Przykładowe pytania egzaminacyjne Studium Zarządzania Ryzykiem poziom I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania egzaminacyjne Studium Zarządzania Ryzykiem poziom I"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania egzaminacyjne Studium Zarządzania Ryzykiem poziom I 1. W przypadku przeprowadzenia operacji na rynku futures na obligacje rządowe stroną transakcji jest a) rząd emitujący obligacje b) broker dopuszczony do przeprowadzania transakcji na giełdzie c) bank centralny kraju, w którym znajduje się giełda d) izba rozliczeniowa giełdy 2. Obligacja najtańsza w dostawie to taka obligacja, której implikowana stopa repo jest a) najwyŝsza dla obligacji dopuszczonych do dostawy b) najniŝsza dla obligacji dopuszczonych do dostawy c) zerowa d) równa stopie repo banku centralnego 3. Jaką cenę zapłaty powinien uiścić nabywca jednego kontraktu na dziesięcioletnią amerykańską obligację skarbową w przypadku rozliczenia poprzez fizyczną dostawę obligacji, której współczynnik konwersji wynosi , cena kontraktu wyniosła i wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia wynosiła 1750,25 USD? a) ,- USD b) ,65 USD c) ,- USD d) ,25 USD 4. Obliczyć cenę kontraktu futures przy zastosowaniu modelu arbitraŝu, jeŝeli cena obligacji najtańszej w dostawie wynosi 102, stopa kuponowa obligacji wynosi 5%, trzymiesięczna stopa repo wynosi 4.75%, a czas pozostający do rozliczenia kontraktu wynosi 180 dni (act/360). a) b) c) d) Zarządzający portfelem zamierza zabezpieczyć pozycję w obligacjach o duration 5 lat i o wartości nominalnej 10 milionów dolarów. Obliczony przez niego współczynnik zabezpieczenia przy zastosowaniu futures na obligacje UST 5-letnie wyniósł Proszę wskazać jaką transakcję powinien przeprowadzić manager, aŝeby w pełni zabezpieczyć swój portfel: a) kupić 109 US kontraktów 5-letnich b) sprzedać1090 US kontraktów 5-letnich c) kupić 1090 US kontraktów 5-letnich d) sprzedać 109 US kontraktów 5-letnich Warszawski Instytut Bankowości 1

2 6. Czynnik dyskontowy na 1 rok wynosi Kwotowanie dwuletniego swapa to 15%. Wyznacz wartość czynnika dyskontowego na dwa lata. a) 0,909 b) 0,834 c) 0,751 d) 0, Inwestor kupuje opcję call z ceną wykonania 35 po 4 i sprzedaje opcję call z ceną wykonania 50 po Jeśli cena instrumentu bazowego w momencie realizacji tych opcji wynosi 45, to zysk netto w momencie realizacji wynosi a) 8.50 b) c) d) Które z poniŝszych stwierdzeń opisujących opcje jest fałszywe? a) Opcja put daje jej posiadaczowi prawo sprzedaŝy określonego aktywa po określonej cenie przed lub w momencie wygaśnięcia opcji b) Opcja call będzie wykonana tylko w przypadku gdy wartość rynkowa instrumentu bazowego przewyŝsza cenę wykonania c) Zysk na opcji call wzrasta wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego d) Opcja put będzie wykonana tylko w przypadku gdy wartość rynkowa instrumentu bazowego jest niŝsza niŝ cena wykonania 9. Która z poniŝszych strategii jest najbardziej ryzykowna? a) sprzedaŝ strategii straddle b) kupno opcji put c) sprzedaŝ opcji call d) wszystkie charakteryzują się jednakowym ryzykiem 10. Opcja call dla której aktualna cena spot jest niŝsza od ceny realizacji opcji (stike) jest: a) in-the-money b) out-of-the-money c) at-the-money d) Ŝadne z powyŝszych 11. Parametr rho opcji opisuje tempo zmian a) vegi względem zmian zmienności b) ceny opcji względem upływu czasu c) delty względem zmian ceny instrumentu bazowego d) ceny opcji względem zmian stóp procentowych Warszawski Instytut Bankowości 2

3 12. BieŜąca stopa 1M wynosi 4,00%, a stopa FRA1x2 4,20%, stopa okres 3M 4,40%. ZałóŜ Ŝe 1M = 31 dni, 2M = 61 dni, oraz 3M = 92 (dni liczone od daty spot). Stopy są podane na bazie ACT/365. Wówczas a) DF(3M) = 0, (do dnia spot) b) DF(2M,3M) = 0, c) Stopa forward prosta ACT/365 F(2M,3M) = 4, % d) Stopa 2M prosta ACT/365 = 4, % 13. Stopa depozytowa dla 1Y (prosta, ACT/365) wynosi 4,6572%, czynnik dyskontowy (do daty spot) wynosi DF(2Y) = 0,920998, stopa kontraktu IRS 3Y 4,50% (annual, ACT/365). ZałóŜ, Ŝe okres ny ma n*365 dni. Wówczas a) DF(1Y)= 0,96660 (do daty spot) b) Stopa kontraktu IRS 2Y (annual, ACT/365) = 4, % c) Stopa zerokuponowa dla okresu 3Y = 4,479639% (kapitalizacja ciągła, ACT/365) d) DF(3Y) = 0, (do daty spot) 14. Rozpatrzmy kontrakt FRA3x6 na 100 mln PLN, którego rozliczenie przypadnie za 1M od daty spot, kupiony ze stopą 4,50%. Okres depozytowy tego kontraktu ma 91 dni. BieŜąca stopa 1M wynosi 4,20% (ACT/365), a stopa FRA1x4 wynosi 4,40% (wszystkie stopy są na bazie ACT/365). Okres depozytowy dla 1M wynosi 31 dni. Wówczas a) wynik niezrealizowany (liczony na datę spot) na kontrakcie FRA3x6 wynosi PLN (z dokładnością do 10 PLN) b) hipotetyczne rozliczenie w 1M w kontrakcie FRA3x6 wynosi PLN (z dokładnością do 10 PLN) c) wartość hipotetycznej wymiany w 4M w kontrakcie FRA3x6 wynosi PLN (z dokładnością do 10 PLN) d) wynik niezrealizowany wzrośnie jeśli stopa 1x4 zmaleje 15. Rozpatrzmy kontrakt IRS (receive fixed annual / pay float semi-annual) o rezydualnym czasie trwania 3 lata, który został zawarty ze stopa 5.00% o zmiennym nominale: w 1 roku 100 mln PLN, w 2 roku - 80 mln PLN, w 3 roku 60 mln PLN. BieŜące kwotowanie standardowego kontraktu IRS 3Y (fixed annual / float semi-annual) wynosi 4.00%. Wówczas a) Wartość bieŝąca kontraktu IRS o zmiennym nominale jest ujemna b) Wartość bieŝąca kontraktu IRS o zmiennym nominale jest dodatnia c) MoŜe wynieść zero d) Jest zbyt mało danych by ustalić znak wartości bieŝącej tego kontraktu 16. Który z poniŝszych elementów nie jest częścią składową wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP)? a) proces przeglądu nadzorczego (SREP) b) identyfikacja ryzyka c) agregacja ryzyk d) określenie polityki i skłonności do podejmowania ryzyka Warszawski Instytut Bankowości 3

4 17. Do jakiego segmentu (klasy ekspozycji) moŝe zostać zaklasyfikowany kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką na nieruchomości mieszkalnej w przypadku zastosowania metody standardowej wyliczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe (zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe): a) ekspozycji naleŝących do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka w przypadku walutowych kredytów hipotecznych b) ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach gdy wartość zabezpieczenia przekracza wartość ekspozycji c) ekspozycji przeterminowanych gdy opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni d) ekspozycji detalicznych gdy wartość zabezpieczenia nie przekracza wartości ekspozycji 18. Zgodnie z podstawową metodą ratingów wewnętrznych (foundation internal rating based approach FIRB) bank samodzielnie szacuje: a) oczekiwaną stratę kredytową (EL) b) wartość zagroŝoną ryzykiem kredytowym (CVaR) c) prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD) d) współczynniki konwersji kredytowej (CCF) 19. W przypadku zastosowania metody ratingów wewnętrznych wysokość funduszy własnych jest korygowana o a) wartość kredytów, które w trakcie ostatniego roku stały się niewypłacalne b) róŝnicę pomiędzy utworzonymi odpisami (rezerwami) a oczekiwaną stratą kredytową c) średnioroczną wartość odpisów (rezerw) tworzonych w ostatnich trzech latach d) nie dokonuje się korekty 20. Limit koncentracji zaangaŝowań zgodnie z Prawem bankowym wynosi a) 15% funduszy własnych banku w przypadku grupy podmiotów powiązanych b) 25% funduszy własnych banku c) 100% funduszy własnych banku w przypadku zaangaŝowań wobec Skarbu Państwa d) 800% funduszy własnych banku 21. Sposób konstrukcji ratingów polegający na odzwierciedleniu w oceny ratingowej wpływu cyklu koniunkturalnego na poziom ryzyka związanego z klientem nazywany jest a) point in time b) through the cycle c) rating flexibility d) skipping the cycle Warszawski Instytut Bankowości 4

5 22. Osoba fizyczna uzyskuje miesięczny dochód netto 3500 zł, ponosi miesięczne wydatki: 1500 zł oraz spłaca co miesiąc 800 zł zobowiązań finansowych (kredyt samochodowy). Jaka jest graniczna wysokość kredytu mieszkaniowego, który moŝe zaciągnąć ta osoba fizyczna i utrzymać zdolność kredytową, jeśli wnioskuje o kredyt złotowy (aktualne oprocentowanie 7,7%), spłacany przez 15 lat wg rat malejących (stała rata kapitałowa): a) zł b) zł c) zł d) zł 23. Scoring aplikacyjny (wskaŝ prawdziwe twierdzenie): a) słuŝy głównie do oceny poziomu ryzyka jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych b) umoŝliwia sterowanie jakością nowo sprzedawanych kredytów poprzez wysokość punktu odcięcia (cut-off) c) bazuje na danych socjo-demograficznych klienta, informacjach o wnioskowanym kredycie oraz dotychczasowej spłacie kredytów d) często jest wykorzystywany do wyznaczania wysokości limitów dla kredytów odnawialnych 24. Scoring behawioralny (zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe): a) polega na ocenie przez doradcę zachowania klienta podczas składania wniosku kredytowego b) najczęściej jest stosowany w przypadku kredytów odnawialnych i kart kredytowych c) jest wykorzystywany do ustalania scenariuszy postępowania z klientem d) umoŝliwia skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych dla obecnych klientów banku 25. Stopa odzysku (wskaŝ prawdziwe twierdzenie): a) stanowi główny miernik efektywności tablic scoringowych b) liczona jest jako stosunek kwot odzyskanych do wartości ekspozycji w momencie niewypłacalności, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie c) nie jest zaleŝna od cyklu koniunkturalnego d) moŝe być wyznaczana wyłącznie na podstawie danych banku 26. Wartość zagroŝona ryzykiem kredytowym (wskaŝ prawdziwe twierdzenie): a) jest głównym składnikiem uwzględnianym w cenie kredytów b) znajduje się w liczniku RAROCa c) zawarta jest w ostatniej kolumnie macierzy migracji d) określa poziom strat, który moŝe być przekroczony z określonym niskim prawdopodobieństwem (np. 1%) Warszawski Instytut Bankowości 5

6 27. Rozkład strat kredytowych (wskaŝ prawdziwe twierdzenie): a) dla klientów instytucjonalnych jest zbliŝony do rozkładu normalnego b) wyznaczany jest w oparciu o konkretne modele portfelowe c) jest dystrybuantą prawdopodobieństwa niewypłacalności d) stosowany jest do oceny efektywności metodyk oceny zdolności kredytowej 28. Historyczne stopy niewypłacalności wyznaczane są jako: a) iloraz wartości kredytów niewypłacalnych na koniec roku do wartości wszystkich kredytów na koniec roku b) iloczyn oczekiwanej straty kredytowej oraz stopy odzysku c) iloraz liczby kredytobiorców, którzy w ciągu roku stają się niewypłacalni (licznik) do liczby kredytobiorców wypłacalnych na początku roku d) wartość wynikająca z rozkładu strat kredytowych 29. Dla klienta indywidualnego, posiadającego kredyt gotówkowy (1.5 tys. zł, zaległość w spłacie przekraczająca 90 dni w wysokości 450 zł) oraz kartę kredytową zgodnie z Nową Umową Kapitałowa - bank (zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe): a) będzie identyfikował wystąpienie niewypłacalności oddzielnie dla kredytu gotówkowego i karty kredytowej b) moŝe uznać nie uznawać kredytu gotówkowego za niewypłacalny dopóki kwota zaległości w spłacie nie przekroczy 500 zł c) okres opóźnienia w spłacie dla kredytu w karcie kredytowej będzie liczył od dnia braku spłaty całości zadłuŝenia d) dla ustalenia niewypłacalności analizuje opóźnienie w spłacie zadłuŝenia oraz prawdopodobieństwo nie wywiązania się klienta ze zobowiązań wobec banku 30. Zmienność dzienna indeksu WIG20 wynosi 1.50%. Wyznacz wartość zagroŝoną (VaR) w horyzoncie 1 roku (252 dni robocze), z poziomem ufności 99%. a) 3,50% b) 23,82% c) 55,48% d) 103,5% 31. Portfel składa się z dwóch akcji: X i Y. VaR akcji X wynosi 7 tys PLN, zaś VaR akcji Y 9 tys PLN. Współczynnik korelacji pomiędzy nimi wynosi Wyznacz VaR portfela złoŝonego z tych dwóch akcji. a) b) c) d) Warszawski Instytut Bankowości 6

7 32. Jeśli obligacja sprzedawana jest z dyskontem, to a) jest to nieatrakcyjna inwestycja b) emitent tej obligacji ma kiepską wiarygodność kredytową c) kupon jest wyŝszy niŝ rynkowy d) dochodowość w terminie do wykupu jest wyŝsza niŝ jej kupon. 33. Obligacja trzyletnia o wartości nominalnej 100 wypłaca kupon 12% rocznie. Wyznacz jej cenę, jeŝeli jej rentowność wynosi 8%. a) 90,39 b) 100,00 c) 110,31 d) 121, Portfel jest wraŝliwy na stopy krótkoterminowe (do 1 roku włącznie) i na stopy długoterminowe (powyŝej 5 lat), przy czym BPV (przy zmianie o -1bp) względem stóp krótkoterminowych wynosi PLN, a wraŝliwość na stopy długoterminowe PLN. Wówczas wartość portfela a) przy przesunięciu równoległym stóp procentowych o +3 bp zmieni się o PLN b) przy przesunięciu równoległym stóp procentowych o -3 bp zmieni się o PLN c) przy wzroście stóp krótkoterminowych o 3 bp i spadku stóp długoterminowych o 2bp zmaleje o PLN d) przy wzroście stóp krótkoterminowych o 3 bp i wzroście stóp długoterminowych o 2 bp zmaleje o PLN 35. Stwierdzenie zmiana kosztu jednostkowego o 1% skutkuje zmianą kryterium decyzyjnego o 7% jest charakterystyczne dla pomiaru ryzyka w kategoriach: a) analizy zmienności prognozowanych przepływów pienięŝnych b) analizy wraŝliwości w kontekście wielkości krytycznych c) analizy zagroŝenia w kontekście wielkości ryzykowanej d) analizy wraŝliwości w kontekście marginesu bezpieczeństwa 36. W którym przypadku spółka wygenerowała zysk ekonomiczny w trakcie działalności gospodarczej. a) ROIC = 10%, ROA=5%, WACC=9%, ROE=7% b) ROIC = 9%, ROA=9%, WACC=9%, ROE=15% c) ROIC = 8%, ROA=11%, WACC=9%, ROE=13% d) ROIC = 9%, ROA=10%, WACC=9%, ROE=14% 37. Jaką skumulowaną lukę przeszacowania ma bank w przedziale 4-6 miesięcy, który posiada następujące aktywa i pasywa (dla uproszczenia przyjęto, Ŝe bank nie posiada kapitału i wszystkie transakcje zostały zawarte w dniu, dla którego podane są rynkowe stopy procentowe patrz poniŝej): kredyt udzielony klientowi na pięć lat na kwotę PLN 100 mln, którego oprocentowanie jest zmienne co trzy miesiące według stawki WIBOR 3M; 5-letnią obligację Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu w kwocie PLN 100 mln; Warszawski Instytut Bankowości 7

8 jednodniowy depozyt klienta oprocentowany w wysokości 4,00% w kwocie PLN 50 mln oraz 3-miesięczny depozyt klienta oprocentowany w wysokości 4,25% w kwocie PLN 150 mln. Aktualne rynkowe stopy procentowe sa następujące: jednodniowa = 4,25%, 1- miesięczna = 4,50%, 3-miesięczna = 4,75%, 1-roczna = 5,00%, 5-letnia = 5,50%. a) Ujemną w wysokości PLN 100 mln b) Ujemną w wysokości PLN 200 mln c) Dodatnią w wysokości PLN 100 mln d) Dodatnią w wysokości PLN 200 mln 38. Jaka jest wartość dochodu naraŝonego na ryzyko (EaR) w terminie do 12 miesięcy dla banku o bilansie opisanym w punkcie powyŝej przy zakładanej zmianie stóp procentowych o 1 pkt procentowy: a) Minus PLN 1 mln b) Plus PLN 1 mln c) Minus PLN 2 mln d) Plus PLN 5 mln 39. Kryterium porównawczym dla określenia stopy transferowej dla określonej pozycji aktywów i pasywów w Metodzie Rynkowych Stóp Procentowych jest: a) Średnie oprocentowanie wszystkich aktywów banku w przypadku poszczególnych pozycji pasywów oraz średnie oprocentowanie wszystkich pasywów banku w przypadku poszczególnych pozycji aktywów. b) Oprocentowanie określonej grupy pasywów finansujących określoną grupę aktywów. c) Adekwatne ze względu na termin niezmienności stopy procentowej w transakcjach z klientami stopy procentowe rynków pienięŝnych i kapitałowych. d) Stopy depozytów jednodniowych z rynków pienięŝnych. 40. Zakładając, Ŝe po roku cała krzywa rynkowych stóp procentowych uległa przesunięciu w górę o 1 pkt procentowy, a struktura aktywów i pasywów nie uległa zmianie (wszystkie aktywa i pasywa, których terminy zapadalności przypadały w tym okresie, były odnawiane w tych samych kwotach i na te same okresy zapadalności), jaką nową wartość osiągnie marŝa strukturalna: a) 1,75% b) -0,25% c) 0,75% d) 0,00% 41. Luka płynności w przedziale do 1 miesiąca jest dodatnia, zaś w przedziale powyŝej 1 miesiąca do 2 miesięcy ujemna. Osoba operacyjnie zarządzająca pozycją płynności powinna: a) ulokować nadwyŝkę z pierwszego przedziału na długi termin, b) poŝyczyć środki na pierwszy termin i ulokować je w drugim terminie, c) oszacować moŝliwy poziom wpływów gotówki z tytułu pozyskania depozytów od nowych klientów, d) Ŝadne z powyŝszych. Warszawski Instytut Bankowości 8

9 42. JeŜeli bank posiada portfel aktywów płynnych mniejszy niŝ wolumen pasywów niestabilnych, to: a) zwiększa to jego dochodowość b) ma źle zabezpieczoną płynność krótkoterminową c) nie ma to Ŝadnego znaczenia d) wzrost stóp procentowych spowoduje spadek dochodów odsetkowych 43. Które z poniŝszych zdań nt. luki płynności jest fałszywe? a) Polega na rozbiciu wszystkich generujących ryzyko płynności pozycji aktywów i pasywów banku według terminów ich zapadalności i wymagalności na przedziały czasowe b) Pozwala ustalić wielkość niedopasowania operacji aktywnych ze źródłami ich finansowania w poszczególnych przedziałach czasowych c) Jeśli występuje przewaga zapadających aktywów nad wymagalnymi pasywami mamy do czynienia z dodatnią luką płynności, d) W przypadku wątpliwości co do terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, przepływy naleŝy alokować w ten sposób, aby termin zapadalności aktywów był jak najbliŝszy, a termin zapadalności pasywów jak najdalszy. 44. Luka duration jest krótka/ujemna, jeŝeli: a) duration aktywów jest większe niŝ skorygowane duration pasywów b) duration aktywów jest krótsze niŝ skorygowane duration pasywów c) spadek wartości ekonomicznej kapitału Banku wystąpi w przypadku spadających stóp procentowych d) wartość bieŝąca aktywów jest mniej wraŝliwa na spadek stóp procentowych niŝ wartość bieŝąca pasywów 45. Które z poniŝszych stwierdzeń jest prawdziwe: a) Czynnikiem ryzyka operacyjnego jest konkretne wystąpienie nieprawidłowości w przebiegu procesu wewnętrznego, działaniu ludzi lub funkcjonowaniu systemu, b) Strategicznym celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest jego identyfikacja, pomiar i analiza, c) W zakresie wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Metoda Podstawowego Wskaźnika róŝni się od Metody Standardowej m.in. sposobem uwzględniania ujemnych wartości bazowych w liczbie obserwacji branych pod uwagę przy kalkulacji wymogu kapitałowego d) Ŝadne z powyŝszych. 46. W zakresie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego, Metoda Rozkładu Strat (LDA) i Metoda Pomiaru Wewnętrznego (IMA) róŝnią się między sobą tym, Ŝe: a) W metodzie IMA, w przeciwieństwie do metody LDA, nie jest istotna częstotliwość występowania straty operacyjnej, b) W metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IMA, straty nieoczekiwane są szacowane bezpośrednio, a nie poprzez załoŝenie o określonej relacji ich wartości do wysokości strat oczekiwanych, Warszawski Instytut Bankowości 9

10 c) W metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IMA, wyliczany jest współczynnik γ (gamma), d) Wymóg kapitałowy w metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IMA, wyliczany jest oddzielnie dla kaŝdej kombinacji linii biznesowej i typu ryzyka. 47. Bank w kolejnych latach zrealizował następujące wyniki brutto: 1800, -400, Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wynosi 720. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego wynosi 80. Fundusze własne wynoszą 1300, a współczynnik α wynosi 20%. Ryzyko operacyjne powoduje: a) ObniŜenie współczynnika wypłacalności o 3,98 pp., b) PodwyŜszenie współczynnika wypłacalności o 2,88 pp., c) ObniŜenie współczynnika wypłacalności o 5,78 pp., d) ObniŜenie współczynnika wypłacalności o 6,58 pp. 48. Jaki średni wynik brutto zrealizował bank w linii biznesowej A, jeśli w linii biznesowej B zrealizował odpowiednio średni wynik brutto w wysokości 300, czynniki β dla linii biznesowej A i B wynosi odpowiednio 15% i 18%, kapitał banku wynosi 1500, a współczynnik wypłacalności 12%, wiedząc ponadto, Ŝe wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyznaczony metodą standardową stanowi 45% całkowitego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka bankowego: a) 2640 b) 2500 c) 1500 d) 1250 Warszawski Instytut Bankowości 10

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ Zajęcia 5 i 6. Ryzyko bankowe

BANKOWOŚĆ Zajęcia 5 i 6. Ryzyko bankowe BANKOWOŚĆ Zajęcia 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko kredytowe Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego; Fundusze własne a kapitały właścicielskie; FW: I. fundusze podstawowe: I. kapitał akcyjny, II. kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 czerwca 201 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A.

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 rok WPROWADZENIE... 2 I. FUNDUSZE WŁASNE... 3 1.1 FUNDUSZE WŁASNE I KAPITAŁ KRÓTKOTERMINOWY...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Ćwiczenia II Stopy Procentowe

Inżynieria finansowa Ćwiczenia II Stopy Procentowe Inżynieria finansowa Ćwiczenia II Stopy Procentowe Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 11 października 2011 Zadanie 2.1 Oprocentowanie 3M pożyczki wynosi 5.00% (ACT/365). Natomiast, 3M bon skarbowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Piotr Bańbuła Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, KES Październik 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zakup syntetycznej obligacji +1 mln PLN: emisja obligacji/krótka

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.01.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa 08.01.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 00 minut . Ile

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku XIII zmiana Uchwała Nr 10/09/2010 z dnia 15.09.2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy

Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawski Bank Spółdzielczy Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Warszawskim Banku Spółdzielczym według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Ćwiczenia III Stopy Forward i Kontrakt FRA

Inżynieria finansowa Ćwiczenia III Stopy Forward i Kontrakt FRA Inżynieria finansowa Ćwiczenia III Stopy Forward i Kontrakt FRA Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 18 października 2011 Zadanie 3.1 W dniu 18 października 2004 Bank X kwotował: 3M PLN Depo -

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu .5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu 71.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu Aby wycenić kontrakt IRS musi bliżej przyjrzeć się obligacji o zmiennym oprocentowaniu (Floating Rate Note lub floater

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku II zmiana Uchwała Nr 4/02/2009 z dnia 04.02.2009 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

I. Ocena działalności Spółki

I. Ocena działalności Spółki Ocena sytuacji Get Bank S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Get Bank S.A. Rada Nadzorcza Get Bank S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo