im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, r.

2 Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie działania o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w Gimnazjum w Witoni. I Cele ogólne: 1. Przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, stresy rodzinne i szkolne, izolacja społeczna, przemoc, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przestępczość, prowadzenie niezdrowego stylu życia, trudności finansowe, niewłaściwe warunki mieszkaniowe, zła opieka lekarska 2. Promowanie rozwoju jednostek w kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi. 3. Promowanie zdrowego stylu życia. II Cele szczegółowe programu. 1. Dostarczanie i rozpowszechnianie prawdziwych, rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy. 2. Kształtowanie świadomych wzorców, postaw w tym odpowiedzialności, rzetelności, uczciwości. 3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny, umiejętności empatycznych, współpracy w grupie, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów. 4. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujących m.in. zobowiązanie do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia. 5. Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (klasa szkolna, rodzina, lokalna społeczność, ogół społeczeństwa). 6. Umożliwienie wczesnego diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii ich przeciwdziałań. 1

3 III Diagnoza środowiska szkolnego Diagnoza dotyczy wstępnego rozpoznania problemów: Szkoły. Uczniów. Rodziców. Środowiska lokalnego. Narzędziami diagnozy w szkole będą: Obserwacja. Wywiad, rozmowy z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. Badania ankietowe skierowane do uczniów i rodziców. Analiza dokumentów szkolnych. Analiza pracy wychowawczej Główne zagrożenia, które najczęściej towarzyszą naszej młodzieży to: brak motywacji do nauki i działania, niska frekwencja w szkole, problemy środowiska lokalnego. zagrożenia cywilizacyjne (stres, choroby cywilizacyjne związane z niezdrowym trybem życia, ubóstwo, negatywny wpływ środków masowego przekazu), przemoc i agresja, stosowanie używek (tytoń, alkohol, narkotyki) przestępczość naruszenie dyscypliny szkolnej, konflikt z prawem, IV Organizacja i formy pracy profilaktycznej: 1. Zdiagnozować problemy młodzieży w naszej szkole. 2. Prowadzić profesjonalne działania wychowawczo-profilaktyczne wykorzystując: przedmioty, godziny z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia pozalekcyjne - praca kół zainteresowań, apele, uroczystości szkolne, projekty edukacyjne inne formy, np. wycieczki, dyskoteki. 3. Tworzyć pozytywny klimat w szkole przez wszystkich pracowników. 4. Budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości u każdego ucznia. 5. Pomagać uczniom w rozpoznawaniu zagrożeń i radzeniu sobie z nimi. 2

4 V Odbiorcami programu są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. VI Zagadnienia programu profilaktycznego Zagadnienia programu profilaktycznego opracowywane będą corocznie na podstawie bieżącej diagnozy z uwzględnieniem opinii i potrzeb uczniów i rodziców, i stanowią załącznik do niniejszego programu VII Oczekiwane efekty. Uczeń w wyniku realizacji programu: 1. Zdaje sobie sprawę z zagrożeń otaczających nas w świecie. 2. Zna swoją wartość, decyduje o sobie i potrafi ponieść konsekwencje własnych decyzji; potrafi być asertywny umie powiedzieć nie. 3. Zna wartość nauki i zdobytych umiejętności, uzyskuje wyniki w miarę swoich możliwości. 4. Radzi sobie z przejawami przemocy i agresji 5. Zna i przestrzega norm zachowania. 6. Potrafi dokonywać właściwych wyborów. IX Ewaluacja programu. 1. Dyrektor przynajmniej raz w cyklu kształcenia powołuje zespół do spraw ewaluacji Programu Profilaktycznego. 2. Raport z ewaluacji Zespół przedstawia społeczności szkolnej Zaopiniowany pozytywnie przez: Radę Pedagogiczną w dniu r. Radę Rodziców w dniu r. Samorząd Uczniowski w dniu r. 3

5

6 ZAGADNIENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/15 Czynniki chroniące Termin Czynniki ryzyka Odpowiedzialni i strategie działania realizacji Rozwijanie zainteresowań, Nauczyciele umiejętności uczniów Brak zainteresowania części uczniów nauką, brak motywacji do nauki Niska kultura osobista, trudności w wyrażaniu negatywnych emocji Niska frekwencja Zajęcia z zakresu metod efektywnego uczenia się Prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań Psychoedukacyjne zajęcia dla rodziców na temat motywowania uczniów do nauki Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania w stosunku do wybranych uczniów Modelowanie zachowań przez zajęcia edukacyjne i oddziaływanie bezpośrednie Sformułowanie zasad dotyczących współżycia w społeczności uczniowskiej Zajęcia warsztatowe na temat źródła i sposobów radzenia sobie z agresją Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców Nauka zasad poprawnej komunikacji Stały kontakt nauczycieli i z rodzicami Zapoznanie uczniów i rodziców z treściami statutu szkoły dotyczącymi praw i obowiązków ucznia, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemem kar i nagród Monitorowanie absencji i spóźnień uczniów Konsekwencja w usprawiedliwianiu Listopad Wrzesień Marzec Wrzesień Wychowawcy, pedagog Nauczyciele Pedagog Nauczyciele Wychowawcy Wychowawcy klas Pedagog Pedagog Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy klas Wychowawcy Wychowawcy

7 Palenie papierosów, picie alkoholu Agresja i cyberprzemoc nieobecności i spóźnień, zgodnie z regulaminem szkoły Prowadzenie programów profilaktycznych lub ich elementów o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej Nauczyciele. Wychowawcy, psycholog Nauka zachowań asertywnych Pedagog Propagowanie zdrowego styla życia (zajęcia sportowe, psychoedukacyjne) Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z profilaktyki antynikotynowej oraz zajęć z zakresu przeciwdziałania piciu alkoholu Współpraca z rodzicami, zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym Gromadzenie materiałów o charakterze psychoedukacyjnym Konsekwentne stosowanie się do regulaminów szkolnych w przypadku kontaktu młodzieży ze środkami uzalezniającymi Modelowanie zachowań przez zajęcia edukacyjne i oddziaływanie bezpośrednie Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z profilaktyki agresji i cyberprzemocy Współpraca z rodzicami, zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym Gromadzenie materiałów o charakterze psychoedukacyjnym Nauka zachowań asertywnych Propagowanie zdrowego styla życia (zajęcia sportowe, psychoedukacyjne) Nauczyciele w-f, pedagog Pedagog szkolny, specjaliści z zewnątrz Wychowawcy, psycholog Nauczyciele,

8

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo