SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Szkolnego programu profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Szkolny program profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencji w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Szkolny program profilaktyki obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki. Gotowy program profilaktyczny musi być usytuowany wśród innych działań szkolnych, norm, regulaminów i zwyczajów. Innymi słowy, nie da się zrealizować dobrego Szkolnego programu profilaktyki opierając go jedynie na gotowych programach profilaktycznych (scenariuszach), nawet jeśli będą liczne i dobrze przygotowane. 2. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rada Pedagogiczna Nauczyciele Określa zadania w zakresie profilaktyki. Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. Dokonuje analizy działalności profilaktycznej. Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych. Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP. Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.

2 Wychowawca klasy Integruje zespół klasowy. Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. Szkolna Komisja ds. Profilaktyki Monitoruje pracę wychowawców klas i a w zakresie profilaktyki. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki. Pedagog szkolny Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- icznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze wynikające ze Szkolnego programu profilaktyki. Rada Rodziców Rodzice Opiniuje Szkolny program profilaktyki. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Szkolną Komisją ds. Profilaktyki, Samorządem Uczniowskim Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki. Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony a w zakresie profilaktyki. Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Organ prowadzący Urząd Gminy Decyduje o zatrudnianiu i wymiarze czasu pracy a, logopedy. Współuczestniczy w wyposażaniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Szkolnego programu profilaktyki.

3 3. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu Standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkole i placówce oświatowej, autorstwa Krzysztofa A. Wojcieszke i Joanny Szymańskiej. Należą do nich: Bezpieczeństwo uczestników Respektowanie podmiotowości uczestników. Poszanowanie ich godności i indywidualności. Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji. Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników. Uwzględnianie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników. Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych). Realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie iczne. Adekwatność oddziaływań Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata. Skuteczność Rzetelność Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą. Działania powinny wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania. Działania powinny uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Informacje powinny być rzetelne. Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych. Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania). Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość). Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań). 4. ROZPOZNANE CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nimi szkód. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju problemu objętego profilaktyką (od kilkunastu do ponad stu, w zależności od typu problemu). Do zbadanych czynników ryzyka należą: Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące określone wzorce zachowań. Modelowanie negatywnych zachowań w domu i w szkole. Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne. Słabe wyniki w nauce. Brak celów życiowych.

4 Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych. Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 5. ZACHOWANIA RYZYKOWNE I ICH PRZYCZYNY Zachowania ryzykowne, to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych. Rodzaj zachowania ryzykownego Wulgaryzmy, brak kultury osobistej Przyczyny obyczaj środowiskowy negatywne wzorce (np. w mediach) chęć zaimponowania wyraz buntu, manifestowanie dorosłości złe relacje z rówieśnikami, z osobami dorosłymi brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych ubóstwo językowe Wagary brak zainteresowania nauką trudności w nauce uległość wobec kolegów chęć zaimponowania innym brak samodyscypliny niemożność sprostania wymaganiom rodziców i nauczycieli Brak zainteresowania nauką niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów niejasne kryteria oceniania brak samodyscypliny brak motywacji do nauki negatywny wpływ grupy rówieśniczej brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy ciekawość wpływ reklamy w mediach wzorowanie się na dorosłych sposób na odreagowanie trudny emocjonalnie okres w rozwoju młodych ludzi negatywny wpływ grupy rówieśniczej brak rzetelnej wiedzy na temat uzależnień Zachowania agresywne negatywne wzorce, także w mediach sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy chęć dominowania, zaistnienia w grupie moda na agresję w grupie rówieśniczej nieumiejętność radzenia sobie z problemami odpowiedź na prowokację Wczesna inicjacja seksualna niski poziom wiedzy i uświadomienia ciekawość wpływ grupy rówieśniczej moda na dorosłość uległość, nie znajomość zachowań asertywnych sytuacja domowa

5 6. CZYNNIKI CHRONIĄCE Czynniki chroniące, to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka. Wymienia się w tym kontekście: silną więź z rodzicami, opiekę dorosłych ( w tym nauczycieli) zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawczą rzetelną wiedzę na temat uzależnień praktyki religijne zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm konstruktywną grupę rówieśniczą, autorytety 7. CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacjach zagrożenia i wspieranie uczniów w radzeniu sobie z zagrożeniami. Wspieranie rodziców w procesie wychowania. 8. ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych. Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą. Nawiązanie kontaktu z rodzicami. Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii. 9. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE Czynniki ryzyka Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czynnik ryzyka: Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące określone wzorce zachowań Negatywne wzorce 1.Uczyć krytycznego stosunku do mediów - przeprowadzić zajęcia informujące o możliwości uzależnienia od mediów nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, w mediach - przeprowadzić zajęcia wos dotyczące roli mediów - przygotować informacje dla uczniów na temat roli mediów (np. w formie gazetki ściennej) Niski poziom kultu- prawnej 1.Podnieść poziom świadomości i kultury prawnej uczniów - zorganizować spotkanie uczniów z przedstawicielem KPP w Sokołowie Podlaskim czy kuratorami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, nt. prawnych aspektów przestępczości wśród nieletnich i problemów resocjalizacji dyrektor ZO,, wychowawcy klas Wzorce zachowań dysfunkcjonalnych w 1.Pomagać uczniom w - zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy szkolnej wychowawcy klas,

6 najbliższym otoczeniu identyfikowaniu ich problemów - zajęcia wychowawcze 2. Neutralizować wpływ patologii na uczniów zagrożonych nimi 3. Wskazać uczniom możliwości pomocy ze strony osób dorosłych Czynnik ryzyka: Modelowanie negatywnych zachowań w domu i w szkole Nieprawidłowe relacje między uczniami a nauczycielami 1.Zwracać uwagę na respektowanie zapisów wso i statutu szkoły dotyczących norm poprawnego zachowania się w szkole - ustalić normy, wdrożyć je w praktyce lekcyjnej - przestrzegać zapisów regulaminu szkolnego i wso - zapoznać się z dostępną literaturą wychowawcy klas we współpracy z iem bibliotekarz 2.Podnieść umiejętności i wiedzę nauczycieli w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych Brak kontaktu z rodzicami uczniów 1.Nawiązać kontakt z rodzicami uczniów lub zwiększyć ich częstotliwość jeśli występuje taka konieczność - przeprowadzać indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych zachowań ucznia), dokumentować ich przebieg w porozu-mieniu z dyrektorem ZO oraz wychowawcami klas - w szczególnych przypadkach nawiązać współpracę z organem prowadzącym lub kuratorem sądowym Stan wiedzy icznej i psychologicznej rodziców 1.Rozszerzyć zakres form pomocy iczno-psychologicznej dla rodziców -opracować i realizować tematykę izacji rodziców uczniów -opracować informacje bibliograficzne nt. iczno - psychologiczne, pozyskać materiały informacyjne, udostępnić je rodzicom bibliotekarz wychowawcy klas, Brak poszanowania 1.Egzekwować przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego -aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkolnego szkolna komisja ds.wso dla norm prawnych -stosować statutowy system nagród i kar wychowawcy -systematycznie (podczas zajęć wychowawczych, apeli itp.)poruszać tematykę właściwego zachowania się w szkole dyrektor ZO Czynnik ryzyka: Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne Uległość wobec grupy 1.Eliminować istnienie negatywnych grup rówieśniczych - przeprowadzić badania socjometryczne w klasach wychowawcy klas, 2.Integrować zespoły klasowe - przeprowadzić zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe wychowawcy świetlicy, 3. Kształcić umiejętności radzenia sobie z presją grupy - inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy) - przeprowadzić zajęcia wychowawcze trenujące umiejętność asertywności i radzenia sobie z presją grupy 1.Ograniczyć zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów -zdiagnozować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy i agresji w szkole we współ-pracy z wychowawcami klas Przemoc i agresja 2.Podnieść umiejętności i wiedzę nauczycieli -przeprowadzić badania socjometryczne lub ankietowe w klasach wychowawcy klas 3.Dostarczyć uczniom wiedzę nt. -przeprowadzić zajęcia wychowawcze nt. kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności dyrektor ZO - mechanizmów i przyczyn powstawania agresji zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia zawierać kontrakty z klasą i poszczególnymi uczniami w celu

7 -sposobów radzenia sobie przeciwdziałania przemocy i agresji z emocjami, stresem i zagrożeniem 4. Uświadomić uczniom skutki prawne zachowań agresywnych nawiązać współpracę z policją, kuratorem sądowym kształtować właściwe sposoby wyrażania emocji 5.Zapobiegać używaniu wulgaryzmów Czynnik ryzyka: Słabe wyniki w nauce Brak motywacji do nauki 1.Systematycznie i skutecznie aktywizować uczniów -stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami nauczyciele 2. Eliminować nieciekawe lekcje poprzez upowszechnienie aktywizujących metod nauczania -zaangażować uczniów w działalność pozytywną (społeczną, charytatywną, artystyczną itp.) -stworzyć zespoły wyrównawcze przedmiotów, wychowawcy 3.Poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego, umożliwić zdobycie nowych umiejętności - organizować prezentacje osiągnięć uczniów - zorganizować formy doskonalenia zawodowego nt. metod aktywizacji uczniów na lekcjach Niska samoocena uczniów 1.Dostarczyc uczniom wiedzę na temat oceny własnej osobowości -wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania nauczyciele 2. Rozwijać poczucie własnej tożsamości -nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności - organizować prezentacje osiągnięć uczniów przedmiot ów, wychowawcy Absencja na zajęciach 1.Ograniczać rozmiary absencji uczniów na lekcjach 2.Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z uzupełnieniem zaległości w nauce -zapoznać uczniów i rodziców z treściami Statutu szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar -monitorować absencję uczniów w szkole wychowawcy, dyrektor ZO -utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów opuszczających najwięcej godzin lekcyjnych -współpracować z kuratorem sądowym i asystentem rodziny -wskazywać możliwości uzupełniania materiału nauczania Problemy okresu dorastania 1. Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów -wspomagać rodziców w nawiązaniu kontaktu z PPP w kwestiach orzecznictwa wychowawcy, -opracować rejestr uczniów posiadających orzeczenia PPP i monitorować realizację zaleceń nauczycielwdż - przeprowadzić zajęcia wychowawcze dotyczące problemów rozwojowych występujących w określonych grupach wiekowych Czynnik ryzyka: Brak celów życiowych Brak umiejętności radzenia sobie z 1.Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań -podjąć, na lekcjach wychowawczych tematykę dotyczącą metod radzenia sobie z trudnościami oraz odpowiedzialności prawnej i moralnej młodzieży wychowawcy klas trudnościami dysfunkcyjnych 2.Aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym -przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych (wg badań) przez młodzież -wykorzystywać uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych nauczyciel wdż katecheta Brak alternatywnych sposobów spędzania 1.Ukazywać alternatywne sposoby organizowania życia - po rozpoznaniu zapotrzebowania wśród młodzieży zorganizować różne formy zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

8 czasu wolnego sportowo-rekreacyjne, zawody, wycieczki rowerowe, rajdy piesze, konkursy, udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych i klasowych Czynnik ryzyka: Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych Brak umiejętności zachowań asertywnych 1.Upowszechniać wśród uczniów znajomość zachowań asertywnych -przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zachowań asertywnych wychowawcy Łatwość dostępu do środków psychoaktywnych 1. Utrudniać uczniom dostęp do środków psychoaktywnych - zwracać uwagę na przestrzeganie zapisów statutu szkoły dotyczących palenia papierosów i spożywania alkoholu -zabezpieczyć szkołę przed wnoszeniem i handlem na jej terenie narkotykami wychowawcy, nauczyciele Brak rzetelnej wiedzy na temat uzależnień 1. Zdiagnozować skalę zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów -zgromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzależnień bibliotekarz w porozumieniu z iem, 2.Dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzę nt. uzależnień - przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zagrożeń związanych z uzależnieniami 2. Promować zdrowy styl życia -przeprowadzić izację rodziców nt. zagrożeń uzależnieniami i profilaktyki uzależnień 3.Dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli -zorganizować warsztaty dla uczniów z zakresu uzależnień zainteresowani nauczyciele, 4.Wykorzystać wsparcie ze strony specjalistów 5.Realizować w miarę potrzeby programy profilaktyczne -zorganizować konkurs wiedzy uczniów nt. uzależnień -nasilić propagandę wizualną nt. uzależnień -pozyskać współpracowników z PPP, poradni specjalistycznych dyrektor, wychowawcy klas pracownik KPP w Sokołowie Podlaskim Przeciwdziałać zjawisku uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, dopalacze) -pozyskać i przeprowadzić program z zakresu profilaktyki uzależnień -przeprowadzić cykl zajęć z wykorzystaniem programu Smak życia, czyli debata o dopalaczach -wskazywać możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi -aktywizować rodziców -kształcić umiejętności asertywne, prawidłowego komunikowania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi -uświadomić uczniom konsekwencje prawne związane z handlem i używaniem środków odurzających -rozpropagować wśród uczniów obchody światowych dni takich jak dzień bez papierosa, aids, samochodu itp. Czynnik ryzyka: Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych 1.Realizować treści prozdrowotne oraz wychowanie do życia w rodzinie 1.Dostarczyć uczniom wiedzę o AIDS oraz chorobach przenoszonych drogą płciową -opracować tematykę dla poszczególnych etapów kształcenia -podjąć tematykę AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową w ramach lekcji wychowawczych -uruchomić propagandę wizualną wychowawcy klas, pielęgniarka wdż, pielęgniarka

9 10. OCZEKIWANE EFEKTY PROFILAKTYKI PIERWSZORZĘDOWEJ 1. Uczniowie mają szeroką wiedzę o: Problemach uzależnień i ich skutkach, Związkach między odurzeniem a innymi chorobami, np. AIDS, Niebezpieczeństwie jednoczesnego używania środków chemicznych, leków i alkoholu, Wpływie środków odurzających na różne formy aktywności człowieka (nauka, praca, sport), Skutkach prawnych, społecznych i ekonomicznych używania środków odurzających, Placówkach interwencyjnych dla osób zagrożonych lub uzależnionych, Formach pomocy dla osób uzależnionych, Możliwościach alternatywnych spędzania wolnego czasu, Aktach prawnych regulujących życie szkoły. 2. Zmiany w postawach i zachowaniu. Uczeń: Posiada ukształtowane zasady moralne i rozróżnia zagrożenia, jakie człowiek napotyka w swoim życiu, Przyjmuje prawidłową postawę wobec używania środków odurzających, Rozumie istotę presji rówieśników i potrafi się jej przeciwstawić, Nawiązuje przyjaźń z rówieśnikami zachowującymi wolność od środków odurzających, Ma poczucie własnej wartości i wie jak pracować nad jej podnoszeniem, Posiada prawidłową motywację do pokonywania trudności, Zna zasady dobrej komunikacji, Potrafi określić i nazwać pozytywne i negatywne emocje, Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisu, Rozumie istotę zachowań asertywnych. 3. Aktywność alternatywna uczniów Włącza się do realizacji programów profilaktycznych, Angażuje się w programy wsparcia rówieśniczego i pomocy koleżeńskiej, Uczestniczy w formach aktywności, Pełni funkcje społeczne w szkole. 4. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym. Uczeń: Osiąga pozytywne wyniki w nauce, Podejmuje wartościowe działania edukacyjne, np.: konkursy, olimpiady, turnieje.. Uczestniczy w zajęciach sportowych lub innych nadobowiązkowych działaniach pozalekcyjnych, Nie opuszcza zajęć szkolnych, Pomaga słabszym uczniom w nauce, Przestrzega postanowień statutu.

10 11.EWALUACJA PROGRAMU Oceny efektów realizacji Szkolnego programu profilaktyki, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców. Ocenie poddawane są następujące elementy: funkcjonowanie pomocy icznej, tematyka izacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas, realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-icznej oraz poradni specjalistycznych, realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas, udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki, innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki, realizacja programów profilaktycznych, występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych, występowanie czynników chroniących. Podstawę dla formułowania ocen realizacji Szkolnego programu profilaktyki stanowią: sprawozdania z realizacji działań wychowawczych, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone projekty działań. 11. WYBRANA LITERATURA Gaś Z. B., Profilaktyka uzależnień, Warszawa Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole. [W:] Zapobieganie uzależnieniom uczniów, Warszawa Grzelak J., Sochocki M. (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Warszawa Hawkins J. D., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych, Warszawa Olsztyn1994. Koczurowska J., Standardy jakości programów profilaktycznych. [W:] Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa Korporowicz L. (red.),ewaluacja w edukacji, Warszawa Kosińska E., Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktycznowychowawczego, Kraków Podręcznik prewencji. Alkohol, narkotyki tytoń, Warszawa Simm M.. Węgrzyn-Jonek M., Budowanie szkolnego programu profilaktyki, Kraków Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa Szymańska J., Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, [W:] Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa Wojcieszke K.A., Jak uruchomić program profilaktyczny? [w:] Poradnik wychowawcy, (red. M. Pomianowska), Warszawa Wojcieszke K.A. cykle artykułów w miesięczniku "Remedium" w latach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny załącznik nr 7 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY Opracowała mgr M. Wolska szkolny Podstawowe pojęcie profilaktyczne : Szkolny program profilaktyki = System działań

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 1

Program profilaktyki 1 Program profilaktyki 1 I. Uwagi wstępne: Program profilaktyki powstał jako modyfikacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce. W niektórych punktach przypomina on poprzedni, ale zawarte są w nim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna Załącznik nr 16 do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 21.08.2003r. ( Dz.U.Nr 137, poz 1304 ), Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2014/2015 z dnia 30 września 2014 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach Krynki SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...... 3 2. Podstawa Programowa a program profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel. (+48) 75-645-01-82 fax (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R. Spis treści Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE 1. ROZPOZNANE CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2015/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RYWAŁDZIE Rok szkolny 2014/2015 Przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 Zespół Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Podmioty oddziaływań profilaktycznych...

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 1 ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu Standardów jakości pierwszorzędnych programów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Dąbrowa 2012 1. Profilaktyka jako istotny element wychowania Tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest to proces

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA I. OPIS PROGRAMU Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE I. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 25 SIERPNIA 2016 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH GIMNAZJUM Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05. 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA...

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów. CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. PRZEMOC, AGRESJA, STRES Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi

Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 1. Uwagi wstępne Profilaktyka to ochrona człowieka przed zagroŝeniami, obejmuje eliminację lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA 13.09.2010 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ORZESZU - MOSCISKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA UCHWALONY W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I RADĄ RODZICÓW DN. 09.09.2015R. Spis

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku Założenia programu 1. Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządzony na podstawie: 1. Uwagi wstępne. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2 Konwencji o Prawach dziecka art. 3, art. 19, art.

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy, naciski kolegów brak tolerancji dla odmienności zachowania agresywne 1. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM REALIZOWANY W LATACH 2012 2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W GDAŃSKU Strona 1 z 24 Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁSSO IM. POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA "Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia"

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁSSO IM. POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁSSO IM. POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA "Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia" PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEMOC CYBERPRZEMOC AGRESJA Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego opiera się na rozumieniu profilaktyki jako

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA... 3 ZAŁOŻENIA... 3 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA... 6 ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ... 6 SPODZIEWANE EFEKTY... 7 ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszy przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 WPROWADZENIE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ Szkolny Program Profilaktyki (SPP) to system działań profilaktycznych, skierowany do uczniów,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.m. Konopnickiej w Bogumiłowicach Bogumiłowice 2007 1 Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego Szkolny Program Profilaktyczny został opracowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2015/2016 1 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki ZSP w Bytowie opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu zmierzającego do:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Spis treści WSTĘP... 2 Rozdział I... 3 OKRESLENIE PODSTAWY PRAWNEJ... 3 Rozdział II... 4 DOBÓR TREŚCI PROGRAMOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE WSTĘP Program profilaktyki szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie powstał w celu uporządkowania i usystematyzowania działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Bo mała istota ludzka to wielka sprawa dorosłych na dziś i na jutro J. Nagrabiecki I. Podstawa prawna. Podstawę prawną szkolnego programu profilaktyki stanowią: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki 1. Szkolny Program Profilaktyki wynika z założeń zawartych w Statucie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego, w Szkolnym Programie Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Kobylnica 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018 Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 Opracowali: Bożena Prachnio i Zbigniew Dzik WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

"Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia"

Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ POROZUMIENIA Z EUROPĄ "Wychowanie ucznia promującego zdrowy styl życia" PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła przyjaźnie wymagająca SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, Ŝe: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagroŝeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE NA LATA 2016 2019 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki 2. Podstawa programowa a program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo