. Dane te zmieniają się w trakcie nauki. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 25

26 W powyŝszym przykładzie: 6 informuje o liczbie ćwiczeń z poprzednich lekcji, od wykonania których uczeń rozpocznie kolejną sesję nauki, 27 oznacza liczbę stron do nauki podczas bieŝącej sesji, 3 informuje o liczbie ćwiczeń zaliczonych do etapu utrwalania. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 26

27 Panel nauczyciela Zasada działania zarządzanie grupą uczniów Program Panel nauczyciela jest częścią pakietu pracy grupowej opartej na oprogramowaniu SuperMemo UX. Praca w grupie polega na zarządzaniu działaniem wielu aplikacji SuperMemo UX zainstalowanych na komputerach uczniów za pomocą pojedynczej aplikacji Panelu nauczyciela. Panel pozwala nauczycielowi: tworzyć klasy (grupy) uczniów, przeglądać wyniki nauki poszczególnych uczniów, porównywać postępy uczniów pomiędzy sobą w ramach grupy, zlecać zadania uczniom w grupie i monitorować ich realizację. Komunikacja pomiędzy programem nauczyciela, a komputerami uczniów odbywa się poprzez przesyłanie komunikatów w sieci komputerów. Komunikaty są wysyłane co określony czas (istnieje moŝliwość zmiany tego czasu w opcjach Panelu nauczyciela). Domyślnie informacje o postępach uczniów są aktualizowane przez aplikacje uczniów co 5 minut. Oznacza to, Ŝe program Panelu nauczyciela powinien być włączony, aby móc odbierać informacje wysyłane przez programy uczniów. Najlepiej, jeśli będzie włączony przez cały czas podczas lekcji. Dzięki temu informacje dostępne w programie będą na bieŝąco aktualizowane. Jeśli program nie będzie włączony, po jego uruchomieniu minie trochę czasu zanim spłyną do niego informacje z komputerów uczniów o postępach w nauce. Podczas pracy z programem dane są zbierane od uczniów w tle (to znaczy w sposób niezauwaŝalny dla nauczyciela). Podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi oknami wyświetlane są aktualne dane. Aby jednak wymusić odświeŝenie danych w głównym oknie, moŝna skorzystać z przycisku OdświeŜ. Proszę zauwaŝyć jednak, Ŝe nie powoduje on pobrania danych od uczniów, a tylko ponownie wyświetla dane juŝ zebrane w tle. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 27

28 Rozpoczęcie pracy z grupą uczniów Podczas pierwszej lekcji uczniowie powinni uruchomić program SuperMemo UX i pozakładać sobie indywidualne konta. Proszę zwrócić uwagę, aby prawidłowo zostały wpisane imiona i nazwiska uczniów w programie, co ułatwi potem zarządzanie uczniami. Po pierwszym zalogowaniu się do programu uczniowie otrzymają moŝliwość zapisania się na zainstalowane na komputerze kursy. Po zapisaniu się na kurs mogą rozpocząć naukę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu SuperMemo UX dostępne są w postaci osobnej instrukcji obsługi. MoŜna ją równieŝ wywołać z poziomu programu, wciskając klawisz F1. Po kilku minutach załoŝone konta i informacje o kursach, na które uczniowie się zapisali powinny się pojawić w Panelu nauczyciela. W tym momencie uczniowie figurują jako nieprzypisani do Ŝadnej klasy. Następnym krokiem będzie więc utworzenie klasy i przypisanie do niej uczniów. Klikając przycisk Klasy znajdujący się obok listy klas, przechodzimy do okna zakładania i konfigurowania klas. W nowo otwartym oknie moŝna utworzyć nową klasę, klikając przycisk z plusem po prawej stronie okna. Po wpisaniu nazwy klasy i zaakceptowaniu nowa klasa pojawi się jako wybrana na liście 'Docelowa klasa'. Teraz wystarczy tylko na lewej liście uczniów (oznaczonej jako (nieprzypisani)) zaznaczyć uczniów, których chcemy przypisać do klasy (moŝna zaznaczyć wszystkich, klikając przycisk Zaznacz) i przenieść ich do klasy docelowej za pomocą przycisku ze strzałką w prawo. Po powrocie do głównego okna aplikacji Panelu nauczyciela moŝna juŝ wybrać nowo zdefiniowaną klasę. Po prawej stronie powinny być dostępne kursy, na które uczniowie się zapisali. MoŜe upłynąć kilka minut, zanim lista kursów zostanie uaktualniona. MoŜna skorzystać z przycisku OdświeŜ, aby odświeŝyć zawartość okna. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 28

29 Przeglądanie postępów w nauce Program udostępnia dwa rodzaje analizy postępów w nauce: porównanie między sobą postępów uczniów w ramach klasy oraz przeglądanie postępów w nauce kursu poszczególnych uczniów. Aby porównać postępy w nauce uczniów w klasie wystarczy w górnej części okna wybrać klasę i kurs, który chcemy sprawdzić. Następnie na zakładce Porównywanie uczniów po lewej stronie powinien się pojawić spis treści uczonego kursu (jeśli nie ma, oznacza to, Ŝe dane dotyczące kursu nie spłynęły jeszcze od uczniów). Po wybraniu na spisie treści interesującego nas rozdziału po prawej stronie pojawi się lista uczniów, którzy uczą się tego kursu wraz z informacjami o stopniu przerobienia wybranego działu. Dodatkowo po kliknięciu dwa razy nazwiska wybranego ucznia (lub teŝ wybraniu ucznia i kliknięciu przycisku Szczegóły) otworzy się nowe okno, w którym moŝna przeglądać postępy w nauce tylko wybranego ucznia. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 29

30 Zlecanie zadań Panel nauczyciela umoŝliwia równieŝ zlecanie zadań uczniom. Aby utworzyć nowe zadanie, wystarczy na zakładce Zadania kliknąć przycisk Nowe. W nowo otwartym oknie moŝemy wpisać tytuł i treść zadania, zdefiniować datę zakończenia zadania oraz zaznaczyć uczniów, którym to zadanie zlecamy. Dodatkowo moŝna przypisać dział w dowolnym kursie do zadania (np. gdy zlecamy uczniom zapoznanie się z materiałem w danym dziale w kursie). Dzięki temu uczniowie mogą potem bardzo łatwo rozpocząć naukę zleconego materiału. Po zatwierdzeniu treści zadania pojawi się ono w głównym oknie programu. Po prawej stronie pojawi się lista uczniów, którym to zadanie zostało przypisane. Obok kaŝdego ucznia wyświetlany jest status zadania. MoŜe on pokazywać następujące wartości: nowe zadanie zostało zdefiniowane przez nauczyciela, ale jeszcze nie zostało wysłane do ucznia. Zostanie przesłane podczas następnego połączenia. wysłane zadanie zostało wysłane do ucznia i jest wyświetlane w jego planie lekcji. Uczeń nie zapoznał się jeszcze jednak z treścią zadania. odczytane uczeń przynajmniej raz odczytał treść zadania. MoŜliwe, Ŝe rozpoczął równieŝ naukę zleconej części materiału (moŝna to sprawdzić, analizując wyniki postępów w nauce). wykonane zadanie zostało oznaczone przez ucznia jako wykonane. Zadania są wyświetlane na liście w kolejności ich tworzenia. Zadania, których termin upłynął, są domyślnie chowane. MoŜna pokazać wszystkie zadania po kliknięciu flagi Wyświetlaj tylko aktywne zadania. Istnieje równieŝ moŝliwość edycji wcześniej zdefiniowanego zadania. SłuŜy do tego opcja Zmień dostępna pod listą zadań. Wprowadzone zmiany w treści zadania pojawią się po jakimś czasie równieŝ u uczniów. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 30

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 6 (październik)/2009 SPIS TREŚCI Witamy nowy rok szkolny...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo