MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7 r.

2 SPIS TREŚCI CEL ANALIZY... 3 ZAŁOśENIA... 3 WNIOSKI... 4

3 Analiza Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres Cel analizy lipiec 1999 r. grudzień 6 r. Oszacowanie obecnej wartości składek emerytalnych (wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r.) osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r., zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź nie. W analizie wzięto pod uwagę wszystkie działające na rynku otwarte fundusze emerytalne (stan na grudzień 6 r.), tj.: AIG OFE, OFE Allianz Polska, Commercial Union OFE BPH CU WBK, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Bankowy OFE, OFE PZU Złota Jesień, Winterthur OFE, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat, Nordea OFE, OFE Skarbiec-Emerytura 1. ZałoŜenia Analizę oparto na następujących załoŝeniach: 1. Osoba ubezpieczona rozpoczęła pracę w lipcu 1999 r. W tym samym czasie przystąpiła lub nie przystąpiła do OFE.. Osoba ubezpieczona otrzymuje wynagrodzenie na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od 1999 r. do czerwca 6 r. 3. Przyjęto wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach Co miesiąc opłacane są składki: 19,5% podstawy wynagrodzenia - składka tylko na I filar emerytalny do ZUS, (osoba, która nie przystąpiła do OFE), 1,% podstawy wynagrodzenia - składka na I filar emerytalny do ZUS i 7,3% podstawy wynagrodzenia - składka na II filar emerytalny do OFE (osoba, która przystąpiła do OFE). 5. Składki odprowadzane do ZUS są waloryzowane według przepisów ostatniej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według przepisów ustawy waloryzację składek przeprowadza się corocznie od dnia 1 czerwca kaŝdego roku, poczynając od waloryzacji za r. Waloryzacji podlega zaewidencjonowana suma składek na dzień 31 stycznia danego roku. Waloryzacja składek jest dokonywana z rocznym opóźnieniem np. pierwsza waloryzacja tj. za r. jest dokonywana 1 czerwca 1 r. 1 W analizie nie ujęto OFE Kredyt Banku, z uwagi na przejęcie jego zarządzania przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października 4 została zakończona z dniem 1 grudnia 4 r. Z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy Credit Suisse Life & Pensions OFE na Winterthur OFE oraz z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy SAMPO OFE na Nordea OFE. 3

4 Przyjęto wskaźnik waloryzacji według obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 6 r. 6. Składki odprowadzane do OFE podlegają oprocentowaniu według stopy zwrotu OFE. Dla celów analizy zgromadzony kapitał na koniec kaŝdego miesiąca oszacowano wykorzystując wartości jednostek rozrachunkowych według danego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Składki na konta emerytalne wpływają z miesięcznym opóźnieniem tj. na koniec kolejnego miesiąca). Jednostki rozrachunkowe są kupowane po cenie obowiązującej w miesiącu wpłynięcia składki na konto emerytalne a nie po cenie w momencie odprowadzenia składki. 7. Otwarte Fundusze emerytalne pobierają przy odprowadzaniu składek do OFE ustaloną przez siebie opłatę od składki (odsetek od wysokości składki) oraz na koniec miesiąca opłatę za zarządzanie (maksymalna stawkę to,5% od zgromadzonego kapitału). Jednostki rozrachunkowe podawane przez OFE uwzględniają opłatę za zarządzanie. 8. NajniŜszy kapitał wśród OFE - jest to najniŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE, w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec 6 r. (tj. OFE Ergo Hestia stan na koniec stycznia 7). NajwyŜszy kapitał wśród OFE - jest to najwyŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec 6 r. (tj. OFE Polsat stan na koniec stycznia 7 r.). 9. Równolegle kwota w wysokość składki na II filar emerytalny wpłacana jest na: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), Lokaty terminowe: na 1 miesiąc, na 6 miesięcy oraz na 1 miesięcy. 1. Wszystkie lokaty są o zmiennym oprocentowaniu, a kapitalizacja odsetek jest miesięczna. Przyjęto stopy procentowe według średnich miesięcznych stóp oprocentowania depozytów dla osób fizycznych. Od stycznia r. zyski z lokat bankowych są opodatkowane. (% od naleŝnej kwoty z odsetek). Wnioski 1. Porównanie kapitału zaewidencjonowanego na kontach OFE (przy takiej samej wysokości składek) na koniec stycznia 7 r. daje następującą wartość kapitału z II filaru emerytalnego (zgromadzonego ze składek odprowadzanych w okresie lipiec 1999 r. grudzień 6 r. (od najwyŝszej do najniŝszej)): 1) OFE Polsat zł, ) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 3 1 zł, 3) OFE DOM" 696 zł, 4) Pekao OFE 55 zł, 5) Generali OFE 354 zł, 6) OFE PZU Złota Jesień 336 zł, 7) Commercial Union OFE BPH CU WBK 313 zł, 8) AIG OFE zł, 9) Winterthur OFE 1 96 zł, 4

5 1) Nordea OFE zł, 11) OFE Allianz Polska zł, 1) Bankowy OFE 1 68 zł, 13) OFE Pocztylion zł, 14) OFE Skarbiec-Emerytura zł, 15) OFE Ergo Hestia 1 zł. (Tabele 1a - 1c i Rysunek 1). RóŜnice w wysokości zaewidencjonowanego kapitału wynikają z róŝnic w wysokości stopy zwrotu wypracowanej przez dany fundusz oraz z róŝnic w wysokości opłaty od składki pobieranej przez fundusze. (Tabele 1a - 1c) 3. Na koniec stycznia 7 r. najwyŝszą jednostkę rozrachunkową tj. na poziomie prawie 31 zł oferowało OFE Polsat (3,81 zł). Natomiast najniŝsze jednostki rozrachunkowe tj. na poziomie powyŝej 5 zł oferowało trzy z funduszy tj. Allianz Polska (5,35 zł), OFE Skarbiec-Emerytura OFE (5,68 zł) oraz OFE Pocztylion (5,79 zł). Jednostkę rozrachunkową w wysokości prawie 3 zł wypracował ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (9,74 zł). Trzy z funduszy oferowały jednostkę na poziomie powyŝej 8 zł, tj. OFE DOM" (8,74 zł), Generali OFE (8,37 zł) oraz Nordea OFE (8,7 zł). W czterech OFE (tj. OFE PZU Złota Jesień, Commercial Union OFE BPH CU WBK, Winterthur OFE oraz OFE Ergo Hestia) jednostka rozrachunkowa była ok. 7 zł (tj. 7, - 7,71 zł). Pozostałe trzy z OFE (tj., Bankowy OFE, Pekao OFE i OFE AIG OFE) osiągnęły jednostkę rozrachunkową powyŝej 6 zł (tj. 6,7-6,91 zł). 4. Na koniec stycznia 7 r. prowizja ustalana przez OFE i pobierana od składki według długości staŝu członkostwa przedstawia się następująco (od najwyŝszej do najniŝszej): 1) 7% - Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion oraz OFE PZU Złota Jesień. ) 5,9% - OFE Skarbiec-Emerytura, 3) 5,8% - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, 4) 5,5% - Credit Suisse Life & Pensions OFE, 5) 5% - OFE Allianz Polska i Pekao OFE, 6) 4,5% - OFE DOM", 7) 4% - Commercial Union OFE BPH CU WBK (Tabele 1a - 1c) Od 1 kwietnia 4 r. w przypadku siedmiu z OFE (tj. Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień) opłata od składki została obniŝana do 7% 1. Po 15 października 3 r., tj. po wejściu w Ŝycie nowelizacji przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w wyniku wprowadzenia przepisu ustalającego maksymalną wysokość opłatę od składki odprowadzanej do OFE, w praktyce wszystkie OFE odeszły od zasady, iŝ w miarę dłuŝszego staŝu członkostwa prowizja od składki maleje. Maksymalna opłata od składki: od 1 kwietnia 4 r. do końca 1 r. 7%; w 11 r. 6,15%, w r. 5,5%; 13 r. 4,375%; po 14 r. 3,5%. 5

6 5. Praktycznie na koniec października 1 r. w przypadku dziewięciu z OFE (tj.: OFE Allianz Polska, Nordea OFE, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Pekao OFE, Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE Polsat, OFE PZU Złota Jesień, Generali OFE oraz Winterthur OFE) kapitał z II filaru emerytalnego (powstały z odprowadzonych składek w okresie lipiec 1999 r. wrzesień 1 r.) na kontach OFE był wyŝszy o ok.,5% -,5% od wartości skumulowanych składek odprowadzonych z tego samego okresu. Zaś na kontach pozostałych sześciu z OFE (tj.: OFE DOM", OFE Pocztylion, Bankowy OFE, OFE Ergo Hestia, AIG OFE i OFE Skarbiec-Emerytura) kapitał z II filaru emerytalnego stanowił odpowiednio 96,1 % i 99, % wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. JednakŜe juŝ w grudniu r. na kontach wszystkich OFE kapitał II filara (ze składek lipiec 1999 r. listopad r.) był wyŝszy od wartości skumulowanych składek i róŝnica ta wzrosła średnio do ok. 3, % - 11,8 %. Na koniec stycznia 7 r. róŝnica ta zwiększyła się i (od największej do najmniejszej) kształtuje się następująco: 1) 64,1 % dla OFE Polsat, ) 61,7 % dla ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, 3) 59,6 % dla OFE Dom, 4) 58,6 % dla Pekao OFE, 5) 57,% dla Generali OFE, 6) 57,1 % dla OFE PZU Złota Jesień, 7) 56,9 % dla Commercial Union OFE BPH CU WBK, 8) 54,5 % dla AIG OFE, 9) 54,% dlawinterthur OFE, 1) 5,9 % Nordea OFE, 11) 5,1 % dla OFE Allianz Polska, 1) 51,9 % dla Bankowy OFE, 13) 51,8 % dla OFE Pocztylion, 14) 51,7 % dla OFE Skarbiec-Emerytura, 15) 49,1 % dla OFE Ergo Hestia. (Tabela i Rysunek ) 6. Jak juŝ wspomniano wyŝej, począwszy od grudnia 1 r. wartość zaewidencjonowanego kapitału na koncie kaŝdego z OFE jest wyŝsza od wartości skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny z tego samego okresu. Oznacza to, iŝ od tego czasu zgromadzony kapitał w OFE pomimo kosztów poniesionych z tytułu utrzymania OFE zaczął przynosić członkom OFE takŝe dochody. JednakŜe dopiero na koniec lipca 3 r. pierwsze realne zyski osiągnęli tylko członkowie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (tj. na poziomie,6%). Na koniec lipca 5 r. kapitał zgromadzony na kontach wszystkich z OFE wypracował realne zyski (tj. na poziomie 1,1 % 9,3 %). Na 6

7 koniec stycznia 7 r. róŝnica ta zwiększyła się odpowiednio od 15,6 % do 7,3%. (Tabela ) 7. Na koniec stycznia r. (tj. po ok. 3,5 latach opłacania składek) przy tej samej wysokości odprowadzanych kwot (na poziomie składek na II filar emerytalny) do OFE i ZUS (w okresie lipiec 1999 r. styczeń r.), w przypadku czterech z OFE (tj.: ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, OFE Allianz Polska, Nordea OFE oraz OFE PZU Złota Jesień) kapitał zaewidencjonowany był wyŝszy od kapitału w ZUS. W przypadku osoby, która przystąpiła do jednego z pozostałych jedenastu OFE (tj.: Bankowy OFE, Generali OFE, OFE Polsat Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Winterthur OFE, AIG OFE, Pekao OFE i OFE Skarbiec-Emerytura, OFE Pocztylion) kapitał emerytalny był niŝszy niŝ osoby, która nie przystąpiła do OFE. Na koniec lipca 3 r. na kontach wszystkich z wybranych OFE kapitał emerytalny z II filaru był wyŝszy niŝ na koncie ZUS i róŝnica ta na korzyść OFE zwiększa się w miarę wydłuŝania okresu składkowego. Na koniec grudnia 7 r. róŝnica ta wzrosła odpowiednio od 55 zł do 633 zł. (Rysunki 6-1 i tabele 3) 8. JeŜeli porównamy kwoty uzyskane w przypadku składek do OFE, ZUS lub lokaty takiej samej kwoty na rachunku oszczędnościowym, to do końca maja 3 r. najwyŝszy kapitał uzyskano inwestując w lokatę bankową oprocentowaną na poziomie średniego oprocentowania lokat w kraju (8 8 zł), zaś najniŝszy z rachunku ZUS-u (7 153 zł). W tym samym czasie kapitał z OFE wynosił średnio 7 83 zł, i był on niŝszy o ok. 45 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych, oraz wyŝszy o ok. 67 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS. JednakŜe juŝ na koniec czerwca 3 r. najwyŝszy kapitał uzyskano na koncie najlepszego z OFE (8 467 zł). Był on wyŝszy o ok. 57 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych (8 41 zł) oraz o ok. 16 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (7 45 zł). W miarę wydłuŝania okresu składkowego róŝnice te rosły na korzyść OFE. Na koniec grudnia 6 r. kapitał z OFE wynosił średnio 84 zł, i był on wyŝszy o ok zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych ( zł), oraz o ok zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (16 31 zł kapitał uwzględniający waloryzacje za lata -5 r. 3 ). (Tabela 4 i Rysunki 3) 9. Na koniec grudnia 1999 r. tylko kapitał zgromadzony z oszczędności odpowiadających wysokości składek emerytalnych na II filar w przypadku lokat bankowych był wyŝszy 3 NaleŜy tutaj zwrócić uwagę na to, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja za 6 r. będzie dokonana dopiero w czerwcu 7 r. 7

8 średnio o,4% od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. W tym samym czasie kapitał ze składek II filaru emerytalnego na kontach ZUS był równy wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był średnio niŝszy o ok.,3 % od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Po około półtora roku oszczędzania zgromadzony kapitał na lokatach bankowych był wyŝszy średnio o 1 % od wartości skumulowanych składek. W tym samym czasie kapitał na kontach ZUS nadal był równy wartości skumulowanych składek, gdyŝ pierwszą waloryzacje składek za r. przeprowadzono w 1 r. Natomiast kapitał w OFE był niŝszy średnio o ok., % od wartości skumulowanych składek. Po około dwóch i pół lat oszczędzania zgromadzony kapitał na wszystkich lokatach był odpowiednio wyŝszy od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu, (tj. kapitał lokatach bankowych na średnio o 15,4 %, kapitał na kontach ZUS o ok.7,7 % oraz kapitał w OFE średnio o ok. 7,6%). W miarę wydłuŝania okresu składkowego róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek wzrastała szybciej na korzyść OFE w porównaniu do ZUS czy teŝ lokat bankowych. JuŜ na koniec czerwca 3 r. największa róŝnica była w przypadku najlepszego z OFE i wynosiła 1 %. ( średnio dla lokat bankowych, % dla lokat bankowych. oraz dla ZUS 11, %).W grudnia 3 r. róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się do 3 % dla najlepszego z OFE, podczas gdy zmniejszyła się średnio do 19,4 % dla lokat bankowych oraz do 9,6% dla ZUS. Na koniec grudnia 6 r. w porównaniu z grudniem 5 r. róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się w przypadku OFE średnio z 41,4 % do 56,7 % oraz zwiększyła się dla ZUS z 11, % do 14,8 % 4. Natomiast w przypadku lokat bankowych średnio relacja ta pozostała na tym samym poziomie tj. 19, %. Oznacza to, Ŝe lokaty w OFE w dłuŝszym okresie były najlepsze. (Tabela 5 i Rysunek 4) 4 ibidem. W wyniku dokonywania corocznej waloryzacji relacja między zaewidencjonowanym kapitałem w ZUS a wartością skumulowanych składek ulega znacznej poprawie w czerwcu. 8

9 Tabela 1a. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 Otwarte Fundusze Emerytalne - II filar AIG OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,67 11,58 1,6 11,98 11,63 13,49 13,35 14,38 15,73 16,8 17,13 18,6,48,6 3,68 6,7 prowizja od składki w % 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,89 1,51 1,93 14,18 14,87 15,59 16,1 17,6 18,8 16,94 17,87 19,46,6,15 3,65 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 64,41 138,5 14,9 99,3 386,7 478,93 574,91 678,45 786,34 891,79 996,9 111,7 131, , 1497,94 OFE Allianz Polska wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,14 11,7 1,15 11,87 1,6 14,1 14,7 15,17 16,33 16,96 17,8 18,89,7 1,6 3, 5,35 prowizja od składki w % 6,5% 6,5% 6,5% 6,% 6,% 6,% 6,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 4,% 4,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 8,11 8,43 9,78 9,51 1,55 11,6 11,93 11,5 1,16 1,88 13,83 14,64 14,1 15,1 16,63 18,6 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 8,11 49,58 17,5 165,88 8, 93,7 364,33 435,37 56,43 581,74 663,37 749,33 83, 9,44 117, 11,84 Bankowy OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,98 1,7 1,7 11,93 11,8 13,98 14,1 15,47 16,81 17,34 18,67 19,96 1,5 3,1 4,43 6,91 prowizja od składki w % 9,9% 9,9% 9,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,7% 8,7% 8,4% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 1,6 14,43 13,43 14,69 15,48 16,7 16,63 18,3 18,3 17,14 17,99 19,45,49 1,99 3,47 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 74,81 16,5 4,3 37,39 418,5 514,78 613, 719,8 86,7 93,93 138,9 115,84 17,9 141, ,84 Commercial Union OFE BPH CU WBK wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,49 11,95 1,43 1,39 1,79 15,6 14,86 15,7 17,1 17,59 18,34 19,88 1,76 3,54 5,11 7,61 prowizja od składki w % 1,% 1,% 1,% 1,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 1,76 14,58 15, 7,54 8,31 8,84 9,44 1,5 11,18 1,4 1,99 14,37 15,49 16,88 18,4 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 75,56 16,1 5,96 331,4 378,64 43,87 486,35 547,6 61,56 683,58 759, 84,53 93,48 13,7 1136,1 Winterthur OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11,66 1,66 1,4 1,71 14,76 14,44 15,31 16,56 16,94 18,4 19,6 1,4 3, 4,4 7,1 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13,6 15, 15,69 16,4 11,5 1,39 13,3 14,5 15, 16,38 17,5 18,9,45 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,41 6,99 316, 48,15 55,8 57,3 644,4 7,58 83,44 891,16 986,74 188, , ,7 9

10 Tabela b. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 OFE DOM wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,83 1,3 13, 13,3 1,88 15,5 14,84 15,61 17,6 17,74 19,1,53,33 4,47 6,15 8,74 prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,4 13,8 13,53 8,4 8,96 9,54 1,1 11,4 11,97 1,97 13,9 15,8 16,5 17,97 19,49 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,4 144,91 4,86 99,9 351,6 47,89 467,34 53,6 6,44 678,86 76,3 848,77 944,7 148,7 116,44 OFE Ergo Hestia wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 11,8 1,4 13,5 1,93 1,87 14,68 14,47 15,7 17,1 17,44 18,8 19,76 1,48 3,18 4,63 7, prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,5% 8,5% 8,5% 7,9% 7,9% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,39 13,7 13,5 14,81 14,87 15,58 16, 16,63 17,4 16,86 17,76 19,6,3 1,85 3,6 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,39 144,83 4,61 31,66 4,1 49,77 588,79 69,39 79,19 895,1 999,59 111,41 131, , ,51 Generali OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,74 11,61 1,43 1,8 1,56 14,78 14,35 15,51 16,97 17,59 18,61,16 1,89 3,89 5,7 8,37 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13,66 14,99 15,71 16,4 17,4 18,48 19,15 17,4 17,97 19,47,64,3 3,84 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,4 7,6 316,16 48,33 56,5 66,99 715,71 88,87 936,5 14, ,5 176,75 147, ,53 ING Nationale Nederlanden Polska OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,74 11,81 1,53 1,7 1,74 15,9 15,6 16,54 18,4 18,6 19,35 1,6 3,7 5,33 7,5 9,74 prowizja od składki w % 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,83 11,14 1,79 13,5 1, 11, 11,6 1,33 13,56 14, 15,18 16,16 17,73 18,9,46 1,99 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,83 65,9 141,71 19,85 97,64 361,33 43,1 5,76 581,91 665,5 755,45 85,14 953,41 163, ,5 139,85 Pekao OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,6 11,63 1,7 11,8 1,8 14,1 13,8 14,48 15,53 16,3 17,4 18,63, 1,88 3,4 6,8 prowizja od składki w % 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 6,% 5,5% 5,5% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 1,3 11,55 11,98 13,1 11, 11,8 11,65 11,97 1,65 13,7 14,6 15,9 17,13 18,61,3 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 59,3 17,57 198,19 76,4 341,88 41,48 479,7 55,15 66,17 76,86 79,41 885,4 984, 19,87 19,6 1

11 Tabela 3c. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 OFE Pocztylion wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,46 11,76 1,48 1,35 1,19 14,5 13,58 14,47 15,76 16,1 17, 18,36 19,91 1,84 3,45 5,79 prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,4 13,7 13,49 1,7 13,4 14, 14,6 15,93 16,58 16,83 17,71 19,18,37 1,99 3,46 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,39 144,88 4,7 38,56 386,97 47,55 557,3 65,46 748,18 849,61 953,8 166, 1185,1 1314,14 145,4 OFE Polsat wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,77 11,59 13,7 1,87 13,8 15,6 14,94 16,11 17,88 18,8 19,94 1,3,7 5,35 7,13 3,81 prowizja od składki w % 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,89 1,54 1,97 14,7 14,98 15,67 16,31 17,78 18,5 17,3 18,9 19,48,84,47 4,33 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 64,41 138,65 15,8 99,96 387,8 48,97 577,38 681,68 791,5 898,6 14, ,5 139,9 1371,57 151,38 OFE PZU Złota Jesień wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,65 11,64 1,1 11,91 1,13 14,55 14,9 15,58 16,96 17,57 18,49 19,98 1,73 3,43 5,11 7,71 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13, 13,6 11,99 1,76 13,4 14,8 15,38 16,5 17,14 18,6 19,59,67,3 3,83 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,33 6,85 39,8 384,15 463,94 547,6 637,19 731,7 833,3 939,55 154,3 1175,6 135, ,9 Nordea OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,93 1,1 1,45 1,35 1,8 15,19 15,3 16,44 17,81 18,37 19,5,54,31 4,3 5,73 8,7 prowizja od składki w % 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 1,8 11,81 1,6 13,5 14,6 15, 15,65 17,1 17,6 17,1 17,96 19,47,53,14 3,54 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 6,71 13,66,95 83,11 366,54 455,36 547,93 647,81 751,98 856,68 96,43 176, ,76 136, ,1 OFE Skarbiec-Emerytura wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,64 11,41 1,71 1,6 1,3 13,9 13,97 14,66 15,84 16,44 17,17 18,59,4,6 3,48 5,68 prowizja od składki w % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,84 1,15 11,7 1,14 13,3 1,98 11,65 1,1 13,39 14,6 15,5 15,96 17,33 18,56,4 1,46 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,84 59,95 19,1,84 8, 344,5 413, 485,4 563,5 645,85 734,87 88,5 99,8 137, ,96 179,1 ZUS - I filar wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wskaźnik waloryzacji składek z I filaru: za r.- 1,7%, za 1 r. - 6,68%, za r. - 1,9%, za 3 r. -,%, za 4r. - 3,63%, za 5 r. - 5,55% 11

12 Wykres 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca stycznia 7 r. dla osób, które zarabiają na poziomie przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r., według OFE kapitał, koszty w zł AIG OFE OFE Allianz Polska nazwa otwartego funduszu emerytalnego Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale- Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion skumulowany kapitał z II filaru OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" skumulowane koszty Nordea OFE OFE Skarbiec- Emerytura 1

13 Tabela. Zaewidencjonowany kapitał w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. przez osobę zarabiającą na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która rozpoczęła pracę we wrześniu 1999 r. i przystąpiła do OFE. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 wskaŝnik inflacji wrzesień 1999=1% 15,1% 11,9% 114,% 117,7% 118,% 119,3% 119,1% 1,3% 11,% 15,4% 16,5% 17,1% 17,1% 18,5% 18,9% skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kapitał w otwartych funduszach emerytalnych w % AIG OFE 91,5% 96,4% 96,9% 97,9% 9,4% 13,7% 1,4% 15,8% 113,% 116,1% 116,9% 13,9% 13,5% 139,9% 144,5% 154,5% OFE Allianz Polska 93,5% 1,1% 1,3% 11,5% 96,% 19,7% 17,1% 11,5% 118,% 11,5% 1,% 16,% 131,8% 137,% 143,1% 15,1% Bankowy OFE 9,1% 96,% 94,9% 93,9% 84,8% 14,4% 13,3% 19,4% 115,7% 118,7% 11,4% 16,3% 13,4% 138,1% 141,9% 151,9% Commercial Union OFE BPH CU WBK 9,% 98,5% 95,8% 99,7% 94,8% 111,7% 16,1% 19,9% 116,9% 119,% 119,4% 16,4% 134,7% 141,7% 146,8% 156,9% Winterthur OFE 91,% 96,3% 97,8% 98,4% 94,5% 17,4% 1,% 16,5% 113,% 115,4% 117,6% 14,8% 131,7% 138,9% 143,1% 154,% OFE DOM" 91,1% 99,8% 99,% 1,4% 9,% 17,% 13,6% 17,1% 114,7% 119,1% 11,6% 18,% 135,4% 144,3% 149,6% 159,6% OFE Ergo Hestia 91,1% 97,% 97,3% 99,3% 9,4% 14,% 1,% 16,3% 11,5% 114,% 115,% 11,6% 18,8% 135,3% 139,8% 149,1% Generali OFE 91,% 97,% 97,6% 11,7% 94,% 18,4% 1,4% 17,8% 114,9% 117,8% 119,1% 15,7% 13,7% 14,7% 146,8% 157,% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 91,3% 97,9% 96,9% 1,1% 94,8% 111,8% 17,% 114,3% 11,% 13,% 1,4% 19,6% 139,% 146,7% 151,7% 161,7% Pekao OFE 9,% 99,3% 97,% 99,3% 94,6% 17,7% 14,% 16,9% 11,4% 115,9% 119,% 15,6% 131,4% 14,% 145,6% 158,6% OFE Pocztylion 91,1% 99,3% 97,8% 99,1% 9,% 14,8% 99,% 13,8% 11,9% 113,6% 114,4% 1,6% 17,5% 136,% 14,1% 151,8% OFE Polsat 91,5% 96,7% 1,8% 11,9% 95,7% 19,1% 13,8% 19,% 117,8% 1,% 13,4% 18,1% 13,8% 143,9% 149,% 164,1% OFE PZU Złota Jesień" 91,% 96,6% 96,1% 98,% 93,5% 11,1% 15,% 111,4% 118,% 1,5% 11,4% 17,6% 134,8% 141,1% 146,7% 157,1% Nordea OFE 9,% 98,% 95,8% 1,% 95,5% 11,6% 17,6% 11,7% 118,5% 119,7% 1,9% 15,6% 13,6% 138,8% 144,3% 15,9% OFE Skarbiec-Emerytura 9,1% 96,4% 99,3% 11,7% 9,3% 13,6% 1,1% 15,% 111,6% 115,% 115,6% 1,3% 18,6% 137,9% 14,6% 151,7% * wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). 13

14 Wykres. Kapitał zaewidencjonowany w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar do końca grudnia 6 r. dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia ( kwota składek = 1 %). 16% 161,7% 164,1% 14% 1% 1% 8% 6% 4% 159,6% 157,1% 154,5% 158,6% 156,9% 157,% 151,9% 15,1% 15,9% 154,% 151,8% 151,7% 149,1% % % AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 6 r. nazwa otwartego funduszu emerytalnego 14

15 Tabela 3. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny z I i II filaru emerytalnego na koniec roku dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach -6** według ZUS i OFE. rok Wyszczególnienie Kapitał emerytalny w zł 1 Kapitał emerytalny w zł 3 4 Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura Kapitał emerytalny w zł 6 Kapitał emerytalny w zł * osoba nie przystapiła do OFE. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu, które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia następnego roku. 15

16 Tabela 4. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r., dla osoby zarabiającej na poziomie średniego wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w zaleŝności od sposobu zainwestowania. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 w zł skumulowane składki na II filar* kapiatał z OFE: w zł średni kapitał z OFE najniŝszy kapitał wśród OFE** najwyŝszy kapitał wśród OFE*** kapitał z ZUS lokaty bankowe: w zł średni kapitał z lokat ROR na 1miesiąc na 6 miesięcy na 1 miesięcy *wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). **najniŝszy kapitał wśród OFE - jest to najniŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec stycznia 7 r. (tj. na koncie OFE Ergo Hestia). ***najwyŝszy kapitał wśród OFE - jest to najwyŝszy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec stycznia 7 r. (tj. na koncie OFE Polsat). 16

17 Wykres 3. Zgromadzony kapitał ze składek miesięcznych z II filaru emerytalnego na koniec grudnia w latach - 6* przez osobę, która rozpoczęła pracę 1 lipca 1999 r. i zarabia na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w zaleŝności od sposobu zainwestowania. 84 zgromadzony kapitał, skumulowane składki w zł rok średni kapitał z OFE kapitał z ZUS średni kapitał z lokat skumulowane składki * jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 6 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia 7 r. 17

18 Tabela 5. Zgromadzony kapitał z miesięcznie odprowadzanych składek w wysokości składek z II filaru emerytalnego w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar dla osoby zarabiającej w wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która pracuje od lipca 1999 r. wyszczególnienie gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kapiatał z OFE średni kapitał z OFE 97,7% 97,6% 99,8% 93,% 17,6% 14,7% 19,9% 116,5% 119,% 119,3% 16,3% 134,% 141,4% 146,6% 156,7% najniŝszy kapitał wśród OFE** 97,% 97,3% 99,3% 9,4% 14,% 1,% 16,3% 11,5% 114,% 115,% 11,6% 18,8% 135,3% 139,8% 149,1% najwyŝszy kapitał wśród OFE*** 96,7% 1,8% 11,9% 95,7% 19,1% 13,8% 19,% 117,8% 1,% 13,4% 18,1% 13,8% 143,9% 149,% 164,1% kapitał z ZUS 1,% 1,% 1,% 19,8% 17,7% 11,5% 11,6% 111,% 19,6% 11,5% 19,5% 11,% 111,% 116,% 114,8% lokaty bankowe średni kapitał z lokat bankowych 1,4% 16,% 11,% 113,4% 115,4% 11,7% 11,1% 1,% 119,4% 118,9% 119,% 119,% 119,% 119,1% 119,% ROR 11,5% 13,3% 15,3% 17,% 17,3% 17,1% 16,7% 16,1% 15,5% 15,1% 14,7% 14,4% 14,% 14,% 13,8% na 1miesiąc 1,3% 15,8% 19,6% 113,1% 115,1% 115,7% 115,8% 115,5% 115,% 114,8% 115,1% 115,3% 115,3% 114,% 113,% na 6 miesięcy 1,4% 16,% 11,% 113,4% 115,3% 116,1% 116,1% 115,8% 115,3% 115,% 115,6% 115,9% 115,9% 114,6% 113,5% na 1 miesięcy 1,5% 16,% 11,3% 113,9% 115,9% 116,8% 117,% 116,8% 116,6% 116,6% 117,3% 117,9% 118,% 116,7% 115,4% *wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). **najniŝszy kapitał wśród OFE - jest to najniŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w na koniec czerwca 6 r. (tj. na koncie OFE Ergo Hestia). ***najwyŝszy kapitał wśród OFE - jest to najwyŝszy kapitał z OFE jaki został zgromadzony na kontach OFE na koniec czerwca 6 r. (tj. na koncie OFE Polsat). 18

19 Wykres 4. Zgromadzony kapitał ze składek na II filar emerytalny w relacji do kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 6 r.* dla osoby, która rozpoczęła pracę 1 lipca 1999 r. i zarabia w wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, według sposobu zainwestowania (kwota składek = 1%). 18% 16% % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 6 r. 14% 1% 1% 8% 6% 4% 156,7% 114,8% 119,% % % średni kapitał z OFE kapitał z ZUS średni kapitał z lokat bankowych * jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu 6 r., które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia 7 r. 19

20 Wykres 5. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny na koniec grudnia dla osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które rozpoczęły pracę 1 lipca 1999 r. i nie przystąpiły do OFE oraz wskaźnik waloryzacji składek za lata % 45 1,7% 1% Kapitał w zł ,68% ,63% 5,55% 1% 8% 6% 4% wskaźnik waloryzacji składek ,9%,% % Rok % kapitał z I i II filaru -ZUS wskaźnik waloryzacji składek

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było 2.309.182 rachunków; na 63.235 (2,7%) nie wpłynęła

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM klasa II Temat projektu: W jakim banku najkorzystniej ulokować swoje oszczędności? Uczniowie biorący udział w projekcie: Wolak Kinga Wolak Karolina Orzeł Natalia Pławecki

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach otwartych funduszy emerytalnych

Informacja o wynikach otwartych funduszy emerytalnych 1 marca 2010 r. Informacja o wynikach otwartych funduszy emerytalnych Wartości jednostki i średnie stopy zwrotu OFE wzrosły w okresie od 1999 r. Mimo kryzysu polskie fundusze emerytalne uzyskały jedne

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 1 I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 W listopadzie br. standardowa oferta MF zostanie jednorazowo rozszerzona o dodatkowy instrument - obligację oszczędnościową o jedenastomiesięcznym terminie

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30 MARCA 2001 R. - 31 MARCA 2006 R. Departament Nadzoru Funduszy

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.)

Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) Rynek funduszy emerytalnych (grudzień 2003r.) 1. Wydarzenia na rynku. Liderzy umacniają pozycje. Najlepszymi funduszami emerytalnymi są obecnie: ING Nationale-Nederlanden oraz Polsat. Zaraz za nimi plasują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Dr Wojciech Nagel Zespół Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. SG UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Część I. Obecna sytuacja systemu ubezpieczeń społecznych, problematyka

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 32 / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dn. 19.04.2013r TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, KWIECIEŃ 2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.)

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.) 1. Wydarzenia na rynku Konsolidacja na rynku. Pekao, akcjonariusz Pekao Pioneer PTE prowadzi rozmowy z Allianz Towarzystwem Ubezpieczeń, współwłaścicielem PTE Allianz w sprawie konsolidacji funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2872 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ULGA PODATKOWA ZA INWESTOWANIE PKO Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu KONTA OSOBISTE TAB. 1 Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku oprocentowanie zmienne

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...?

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...? Czym należy się kierować wybierając ubezpieczenie emerytalne...? Zdecydować się na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), polisę Unit-linked, inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i złoto...?

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 7/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.01.2016r. Tabela obowiązuje od 01.02.2016 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY. zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak. przez : Mariusza Zimeckiego. w dniu : 20.03.2007 r.

PLAN FINANSOWY. zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak. przez : Mariusza Zimeckiego. w dniu : 20.03.2007 r. PLAN FINANSOWY zabezpieczenia potrzeb emerytalnych przygotowany dla: Joanny Nowak przez : Mariusza Zimeckiego w dniu : 20.03.2007 r. I ZAŁOśENIA - OCZEKIWANIA 1. Dodatkowe świadczenie emerytalne na poziomie

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja obowiązująca od 01.07.2015

Informacja obowiązująca od 01.07.2015 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA JAWORZNO Informacja dla rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z bieżącej oferty SKOK "Jaworzno". (Produkty obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Przeniesienie środków z OFE do ZUS Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE GĄBIN, KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu KONTA OSOBISTE TAB. 1 Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku oprocentowanie zmienne

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo