Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu"

Transkrypt

1 Program profilaktyki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 1

2 ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu Standardów jakości pierwszorzędnych programów profilaktycznych realizowanych w szkole i placówce oświatowej, autorstwa Krzysztofa A. Wojcieszka i Joanny Szymańskiej. Bezpieczeństwo uczestników: Respektowanie podmiotowości uczestników. Poszanowanie ich godności i indywidualności. Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji. Uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników. Uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników. Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych), psychomanipulacyjnych). Realizatorzy działań profilaktycznych powinni powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne. Adekwatność oddziaływań: Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowanie do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata. Skuteczność: 2

3 Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą. Działania powinny wykorzystywać wiedzę dotycząca sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania. Działania powinny uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Rzetelność: Informacje powinny być rzetelne. Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych. Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania). Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość). Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań). Głębokość i czas trwania: We współczesnej profilaktyce proponuje się, jako bardziej skuteczny, model głębszego oddziaływania oparty o koncepcję czynników ryzyka i czynników chroniących. Najbardziej skuteczne są oddziaływania zintegrowane z programem szkolnym (dydaktycznym i wychowawczym). Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależą od zintegrowanego wcześniej stopnia zagrożenia. 3

4 ROZPOZNANE CZYNNIKI RYZYKA Poprzez rzetelną diagnozę środowiska szkolnego wyodrębniono czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nimi szkód. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju problemu objętego profilaktyką ( od kilkunastu do ponad stu lat, w zależności od typu problemu). Do zbadanych czynników ryzyka należą: Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań. Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole. Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne. Słabe wyniki w nauce. Brak celów życiowych. Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych. Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. ZACHWANIA RYZYKOWNE I ICH PRZYCZYNY W tworzeniu programu profilaktycznego szkoły wyodrębniliśmy tzw. Zachowania ryzykowne, które stanowią nieodzowny czynnik profilaktyki. Zachowania ryzykowne, to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych. Rodzaj zachowania ryzykownego Wulgaryzmy, brak kultury osobistej Przyczyny Obyczaj środowiskowy 4

5 Wagary Brak zainteresowania nauką Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków psychoaktywnych Wzorce wyniesione z domu Chęć zaimponowania Wyraz buntu, manifestowanie dorosłości Wzorce w mediach Złe relacje nauczyciel uczeń Brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych Ubóstwo językowe Trudności w nauce Uległość wobec kolegów Strach przed sprawdzianem Brak zainteresowania Niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom nauczycieli Nuda na lekcjach Brak dyscypliny Chęć zaimponowania Niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów Niejasne kryteria oceniania Jakość programów nauczania Lenistwo Osoba nauczyciela Nudne lekcje Negatywny wpływ grupy rówieśniczej Brak zainteresowania ze strony rodziców Ciekawość Wpływ reklamy w mediach Wzorowanie się na dorosłych Sposób na odreagowanie 5

6 Zachowanie agresywne Wczesna inicjacja seksualna Moda, szpan Nuda, przekora, bunt Sytuacja domowa Negatywny wpływ grupy rówieśniczej Negatywne wzorce, także w mediach Sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy Chęć dominowania, zaistnienia w grupie Moda na agresję w grupie rówieśniczej Nieumiejętność radzenia sobie z problemami Odpowiedź na prowokację Niski poziom wiedzy i uświadomienia Ciekawość Wpływ grupy rówieśniczej Moda na dorosłość Uległość, nieznajomość zachowań agresywnych CZYNNIKI CHRONIĄCE Czynniki chroniące, to wszystkie elementy osłabiające działanie czynników ryzyka. Wymienia się w tym kontekście: Silną więź z rodzicami, opiekę dorosłych Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawczą Praktyki religijne Zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm Konstruktywną grupę rówieśniczą, autorytety 6

7 CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju, Reagowanie na pojawiające się zagrożenia, Stworzenie przyjaznego klimatu szkoły, Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych raz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli, Dostarczenie informacji o zagrożeniach towarzyszących zastosowaniu substancji uzależniających, Wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez stosowania substancji uzależniających, promocja zdrowia u jej podstaw znajduje się przekonanie, że należy skierować uwagę młodzieży na to, co pożyteczne, na to, co daje radość, przyjemność i poczucie zadowolenie z życia i z samego siebie, ćwiczenia umiejętności i odmawiania i podejmowania samodzielnych decyzji - oparty jest na założeniu, że młodym ludziom oprócz wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających, niezbędna jest również umiejętność mówienia nie w sytuacjach, gdy ktoś wywiera nacisk oraz umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji racjonalno-poznawczy - opierający się na przekonaniu, że dostarczenie odpowiednich informacji o substancjach uzależniających i szkodliwych skutkach ich zażywania spowoduje, że młodzież będzie chciała podejmować odpowiednie dla siebie decyzje ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych. 7

8 Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy. Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą. Nawiązanie kontaktu z rodzicami. Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZE Czynniki ryzyka Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań 1. Negatywne wzorce w mediach Uczyć rozpoznawać negatywne wzorce zachowań Uczyć krytycznego stosunku do mediów Podejmować problematykę rozpoznawania negatywnych wzorców i krytycznego odbioru mediów w czasie zajęć dydaktycznych. Wychowawcy, nauczyciele Niwelowanie negatywnych zachowań w domu i w szkole 1. Brak kontaktu z rodzicami uczniów 1.1. Nawiązać kontakt z domem rodzinnym ucznia (w przypadku jego braku) 1.2. Zwiększyć Umożliwić indywidualny kontakt telefoniczny rodzica z wychowawcą. Wychowawcy 8

9 częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia 1.3. Zintegrować rodziców ze szkołą Wysyłać wezwania przez szkołę Przeprowadzać indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych zachowań ucznia) Zwiększyć motywację rodziców do współpracy ze szkołą poprzez organizowanie przyjaznych wywiadówek, wysyłanie zaproszeń na spotkania, zaangażowanie rodziców organizację imprez w Pedagog, dyrektor Pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas Wychowawcy klas Pedagog szkolny 9

10 2. Niewystarczający stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców. 3. Brak poszanowania dla norm prawnych 1.4. Podnieść stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców Egzekwować przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego szkolnych Opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców uczniów (dla różnych poziomów nauczania) Opracować informacje bibliograficzne nt. pedagogicznopsychologiczn e, pozyskać materiały informacyjne, udostępniać je rodzicom Aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkol nego Stosować statutowy system nagród Wychowawcy Nauczyciel, bibliotekarz Dyrektor Nauczyciele i dyrektor 10

11 i kar Prowadzić apele dyscyplinujące 4. Nieprzestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach wiejskich 1.6. Podnieść stan wiedzy rodziców i uczniów na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach wiejskich Zorganizować lekcje wychowawcze o charakterze profilaktyczno - informacyjny m Wychowawcy Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne 1. uległość wobec grupy 1.1 w ramach ministerialnego programu Zero tolerancji dla przemocy realizować szkolny projekt Bezpieczna szkoła Prowadzić obserwacje kontynuować działanie: Szkolna poczta Pedagog we współpracy z wychowawcami klas 11

12 1.2 Integrować zespoły klasowe 2. Przemoc i agresja 2.1. Ograniczyć zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów 2.2 Dostarczyć uczniom wiedzę nt. sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem 2.3 Uświadomić uczniom skutki prawne czynów przestępczych (wyłudzenia, kradzieże, rozboje) Przeprowadzić obowiązkowe zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia grupowe, imprezy) Eliminować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy i agresji w szkole Przeprowadzać zajęcia wychowawcze nt. kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia Zorganizować spotkania z policjantem, kuratorem zawodowym. Zapoznać rodziców z procedurami postępowania. Wychowawcy klas Wychowawcy klas, klasowe Rady Rodziców, pedagog Pedagog we współpracy z wychowawcami klas Wychowawcy klas Pedagog szkolny wychowawcy 12

13 Słabe wyniki w nauce 1. Lenistwo 1.1 Aktywizować uczniów do systematycznej pracy 1.2 Poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego, w kierunku zdobywania nowym umiejętności Stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami Zaangażować uczniów w działalność pozytywną (społeczną, charytatywną, artystyczną) Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy Wychowawcy klas 2. Niska samoocena uczniów 2.1 Zwalczać niską samoocenę uczniów Prowadzić świetlicę edukacyjną Pedagog, uczniowie nauczyciele, Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania Nauczyciele przedmiotów Pedagog Nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności zgodnie z ich możliwościami Organizować prezentacje osiągnięć uczniów nauczyciele 13

14 3. Poziom absencji na zajęciach w szkole 2.1 Ograniczać rozmiary absencji uczniów na lekcjach Zapoznać uczniów i rodziców z treściami Statutu szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar Monitorować absencję uczniów w szkole Podejmować problem absencji uczniów podczas spotkań rady pedagogicznej i na gddw wraz z zespołem klasowym Wychowawcy klas Pedagog, wychowawcy klas Pedagog, wychowawcy klas 4. Problemy rozwojowe 4.1 Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów Wspomagać rodziców w nawiązaniu kontaktu z PPP w kwestiach orzecznictwa Aktualizować rejestr uczniów posiadających orzeczenia PPP i monitorować realizację zaleceń Oceniać uczniów zgodnie z orzeczeniem PPP Pedagog Pedagog, wychowawcy Podjąć na lekcjach wychowawczych 14

15 Brak celów życiowych 1. Brak umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami 1.1 Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań ryzykownych 1.2 Aktywizować system wartości pozwalający zwalczać zachowania dysfunkcyjne tematykę odpowiedzialności prawnej i moralnej za własne czyny Przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych (w badaniach) przez młodzież Wykorzystywać uczestnictwo młodzieży w obrzędach religijnych w celu podkreślenia znaczenia wartości uniwersalnych Wychowawcy klas, pedagog Wychowawcy klas, katecheci, wychowawcy klas, nauczyciel świetlicy 2. Uleganie wizji łatwego Realizować szkolny program godzin wychowawczych ukierunkowany na 15

16 życia 2.1 Walczyć z fałszywym przekonaniem o przyjęciu przez różne instytucje odpowiedzialności za nasze życie profilaktykę wychowawcy Łatwy dostęp do środków i substancji psychoaktywnych 1. Moda na branie, palenie i picie 1.1 Dostarczyć rodzicom wiedzy dotyczącej rozpoznawania pierwszych objawów uzależnień 1.2 Dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzy nt. konsekwencji brania, palenia, palenia, picia Gromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzależnień Przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze związane z zagrożeniem uzależnieniami. Prowadzić spektakle profilaktyczne Organizować działania w zakresie pedagogizacji rodziców nt. zagrożeń uzależnieniami i Nauczyciel bibliotekarz Wychowawcy klas, pedagog Wychowawcy klas, pedagog 16

17 profilaktyki uzależnień. Uwrażliwić rodziców na postawy dzieci, dostarczyć informacji jak powinni zachowywać się rodzice w sytuacjach wymagających interwencji poprzez ulotki, pogadanki, spotkania ze specjalistą Zorganizować warsztaty dla uczniów z zakresu uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień we Włocławku Zorganizować konkursy nt. uzależnień Nasilić propagandę wizualną nt. uzależnień : happeningi (akcje antyuzależniniowe); zorganizować akcję Rzuć palenie razem z nami Pedagog Pedagog, pielęgniarka Nauczyciel biologii, pedagog szkolny 17

18 1.3 Dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli 1.4 Wykorzystywać wsparcie (konsultacje) ze strony specjalistów Pozyskać współpracowników z PPP, poradni specjalistycznych Organizować szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej Zabezpieczyć szkołę przed wnoszeniem i handlem na jej terenie narkotykami Pedagog szkolny, dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców dyrektor dyrektor, dyżurni nauczyciele, 2. Brak umiejętności zachowań asertywnych Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych 2.1 Upowszechniać wśród uczniów znajomość zachowań asertywnych Wdrożyć do realizacji treści: edukacja prozdrowotna oraz wychowanie do życia w rodzinie Dostarczyć uczniom wiedzę o AIDS oraz chorobach przenoszonych Przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zachowań asertywnych Opracować tematykę dla poszczególnych etapów kształcenia Podjąć tematykę AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową w ramach lekcji wychowawczych wychowawcy Nauczyciele przedmiotów(biologia, chemia, fizyka, wf, j.polski, plastyka, wos), religia Pedagog, nauczyciel biologii 18

19 drogą płciowa Uruchomić propagandę wizualną w związku z obchodami Światowego DNIA Walki z AIDS Konkurs plastyczny Pedagog, pielęgniarka Opiekun PCK 19

20 20

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY. Opracowała mgr M. Wolska pedagog szkolny załącznik nr 7 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY Opracowała mgr M. Wolska szkolny Podstawowe pojęcie profilaktyczne : Szkolny program profilaktyki = System działań

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 1

Program profilaktyki 1 Program profilaktyki 1 I. Uwagi wstępne: Program profilaktyki powstał jako modyfikacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce. W niektórych punktach przypomina on poprzedni, ale zawarte są w nim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II w WIERUSZOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna Załącznik nr 16 do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 21.08.2003r. ( Dz.U.Nr 137, poz 1304 ), Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE 1. ROZPOZNANE CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA

I. OPIS PROGRAMU II. CZYNNIKI RYZYKA I. OPIS PROGRAMU Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach Krynki SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...... 3 2. Podstawa Programowa a program profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi

Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi Program profilaktyki szkolnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 1. Uwagi wstępne Profilaktyka to ochrona człowieka przed zagroŝeniami, obejmuje eliminację lub

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2014/2015 z dnia 30 września 2014 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH GIMNAZJUM Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05. 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Dąbrowie PROGRAM PROFILAKTYKI Dąbrowa 2012 1. Profilaktyka jako istotny element wychowania Tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest to proces

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 2016 / 2017 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Podmioty oddziaływań profilaktycznych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel. (+48) 75-645-01-82 fax (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RYWAŁDZIE Rok szkolny 2014/2015 Przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 15.09.2014 Zespół Kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów. CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. PRZEMOC, AGRESJA, STRES Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCOW WIELKOPOLSKICH W KONOJADZIE I. UWAGI WSTĘPNE 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2015/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła

Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła Szkolny program profilaktyki Bezpieczna szkoła PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R. Spis treści Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy, naciski kolegów brak tolerancji dla odmienności zachowania agresywne 1. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Bo mała istota ludzka to wielka sprawa dorosłych na dziś i na jutro J. Nagrabiecki I. Podstawa prawna. Podstawę prawną szkolnego programu profilaktyki stanowią: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA ROKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MĘCINIE PRZYJĘTO DO REALIZACJI DNIA 13.09.2010 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV. Oddziaływania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszy przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.m. Konopnickiej w Bogumiłowicach Bogumiłowice 2007 1 Założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego Szkolny Program Profilaktyczny został opracowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018 Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEMOC CYBERPRZEMOC AGRESJA Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Kobylnica 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Spis treści WSTĘP... 2 Rozdział I... 3 OKRESLENIE PODSTAWY PRAWNEJ... 3 Rozdział II... 4 DOBÓR TREŚCI PROGRAMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JABŁOWIE WSTĘP Program profilaktyki szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie powstał w celu uporządkowania i usystematyzowania działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE 1. UWAGI WSTĘPNE Tworzeniu Szkolnego programu profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że: Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016 Dział I Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego takich jak: 1. Wagary, brak motywacji do nauki. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach

Szkolny Program Profilaktyczny. Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach Szkolny Program Profilaktyczny Zespół Gimnazjalno Szkolny w Zębowicach PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Kiedy widzisz dobrego człowieka staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą Konfucjusz SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie ZAŁOśENIA Szkolnego Programu Profilaktyki A. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓL W BARCIANACH Program profilaktyki został opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele. Zgodnie z zajęć pozalekcyjnych i. harmonogramem pozaszkolnych. pracy Ekspozycja zdrowej. Jolanta Grykałowska

Nauczyciele. Zgodnie z zajęć pozalekcyjnych i. harmonogramem pozaszkolnych. pracy Ekspozycja zdrowej. Jolanta Grykałowska ,Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach rok szkolny 2010/2011 I. Szkolny program profilaktyki przyjmuje za podstawę współdziałanie wszystkich nauczycieli, pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ORZESZU - MOSCISKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA UCHWALONY W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I RADĄ RODZICÓW DN. 09.09.2015R. Spis

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZNA SZKOŁA PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW Z DNIA 25 SIERPNIA 2016 ROKU Spis treści I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYLDAKU. Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządzony na podstawie: 1. Uwagi wstępne. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2 Konwencji o Prawach dziecka art. 3, art. 19, art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY BĄDŹMY RAZEM REALIZOWANY W LATACH 2012 2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W GDAŃSKU Strona 1 z 24 Spis treści I. Uwagi wstępne II. Założenia programu III. Cele programu IV.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku Założenia programu 1. Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015

Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 Szkolny Program Profilaktyki na 2012-2015 WPROWADZENIE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła przyjaźnie wymagająca SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...3 2. Podstawa Programowa a Program Profilaktyki...4 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Szkolny Program Profilaktyki

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie Szkolny Program Profilaktyki ROK SZKOLNY 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...... 3 2. Podstawa Programowa a Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Problem Cele Zadania Treści Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Narkomania Zapobieganie Alkohol uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego opiera się na rozumieniu profilaktyki jako

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Opracował zespół nauczycieli UWAGI Profilaktyka to proces wspomagania człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Z analizy sytuacji wychowawczej dokonywanej na podstawie badań ankietowych, rozmów z uczniami rodzicami i nauczycielami,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi I Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie zatwierdzony do realizacji w latach 2014-2017 SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki 2. Podstawa Programowa a program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W POLICACH Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 1.02.2016r. Profilaktyka, już od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie Szkolny Program Profilaktyki ROK SZKOLNY 2016/2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI A. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby

Bardziej szczegółowo