Prawdziwy koszt administracji bazą danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawdziwy koszt administracji bazą danych"

Transkrypt

1 Prawdziwy koszt administracji bazą danych whitepaper listopad Rozkład opłat miesięcznych za opiekę bazodanową. Słupki jasne powszechnie stosowany model kosztów. Słupki ciemne proponowany model rozliczeń. Page 1 of 7

2 Streszczenie (Executive Summary) Infrastruktura IT każdego przedsiębiorstwa generuje istotne ryzyka: utraty danych, wycieku danych, oraz utraty ciągłości działania. Na te ryzyka najbardziej narażona jest centralna baza danych przedsiębiorstwa i jej repliki. W celu utrzymania bazy danych w stanie sprawnym, bezawaryjnym i bezpiecznym, stosuje się opiekę ekspercką, zawierając umowę z firmą specjalistyczną. Niniejszy dokument analizuje koszty opieki, i formułuje następujące tezy. 1. Rzeczywisty koszt opieki bazodanowej w krótkim okresie czasu maleje o 5%. 2. Świadomość tego faktu jest powszechna w społeczności specjalistów, ale nie w społeczności odbiorców. 3. Powszechnie stosowany model opłat za opiekę nie odzwierciedla prawdziwego kosztu ponoszonego przez dostawcę w kolejnych okresach czasu. 4. Alternatywą jest przedstawiony model kosztowy, gdzie opłaty wnoszone przez klienta odzwierciedlają rzeczywistą krzywą spadku kosztów. Page 2 of 7

3 Wstęp Każde przedsiębiorstwo korzystające z dowolnego systemu informatycznego gromadzi swoje krytyczne informacje w bazie danych. Infrastruktura bazodanowa jest najbardziej krytycznym elementem infrastruktury IT, ponieważ koncentruje istotne ryzyka: utraty danych, wycieku danych, oraz utraty ciągłości działania. Z tego powodu ważnym składnikiem kosztów działu IT jest koszt utrzymania infrastruktury bazodanowej. Przez infrastrukturę bazodanową rozumiemy bazę danych wraz z serwerem, oraz elementy infrastruktury służące utrzymaniu danych pochodnych (replik bazy danych): serwery zapasowe (HA/DR), backup, środowiska archiwalne, testowe i deweloperskie, oraz hurtownie danych. Koszt utrzymania bazy danych składa się z kosztów zasobów (licencje, sprzęt oraz asysta techniczna producenta technologii), kosztów operacyjnych (wsparcie zewnętrznego lub wewnętrznego zespołu) oraz kosztów incydentów. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kosztów operacyjnych. W celu utrzymania bazy danych w stanie sprawnym, bezawaryjnym i bezpiecznym, stosuje się opiekę ekspercką, zawierając umowę z firmą specjalistyczną. Powszechnie występujące modele to (1) stały ryczałt za opiekę, oraz (2) roczna pula godzin eksperckich. W momencie przekazania opieki nad bazą danych, zewnętrzna firma musi wykonać szereg czynności związanych z przejęciem systemu, zrozumieniem jego charakterystyki pracy, analizą jakości i często naprawą problemów i eliminacją ryzyk dostrzeżonych w systemie. Zakres tych prac jest zależny od specyfiki systemu. Ogólnie można jednak stwierdzić, że ilość zadań która jest początkowo duża, z czasem maleje. Jeśli system zostanie poprawnie uporządkowany, to dalsza praca sprowadza się do rutynowej administracji (prawidłowość ta dotyczy nie tylko baz danych ale również innych systemów IT, jak serwery plików, serwery aplikacji lub systemy operacyjne). Co sądzi rynek W listopadzie 13 Gridwise był złotym partnerem konferencji Oracle Day. Przy okazji wydarzenia przeprowadziliśmy badanie rynku dotyczące zagadnienia kosztów baz danych. W badaniu brało udział około 3 osób rekrutujących się spośród gości konferencyjnych, jak również społeczności ekspertów, partnerów i subskrybentów niusletera Gridwise. Istotne wnioski z badania kształtują się następująco: 1. Przytłaczająca większość odbiorców usług stwierdziła, że związana jest z dostawcą umową ryczałtową, której wysokość jest generalnie stała, 2. Przytłaczająca większość dostawców usług (99%) stwierdziło iż koszty ponoszone przez nich maleją znacząco już w pierwszych miesiącach dostarczania usługi. Łatwo zauważyć rozdźwięk pomiędzy dwoma powyższymi stwierdzeniami. Omówmy dokładniej wyniki badania. Grupą docelową byli w 2/3 uczestnicy konferencji Oracle Day, a w 1/3 osoby stale czytające jeden z kanałów komunikacyjnych Gridwise: niusleter, fanpage oraz blog. W badaniu wzięło udział 3 osób z polskich firm, identyfikujących się na podstawie imienia, nazwiska, stanowiska i firmy. Z tej liczby większość to specjaliści, są dostawcami usług albo pracownikami działów IT jako odbiorcy usług. Ponad połowa respondentów ma co najmniej 7-letni staż zawodowy i piastuje stanowiska kierownicze bądź określane jako Senior. Używane technologie bazodanowe to najczęściej Oracle Database, Microsoft SQL Server, rzadziej rozwiązania Sybase/SAP, IBM DB2, PostgreSQL i inne. Osoby o nieudokumentowanym doświadczeniu to Page 3 of 7

4 około 15% grupy, przy czym odpowiedzi osób wypowiadających się anonimowo nie były brane pod uwagę. Uczestnicy badania mogli, ale nie musieli komentować swojej wypowiedzi. Badanie przeprowadzono w formie konkursu z nagrodami, przy czym nagroda nie była uzależniona od treści wypowiedzi. Uczestników zapytano, po ilu miesiącach opieki, ich zdaniem koszt utrzymania bazy danych spada o połowę. Diagram 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie, po ilu miesiącach koszt obsługi bazy danych spada o połowę. Oś pozioma to liczba miesięcy, oś pionowa to ilość odpowiedzi. Diagram 1 pokazuje, co uczestnicy konkursu sądzą na zadany temat. Zwraca uwagę kilka prawidłowości. Przede wszystkim, większość osób typowała liczby 3,6,12, 24,36 które pokrywają się z długością kontraktów utrzymaniowych. Uczestnicy sądzili, że długość kontraktu wiąże się w jakiś sposób z okresem gdy wewnętrzny koszt usługi maleje. Jest to mylna opinia kontrakty zawiera się na wielokrotność kwartału lub roku z powodów fiskalno-księgowych. Na drugim diagramie widać różnicę w opinii pomiędzy osobami, które uczestniczyły w Oracle Day, a tymi które głosowały zdalnie za pomocą mediów społecznych. Upraszczając można założyć, że w konferencji uczestniczyli specjaliści : osoby o większej mocy decyzyjnej, ponadto pracownicy dużych firm; w tej liczbie znajdują się też dostawcy usług. Natomiast na facebooku głosowali niespecjaliści : ludzie o mniejszym doświadczeniu, a także pracownicy średnich firm. Wykres pokazuje, że pierwsza grupa typowała przeciętnie 8 miesięcy, a druga 12. Upraszczając można powiedzieć, że specjaliści i dostawcy usług mają wiedzę, iż czasochłonność spada szybko. Niespecjaliści takiej wiedzy nie mają. Różnica opinii jest bardzo wysoka, przekracza 5%. Page 4 of 7

5 Diagram 2: Uśredniona opinia na zadany temat, w dwóch grupach. Kwadrat to "niespecjalliści", krzyżyk to "specjaliści". Na osi poziomej liczebność grup, na pionowej wartość średniej odpowiedzi Interes dostawcy i interes usługobiorcy Zadane pytanie z naturalnych przyczyn wzbudza emocje. Fakt, że koszt utrzymania bazy danych może maleć w czasie stoi w sprzeczności z założeniami typowych kontraktów utrzymaniowych. Ponieważ wielu z uczestników badania jest związanych tego typu kontraktem, pytanie może wzbudzać niepokój. Duży odsetek badanej grupy to osoby których problem dotyka, jako klientów bądź też jako dostawców technologii baz danych Oracle i innych. Wydaje się, że dostawcy usług mają większą świadomość iż koszty maleją z czasem, jednak proponują stałą ryczałtową opłatę odbiorcom, którzy tej świadomości nie mają. Dostawcy dążą do maksymalizacji przychodów, podczas gdy odbiorcy dążą do minimalizacji kosztów. Rozdźwięk pomiędzy interesami dwóch grup jest faktem znanym i nie jest tematem niniejszego opracowania. W oczywisty bowiem sposób dostawca ma za zadanie nie tylko pokrywać swoje koszty, ale też generować zysk w postaci marży, konieczny do rozwoju swojej firmy. Zagadnieniem na które zwracamy uwagę nie jest sam fakt istnienia marży, ale pytanie o zasadność samego modelu finansowego, w którym koszt usługi rozkłada się w czasie inaczej, niż opłata. Model nazywany przez nas umownie uczciwym to taki, w którym koszt ponoszony przez odbiorcę odzwierciedla wysiłek oraz ryzyko ponoszone przez dostawcę. Jaka byłaby poprawna odpowiedź na zadane w badaniu pytanie? W jakim tempie koszt obsługi naprawdę maleje o połowę? Przybliżona odpowiedź może być podana za pomocą statystyki. Budując poniższy diagram założyliśmy, że każdy z uczestników badania powiedział prawdę, opartą na własnym, indywidualnym doświadczeniu i obserwacji. Suma kilkuset odpowiedzi powinna pokazać przybliżony obraz spadku kosztów co potwierdza kształt poniższego wykresu. Bazując jedynie na odpowiedziach uczestników zsumowanych względem czasu, pokazuje on hipotetyczne tempo spadku kosztu usługi, dążące do pewnej wartości stałej (na wykresie umownie zero; wielkość ta nie podlegała badaniu). Wielomianową aproksymację uzyskanego wykresu (naniesiona ciemna linia) uznajemy za rozsądny model spadku kosztów w czasie. Page 5 of 7

6 Diagram 3: Spadek kosztu utrzymania bazy danych. Na osi poziomej miesiące, na osi pionowej koszt znormalizowany w skali - 1. Dla porównania poniższy diagram pokazuje typowy rozkład opłat odbiorcy usług utrzymania bazy danych. Porównując dwa diagramy, zauważamy że model takich opłat nie jest uczciwy według przedstawionej definicji, ponieważ wysokość opłat odbiorcy (poniżej) nie odzwierciedla faktycznego rozkładu kosztu i ryzyka ponoszonego przez dostawcę w kolejnych okresach czasu (powyżej) Diagram 4: Rozkład opłat odbiorcy usług. Na osi poziomej kolejne miesiące, na osi pionowej wysokość kosztów. Uczciwy model rozliczeń Na podstawie powyższego rozumowania można zbudować uczciwy, dwuskładnikowy model rozliczeń kosztów opieki bazodanowej: 1. Niska stała opłata bazowa, od początku odzwierciedlająca docelowy, spodziewany całkowity koszt usługi w okresie 36 miesięcy. 2. Zmienna opłata za wykonywane czynności, której wysokość, początkowo wysoka, powinna docelowo spaść do zera. Poniższy diagram ilustruje taki model rozliczeń kosztów. Page 6 of 7

7 Diagram 5. Słupki ciemne proponowany model rozliczeń. Dla porównania, słupki jasne powszechnie stosowany model kosztów. Wnioski Najważniejsze tezy przedstawione w niniejszym dokumencie są następujące: 1. Rzeczywisty koszt opieki bazodanowej w krótkim okresie czasu maleje o 5%. 2. Świadomość tego faktu jest powszechna w społeczności specjalistów, ale nie w społeczności odbiorców. 3. Powszechnie stosowany model opłat za opiekę nie odzwierciedla prawdziwego kosztu ponoszonego przez dostawcę w kolejnych okresach czasu. 4. Alternatywą jest przedstawiony, dwuskładnikowy model kosztowy, gdzie opłaty wnoszone przez klienta odzwierciedlają rzeczywistą krzywą spadku kosztów. Rozumowanie powyższe jest uproszczone i nie uwzględnia wielu zmiennych. Dokument sporządzony został przez Gridwise.pl, dostawcę usług bazodanowych. Firma od roku 3 zajmuje się obsługą baz danych oraz usługami analityki danych. Klienci Gridwise korzystają przede wszystkim z baz danych Oracle Database oraz Microsoft SQL Server. Gridwise jest złotym partnerem Oracle. Z usług Gridwise skorzystało kilkuset klientów, z tego połowa to przedsiębiorstwa polskie, natomiast pozostali klienci rozsiani są w piętnastu innych krajach. Przedstawione rozumowanie i model kosztowy jest odzwierciedlony w ofercie Gridwise. Pytania związane z usługami eksperckimi baz danych prosimy kierować na adres oraz telefonicznie na dane kontaktowe podane na stronie www gridwise.pl. Zbieranie odpowiedzi w badaniu przeprowadzono za pomocą platformy Oracle Endeca, umożliwiającej analizę danych nieuporządkowanych w czasie rzeczywistym. Diagram 1 oraz Diagram 2 wygenerowano w Oracle Endeca. W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, udzielimy szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania tego oprogramowania, jak również innych rozwiązań analizy danych. Page 7 of 7

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt strategii rozwoju systemu USOS

Projekt strategii rozwoju systemu USOS Projekt strategii rozwoju systemu USOS Autorzy raportu Dorota Nicewicz-Modrzewska z-ca Dyrektora Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM dr Ścibór Sobieski Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1/28

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1/28 RAPORT Z BADANIA WYSOKOŚCI KREDYTÓW KONSUMENCKICH NA RYNKU KRAJOWYM (WERSJA JAWNA) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Listopad 2009 1/28 Spis treści URZĄD Wstęp 3 1. Badanie

Bardziej szczegółowo

Usługi zarządzania drukiem

Usługi zarządzania drukiem Analiza biznesowa i informatyczna Usługi zarządzania drukiem Europejskie programy MPS Listopad 2012 r. Louella Fernandes Clive Longbottom Quocirca Ltd Quocirca Ltd Tel.: +44 07786 331924 Tel.: +44 118

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3 www.pwc.pl Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw Maj 2014 rok Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Urząd Komunikacji Elektronicznej Grudzień 2010 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozwój Internetu... 4 3. Łańcuch wartości w Internecie...

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Płac w Europie

Outsourcing Płac w Europie Outsourcing Płac w Europie Publikacja ADP Outsourcing Płac w Europie SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1 PŁACE: O CO CHODZI? Jak poradzić sobie z paradoksem płac? Czy marzyłeś kiedyś o harmonizacji przepisów w Europie?

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy a informatyka

Małe i średnie firmy a informatyka Robert Kamiński Tomasz Kulisiewicz Małe i średnie firmy a informatyka MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej PROGRES Warszawa 2007 Raport z badań prowadzonych przez zespół Stowarzyszenia Komputer

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I N T E R N AL I Z AT O R U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE

Bardziej szczegółowo

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Zbigniew Prętczyński Michał Materny Zbigniew Kotulski Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący za tym rozwój samych przedsiębiorstw wymusił

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo