Optymalizacja konstrukcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja konstrukcji"

Transkrypt

1 Optymalizacja konstrukcji Kształtowanie konstrukcyjne: nadanie właściwych cech konstrukcyjnych przeszłej maszynie określenie z jakiego punktu widzenia (wg jakiego kryterium oceny) będą oceniane alternatywne rozwiązania konstrukcyjne. Ścisłe (sformułowane matematycznie) określenie punktu widzenia funkcja celu (funkcja jakości, funkcja efektywności) Punkt oceny kryterium optymalizacji.

2 Optymalizacja to działalność, której celem jest uzyskanie najlepszego rezultatu w danych warunkach i dla określonej funkcji celu. Najlepszy z otrzymanych wyników nazywa się optymalnym.

3 Optymalizacja - myślenie w kategoriach celów

4

5 Przykład: lornetka Kryterium optymalizacji (zmienna zależna) ostrość obrazu Zmienna niezależna odległość soczewek Wartość optymalna najostrzejszy obraz ostrość obrazu optimum odległość soczewek

6 Optymalizacja to działalność, której celem jest uzyskanie najlepszego rezultatu w danych warunkach i dla określonej funkcji celu. Najlepszy z otrzymanych wyników nazywa się optymalnym.

7 Projektowanie Sformułowanie problemu Model problemu Optymalizacja

8 Po co optymalizować? Korzyści finansowe Usprawnienie działania Podniesienie efektywności pracy Poprawa niezawodności Poprawa bezpieczeństwa Zmniejszenie zużycia zasobów

9 Kryteria optymalizacji Koszt Opóźnienie (szybkość działania) Niezawodność Efektywność Zużycie zasobów Bezpieczeństwo

10 Ograniczenia w optymalizacji Koszt Opóźnienie (szybkość działania) Niezawodność Efektywność Zużycie zasobów Bezpieczeństwo Inne

11 Załóżmy, że rozpatruje się trzy rodzaje przekładni o tej samej mocy i przełożeniu : ślimakową, planetarną, walcową. Załóżmy też, że kryterium optymalizacji są najmniejsze gabaryty tej przekładni, które można wyrazić w funkcji pozostałych cech konstrukcyjnych. Z punktu widzenia zadanego kryterium a więc wymiarów gabarytowych, optymalnym rozwiązaniem jest przekładnia planetarna.

12 Model matematyczny konstrukcji Zbudowanie funkcji celu, niezbędnej w procesie optymalizacji konstrukcji, wymaga zapisu cech konstrukcyjnych maszyny (geometrycznych, materiałowych i dynamicznych) w postaci układu liczb i funkcji. Uzyskany w ten sposób zapis nazywa się modelem matematycznym konstrukcji.

13 Dla potrzeb modelowania matematycznego, konstrukcję K można potraktować jako punkt w pewnej przestrzeni N-wymiarowej czynnikowej, co można zapisać następująco: K = (C( 1,C 2,...,C N ) R N gdzie: K- konstrukcja, C i - cechy konstrukcji, R N -przestrzeń konstrukcji.

14 Jeżeli wszystkie współrzędne wektora K są liczbami, to taki punkt można traktować jako element N - wymiarowej przestrzeni euklidesowej E N : K = (C( 1, C 2,...,C N ) E N Wektor K należący do przestrzeni konstrukcji jednoznacznie opisuje konstrukcję.

15 Niech opisywanym elementem będzie śrubowa sprężyna naciskowa. α D D w D z p d

16 Umiejscowienie jej środka ciężkości w maszynie można określić za pomocą wartości liczbowych trzech współrzędnych: x, y i z. Następne współrzędne mogą opisywać, np. średnicę drutu d, średnicę nawinięcia drutu D w, granicę plastyczności materiału sprężyny R e, wartość siły napięcia wstępnego P w, itp.

17 Wszystkie cechy opisujące konstrukcję można podzielić na: parametry P zmienne decyzyjne X. Parametry P są zadane i ich wartość jest niezmienna w procesie projektowania. Zmienne decyzyjne X są dobierane w procesie projektowania.

18 W przypadku rozpatrywanej sprężyny: parametrami P mogą być np.: wartość siły napięcia wstępnego i wymiary zewnętrzne sprężyny, zaś zmiennymi decyzyjnymi X, np. średnica drutu, granica plastyczności materiału sprężyny (materiał sprężyny).

19 Biorąc pod uwagę podział cech konstrukcyjnych na parametry P i zmienne decyzyjne X, konstrukcje można formalnie zapisać następująco: K = (P( 1, P 2,...,P N ; X 1,X 2,...X M ) E K Zbiór zmiennych decyzyjnych X można traktować jako punkt x w pewnej przestrzeni, zwanej przestrzenia zmiennych decyzyjnych (przestrzenia rozwiązań) E x : x = (x 1, x 2,,x n ) E x

20 Na złożoność modelu matematycznego wpływa głownie liczba zmiennych decyzyjnych - im jest ona większa, tym trudniejsze i kosztowniejsze jest prowadzenie obliczeń. Z drugiej zaś strony, ograniczenie liczby zmiennych decyzyjnych i ustalenie dużej liczby cech konstrukcyjnych jako parametrów zawęża możliwości poszukiwana najlepszych rozwiązań.

21 Matematyczne sformułowanie owanie szczegółowych i ogólnych zasad konstrukcji Projektant może przyjmować tylko określone wartości zmiennych decyzyjnych X. Wynika to z ograniczeń narzuconych na poszczególne zmienne decyzyjne i na konstrukcję jako całość. Ograniczenia Ograniczenia te wynikają ze szczegółowych zasad konstrukcji.

22 Zgodnie z pierwszą zasadą, konstrukcja powinna spełniać wszystkie ograniczenia wynikające ze szczegółowych zasad w stopniu nie mniejszym od założonego. Z matematycznego punktu widzenia, ograniczenia te mogą mieć charakter nierównościowy: b i (x)= b i (x 1,x 2,...,x n )< 0; i = 1,2,...,m lub równościowy: g j (x)=g j ( x 1,x 2,...,x n )=0; j=1,2,...,p

23 Dla każdej zmiennej decyzyjnej x i można ustalić wstępnie zakres jej zmienności: x imin x i x imax; i = 1,...,n Na skutek ograniczeń wynikających ze szczegółowych zasad konstrukcji przedział ten ulega zawężeniu. Niektóre zmienne decyzyjne mogą przyjmować dowolne wartości z ciągłego przedziału [x imin,x imax ], a inne mogą przyjmować tylko wartości dyskretne.

24 Zmienne decyzyjne wynikające ze względów fizycznych i technologicznych, takie jak np.: wymiary, obciążenia, naprężenia., itp. mają z reguły charakter ciągły.

25 Zmienne decyzyjne ściśle określone przez normy, takie jak np.: moduły kół zębatych, wymiary łożysk tocznych, wymiary śrub, nitów, itp., mają charakter dyskretny i ich zakres zawęża się do zbioru liczb dyskretnych. Inne wartości zmiennych decyzyjnych są dyskretne z założenia, np. liczba zębów w kole zębatym.

26 Jednakże, zdecydowana większość ograniczeń ma charakter nierównościowy, np.: liczba zębów w kole zębatym nie może być mniejsza niż graniczna liczba zębów, obciążenie nie może wywoływać naprężeń większych od dopuszczalnych, prędkość obwodowa czopa podczas smarowania hydrodynamicznego musi być większa od granicznej.

27 W procesie budowy modelu matematycznego konstrukcji K wszystkie ograniczenia wynikające ze szczegółowych zasad konstrukcji musza być przedstawione w postaci jednoznacznej matematycznie, tak aby dla dowolnego wektora zmiennych decyzyjnych X można było jednoznacznie stwierdzić, czy należy on do zbioru rozwiązań dopuszczalnych, a więc czy są spełnione wszystkie ograniczenia, czy też nie.

28 Zbiór punktów w przestrzeni zmiennych decyzyjnych X, w których spełnione są wszystkie ograniczenia narzucone przez konstrukcję K, nazywa się zbiorem dopuszczalnym lub zbiorem rozwiązań dopuszczalnych: Φ= Φ (x) E x

29 W celu wyboru ze zbioru rozwiązań dopusczalnych Φ rozwiązania najlepszego, konieczne jest ustalenie kryteriów optymalizacji Q. Druga ogólna zasada konstrukcji mówi, że konstrukcja powinna być optymalna (polioptymalna) w danych warunkach ze względu na przyjęte kryterium optymalizacji, np.: najmniejszy ciężar, największa wytrzymałość, itp.

30 Problem jednokryterialny zagadnienie do rozwiązania (decyzja do podjęcia) wybór odbywa się w oparciu o jedno reprezentatywne kryterium oceny np. problem wyboru pojazdu cena zakupu Problem wielokryterialny zagadnienie do rozwiązania (decyzja do podjęcia) wybór odbywa się w oparciu o więcej niż jedno kryterium oceny np. problem wyboru pojazdu o najwyższej jakości trwałość, niezawodność, wyposażenie,...

31

32 Zadanie optymalizacji można przedstawić w kategoriach działania praktycznego, tj. osiągnięcie: pożądanego efektu przy najmniejszych nakładach, największego efektu przy wykorzystaniu zadanych nakładów.

33

34 Reguły te maja charakter praw ekonomicznych i już w tym podejściu widać jak istotny jest dobór kryteriów. Szczególnie niebezpieczne jest uleganie wyłącznie kryteriom ekonomicznym. Może to bowiem prowadzić do niebezpiecznych skutków ekologicznych, społecznych, a nawet technicznych.

35 W procesie, projektowania należy przede wszystkim uwzględniać kryteria techniczne, nie zapominając jednak o ekonomicznych. Kryteria techniczne wynikają ze szczegółowych zasad konstrukcji. Są to kryteria funkcjonalności, trwałości, niezawodności, sprawności, lekkości, taniości i dostępność materiałów, itp.

36 W projektowaniu wspomaganym komputerowo należy każde kryterium przedstawić jako funkcję zależną od zmiennych decyzyjnych X. Model matematyczny konstrukcji wektor zmiennych decyzyjnych x, zbiór rozwiązań dopuszczalnych Φ i kryterium optymalizacji Q, można zapisać następująco: x = (x 1,x 2,...,x n ) E x Φ = Φ (x) E x Q=f(x 1,x 2,...,x n )

37 Metody poszukiwania rozwiąza zań optymalnych Ogólnie można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: metody analityczne, np. metoda pochodnych, metoda wariacyjna, metoda wyznaczników Lagrange'a, metody numeryczne, np. programowanie liniowe (metoda Simplex), programowanie nieliniowe.

38 Przykład - zadanie Przesyłki przewożone na statku mogą być pakowane w skrzynie, których suma wszystkich boków podstawy i wysokości nie przekracza 240 cm, zaś podstawa jest kwadratem. W przeciwnym razie naliczane są opłaty dodatkowe. Obliczyć wymiary skrzyni maksymalizujące jej objętość.

39 H x x

40 Metoda pochodnych Metoda pochodnych zasadza się na wyznaczeniu dwóch pochodnych w celu znalezienia wartości ekstremalnych danej funkcji celu Q(x). W pierwszym kroku, dla znalezienia wartości ekstremalnych, wyznacza się pierwszą pochodną funkcji Q(x) i przyrównuję się ją do zera a następnie oblicza się wartość zmiennej niezależnej x. dq dx = 0 Równanie to pozwala na wyznaczenie wartości ekstremalnych.

41 W kroku drugim wyznacza się druga pochodną funkcji Q(x). Jeśli wyznaczone wartości ekstremalne są mniejsze od zera to funkcja osiąga maksimum, jeśli większe od zera to funkcja osiąga minimum. 2 d Q 2 dx < 0 funkcja Q(x) osiąga maksimum 2 d Q 2 dx > 0 funkcja Q(x) osiąga minimum

42 Funkcja celu ma postać: Q( x) = x 2 H Ograniczenie równościowe ma postać: b ( x) = H + 4 x 240 = 0

43 Wyznaczając H z poprzedniego równania: H = 4 x i podstawiając do funkcji celu uzyskuje się: ( x) = 4x 3 240x 2 Q +

44 Pierwsza pochodna ma postać: dq 2 dx = 12x + 480x = 0 Rozwiązaniem tego równania są wartości: x 1 = 0 oraz x 2 = 40.

45 W celu upewnienia się czy funkcja Q(x) osiąga maksimum przy x 2 = 40, wyznacza się drugą pochodną: d 2 Q dx 2 = 24x = 0

46 i oblicza się jej wartość dla x 2 = 40: d 2 dx Q 2 x 1 = 40 = 480

47 Następnie oblicza się H z zależności na ograniczenie równościowe: H = 240 4x = = 80 cm Wówczas największa pojemność skrzyni wyniesie: V 2 = x H = = cm 3

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

III. UTRZYMANIE ZDATNOŚCI ZADANIOWEJ MASZYN

III. UTRZYMANIE ZDATNOŚCI ZADANIOWEJ MASZYN jeśli ędziesz krzyczał, wielu cię usłyszy; jeśli ędziesz pisał, wielu cię zrozumie III. UTRZYMANIE ZDATNOŚCI ZADANIOWEJ MASZYN Coraz większy stopień automatyzacji procesów produkcyjnych i usługowych oraz

Bardziej szczegółowo

STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH

STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH Łukasz Wachstiel doktorant Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach lukasz.wachstiel@ue.katowice.pl STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Artykuł przedstawia nowe podejście

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI Część II Obiekty kanalizacyjne Przewodnik

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod agregacji wskaźników gospodarki magazynowej jako element analizy ABC

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo