ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2015/2016

2 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA... 5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 6 ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ... 6 SPODZIEWANE EFEKTY... 7 ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE... 7 EWALUACJA PROGRAMU z 10

3 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz.2572, z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z poźn. zm. - Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226 z późniejszymi zmianami). - Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178), - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami), - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U Nr 179 poz z późniejszymi zmianami) - Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświatydziałalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Dz. U. 28 sierpnia 2015 r. - Statut szkoły. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że - Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. - Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, wspierania uczniów i wychowanków - Profilaktyka ma charakter edukacyjny, informacyjny, wychowawczy i profilaktyczny wśród uczniów, wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły - Profilaktyka polega na promowaniu zdrowego stylu życia zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. - Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących dzieci przed zakłóceniami w rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. - Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i lekcji wychowawczych; podczas realizowania ogólnych zadań szkoły oraz działań specyficznych dla profilaktyki. - Program profilaktyki jest oparty na obowiązujących w szkole normach, regulaminie i zwyczajach. 3 z 10

4 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rada Pedagogiczna - określa zadania w zakresie profilaktyki, - określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych, - dokonuje analizy działalności profilaktycznej. Nauczyciele - współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych, - wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP, - doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych. Wychowawca klasy - integruje zespół klasowy, - dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, - wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, - realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. Wicedyrektor - monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki, - diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki, - współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki, - inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie szkolnej profilaktyki. Pedagog szkoły - rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, - określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, - organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, - podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, - wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej. 4 z 10

5 Organy współpracujące ze szkołą 1. Biuro ds. uzależnień Lipowa 32 tel /26 2. Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Ks. Korcza tel ; dzielnicowy tel Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa Jana Pawłami tel Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar Przemysłowa Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich Kasprzaka 1 tel Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Niepodległości 68 tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna B. Chrobrego Ośrodek Interwencji Kryzysowej Niepodległości 27 tel Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Korczaka 5 tel Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy B. Chrobrego 15 tel Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny B. Chrobrego 15 tel Centrum Profilaktyki i leczenia uzależnień Średnia 11 tel Straż Miejska ul. Przemysłowa 10 tel Rada Rodziców - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program profilaktyki szkolnej, - analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki, - współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem i Samorządem uczniowskim. Rodzice - przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki, - korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki, - wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. - Współpracują ściśle ze szkołą Organ prowadzący - współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu. ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nim szkód. Do czynników ryzyka należą: - środowisko społeczne, - negatywne zachowania w domu i w szkole, - grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne, - słabe wyniki w nauce, - brak celów życiowych, - dostęp do środków i substancji psychoaktywnych, 5 z 10

6 - wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych, - negatywne oddziaływanie TV, Internetu, gier komputerowych. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program adresowany jest do uczniów klas I IV. Program zakłada pracę nad całością osobowości ucznia z uwzględnieniem sfery psychicznej, fizycznej i duchowej. ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru poprzez działania asertywne. 2. Pomoc w rozwiązywaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych. 3. Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. 4. Reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. 5. Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu z rodzicami. 6. Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii. 7. Wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa uczniów na zajęciach dydaktyczno wychowawczych, wycieczkach, zajęciach sportowych, 8. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i w rodzinie, 9. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych, 10. Integracja zespołów klasowych, 11. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 12. Rozwój zdolności i zainteresowań, 13. Organizowanie czasu wolnego dla młodzieży, 14. Organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów warsztaty, zajęcia ze specjalistami zapobieganie uzależnieniom i wagarom, 15. Pomoc psychologiczno pedagogiczna dla uczniów z opiniami lub mających trudności w nauce, 16. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Niebieska karta tworzenie zespołów interdyscyplinarnych (w razie potrzeby w skład zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca), 17. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej promowanie zdrowego stylu życia, 18. Współpraca z rodzicami w przypadku zachowań ryzykownych, 19. Informowanie o przepisach dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich. 6 z 10

7 SPODZIEWANE EFEKTY - zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów, - zmniejszenie ilości zachowań agresywnych, - zwiększenie poziomu integracji zespołów klasowych, - zmniejszenie ilości problemów edukacyjnych i wychowawczych, - zmniejszenie liczby dewastacji na terenie szkoły, - większa kultura osobista uczniów, - większe zaangażowanie uczniów w życiu klasy, szkoły i w imprezach sportoworekreacyjnych. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Udzielanie pomocy pedagogicznej rodzicom Angażowanie rodziców do współpracy wychowawczej ze szkołą. spotkania z rodzicami (klasowe i ogólnoszkolne) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas udział rodziców w spotkaniach klasowych, w działalności Rady Rodziców. W organizacji uroczystości, imprez klasowych, szkolnych. Wychowawcy, pedagog, dyrekcja, pozostali nauczyciele Wychowawcy, pedagog, dyrekcja DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA MOTYWACJI DO NAUKI Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki. warsztaty, spotkania, indywidualne rozmowy ( współpraca z przedstawicielami wychowawcy pedagog Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Alternatywy ). indywidualne rozmowy, ćwiczenia, współpraca z specjalistami instytucji i stowarzyszeń. wychowawcy pedagog pozostali nauczyciele DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 7 z 10

8 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. lekcje wychowawcze, gazetki ścienne, pogadanki, spotkania z przedstawicielami Sanepidu (skutki zdrowotne) i policji (skutki prawne) wychowawcy pedagog higienistka szkolna nauczyciele biologii zaproszeni specjaliści Kształcenie nawyku zdrowego stylu życia. lekcje wychowawcze, lekcje wychowania fizycznego, wycieczki imprezy sportowo - rekreacyjne wychowawcy, nauczyciele w-f, pozostali nauczyciele DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. Zapoznanie uczniów ze skutkami zażywania środków odurzających. lekcje wychowawcze, przeprowadzenie, pogadanek, przygotowanie gazetek wychowawcy klas, pedagog szkolny, Zapoznanie rodziców uczniów ze skutkami zażywania środków odurzających. ściennych, prelekcje na ogólnych zebraniach z rodzicami, indywidualne rozmowy. dyrekcja szkoły, pedagog szkolny. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA NIKOTYNIZMOWI. Poszerzenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Uświadomienie uczniów, że nikotyna powoduje uzależnienie. Informowanie poprzez materiały umieszczane w gablotach ściennych, prezentacja plakatów, lekcje wychowawcze,. wychowawcy klas, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, dyrekcja szkoły DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM AGRESYWNYM. Uświadomienie uczniów, na czym polegają zachowania agresywne. zajęcia na temat agresji na lekcjach wychowawczych, spotkania z przedstawicielami wychowawcy klas, pedagog szkolny, zaproszeni goście. Wzbudzanie szacunku dla drugiego człowieka oraz poszanowania jego godności Alternatywy rozmowy i dyskusje przy realizacji tematów na lekcjach w tym lekcjach wychowawczych wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog szkolny DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH POSTAW I ZACHOWAŃ. Uświadomienie uczniom stosowania właściwego stroju w szkole. rozmowy na lekcjach wychowawczych, wychowawcy klas, pozostali pracownicy szkoły. Propagowanie właściwego rozmowy na lekcjach wychowawcy klas, pozostali 8 z 10

9 korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego. Wyeliminowanie wulgaryzmów u młodzieży. Utrwalanie szacunku do godła państwa polskiego i symboli narodowych wychowawczych, pogadanki, rozmowy, zwracanie uwagi uczniom na wszystkich zajęciach i na terenie całej szkoły rozmowy na lekcjach wychowawczych, edukacji do bezpieczeństwa oraz pozostałych lekcjach, udział uczniów w apelach okolicznościowych i uroczystościach historycznych na terenie szkoły i poza nią. pracownicy szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele pełniący dyżury, pozostali pracownicy szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pozostali pracownicy szkoły. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAŻYWANIA DOPALACZY. PROFILAKTYKA ANTYDOPALACZOWA Poszerzenie wiedzy na temat skutków zażywania dopalaczy. Uświadomienie uczniom, że dopalacze powodują uzależnienie. poprzez materiały umieszczane w gablotach ściennych, pogadanki i zajęcia z uczniami. pogadanki na lekcje wychowawczych, biologii, wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny. EWALUACJA PROGRAMU Ocena efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez Komisję Opiekuńczo - Wychowawczą, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następujące elementy: - funkcjonowanie pomocy pedagogicznej, - tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas, - realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych, - realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas, - udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki, - problematyka profilaktyki w ramach ODN, - innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki, - realizacja programów profilaktycznych, - występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych, - występowanie czynników chroniących. 9 z 10

10 Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki szkolnej stanowią: narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyc zne, obserwacje, hospitacje, zapis y w dokumentacji, badania ankietowe, opinie i wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, itp. 10 z 10

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W RADOMIU 26-600 Radom ul. Żeromskiego 10, tel/fax (0-48) 362-76-55, e- mail: lo1@radom.pl.pl SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE

LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo