Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi"

Transkrypt

1 Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 1. Uwagi wstępne Profilaktyka to ochrona człowieka przed zagroŝeniami, obejmuje eliminację lub redukcję czynnika ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędnej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędna polega na promowaniu zdrowego stylu Ŝycia i zapobieganiu zagroŝeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z destruktywnymi stronami Ŝycia. Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzieŝ przed zakłóceniami w rozwoju i działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagroŝeń. 2. Struktura oddziaływań profilaktycznych Rada pedagogiczna 1. Określa zadania w zakresie profilaktyki. 2. Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. 3. Dokonuje analizy działalności profilaktycznej. Nauczyciele 1. Współpracują z wychowawcami w realizacji zadań profilaktycznych. 2. Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez poradnie pedagogiczne. 3. Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych. Wychowawca 1. Integruje zespół owy. 2. Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w ie. 3. WyposaŜa uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 4. Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. Dyrekcja 1. Monitoruje pracę wychowawców w zakresie profilaktyki. 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. 3. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki. 4. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie profilaktyki szkolnej. Rada Rodziców 1. Opiniuje Program profilaktyki szkolnej.. 2. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki. 3. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją i Radą Uczniów. 1

2 Rodzice 1. Przedstawiają Radzie Pedagogicznej opinie na temat profilaktyki. 2. Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony wychowawców i szkolnej słuŝby zdrowia w zakresie profilaktyki. 3. Zasady oddziaływań profilaktycznych Zgodnie z projektem Standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkole i placówce oświatowej, autorstwa Krzysztofa Wojcieszka i Joanny Szymańskiej do podstawowych zasad oddziaływań profilaktycznych naleŝą: Bezpieczeństwo uczestników - respektowanie podmiotowości uczestników, - poszanowanie ich godności i indywidualności, - ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji, - uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników, - uwzględnianie systemu wartości i stopnia wraŝliwości uczestników, - niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości ( terapeutycznych, psychomanipulacyjnych), - realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne. Adekwatność oddziaływań - działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata. Skuteczność - działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą, - działania powinny wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania, - działania powinny uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Rzetelność - informacje powinny być rzetelne, - Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego moŝliwości percepcyjnych, - informacje powinny uwzględniać poziom juŝ posiadanej wiedzy ( zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagroŝeń moŝe podsuwać pomysły na niepoŝądane zachowania), - informacje powinny być rzeczowe ( odwoływanie się do emocji np. straszenie moŝe powodować obronne odrzucanie zagraŝających informacji lub teŝ pobudzać ciekawość). Głębokość i czas trwania - we współczesnej profilaktyce proponuje się, jako bardziej skuteczny, model głębszego oddziaływania oparty o koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących, 2

3 - najbardziej skuteczne są działania zintegrowane z programem szkolnym (dydaktycznym i wychowawczym ), - czas trwania oddziaływań i ich intensywność zaleŝą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagroŝenia. 4. Rozpoznane czynniki ryzyka Czynniki ryzyka to wszystkie elementy ( cechy, sytuacje, warunki ) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nimi szkód. Są one zróŝnicowane w zaleŝności od rodzaju problemu objętego profilaktyką. Do zbadanych czynników ryzyka naleŝą: - środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań, - modelowanie takich zachowań w domu i w szkole, - grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne, - słabe wyniki w nauce, - brak celów Ŝyciowych, - dostęp do środków i substancji psychoaktywnych, - wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 5. Zachowania ryzykowne i ich przyczyny Zachowania ryzykowne, to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych,społecznych i zdrowotnych. Rodzaj zachowania ryzykownego Wulgaryzmy, brak kultury osobistej Przyczyny - obyczaj środowiskowy - wzorce wyniesione z domu - chęć zaimponowania - wyraz buntu, manifestowanie dorosłości - wzorce w mediach - złe relacje nauczyciel - uczeń - brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych - ubóstwo językowe Wagary - trudności w nauce - uległość wobec kolegów - strach przed sprawdzianem - brak zainteresowania tematem lekcji - niemoŝność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom nauczycieli - nuda na lekcjach - brak dyscypliny - chęć zaimponowania 3

4 Brak zainteresowania nauką - niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów - niejasne kryteria oceniania - jakość programów nauczania - lenistwo - osoba nauczyciela - nudne lekcje - negatywny wpływ grupy rówieśniczej - brak zainteresowania ze strony rodziców Palenie papierosów, picie alkoholu, zaŝywanie innych środków psychoaktywnych - ciekawość - wpływ reklamy w mediach - wzorowanie się na dorosłych - sposób na odreagowanie - moda, szpan - nuda, przekora, bunt - sytuacja domowa - negatywny wpływ grupy rówieśniczej Zachowania agresywne - negatywne wzorce, takŝe w mediach - sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy - chęć dominowania, zaistnienia w grupie - moda na agresję w grupie rówieśniczej - nieumiejętność radzenia sobie z problemami - odpowiedź na prowokację Wczesna inicjacja seksualna - niski poziom wiedzy i uświadomienia - ciekawość - wpływ grupy rówieśniczej - moda na dorosłość - uległość, nieznajomość zachowań asertywnych - sytuacja domowa 6. Czynniki chroniące Czynniki chroniące, to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka. NaleŜą do nich: - silna więź z rodzicami, opieka dorosłych, - zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawcza, - praktyki religijne, - zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm, - konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety. 4

5 7. Cele profilaktyki szkolnej - ochrona uczniów przed zagroŝeniami, - reagowanie na pojawiające się zagroŝenia. 8. Zadania profilaktyki szkolnej - dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umoŝliwienie racjonalnego wyboru, - pomoc w rozwijaniu waŝnych umiejętności społecznych i psychologicznych, - rozwijanie moŝliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangaŝowanie uczniów w działalność pozytywną, - reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy, - pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą, - nawiązanie kontaktu z rodzicami, - motywowanie do podjęcia leczenia i terapii. 5

6 9. Planowane oddziaływania profilaktyczne na wskazane czynniki ryzyka w Gimnazjum i Liceum ZNP Zachowania ryzykowne i ich przyczyny Zadania sposoby realizacji Odpowiedzialni I. Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań 1.Negatywne wzorce w mediach - uczyć krytycznego stosunku do mediów - zorganizować debatę szkolną na temat roli mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań Samorząd Szkolny, opiekun samorządu 2.Niski poziom kultury prawnej - podnieść poziom świadomości i kultury prawnej uczniów - zorganizować spotkanie z kuratorem sądowym Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na temat prawnych aspektów przestępczości wśród nieletnich i problemów resocjalizacji Dyrekcja 3. Fałszywe przekonania o rzeczywistości - stereotyp - przekształcać przekonania normatywne na prawdziwe - organizować przedsięwzięcia łamiące stereotypy ( zabawa szkolna lub wycieczka bez papierosa, alkoholu) Wychowawcy 6

7 II. Modelowanie negatywnych zachowań w domu i szkole 1.Nuda na lekcjach - eliminować nudne lekcje poprzez upowszechnianie aktywizujących metod nauczania -stosować metody aktywizacji uczniów na lekcjach - przedmiotów 2. Brak dyscypliny na lekcjach - podnieść umiejętności nauczycieli w zakresie dyscyplinowania -ustalić metody dyscyplinujące i wdraŝać je w praktyce szkolnej - respektować normy poprawnego zachowania na lekcjach - ustalić normy, wdroŝyć je w praktyce lekcyjnej przedmiotów 3. Brak kontaktu z rodzicami uczniów - nawiązać kontakt z domem rodzinnym ucznia - zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia - wysyłać wezwania przez szkołę -przeprowadzać indywidualne spotkania z rodzicami dyrekcja,, 4. Stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców - podnieść stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców - opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców uczniów - opracować informacje bibliograficzne na tematy pedagogiczno-psychologiczne, pozyskać materiały informacyjne, udostępnić je rodzicom - umoŝliwić rodzicom kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną dyrekcja, y nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z poradnią 5. Brak poszanowania dla norm prawnych - egzekwować przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego - aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkolnego - stosować statutowy system nagród i kar dyrekcja,, Samorząd Uczniowski 7

8 III. Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne 1.Uległość wobec grupy - eliminować istnienie negatywnych grup rówieśniczych - przeprowadzić badania socjometryczne w ach - integrować zespoły owe -przeprowadzić zajęcia wychowawcze integrujące zespoły owe pierwszych - inicjować owe przedsięwzięcia słuŝące integracji zespołów uczniowskich ( wycieczki, imprezy) 2. Przemoc i agresja - ograniczyć zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów - zdiagnozować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy i agresji w szkole - przeprowadzić badania socjometryczne lub ankietowe w ach - dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagroŝeniami - przeprowadzić zajęcia wychowawcze na temat kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji i oraz zagroŝenia IV. Słabe wyniki w nauce 1Lenistwo - aktywizować uczniów - stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami przedmiotów 8

9 - poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego, umoŝliwić zdobycie nowych umiejętności - zaangaŝować uczniów w działalność pozytywną ( społeczną, charytatywną, artystyczną itp.) 2. Niska samoocena uczniów -osłabiać niską samoocenę uczniów - wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania przedmiotów - nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności przedmiotów - organizować prezentacje osiągnięć uczniów 3.Poziom absencji na zajęciach szkolnych -ograniczać rozmiary absencji uczniów na lekcjach - zapoznać uczniów i rodziców z treściami Statutu szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwienia nieobecności oraz systemu nagród i kar - monitorować absencje uczniów w szkole dyrekcja, 4.Problemy rozwoju - rozpoznać problemy rozwojowe uczniów - wspomagać rodziców w nawiązaniu kontaktu z poradnią pedagogiczną w kwestiach orzecznictwa V. Brak celów Ŝyciowych 1. Brak umiejętności radzenia sobie z trudami Ŝycia - dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych - podjąć na lekcjach wychowawczych tematykę odpowiedzialności prawnej i moralnej 9

10 - aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym - przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego 1. Brak alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego - ukazywać alternatywne sposoby organizowania Ŝycia - zorganizować róŝne formy zajęć pozalekcyjnych po rozpoznaniu zapotrzebowania na nie wśród młodzieŝy przedmiotów we współpracy z wychowawcami VI. Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych 1.Moda na branie, palenie i picie - dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzę nt. konsekwencji brania palenia, picia - zgromadzić środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzaleŝnień - przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zagroŝeń związanych z uzaleŝnieniami nauczyciel bibliotekarz samorząd pielęgniarka - przeprowadzić pedagogizacje rodziców nt. zagroŝeń uzaleŝnieniami i profilaktyki uzaleŝnień Dyrekcja i - nasilić propagandę wizualną nt. uzaleŝnień pielęgniarka - dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli -doskonalić się w kwestii zagroŝeń uzaleŝnieniami i profilaktyki uzaleŝnień - 3.Brak umiejętności zachowań asertywnych - upowszechniać wśród uczniów znajomość zachowań asertywnych - przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zachowań asertywnych 10

11 4. Łatwość dostępu - utrudniać uczniom dostęp do środków psychoaktywnych - zabezpieczyć szkołę przed wnoszeniem i handlem na jej terenie narkotykami dyrekcja i dyŝurni VII. Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych 1. Niski poziom wiedzy i uświadomienia - dostarczyć uczniom wiedzę o AIDS oraz chorobach przenoszonych drogą płciową - podjąć tematykę AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową w ramach lekcji wychowawczych - uruchomić propagandę wizualną, pielęgniarka pielęgniarka 10. Ewaluacja programu Oceny efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieŝącego monitorowania dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Ocenie poddawane są następujące elementy: - tematyka pedagogizacji rodziców na spotkaniach z wychowawcami, - realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców, - udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki, - innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki, - występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych, - występowanie czynników chroniących. Podstawę do formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki szkolnej stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań itp. 11

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna Załącznik nr 16 do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 21.08.2003r. ( Dz.U.Nr 137, poz 1304 ), Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 1

Program profilaktyki 1 Program profilaktyki 1 I. Uwagi wstępne: Program profilaktyki powstał jako modyfikacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce. W niektórych punktach przypomina on poprzedni, ale zawarte są w nim

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny załącznik nr 7 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY Opracowała mgr M. Wolska szkolny Podstawowe pojęcie profilaktyczne : Szkolny program profilaktyki = System działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 1 ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu Standardów jakości pierwszorzędnych programów

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA I. OPIS PROGRAMU Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE 1. ROZPOZNANE CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2014/2015 z dnia 30 września 2014 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Podmioty oddziaływań profilaktycznych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel. (+48) 75-645-01-82 fax (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RYWAŁDZIE Rok szkolny 2014/2015 Przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 Zespół Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach Krynki SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...... 3 2. Podstawa Programowa a program profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2015/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE I. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Dąbrowa 2012 1. Profilaktyka jako istotny element wychowania Tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest to proces

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R. Spis treści Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie ZAŁOśENIA Szkolnego Programu Profilaktyki A. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Bo mała istota ludzka to wielka sprawa dorosłych na dziś i na jutro J. Nagrabiecki I. Podstawa prawna. Podstawę prawną szkolnego programu profilaktyki stanowią: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA 13.09.2010 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, Ŝe: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagroŝeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszy przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ORZESZU - MOSCISKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA UCHWALONY W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I RADĄ RODZICÓW DN. 09.09.2015R. Spis

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku Założenia programu 1. Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Szkolnego programu profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ Szkolny Program Profilaktyki (SPP) to system działań profilaktycznych, skierowany do uczniów,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.m. Konopnickiej w Bogumiłowicach Bogumiłowice 2007 1 Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego Szkolny Program Profilaktyczny został opracowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Spis treści WSTĘP... 2 Rozdział I... 3 OKRESLENIE PODSTAWY PRAWNEJ... 3 Rozdział II... 4 DOBÓR TREŚCI PROGRAMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH GIMNAZJUM Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05. 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 25 SIERPNIA 2016 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządzony na podstawie: 1. Uwagi wstępne. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2 Konwencji o Prawach dziecka art. 3, art. 19, art.

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy, naciski kolegów brak tolerancji dla odmienności zachowania agresywne 1. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM REALIZOWANY W LATACH 2012 2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W GDAŃSKU Strona 1 z 24 Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Kiedy widzisz dobrego człowieka staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą Konfucjusz SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów. CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. PRZEMOC, AGRESJA, STRES Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 WPROWADZENIE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA...

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

"Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia"

Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ POROZUMIENIA Z EUROPĄ "Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia" PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018 Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI OBOWIAZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM MORAWA na lata

PROGRAM PROFILAKTYKI OBOWIAZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM MORAWA na lata Niepubliczne Gimnazjum MORAWA Stowarzyszenia Absolwentów II LO im. prof. K. Morawskiego ul. B-pa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl tel.: 536 502 960 fax: 16 679 96 75 PROGRAM PROFILAKTYKI OBOWIAZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła przyjaźnie wymagająca SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Kobylnica 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEMOC CYBERPRZEMOC AGRESJA Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE WSTĘP Program profilaktyki szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie powstał w celu uporządkowania i usystematyzowania działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach

Szkolny Program Profilaktyczny. Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach Szkolny Program Profilaktyczny Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki 1. Szkolny Program Profilaktyki wynika z założeń zawartych w Statucie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego, w Szkolnym Programie Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w PODOBINIE I. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH Program profilaktyki został opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WYJDŹ NAPRZECIW TRUDNOŚCIOM 1 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka jest zespołem świadomych i intencjonalnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Radziłowie 2 WSTĘP Profilaktyka jest systemem działań skierowanym na ochronę człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA 2016 2019 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki 2. Podstawa programowa a program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1 1. Podstawa prawna Program ten sporządza się na podstawie: 1. rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form przeciwdziałania w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego opiera się na rozumieniu profilaktyki jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza w Bydgoszczy PROGRAM PROFILAKTYKI OPARTY JEST NA DOKUMENTACH:

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza w Bydgoszczy PROGRAM PROFILAKTYKI OPARTY JEST NA DOKUMENTACH: Załącznik nr 5 do Statutu ZSO nr 4 PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza w Bydgoszczy Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Opracował zespół nauczycieli UWAGI Profilaktyka to proces wspomagania człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...3 2. Podstawa Programowa a Program Profilaktyki...4 3. Cele

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Radziłowie 2 WSTĘP Profilaktyka jest systemem działań skierowanym na ochronę człowieka

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA W KROSTOSZOWICACH NA LATA 2014-2019

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA W KROSTOSZOWICACH NA LATA 2014-2019 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA W KROSTOSZOWICACH NA LATA 2014-2019 Podstawa prawna: Konwencja o prawach dziecka; Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIĄTKU (przyjęty jednogłośnie do realizacji Uchwała Nr 5/2010/2011 Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2010r.) Piątek 28.08.2010r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 Opracowali: Bożena Prachnio i Zbigniew Dzik WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA... 3 ZAŁOŻENIA... 3 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA... 6 ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ... 6 SPODZIEWANE EFEKTY... 7 ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Program profilaktyki Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Bardziej szczegółowo

I. Pojęcie i zakres profilaktyki.

I. Pojęcie i zakres profilaktyki. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY dla klas I VI szkoły podstawowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu Przeciw agresji w grupie rówieśniczej obowiązujący w latach 2010 2016 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo