do wszystkich do większości do większości zdecydowanie tak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do wszystkich do większości do większości zdecydowanie tak"

Transkrypt

1 Kwestioriusz ankiety dla uczycieli Szanow Pani / Szanowny Pa! Jednym z działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadze ankiety z uczycielami. Jej celem jest zgromadzenia danych i opinii pochodzących od osób pracujących z uczniami. Chcielibyśmy zaprosić Panią/ Pa wypełnia poniższej ankiety. Jednocześ podkreślamy, że wątki podjęte w ankiecie zostaną rozwinięte i precyzowane w trakcie wywiadu. Informacje zgromadzone za pośrednictwem ankiety oraz wywiadu będą alizowane łącz. 1. Jakie zmiany w procesie edukacyjnym zostały wprowadzone przez Pa/ią w wyniku wspólnych ustaleń z innymi uczycielami w tym lub poprzednim roku szkolnym? (6494) 2. dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują ode m, są zmotywowani pracy połowy mj niż połowy żadnego 3. potrafią się uczyć samodziel połowy mj niż połowy żadnego 4. Czy w szkole stworzono Panu/i warunki pracy własnej (np. zdecywa raczej raczej zdecywa przygotowywania się czy rozwoju zawowego)? 5. Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość korzystania z potrzebnych podczas pomocy dydaktycznych? (3495) zdecywa raczej raczej zdecywa 6. współpracy z uczycielami razy roku 7. organizacji pracy razy roku 8. relacji z uczniami razy roku 9. skolenia zawowego razy roku 10. uczania i uczenia się uczniów razy roku 11 Jak często odbywają się, organizowane przez dyrekcję lub liderów zespołów spotkania uczycieli tyczące: 12. w szkole zapewniony jest stęp odpowiednich zdecywa raczej raczej zdecywa zasobów, przydatnych dla

2 rozwoju zawowego uczycieli (ich jak np. literatura, sprzęt, czas). 13 Wobec jakiej części Pa/i uczniów poniższe zdania są prawdziwe? 14. Proszę opisać, jak to się przejawia: (6862) 15. W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia uczniów? (6887) zadaję pytania proszę uczniów o podsumowa ćwiczenia wykorzystuję różne rzędzia badawcze zbieram informacje zwrotne od uczniów stwarzam uczniom możliwość zadawania pytań sprawdzam, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania stosuję ocenia bieżące (cząstkowe) stosuję ocenia podsumowujące (np. przeprowadzam klasówki, testy, sprawdziany, odnoszę się wyników konkursów, olimpiad) stosuję ocenia kształtujące posługuję się indywidualną kumentacją każdego ucznia (karty diagnozy, portfolio) sprawdzam, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie monitoruję Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 16. Czy prowadzi Pan/i ewaluację własnej pracy? (6924), regular prowadzę, w sytuacji kiedy strzegam jakiś problem prowadzę ewaluacji własnej pracy 17. [jeśli ] Jakie elementy własnej pracy poddawał/a Pan/i ewaluacji w ciągu ostatgo roku? (6925) 18. [jeśli ] Na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady. (6927) 19. Jak ocenia Pan/i zaangażowa uczycieli w pracę zespołów? (7017) angażują się wszyscy angażuje się większość angażuje się połowa angażuje się mjszość angażują się pojedyncze osoby

3 wiem 20. Proszę podać przykłady tych działań. (7087) 21 Jak często w Pa/i szkole: 22. panuje przeko, że uczą się zarówno uczniowie jak i uczyciele zdecywa raczej raczej zdecywa 23. Organizuje się rozmowy o tym, jak my, uczyciele, przezwyciężamy sze trudności. bardzo często często rzadko 24. rozwiązywania problemów wychowawczych razy roku 25. spraw administracyjnych razy roku 26 Jak często w Pa/i szkole mają miejsce stępujące sytuacje (organizowane lub inspirowane przez dyrekcję): 27. w szkole dba się o to, aby uczyciele dzielili się swoją zdecywa raczej raczej zdecywa wiedzą z innymi uczycielami. 28. Proszę wymienić jważjsze wyniki monitorowania działań podjętych w oparciu o wnioski opisane w poprzednim pytaniu. (7404) 29. Poniżej wymieniono różne typy badań edukacyjnych. Proszę zazczyć te, z których z nich korzystają Państwo w swojej pracy i pisać, w jaki sposób wykorzystują Państwo dane z tych badań: (7406) zewnętrzne badania edukacyjne (opisywane np. w literaturze fachowej) ewaluacja zewnętrz dane z egzaminów zewnętrznych ewaluacja wewnętrz prowadzo poziomie całej szkoły ewaluacja wewnętrz prowadzo przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły uczycielskie

4 mikrobadania (badania prowadzone przez samych uczycieli w klasach) bada losów absolwentów inne rodzaje badań edukacyjnych (proszę opisać badania i sposób wykorzystania danych) Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 30. Czy rodzice zgłaszają propozycje działań, które tyczą uczniów i szkoły? zdecywa raczej raczej zdecywa 31. Proszę podać przykłady ich propozycji. (7445) 32 Czy daje Pan/i uczniom wybór tyczący: 33 Czy zgadza się Pan/i z poniższymi zdaniami? W szej szkole: 34. W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z alizy osiągnięć uczniów? (7596) 35. W pracę jakich zespołów jest Pan/i zaangażowany/a? (7663) przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy wychowawczy i profilaktyczny ds. zarządzania szkołą (planowa i organizacja działalności szkoły) szkoleniowy (skole zawowe uczycieli) organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub uczycieli zespół uczycieli oddziału ds. ewaluacji wewnętrznej zespół ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej uczestniczę Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 36. Jakiego rodzaju pomoc uzyskuje Pan/i od innych uczycieli w swojej pracy z uczniami? (7674) wymia świadczeń, konsultacje, radztwo, wymia poglądów wymia pomocy dydaktycznych, testów korelacja międzyprzedmiotowa przekazywa wiedzy zbytej szkoleniach wspólne organizowa i prowadze działań (wycieczki, konkursy imprezy)

5 wspólne prowadze lekcyjnych lekcje koleżeńskie/otwarte przekazywa informacji o uczniach/zespołach klasowych planowa i/lub opracowywa materiałów uzyskuję wsparcia Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 37. Jakie sposoby, wykorzystujące wzajemne ucze się uczniów, stosuje Pan/i lekcji? (7682) praca w parach praca w grupach wyraża opinii przez uczniów dyskusja forum oce koleżeńska prezentacje uczniowskie referat Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 38. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził/a Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej pracy? (7683) 39. Jeśli, czego one tyczyły? (7685) metod pracy treści wykorzystania środków dydaktycznych komunikacji z uczniami komunikacji z rodzicami współdziałania z innymi uczycielami nic zmieniłem/am Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 40. Dlaczego uzje je Pan/i za nowatorskie? (7697)

6 41. Czy prowadząc ewaluację własnej pracy współpracuje Pan/i z innymi uczycielami? (7716) prowadzę ewaluacji własnej pracy 42. zauważa sukcesów i gradza razy roku 43. zespołowa praca uczycieli razy roku 44. dba o profesjolną komunikację razy roku 45. przypomi uczycielom o założeniach koncepcji pracy szkoły razy roku 46. upowszechnia wiedzy temat jlepszych praktyk i jnowszych teorii, przydatnych w pracy uczyciela razy roku 47. Na ile dyrektor szkoły jest skuteczny w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów dla szkoły? (7731) pozyskuje środki zawalającym poziomie pozyskuje środków zawalającym poziomie w dużym stopniu w małym stopniu wspiera 48 Jak często daje Pan/i swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: 49. czyta mj niż 50. myśle matematyczne mj niż 51. myśle ukowe mj niż 52. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie mj niż

7 53. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym że dla wyszukiwania i korzystania z informacji mj niż 54. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania turalnej ciekawości świata mj niż 55. umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania dalszej edukacji mj niż 56. umiejętność pracy zespołowej mj niż 57. Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej możliwych zastosowania w Pa/i szkole są stosuje Pan/i przyjmj? (7392) 58. [jeśli ] Jak Pan/i ocenia tę współpracę? (7778) zdecywa przydat raczej przydat raczej przydat zdecywa przydat 59. Co w tym lub poprzednim roku szkolnym było poddawane ewaluacji wewnętrznej w Państwa szkole? (7961) proszę wpisać przykłady pamiętam 60. Czy w tym i poprzednim roku szkolnym podejmował/a Pan/i działania antydyskrymicyjne uwzględniające stępujące przesłanki? Proszę wybrać z poniższych. (8476) płeć wiek pochodze etniczne/rowe pełnosprawność/ stan zdrowia orientacja seksual kolor skóry/ rasa religia pochodze społeczne status ekonomiczny poglądy polityczne

8 prowadziłem/am ich działań. Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 61. W jakich sytuacjach, w swojej pracy z uczniami, korzysta Pan/i z pomocy innych uczycieli? (8478) 62. Proszę wymienić jważjsze zmiany w Pa/i pracy, wynikające z wniosków z tego monitorowania. (8483) 63. Proszę podać konkretne przykłady zastosowania iej pomocy i jej skutki? (8512) 64. Przy każdym źródle, z którego Pan/i korzystał/a, proszę wymienić jważjsze wnioski oraz sposób ich wykorzystania w Pa/i pracy: (8521) ewaluacja zewnętrz dane z egzaminów zewnętrznych ewaluacja wewnętrz prowadzo poziomie całej szkoły ewaluacja wewnętrz prowadzo przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły uczycielskie Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 65. tematyki lekcji raz lub raz lub razy 66. metod pracy lekcji 67. sposobu oceniania 68. terminów testów, sprawdzianów itp. 69. pozalekcyjnych raz lub raz lub raz lub raz lub raz lub razy raz lub razy raz lub razy raz lub razy

9 70. dziele się swoją wiedzą z innymi uczycielami przez przeszkolonych uczycieli razy roku 71. W jakich sprawach bierze Pan/i pod uwagę opi rodziców przy planowaniu działań w szkole? (8586) realizacja klasowego programu wychowawczego rozwiązywa konfliktów praca d systemem oceniania wybór tematyki organizacji pozalekcyjnych i wycieczek rodzice wyrażają swoich opinii mam możliwości brania pod uwagę opinii rodziców Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź 72. Czy brał/a Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy w poniższych formach skolenia zawowego? (8611) studia podyplomowe, uzupełniające kursy kwalifikacyjne kursy lub szkolenia zewnętrzne konferencje i semiria wizyty obserwacyjne/ studyjne w innych szkołach lub instytucjach szkolenia internetowe obserwacje koleżeńskie (lekcji prowadzone przez innych uczycieli u Pa/i w szkole) szkole zespołu zadaniowego szkole rady pedagogicznej skole dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring, tutoring) Moż zazczyć więcej niż jedną odpowiedź

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo