Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego"

Transkrypt

1

2 Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa październik 2013 roku

3 2

4 Spis treści Wstęp... 5 Część I. Uwagi ogólne Zreformowany system emerytalny a zadłuŝenie Państwa Finansowanie składki do OFE a dług publiczny Makroekonomiczne konsekwencje długu publicznego w krajach regionu Zbilansowanie filarów systemu emerytalnego Indeksacja tempem wzrostu PKB a indeksy giełdowe Zmienność stóp zwrotu a wysokość świadczenia emerytalnego OFE na rynku finansowym Znaczenie i konsekwencje ograniczeń działalności inwestycyjnej OFE Rola OFE w spółkach z GPW Wpływ OFE na rynek instrumentów dłuŝnych Cześć II. Uwagi ekonomiczne do propozycji zmian w systemie emerytalnym Likwidacja części nieakcyjnej w OFE Zakaz inwestowania OFE w obligacje i instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa przy jednoczesnym limicie minimalnym 75% na instrumenty udziałowe. Zwiększenie limitu na instrumenty denominowane w walutach obcych do 30% Zniesienie stopy minimalnej, niedoboru, rachunku premiowego i Funduszu Gwarancyjnego ObniŜenie o połowę poziomu opłaty od składki i opłaty za transfer składek z ZUS, moŝliwość róŝnicowania opłaty od składki ze względu na staŝ członkowski Dobrowolność udziału w części kapitałowej systemu Suwak jako system wypłat z części kapitałowej Proponowane zmiany ustawowe a konkurencja na rynku OFE Podsumowanie Część III. Uwagi prawne do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Część IV. Uzupełniające propozycje legislacyjne

5 4

6 Wstęp Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych [Projekt] bazuje w duŝej mierze na diagnozach i propozycjach Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównowaŝeniu [Przegląd]. Tezy zawarte w przeglądzie wywołały oŝywioną debatę między przedstawicielami strony rządowej, uczestnikami rynku finansowego i środowiskami akademickimi. Większość zastrzeŝeń zgłoszonych do Przeglądu nie znalazła przełoŝenia na efekty prac legislacyjnych. Trudna sytuacja budŝetowa i zbliŝanie się długu publicznego do progów ostroŝnościowych jest momentem wymuszającym radykalne posunięcia. Jednak trzeba mieć na względzie, iŝ przesuwanie środków z kapitałowej części systemu do części repartycyjnej jest w duŝej mierze zabiegiem, który niwelując jedno zobowiązanie, tworzy inne, do tego większe. Problem jawnej części długu publicznego, generowanego jako skutek uboczny transferów z ZUS do OFE, moŝna by rozwiązać innymi, równie skutecznymi metodami, na co zwracano uwagę w debacie nad Przeglądem. NajwaŜniejsze zmiany systemowe zaproponowane w opiniowanym Projekcie moŝna podsumować w kilku punkach: 1. Likwidacja części nieakcyjnej portfela OFE i przejęcie jej przez Skarb Państwa. 2. Zmiany zasad polityki inwestycyjnej OFE (m.in. zakaz inwestycji w obligacje skarbowe, nakaz inwestycji przynajmniej 75% aktywów w akcje). 3. Redukcja składki do OFE do 2,92%, dobrowolność odprowadzania składki do OFE z domyślną opcją odprowadzania całości składki do ZUS, likwidacja mechanizmu losowania. 4. Likwidacja minimalnej wymaganej stropy zwrotu, niedoboru, rachunku premiowego i Funduszu Gwarancyjnego. 5. ObniŜenie opłaty od składki i opłaty na rzecz ZUS o połowę, zakaz pobierania opłaty od składek osób na 10 lat przed emeryturą. 6. Całkowity zakaz reklamy OFE. 7. Suwak, czyli stopniowe odprowadzania kapitału z OFE do ZUS w ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 8. Zachęta do dobrowolnego oszczędzania przede wszystkim przez zryczałtowany podatek 10% dla wypłat z IKZE. Proponowane zmiany w większości naleŝy oceniać jako budzące wątpliwości ekonomiczne i prawne, nawet stosując najbardziej uniwersalne z kryteriów, czyli osiąganie celów, jakie 5

7 stawia sobie projektodawca. W Uzasadnieniu do Projektu 1 pojawiają się tezy, Ŝe przynajmniej niektóre zmiany słuŝą budowie konkurencji na rynku OFE, jednak wnikliwa analiza zdaje się temu przeczyć czego wyrazem jest eliminacja istniejących mechanizmów systemowych promujących konkurencję jakościową (rachunek premiowy czy losowanie). Na najbardziej ogólnej płaszczyźnie uwagę zwraca lakoniczność samego Uzasadnienia do Projektu, gdzie niekiedy zabrakło wyjaśnień nawet dla bardzo kontrowersyjnych zmian, jak choćby usunięciu unormowania z art. 139 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [ufe], zgodnie z którym fundusze mają w swej polityce inwestycyjnej maksymalizować bezpieczeństwo i rentowność. Co więcej, znaleźć moŝna passusy, których treść budzi zastrzeŝenia z punktu widzenia aksjologii, jaką powinien kierować się prawodawca przy tworzeniu rozwiązać z zakresu systemu emerytalnego, jak choćby twierdzenie, Ŝe wysokie emerytury wypracowane w części kapitałowej są niekorzystne dla finansów publicznych. Opinia składa się z czterech głównych elementów. Najpierw ogólnie zarysowana została rola OFE w systemie ubezpieczenia społecznego, by zyskać właściwy kontekst dla oceny propozycji zmian. Druga część zawiera szczegółową ocenę najwaŝniejszych propozycji pod względem ich długofalowych skutków dla finansów publicznych i przyszłych emerytów. Kolejną część stanowią szczegółowe uwagi o charakterze legislacyjnym, do poszczególnych przepisów Projektu. W ostatniej zaś części przedstawiono dodatkowe propozycje oraz postulaty legislacyjne, dotyczące usprawnienia funkcjonowania systemu emerytalnego oraz wykonywania nad nim nadzoru państwowego. 1 Uzasadnienie do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, wrzesień

8 Część I. Uwagi ogólne 1. Zreformowany system emerytalny a zadłuŝenie Państwa 1.1. Finansowanie składki do OFE a dług publiczny NiezrównowaŜenie systemów emerytalnych jest jedną z głównych przyczyn kryzysów finansów publicznych w wielu krajach na świecie. W praktyce istnieje konsensus, Ŝe do skutecznej reformy finansów publicznych niezbędne są działania naprawcze systemów emerytalnych, ujawniających swoją nieefektywność szczególnie w okresie transformacji demograficznej. Dwa główne źródła niewydolności systemów emerytalnych (w tym FUS) mają charakter strukturalny i są spowodowane: A) świadczeniami bezskładkowymi, bądź finansowanymi w niedostatecznym stopniu ze składek; B) niewłaściwą relacją między procentowym wymiarem składek i liczbą składkujących, z jednej strony, a wymiarem świadczenia i liczbą świadczeniobiorców, z drugiej strony. KaŜda złotówka transferowana do OFE ma pokrycie w złotówce wpływów składkowych do systemu emerytalnego, w przeciwieństwie do takich systemów jak: KRUS, zaopatrzeniowy system emerytalny dla słuŝb mundurowych itp. Ponadto kaŝda kwota transferowana do OFE zmniejszy zobowiązania FUS w przyszłości dokładnie w takiej samej proporcji, w jakiej składka do OFE ma udział w całej składce emerytalnej. Tak więc OFE nie wywołują deficytu FUS poprzez przyczynę A. Dlatego przyczyn długookresowego niezrównowaŝenia systemu emerytalnego naleŝy szukać w jego niewłaściwym skalibrowaniu. W podrozdziale 1.2 szczegółowo przedstawiono błędy popełnione w tym zakresie oraz róŝne rodzaje ryzyka, które jest z tym związane. W tym miejscu naleŝy jednak podkreślić, Ŝe kalibracja obecnie stosowana nie zapewnia zrównowaŝenia strumieni wpływów i wypływów z FUS, i to niezaleŝnie od tego, czy OFE istnieją, czy nie. Aby skutecznie i długoterminowo ograniczyć deficyt FUS naleŝy wyeliminować świadczenia niepokryte w pełni składkami (przyczyna A) oraz właściwe skalibrować system (przyczyna B). Zgodnie z załoŝeniami reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku, przejściowy ubytek przychodów FUS, wynikający z przekazywania części składek do OFE miał być finansowany z wpływów z prywatyzacji majątku będącego własnością Państwa oraz poprzez oszczędności wynikające z eliminacji przyczyny A, czyli świadczeń niepokrytych składkami, generujących znaczne koszty dla systemu (przywileje wybranych grup społecznych i zawodowych). Ostatecznym celem zapoczątkowanej w 1999 roku reformy emerytalnej było wprowadzenie powszechnego systemu zdefiniowanej składki, opartego częściowo na filarze kapitałowym, aby poprzez wykorzystanie rynków finansowych zapewnić dywersyfikację źródeł finansowania świadczeń oraz podnieść wysokość tych świadczeń. Wszystkie te załoŝenia stanowią całość i jako takie powinny być wprowadzone w Ŝycie i oceniane. Odrębną kwestią powinna być takŝe konieczność zwrócenia dostatecznej uwagi na zaniechania w zakresie 7

9 wprowadzenia pełnej powszechności systemu emerytalnego i oszacowaniu ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i finansów publicznych. Warto zauwaŝyć, Ŝe wpływ refundacji z tytułu przekazania składek do OFE na deficyt sektora publicznego jest znacznie mniejszy niŝ dotacje do FUS i emerytalnego systemu rolniczego. O ile suma refundacji z tytułu przekazania składek do OFE w latach osiągnęła wartość blisko 179 mld zł 2, to suma dotacji do systemów emerytalnych administrowanych przez ZUS (bez OFE) i KRUS przekroczyła w tym samym czasie 535 mld zł. Opracowanie rządowe 3 stanowiące podstawę proponowanych zmian ustawowych wskazuje, Ŝe refundacja z tytułu przekazania składek do OFE wywołała łączne skutki dla długu publicznego w wysokości 279,4 mld zł. Gdyby zastosować podobne rozumowanie dla pozostałej dotacji do FUS oraz do systemu rolniczego, ich łączny skutek dla długu wyniósłby 835,5 mld zł, co odpowiada 99,4% państwowego długu publicznego na koniec 2012 r. Szacując koszty reformy emerytalnej nie powinno się abstrahować od zagadnienia wpływu prywatyzacji (która w załoŝeniu twórców reformy stanowiła główne źródło finansowania transformacji systemu emerytalnego) na sytuację finansową sektora publicznego. Uwzględnienie samych tylko przychodów z prywatyzacji radykalnie zmienia skalę wpływu refundacji z tytułu przekazania składek do OFE na finanse publiczne. Początkowo przychody z prywatyzacji wyraźnie przekraczały wartość refundacji z tytułu przekazania składek do OFE. W latach tempo prywatyzacji mierzone skalą przychodów wyraźnie spadło. Od roku 2010 przychody z prywatyzacji w zasadzie równowaŝą refundację z tytułu przekazania składek do OFE. W sumie w latach suma przychodów z prywatyzacji była tylko o 56 mld zł niŝsza niŝ refundacja z tytułu przekazania składek do OFE. Wykres 1. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE i przychody z prywatyzacji na tle deficytu sektora publicznego (narastająco, mld zł) Przychody z prywaryzacji Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Dotacja do KRUS i FUS (bez OFE) Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Deficyt podsektora instytucji rządowych Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD, 2 Roczniki Statystyczne Ubezpieczeń Społecznych za lata oraz WaŜniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2012 r. ZUS, 3 Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównowaŝeniu, MPiPS oraz MF, czerwiec

10 W latach suma refundacji z tytułu przekazania składek do OFE wyniosła 179,1mld zł. Suma deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych za ten sam okres wyniosła 718,6 mld zł, a przychody z prywatyzacji, które zgodnie z załoŝeniami reformy emerytalnej miały finansować ubytek w FUS spowodowany przekazywaniem składek do OFE, wyniosły 122,9 mld zł. Oznacza to, Ŝe w latach udział sumy refundacji z tytułu przekazania składek do OFE w sumie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z uwzględnieniem prywatyzacji wyniósł 9,4%, co pokazuje faktyczny wpływ utworzenia filara kapitałowego na skalę deficytu sektora rządowego i samorządowego. Ograniczając powyŝszą analizę do deficytu podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który za lata wyniósł 644,9 mld zł, naleŝy stwierdzić, Ŝe uwzględniając wpływy z prywatyzacji, refundacje z tytułu przekazania składek do OFE stanowiły równowartość 10,8% deficytu tego podsektora. W badanym okresie przyrost zadłuŝenia sektora finansów publicznych wyniósł 567,1 mld zł, ale rzeczywisty wpływ refundacji z tytułu przekazania składek do OFE, z uwzględnieniem przychodów z prywatyzacji, na przyrost zadłuŝenia Skarbu Państwa był znacznie mniejszy i wyniósł 15,5%. Analizując wpływ przekazywania składek do OFE na deficyt i zadłuŝenia publiczne naleŝy podkreślić, Ŝe jedną z kluczowych zasad finansów publicznych jest brak bezpośredniego przypisania i połączenia określonych przychodów i kosztów. Co do zasady, środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie są przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków w budŝecie państwa (nie są znaczone ), co oznacza, Ŝe nieuprawnione jest twierdzenie, Ŝe to w pierwszej kolejności wydatki związane z systemem emerytalnym generują deficyt, a wydatki na inne cele juŝ nie. Powszechną wiedzą jest występowanie obszarów, takŝe w sferze szerokorozumianego systemu emerytalnego, w których nie przeprowadzono wszystkich koniecznych, z punktu widzenia racjonalności, reform i które przez to generują znaczne wydatki budŝetu Państwa, np. KRUS, emerytury górnicze, system świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli czy zaopatrzeniowy system emerytalny dla słuŝb mundurowych i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Zestawienie wydatków sektora finansów publicznych w poszczególnych częściach systemu emerytalnego wskazuje wręcz, Ŝe akurat wydatki na OFE są najniŝszą ze wszystkich pozycji, a dotyczą przecieŝ zdecydowanie największej części obywateli. Za właściwe naleŝy uznać optymalizowanie wydatków we wszystkich obszarach, tak aby obszary te funkcjonowały jak najbardziej efektywnie. W sytuacji kryzysu finansów publicznych koncepcja redukcji długu wywołanego transferem do OFE poprzez redukcję składki do funduszy emerytalnych (i zwiększenie składki na subkonto w ZUS) bądź umorzenie części aktywów OFE i zaksięgowanie ich równowartości na kontach w ZUS wydaje się rozwiązaniem pozornie łatwym do przeprowadzenia i zarazem skutecznym tak z punktu widzenia interesów budŝetu państwa, jak i bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Operacja ta zmniejszy dług publiczny, ale nie zmniejszy całkowitych zobowiązań Państwa. Zapisy na kontach w ZUS są równieŝ zobowiązaniami, dla Skarbu Państwa równie istotnymi i wymagalnymi jak obligacje (o ile Państwo taką samą wagę przykłada do wypełnienia obietnic wobec własnych obywateli co wobec np. korporacji i inwestorów-nierezydentów). Unia Europejska od lat zwraca uwagę na konieczność ujawniania tzw. ukrytych zobowiązań emerytalnych. Zgodnie z metodologią ESA 2010 takie ujawnienie powinno nastąpić juŝ w roku Co waŝne ujawnienie ukrytych zobowiązań emerytalnych nie będzie Ŝadnym 9

11 podwaŝaniem standardów księgowości. Spółki publiczne w UE od lat muszą ujawniać w sprawozdaniach zobowiązania swoich planów emerytalnych, uzasadnione wydaje się wymaganie takiej samej jawności od państwa 4. Ukryte zobowiązania emerytalne (Implicit Pension Debt) w systemie repartycyjnym to innymi słowy bieŝąca wartość strumienia przyszłych zobowiązań 5, co w systemie zdefiniowanej składki moŝna w przybliŝeniu przełoŝyć na zapisy na kontach hipotetycznych. Dla kalkulacji tego długu nie ma znaczenia fakt, Ŝe państwo moŝe liczyć na strumień przyszłych składek emerytalnych, poniewaŝ kaŝda taka składka jednocześnie spłaca jedno zobowiązanie i tworzy kolejne, zaksięgowane na koncie osoby składkującej (jest to sytuacja podobna do tej, gdy ktoś pokrywa tylko odsetkową część raty kredytu za mieszkanie przychodami z wynajmu dług hipoteczny się z tego powodu nie zmniejsza). Przyrost długu ukrytego odpowiada w takiej sytuacji przyrostowi stanu kont hipotetycznych w ZUS. Międzynarodowe szacunki wskazują, Ŝe polskie zobowiązania emerytalne w zaleŝności od metodologii wynoszą w przedziale od 333% do 361% PKB i naleŝą do rekordowo wysokich w Europie 6. Wykres 2. Zobowiązania emerytalne publicznych systemów emerytalnych (jako %PKB, 2006 r.) 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 333,8% 322,0% 301,4% 301,2% 298,3% 284,5% 281,0% 261,5% 257,5% 236,2% 230,7% 226,2% 204,2% 201,8% 201,4% 201,1% 166,9% 124,8% 91,2% 50% 0% Polska Włochy Finlandia Francja Portugalia Szwecja Niemcy Austria Węgry Źródło: Pension obligations of government employer pension schemes and social security pension schemes established in EU countries, Christoph Müller, Bernd Raffelhüschen, Olaf Weddige, Research Center for Generational Contracts by order of the European Central Bank, Holandia Grecja Malta Hiszpania Bułgaria Czechy Słowacja Litwa Łotwa W. Brytania 4 Public Pensions in the National Accounts and Public Finance Targets, Heikki Oksanen, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Komisja Europejska, lipiec TamŜe. Więcej na temat metodologicznych aspektów mierzenia ukrytych zobowiązań emerytalnych (w:) Robert Holzmann, Robert Palacios, Asta Zviniene, Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and Scope in International Perspective, Social Protection Discussion Paper Series, World Bank Zob. Pension obligations of government employer pension schemes and social security pension schemes established in EU countries, Christoph Müller, Bernd Raffelhüschen, Olaf Weddige, Research Center for Generational Contracts by order of the European Central Bank, 2009; Dług ukryty w Polsce, Grzegorz Gołębiowski, Łukasz K. Kozłowski, Studia BAS nr 4(28),

12 Warto teŝ zauwaŝyć, Ŝe skoro waloryzacja w I filarze była podobna, a na subkoncie wyraźnie wyŝsza niŝ rentowność obligacji, zatem średnio rzecz biorąc, złotówka zaksięgowana na kontach w ZUS generuje większe zobowiązanie Państwa niŝ koszt obligacji kompensujących składkę do OFE. Oczywiście moŝna argumentować, Ŝe obecnie czym innym jest dług publiczny i czym innym ukryty dług emerytalny. Jednak wydaje się, Ŝe dąŝenie UE do ujawniania długu emerytalnego, nie słuŝy tylko celom informacyjnym, ale uŝyciu tego wskaźnika jako parametru dyscyplinującego finanse publiczne w bliŝszej lub dalszej przyszłości. Właśnie w takim kontekście powinny być oceniane wszelkie propozycje związanie z przesuwaniem składek między filarami zreformowanego systemu emerytalnego. System repartycyjny niezaleŝnie od tego, czy zdefiniowanego świadczenia czy zdefiniowanej składki jest jednak po części reliktem starej epoki, gdy demografia była stabilna, bezrobocie nie fluktuowało, a siła robocza nie przemieszczała się między jurysdykcjami. Współczesne realia są jednak zupełnie inne. Szacuje się, Ŝe w ostatnich latach za granicą przebywało ponad 2 miliony Polaków 7, a stopa bezrobocia w ostatnich pięciu latach wzrosła o blisko 4 p. proc. 8. Osoby te były poza polskim systemem ubezpieczeń społecznych, co wprost znalazło odzwierciedlenie w ubytku składek w FUS i pociągnęło za sobą konieczność dotacji z budŝetu państwa. Warto wreszcie wspomnieć, Ŝe problem ujawnionego długu publicznego wynikającego z transferów do OFE i przekroczenia progów ostroŝnościowych moŝna rozwiązać alternatywnymi sposobami. Obligacje skarbowe posiadane przez jednostki sektora publicznego nie są zaliczane do długu publicznego dobrym tego przykładem jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, który pod względem materialnym funkcjonuje podobnie do OFE, ale pod względem księgowym jego portfel obligacji skarbowych nie generuje państwowego długu publicznego. Wystarczyłoby zatem, aby obligacje w portfelach OFE stały się własnością jednostki sektora publicznego, a wówczas nie księgowałyby się po stronie jawnego długu publicznego. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: a) Poprzez przekazanie całości obligacji skarbowych z portfeli OFE do specjalnie w tym celu utworzonego państwowego funduszu emerytalnego na przykład w ramach ZUS. W zamian za przekazane obligacje, OFE otrzymałyby jednostki uczestnictwa w takim funduszu kaŝdy OFE w jednym odpowiadającym mu subfunduszu. Aktywa poszczególnych subfunduszy zarządzane byłby przez PTE (na zasadzie outsourcingu) i wyceniane analogicznie jak dotąd aktywa OFE w części obligacyjnej. b) Poprzez wprowadzenie takich regulacji prawnych, które sprawiłyby, Ŝe OFE kwalifikowane byłby jako część sektora finansów publicznych Makroekonomiczne konsekwencje długu publicznego w krajach regionu Podnosi się, iŝ przekazywanie składki do OFE generuje dług publiczny, obniŝając wiarygodność Polski na rynkach finansowych. Przekłada się to na wyŝsze koszty finansowania długu publicznego, wyŝsze stopy procentowe w gospodarce oraz hamuje wzrost PKB. Warto przeanalizować sytuację w tym zakresie porównując Polskę do podobnych krajów w regionie. Wykorzystano w tym celu dane 9 za lata z Czech kraju bez 7 Sytuacja demograficzna Polski Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa Strona internetowa GUS, 9 Wykorzystano dane OECD z bazy OLISnet oraz ze stron internetowych banków centralnych Polski, Czech i Węgier. 11

13 kapitałowej części systemu emerytalnego oraz Węgier kraju, który wprowadził a następnie zlikwidował kapitałowy filar systemu emerytalnego. W latach relacja długu publicznego do PKB rosła we wszystkich analizowanych krajach. Wg danych OECD, na koniec 2012 r. dług publiczny w relacji do PKB, liczony zgodnie z kryterium Maastricht, wynosił w Polsce, Czechach i na Węgrzech odpowiednio: 55,6%, 45,9% i 79,0%. Warto zaznaczyć, Ŝe w przypadku Węgier wskaźnik ten uwzględnia juŝ nacjonalizację aktywów funduszy emerytalnych, która doprowadziła do nieznacznego spadku omawianego wskaźnika. Największy przyrost długu publicznego w relacji do PKB na poziomie 30 pkt. proc. odnotowano w Czechach, czyli kraju, który nie przeprowadził reformy systemu emerytalnego opartej na wprowadzeniu części kapitałowej. W Polsce i na Węgrzech przyrost długu publicznego w relacji do PKB wynosił odpowiednio 15,9 pkt. proc i 18,3 pkt. proc. MoŜna więc z tego wysnuć wniosek, Ŝe tempo narastania długu publicznego zaleŝy w głównej mierze od polityki prowadzonej w tym zakresie przez poszczególne rządy, a kapitałowy system emerytalny i generowany przez niego dług moŝna finansować w sposób kontrolowany. Z drugiej strony brak kapitałowego systemu emerytalnego, jak w przypadku Czech, nie stanowi gwarancji niskiego tempa narastania długu, a likwidacja tego systemu, jak w przypadku Węgier, przynosi stosunkowo niewielką poprawę w tym zakresie. Wykres 3. Dług publiczny wybranych krajów w latach (% PKB) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD. Czechy Węgry Polska Analizując przykłady Polski, Czech i Węgier moŝna zauwaŝyć, Ŝe w latach najniŝszy wzrost gospodarczy występował na Węgrzech (1,8% średniorocznie), a więc w kraju o najwyŝszym poziomie długu publicznego w relacji do PKB. Jednak krajem o najwyŝszym przyroście PKB w tym okresie była Polska (3,8% średniorocznie), mimo tego, Ŝe nasz dług publiczny był na poziomie istotnie wyŝszym niŝ w Czechach, gdzie wzrost PKB nie przekraczał 3%. Oznacza to, Ŝe tempo rozwoju gospodarczego zaleŝy w głównej mierze od efektywności polityki gospodarczej prowadzonej w danym kraju, a kontrolowany i efektywnie wykorzystywany dług publiczny nie musi stanowić czynnika hamującego wzrost PKB. 12

14 Wykres 4. PKB w wybranych krajach w latach (rok 1999 = 100) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD. Czechy Węgry Polska Analizowane dane wskazują, Ŝe wysokość długu publicznego nie znajduje bezpośredniego i prostego przełoŝenia na koszty jego obsługi. W latach najwyŝszą realną (z uwzględnieniem inflacji) wysokość oprocentowania skarbowych papierów wartościowych miała Polska (3,1%), potem były Czechy (1,8%) i Węgry (1,7%). Oznacza to, Ŝe najniŝsze realne oprocentowanie długoterminowych papierów skarbowych występowało na Węgrzech, a więc w kraju o najwyŝszym poziomie zadłuŝenia. Węgierskie papiery skarbowe miały nawet niŝsze realne oprocentowanie niŝ analogiczne instrumenty Czech, czyli kraju o najniŝszym poziomie długu publicznego. Wyraźnie wyŝsze realne oprocentowanie papierów skarbowych występowało w Polsce, co z pewnością nie moŝe być wyjaśnione przez poziom długu publicznego, czy tempo jego narastania. Jednocześnie przykład Polski pokazuje, Ŝe moŝliwy jest wysoki wzrost PKB nawet w warunkach wysokich stóp procentowych i związanych z tym kosztów obsługi długu publicznego. 13

15 Wykres 5. Realne oprocentowanie długoterminowych papierów skarbowych w wybranych krajach w latach (%) Czechy Węgry Polska Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD. Czechy - średnia Węgry - średnia Polska - średnia Analiza średniego poziomu podstawowych stóp procentowych banków centralnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech wykazała, Ŝe w latach najwyŝsze stopy procentowe utrzymywane były przez polski bank centralny (średni poziom 6,7%). Nieco niŝszy poziom stóp procentowych stosował węgierski bank centralny (5,8%), a zdecydowanie najniŝsze występowało w Czechach (2,4%). Zestawiając przedstawiane dane z inflacją w poszczególnych krajach (odpowiednio: 3,5%, 5,8% i 2,6%) moŝna zauwaŝyć, Ŝe polski bank centralny prowadził w latach zdecydowanie najbardziej restrykcyjną politykę pienięŝną, utrzymując realny poziom stopy procentowej na wysokości ponad 3%. W tym samym okresie banki centralne Węgier i Czech prowadziły politykę zerowych czy nawet nieznacznie ujemnych realnych stóp procentowych. Polityka banku centralnego znajduje odbicie w kosztach obsługi długu publicznego. Polityka niskich realnych stóp procentowych prowadzona przez banki centralne Czech i Węgier znalazła swoje odzwierciedlenie w niskich kosztach obsługi długu publicznego w tych krajach. Z kolei restrykcyjna polityka polskiego banku centralnego przyczyniła się do tego, Ŝe realne koszty obsługi długu publicznego w Polsce były średnio o 1,3-1,4 pkt. proc. wyŝsze niŝ na Węgrzech i w Czechach. Tabela 1. Średni poziom podstawowych stóp procentowych banków centralnych w wybranych krajach w latach Średni nominalny poziom podstawowej stopy procentowej banku centralnego Średni poziom inflacji Średni realny poziom podstawowej stopy procentowej banku centralnego Średnie realne oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych Polska 6,7% 3,5% 3,1% 3,1% Węgry 5,8% 5,8% 0,0% 1,7% Czechy 2,4% 2,6% -0,2% 1,8% Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OECD. 14

16 1.3. Zbilansowanie filarów systemu emerytalnego Fundament zmian systemowych zaproponowany w Projekcie, polegający na przesunięciu zobowiązań z OFE na subkonta w ZUS, jest uzasadniany neutralnością takiej operacji dla bilansu systemu emerytalnego. U podstaw takiego rozumowania leŝy przekonanie o zbilansowaniu wszystkich filarów systemu emerytalnego (I filar, subkonto ZUS, drugi filar). W rzeczywistości teza ta opiera się na skrócie myślowym, przypisującym systemom zdefiniowanej składki zbilansowanie z definicji. Tymczasem, zdefiniowana składka oznacza jedynie, Ŝe wysokość świadczenia pozostaje w ścisłej relacji do historycznie wpłacanych składek 10, nic natomiast nie mówi o tym, Ŝe system finansujący te świadczenia nie będzie deficytowy. Zbilansowanie systemu ex definitione osiągane jest jedynie w kapitałowych systemach zdefiniowanej składki i teŝ tylko w fazie akumulacji, bowiem tam kaŝdy emeryt posiada proporcjonalny udział w aktywach funduszu emerytalnego, a aktywa te są rzeczywistymi środkami, które moŝna w kaŝdej chwili spienięŝyć (ze względu na specyfikę systemu, odwrotnie niŝ np. w dobrowolnych funduszach inwestycyjnych, ryzyko niepłynności w fazie akumulacji jest tu pomijalne). Innymi słowy, kapitałowy system DC (defined contribution) jest zbilansowany w fazie akumulacji, gdyŝ z samej jego konstrukcji wynika, Ŝe w kaŝdym momencie jego aktywa netto są równe środkom naleŝnym członkom. MoŜliwe jest wystąpienie niezbilansowania w systemie kapitałowym zdefiniowanej składki, jeśli wprowadzone zostaną podwójne standardy księgowości i jednostki uczestnictwa będą inaczej (oczywiście wyŝej) indeksowane, niŝ wynosi rzeczywisty zwrot z inwestycji, co upodobni system emerytalny do piramidy finansowej. Mamy wówczas do czynienia z tzw. systemem dwuindeksowym. System taki moŝe przez całkiem długi okres, w szczególności przez całą fazę akumulacji, wyglądać z zewnątrz na zbilansowany, ale potem prędzej czy później utraci płynność i albo zbankrutuje, albo będzie wymagał akcji naprawczej uzupełnienia z zewnątrz brakujących środków lub obniŝenia zaksięgowanych zobowiązań. W tym momencie pojawia się fundamentalne pytanie o zbilansowanie repartycyjnego systemu zdefiniowanej składki (z indywidualnymi kontami hipotetycznymi, tzw. notional account). Systemy te nie gromadzą aktywów, ale jedynie bieŝące i przyszłe zobowiązania oraz bieŝący i przyszły strumień składek. Zbilansowanie takiego systemu wystąpi jedynie wtedy, gdy sztywno określone (zaksięgowane) zobowiązania będą odpowiadać zdyskontowanemu strumieniowi naleŝności, którego nie da się do końca przewidzieć i nad którym twórcy systemu mają ograniczoną kontrolę. Wymaga to bardzo przemyślanej konstrukcji całego systemu i w Ŝadnym razie nie jest osiągane automatycznie. Repartycyjnym systemom typu DC niekiedy zdecydowanie bliŝej do systemów kapitałowych dwuindeksowych niŝ do właściwych systemów kapitałowych zbilansowanych z natury, co wynika z faktu, Ŝe waloryzacja zobowiązań w takich systemach jest często decyzją stricte polityczną. Systemy te mogą być lepiej lub gorzej projektowane, aby zapewnić zbilansowanie, ale zbilansowanymi z automatu nigdy nie będą. Problem braku zbilansowania moŝna pokazać na prostym przykładzie. W kryzysowym roku 2008 w Hiszpanii stopa bezrobocia wzrosła o 6,7 p. proc., a w roku 2009 w Irlandii o 5,5 p. proc. Przyjmijmy zatem, Ŝe: 10 W przeciwieństwie do systemu zdefiniowanego świadczenia (DB). 15

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny?

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? Warszawa, 25 stycznia 2011 1 Autorzy: Lech Kalina FOR Aleksander

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Inwestycje 12

Spis treści. 1. Inwestycje 12 Spis treści I Ocena przygotowanego przez rząd Planu Stabilności i Rozwoju 5 II Program antykryzysowy PiS 8 Główne załoŝenia: - Cel polityki gospodarczej co najmniej 3,5 % tempo wzrostu PKB w 2009 - Zmiana

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK RYNKOWY Rynek Akcji

KWARTALNIK RYNKOWY Rynek Akcji Dodatek specjalny: komentarz do zmian w II filarze systemu emerytalnego. Na początku września rząd ogłosił założenia reformy II filara ubezpieczeń społecznych. Ostateczny kształt rozwiązań nie został jeszcze

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 RAPORT O FUNKCJONOWANIU POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO W UJĘCIU MIĘDZYSEKTOROWYM URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 DEPARTAMENT ANALIZ RYNKOWYCH UKNF Artur Wolak (redaktor)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 45 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 45/2012

Bardziej szczegółowo

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej Scott Salembier (CEEMarketWatch)

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia DARIUSZ STAŃKO Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej 2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej SPIS TREŚCI 4 5 Szanowni Czytelnicy, łatwo przychodzi

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE Wprowadzenie Podstawowym celem artykułu jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, lipiec 2010 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo