MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7 r.

2 SPIS TREŚCI CEL ANALIZY... 3 ZAŁOśENIA... 3 WNIOSKI... 4

3 Analiza Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres Cel analizy lipiec 1999 r. grudzień 6 r. Oszacowanie obecnej wartości składek emerytalnych (wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r.) osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r., zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź nie. W analizie wzięto pod uwagę wszystkie działające na rynku otwarte fundusze emerytalne (stan na grudzień 6 r.), tj.: AIG OFE, OFE Allianz Polska, Commercial Union OFE BPH CU WBK, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Bankowy OFE, OFE PZU Złota Jesień, Winterthur OFE, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat, Nordea OFE, OFE Skarbiec-Emerytura 1. ZałoŜenia Analizę oparto na następujących załoŝeniach: 1. Osoba ubezpieczona rozpoczęła pracę w lipcu 1999 r. W tym samym czasie przystąpiła lub nie przystąpiła do OFE.. Osoba ubezpieczona otrzymuje wynagrodzenie na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od 1999 r. do czerwca 6 r. 3. Przyjęto wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach Co miesiąc opłacane są składki: 19,5% podstawy wynagrodzenia - składka tylko na I filar emerytalny do ZUS, (osoba, która nie przystąpiła do OFE), 1,% podstawy wynagrodzenia - składka na I filar emerytalny do ZUS i 7,3% podstawy wynagrodzenia - składka na II filar emerytalny do OFE (osoba, która przystąpiła do OFE). 5. Składki odprowadzane do ZUS są waloryzowane według przepisów ostatniej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według przepisów ustawy waloryzację składek przeprowadza się corocznie od dnia 1 czerwca kaŝdego roku, poczynając od waloryzacji za r. Waloryzacji podlega zaewidencjonowana suma składek na dzień 31 stycznia danego roku. Waloryzacja składek jest dokonywana z rocznym opóźnieniem np. pierwsza waloryzacja tj. za r. jest dokonywana 1 czerwca 1 r. 1 W analizie nie ujęto OFE Kredyt Banku, z uwagi na przejęcie jego zarządzania przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października 4 została zakończona z dniem 1 grudnia 4 r. Z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy Credit Suisse Life & Pensions OFE na Winterthur OFE oraz z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy SAMPO OFE na Nordea OFE. 3

4 Przyjęto wskaźnik waloryzacji według obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 6 r. 6. Składki odprowadzane do OFE podlegają oprocentowaniu według stopy zwrotu OFE. Dla celów analizy zgromadzony kapitał na koniec kaŝdego miesiąca oszacowano wykorzystując wartości jednostek rozrachunkowych według danego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Składki na konta emerytalne wpływają z miesięcznym opóźnieniem tj. na koniec kolejnego miesiąca). Jednostki rozrachunkowe są kupowane po cenie obowiązującej w miesiącu wpłynięcia składki na konto emerytalne a nie po cenie w momencie odprowadzenia składki. 7. Otwarte Fundusze emerytalne pobierają przy odprowadzaniu składek do OFE ustaloną przez siebie opłatę od składki (odsetek od wysokości składki) oraz na koniec miesiąca opłatę za zarządzanie (maksymalna stawkę to,5% od zgromadzonego kapitału). Jednostki rozrachunkowe podawane przez OFE uwzględniają opłatę za zarządzanie. 8. NajniŜszy kapitał wśród OFE - jest to najniŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE, w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec 6 r. (tj. OFE Ergo Hestia stan na koniec stycznia 7). NajwyŜszy kapitał wśród OFE - jest to najwyŝszy kapitał jaki został zgromadzony na kontach OFE w wyniku odprowadzania składek za okres lipiec 1999 r. - czerwiec 6 r. (tj. OFE Polsat stan na koniec stycznia 7 r.). 9. Równolegle kwota w wysokość składki na II filar emerytalny wpłacana jest na: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), Lokaty terminowe: na 1 miesiąc, na 6 miesięcy oraz na 1 miesięcy. 1. Wszystkie lokaty są o zmiennym oprocentowaniu, a kapitalizacja odsetek jest miesięczna. Przyjęto stopy procentowe według średnich miesięcznych stóp oprocentowania depozytów dla osób fizycznych. Od stycznia r. zyski z lokat bankowych są opodatkowane. (% od naleŝnej kwoty z odsetek). Wnioski 1. Porównanie kapitału zaewidencjonowanego na kontach OFE (przy takiej samej wysokości składek) na koniec stycznia 7 r. daje następującą wartość kapitału z II filaru emerytalnego (zgromadzonego ze składek odprowadzanych w okresie lipiec 1999 r. grudzień 6 r. (od najwyŝszej do najniŝszej)): 1) OFE Polsat zł, ) ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 3 1 zł, 3) OFE DOM" 696 zł, 4) Pekao OFE 55 zł, 5) Generali OFE 354 zł, 6) OFE PZU Złota Jesień 336 zł, 7) Commercial Union OFE BPH CU WBK 313 zł, 8) AIG OFE zł, 9) Winterthur OFE 1 96 zł, 4

5 1) Nordea OFE zł, 11) OFE Allianz Polska zł, 1) Bankowy OFE 1 68 zł, 13) OFE Pocztylion zł, 14) OFE Skarbiec-Emerytura zł, 15) OFE Ergo Hestia 1 zł. (Tabele 1a - 1c i Rysunek 1). RóŜnice w wysokości zaewidencjonowanego kapitału wynikają z róŝnic w wysokości stopy zwrotu wypracowanej przez dany fundusz oraz z róŝnic w wysokości opłaty od składki pobieranej przez fundusze. (Tabele 1a - 1c) 3. Na koniec stycznia 7 r. najwyŝszą jednostkę rozrachunkową tj. na poziomie prawie 31 zł oferowało OFE Polsat (3,81 zł). Natomiast najniŝsze jednostki rozrachunkowe tj. na poziomie powyŝej 5 zł oferowało trzy z funduszy tj. Allianz Polska (5,35 zł), OFE Skarbiec-Emerytura OFE (5,68 zł) oraz OFE Pocztylion (5,79 zł). Jednostkę rozrachunkową w wysokości prawie 3 zł wypracował ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (9,74 zł). Trzy z funduszy oferowały jednostkę na poziomie powyŝej 8 zł, tj. OFE DOM" (8,74 zł), Generali OFE (8,37 zł) oraz Nordea OFE (8,7 zł). W czterech OFE (tj. OFE PZU Złota Jesień, Commercial Union OFE BPH CU WBK, Winterthur OFE oraz OFE Ergo Hestia) jednostka rozrachunkowa była ok. 7 zł (tj. 7, - 7,71 zł). Pozostałe trzy z OFE (tj., Bankowy OFE, Pekao OFE i OFE AIG OFE) osiągnęły jednostkę rozrachunkową powyŝej 6 zł (tj. 6,7-6,91 zł). 4. Na koniec stycznia 7 r. prowizja ustalana przez OFE i pobierana od składki według długości staŝu członkostwa przedstawia się następująco (od najwyŝszej do najniŝszej): 1) 7% - Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion oraz OFE PZU Złota Jesień. ) 5,9% - OFE Skarbiec-Emerytura, 3) 5,8% - ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, 4) 5,5% - Credit Suisse Life & Pensions OFE, 5) 5% - OFE Allianz Polska i Pekao OFE, 6) 4,5% - OFE DOM", 7) 4% - Commercial Union OFE BPH CU WBK (Tabele 1a - 1c) Od 1 kwietnia 4 r. w przypadku siedmiu z OFE (tj. Generali OFE, AIG OFE, OFE Polsat, Bankowy OFE, SAMPO OFE, OFE Ergo Hestia, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień) opłata od składki została obniŝana do 7% 1. Po 15 października 3 r., tj. po wejściu w Ŝycie nowelizacji przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w wyniku wprowadzenia przepisu ustalającego maksymalną wysokość opłatę od składki odprowadzanej do OFE, w praktyce wszystkie OFE odeszły od zasady, iŝ w miarę dłuŝszego staŝu członkostwa prowizja od składki maleje. Maksymalna opłata od składki: od 1 kwietnia 4 r. do końca 1 r. 7%; w 11 r. 6,15%, w r. 5,5%; 13 r. 4,375%; po 14 r. 3,5%. 5

6 5. Praktycznie na koniec października 1 r. w przypadku dziewięciu z OFE (tj.: OFE Allianz Polska, Nordea OFE, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, Pekao OFE, Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE Polsat, OFE PZU Złota Jesień, Generali OFE oraz Winterthur OFE) kapitał z II filaru emerytalnego (powstały z odprowadzonych składek w okresie lipiec 1999 r. wrzesień 1 r.) na kontach OFE był wyŝszy o ok.,5% -,5% od wartości skumulowanych składek odprowadzonych z tego samego okresu. Zaś na kontach pozostałych sześciu z OFE (tj.: OFE DOM", OFE Pocztylion, Bankowy OFE, OFE Ergo Hestia, AIG OFE i OFE Skarbiec-Emerytura) kapitał z II filaru emerytalnego stanowił odpowiednio 96,1 % i 99, % wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. JednakŜe juŝ w grudniu r. na kontach wszystkich OFE kapitał II filara (ze składek lipiec 1999 r. listopad r.) był wyŝszy od wartości skumulowanych składek i róŝnica ta wzrosła średnio do ok. 3, % - 11,8 %. Na koniec stycznia 7 r. róŝnica ta zwiększyła się i (od największej do najmniejszej) kształtuje się następująco: 1) 64,1 % dla OFE Polsat, ) 61,7 % dla ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, 3) 59,6 % dla OFE Dom, 4) 58,6 % dla Pekao OFE, 5) 57,% dla Generali OFE, 6) 57,1 % dla OFE PZU Złota Jesień, 7) 56,9 % dla Commercial Union OFE BPH CU WBK, 8) 54,5 % dla AIG OFE, 9) 54,% dlawinterthur OFE, 1) 5,9 % Nordea OFE, 11) 5,1 % dla OFE Allianz Polska, 1) 51,9 % dla Bankowy OFE, 13) 51,8 % dla OFE Pocztylion, 14) 51,7 % dla OFE Skarbiec-Emerytura, 15) 49,1 % dla OFE Ergo Hestia. (Tabela i Rysunek ) 6. Jak juŝ wspomniano wyŝej, począwszy od grudnia 1 r. wartość zaewidencjonowanego kapitału na koncie kaŝdego z OFE jest wyŝsza od wartości skumulowanych składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny z tego samego okresu. Oznacza to, iŝ od tego czasu zgromadzony kapitał w OFE pomimo kosztów poniesionych z tytułu utrzymania OFE zaczął przynosić członkom OFE takŝe dochody. JednakŜe dopiero na koniec lipca 3 r. pierwsze realne zyski osiągnęli tylko członkowie ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (tj. na poziomie,6%). Na koniec lipca 5 r. kapitał zgromadzony na kontach wszystkich z OFE wypracował realne zyski (tj. na poziomie 1,1 % 9,3 %). Na 6

7 koniec stycznia 7 r. róŝnica ta zwiększyła się odpowiednio od 15,6 % do 7,3%. (Tabela ) 7. Na koniec stycznia r. (tj. po ok. 3,5 latach opłacania składek) przy tej samej wysokości odprowadzanych kwot (na poziomie składek na II filar emerytalny) do OFE i ZUS (w okresie lipiec 1999 r. styczeń r.), w przypadku czterech z OFE (tj.: ING Nationale-Nederlanden Polska OFE, OFE Allianz Polska, Nordea OFE oraz OFE PZU Złota Jesień) kapitał zaewidencjonowany był wyŝszy od kapitału w ZUS. W przypadku osoby, która przystąpiła do jednego z pozostałych jedenastu OFE (tj.: Bankowy OFE, Generali OFE, OFE Polsat Commercial Union OFE BPH CU WBK, OFE DOM", OFE Ergo Hestia, Winterthur OFE, AIG OFE, Pekao OFE i OFE Skarbiec-Emerytura, OFE Pocztylion) kapitał emerytalny był niŝszy niŝ osoby, która nie przystąpiła do OFE. Na koniec lipca 3 r. na kontach wszystkich z wybranych OFE kapitał emerytalny z II filaru był wyŝszy niŝ na koncie ZUS i róŝnica ta na korzyść OFE zwiększa się w miarę wydłuŝania okresu składkowego. Na koniec grudnia 7 r. róŝnica ta wzrosła odpowiednio od 55 zł do 633 zł. (Rysunki 6-1 i tabele 3) 8. JeŜeli porównamy kwoty uzyskane w przypadku składek do OFE, ZUS lub lokaty takiej samej kwoty na rachunku oszczędnościowym, to do końca maja 3 r. najwyŝszy kapitał uzyskano inwestując w lokatę bankową oprocentowaną na poziomie średniego oprocentowania lokat w kraju (8 8 zł), zaś najniŝszy z rachunku ZUS-u (7 153 zł). W tym samym czasie kapitał z OFE wynosił średnio 7 83 zł, i był on niŝszy o ok. 45 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych, oraz wyŝszy o ok. 67 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS. JednakŜe juŝ na koniec czerwca 3 r. najwyŝszy kapitał uzyskano na koncie najlepszego z OFE (8 467 zł). Był on wyŝszy o ok. 57 zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych (8 41 zł) oraz o ok. 16 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (7 45 zł). W miarę wydłuŝania okresu składkowego róŝnice te rosły na korzyść OFE. Na koniec grudnia 6 r. kapitał z OFE wynosił średnio 84 zł, i był on wyŝszy o ok zł od średniego kapitału uzyskanego z lokat bankowych ( zł), oraz o ok zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (16 31 zł kapitał uwzględniający waloryzacje za lata -5 r. 3 ). (Tabela 4 i Rysunki 3) 9. Na koniec grudnia 1999 r. tylko kapitał zgromadzony z oszczędności odpowiadających wysokości składek emerytalnych na II filar w przypadku lokat bankowych był wyŝszy 3 NaleŜy tutaj zwrócić uwagę na to, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja za 6 r. będzie dokonana dopiero w czerwcu 7 r. 7

8 średnio o,4% od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. W tym samym czasie kapitał ze składek II filaru emerytalnego na kontach ZUS był równy wartości skumulowanych składek, zaś kapitał w OFE był średnio niŝszy o ok.,3 % od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu. Po około półtora roku oszczędzania zgromadzony kapitał na lokatach bankowych był wyŝszy średnio o 1 % od wartości skumulowanych składek. W tym samym czasie kapitał na kontach ZUS nadal był równy wartości skumulowanych składek, gdyŝ pierwszą waloryzacje składek za r. przeprowadzono w 1 r. Natomiast kapitał w OFE był niŝszy średnio o ok., % od wartości skumulowanych składek. Po około dwóch i pół lat oszczędzania zgromadzony kapitał na wszystkich lokatach był odpowiednio wyŝszy od wartości skumulowanych składek z tego samego okresu, (tj. kapitał lokatach bankowych na średnio o 15,4 %, kapitał na kontach ZUS o ok.7,7 % oraz kapitał w OFE średnio o ok. 7,6%). W miarę wydłuŝania okresu składkowego róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek wzrastała szybciej na korzyść OFE w porównaniu do ZUS czy teŝ lokat bankowych. JuŜ na koniec czerwca 3 r. największa róŝnica była w przypadku najlepszego z OFE i wynosiła 1 %. ( średnio dla lokat bankowych, % dla lokat bankowych. oraz dla ZUS 11, %).W grudnia 3 r. róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się do 3 % dla najlepszego z OFE, podczas gdy zmniejszyła się średnio do 19,4 % dla lokat bankowych oraz do 9,6% dla ZUS. Na koniec grudnia 6 r. w porównaniu z grudniem 5 r. róŝnica między uzyskanym kapitałem a wartością skumulowanych składek zwiększyła się w przypadku OFE średnio z 41,4 % do 56,7 % oraz zwiększyła się dla ZUS z 11, % do 14,8 % 4. Natomiast w przypadku lokat bankowych średnio relacja ta pozostała na tym samym poziomie tj. 19, %. Oznacza to, Ŝe lokaty w OFE w dłuŝszym okresie były najlepsze. (Tabela 5 i Rysunek 4) 4 ibidem. W wyniku dokonywania corocznej waloryzacji relacja między zaewidencjonowanym kapitałem w ZUS a wartością skumulowanych składek ulega znacznej poprawie w czerwcu. 8

9 Tabela 1a. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 Otwarte Fundusze Emerytalne - II filar AIG OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,67 11,58 1,6 11,98 11,63 13,49 13,35 14,38 15,73 16,8 17,13 18,6,48,6 3,68 6,7 prowizja od składki w % 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,89 1,51 1,93 14,18 14,87 15,59 16,1 17,6 18,8 16,94 17,87 19,46,6,15 3,65 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 64,41 138,5 14,9 99,3 386,7 478,93 574,91 678,45 786,34 891,79 996,9 111,7 131, , 1497,94 OFE Allianz Polska wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,14 11,7 1,15 11,87 1,6 14,1 14,7 15,17 16,33 16,96 17,8 18,89,7 1,6 3, 5,35 prowizja od składki w % 6,5% 6,5% 6,5% 6,% 6,% 6,% 6,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 4,% 4,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 8,11 8,43 9,78 9,51 1,55 11,6 11,93 11,5 1,16 1,88 13,83 14,64 14,1 15,1 16,63 18,6 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 8,11 49,58 17,5 165,88 8, 93,7 364,33 435,37 56,43 581,74 663,37 749,33 83, 9,44 117, 11,84 Bankowy OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,98 1,7 1,7 11,93 11,8 13,98 14,1 15,47 16,81 17,34 18,67 19,96 1,5 3,1 4,43 6,91 prowizja od składki w % 9,9% 9,9% 9,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,7% 8,7% 8,4% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 1,6 14,43 13,43 14,69 15,48 16,7 16,63 18,3 18,3 17,14 17,99 19,45,49 1,99 3,47 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,3 74,81 16,5 4,3 37,39 418,5 514,78 613, 719,8 86,7 93,93 138,9 115,84 17,9 141, ,84 Commercial Union OFE BPH CU WBK wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,49 11,95 1,43 1,39 1,79 15,6 14,86 15,7 17,1 17,59 18,34 19,88 1,76 3,54 5,11 7,61 prowizja od składki w % 1,% 1,% 1,% 1,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 1,76 14,58 15, 7,54 8,31 8,84 9,44 1,5 11,18 1,4 1,99 14,37 15,49 16,88 18,4 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,44 75,56 16,1 5,96 331,4 378,64 43,87 486,35 547,6 61,56 683,58 759, 84,53 93,48 13,7 1136,1 Winterthur OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,7 11,66 1,66 1,4 1,71 14,76 14,44 15,31 16,56 16,94 18,4 19,6 1,4 3, 4,4 7,1 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13,6 15, 15,69 16,4 11,5 1,39 13,3 14,5 15, 16,38 17,5 18,9,45 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,41 6,99 316, 48,15 55,8 57,3 644,4 7,58 83,44 891,16 986,74 188, , ,7 9

10 Tabela b. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 OFE DOM wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,83 1,3 13, 13,3 1,88 15,5 14,84 15,61 17,6 17,74 19,1,53,33 4,47 6,15 8,74 prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,4 13,8 13,53 8,4 8,96 9,54 1,1 11,4 11,97 1,97 13,9 15,8 16,5 17,97 19,49 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,4 144,91 4,86 99,9 351,6 47,89 467,34 53,6 6,44 678,86 76,3 848,77 944,7 148,7 116,44 OFE Ergo Hestia wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 11,8 1,4 13,5 1,93 1,87 14,68 14,47 15,7 17,1 17,44 18,8 19,76 1,48 3,18 4,63 7, prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,5% 8,5% 8,5% 7,9% 7,9% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,39 13,7 13,5 14,81 14,87 15,58 16, 16,63 17,4 16,86 17,76 19,6,3 1,85 3,6 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,39 144,83 4,61 31,66 4,1 49,77 588,79 69,39 79,19 895,1 999,59 111,41 131, , ,51 Generali OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,74 11,61 1,43 1,8 1,56 14,78 14,35 15,51 16,97 17,59 18,61,16 1,89 3,89 5,7 8,37 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13,1 13,66 14,99 15,71 16,4 17,4 18,48 19,15 17,4 17,97 19,47,64,3 3,84 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,4 7,6 316,16 48,33 56,5 66,99 715,71 88,87 936,5 14, ,5 176,75 147, ,53 ING Nationale Nederlanden Polska OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,74 11,81 1,53 1,7 1,74 15,9 15,6 16,54 18,4 18,6 19,35 1,6 3,7 5,33 7,5 9,74 prowizja od składki w % 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,83 11,14 1,79 13,5 1, 11, 11,6 1,33 13,56 14, 15,18 16,16 17,73 18,9,46 1,99 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,83 65,9 141,71 19,85 97,64 361,33 43,1 5,76 581,91 665,5 755,45 85,14 953,41 163, ,5 139,85 Pekao OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,6 11,63 1,7 11,8 1,8 14,1 13,8 14,48 15,53 16,3 17,4 18,63, 1,88 3,4 6,8 prowizja od składki w % 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 6,% 5,5% 5,5% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 1,3 11,55 11,98 13,1 11, 11,8 11,65 11,97 1,65 13,7 14,6 15,9 17,13 18,61,3 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,7 59,3 17,57 198,19 76,4 341,88 41,48 479,7 55,15 66,17 76,86 79,41 885,4 984, 19,87 19,6 1

11 Tabela 3c. Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. dla osób, które zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rozpoczęły pracę w lipcu 1999r. wyszczególnienie wrz 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 OFE Pocztylion wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,46 11,76 1,48 1,35 1,19 14,5 13,58 14,47 15,76 16,1 17, 18,36 19,91 1,84 3,45 5,79 prowizja od składki w % 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 11,4 13,7 13,49 1,7 13,4 14, 14,6 15,93 16,58 16,83 17,71 19,18,37 1,99 3,46 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,8 67,39 144,88 4,7 38,56 386,97 47,55 557,3 65,46 748,18 849,61 953,8 166, 1185,1 1314,14 145,4 OFE Polsat wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,77 11,59 13,7 1,87 13,8 15,6 14,94 16,11 17,88 18,8 19,94 1,3,7 5,35 7,13 3,81 prowizja od składki w % 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 1,89 1,54 1,97 14,7 14,98 15,67 16,31 17,78 18,5 17,3 18,9 19,48,84,47 4,33 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 1,59 64,41 138,65 15,8 99,96 387,8 48,97 577,38 681,68 791,5 898,6 14, ,5 139,9 1371,57 151,38 OFE PZU Złota Jesień wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,65 11,64 1,1 11,91 1,13 14,55 14,9 15,58 16,96 17,57 18,49 19,98 1,73 3,43 5,11 7,71 prowizja od składki w % 9,% 9,% 9,% 9,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 11,51 13, 13,6 11,99 1,76 13,4 14,8 15,38 16,5 17,14 18,6 19,59,67,3 3,83 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 11,1 68,1 146,33 6,85 39,8 384,15 463,94 547,6 637,19 731,7 833,3 939,55 154,3 1175,6 135, ,9 Nordea OFE wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,93 1,1 1,45 1,35 1,8 15,19 15,3 16,44 17,81 18,37 19,5,54,31 4,3 5,73 8,7 prowizja od składki w % 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% 7,% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 1,8 11,81 1,6 13,5 14,6 15, 15,65 17,1 17,6 17,1 17,96 19,47,53,14 3,54 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,97 6,71 13,66,95 83,11 366,54 455,36 547,93 647,81 751,98 856,68 96,43 176, ,76 136, ,1 OFE Skarbiec-Emerytura wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wartość jednostki rozrachunkowej w zł 1,64 11,41 1,71 1,6 1,3 13,9 13,97 14,66 15,84 16,44 17,17 18,59,4,6 3,48 5,68 prowizja od składki w % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% miesięczne koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,84 1,15 11,7 1,14 13,3 1,98 11,65 1,1 13,39 14,6 15,5 15,96 17,33 18,56,4 1,46 skumulowane koszty (prowizja + koszty zarządu) w zł 9,84 59,95 19,1,84 8, 344,5 413, 485,4 563,5 645,85 734,87 88,5 99,8 137, ,96 179,1 ZUS - I filar wartości na koniec okresu roliczeniowego zaewidencjonowany kapitał w zł wskaźnik waloryzacji składek z I filaru: za r.- 1,7%, za 1 r. - 6,68%, za r. - 1,9%, za 3 r. -,%, za 4r. - 3,63%, za 5 r. - 5,55% 11

12 Wykres 1. Zaewidencjonowany kapitał z drugiego filaru emerytalnego oraz koszty do końca stycznia 7 r. dla osób, które zarabiają na poziomie przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r., według OFE kapitał, koszty w zł AIG OFE OFE Allianz Polska nazwa otwartego funduszu emerytalnego Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale- Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion skumulowany kapitał z II filaru OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" skumulowane koszty Nordea OFE OFE Skarbiec- Emerytura 1

13 Tabela. Zaewidencjonowany kapitał w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar za okres lipiec 1999 r. - grudzień 6 r. przez osobę zarabiającą na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która rozpoczęła pracę we wrześniu 1999 r. i przystąpiła do OFE. wyszczególnienie lip 99 gru 99 cze gru cze 1 gru 1 cze gru cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 wskaŝnik inflacji wrzesień 1999=1% 15,1% 11,9% 114,% 117,7% 118,% 119,3% 119,1% 1,3% 11,% 15,4% 16,5% 17,1% 17,1% 18,5% 18,9% skumulowane składki odprowadzane do ofe* 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kapitał w otwartych funduszach emerytalnych w % AIG OFE 91,5% 96,4% 96,9% 97,9% 9,4% 13,7% 1,4% 15,8% 113,% 116,1% 116,9% 13,9% 13,5% 139,9% 144,5% 154,5% OFE Allianz Polska 93,5% 1,1% 1,3% 11,5% 96,% 19,7% 17,1% 11,5% 118,% 11,5% 1,% 16,% 131,8% 137,% 143,1% 15,1% Bankowy OFE 9,1% 96,% 94,9% 93,9% 84,8% 14,4% 13,3% 19,4% 115,7% 118,7% 11,4% 16,3% 13,4% 138,1% 141,9% 151,9% Commercial Union OFE BPH CU WBK 9,% 98,5% 95,8% 99,7% 94,8% 111,7% 16,1% 19,9% 116,9% 119,% 119,4% 16,4% 134,7% 141,7% 146,8% 156,9% Winterthur OFE 91,% 96,3% 97,8% 98,4% 94,5% 17,4% 1,% 16,5% 113,% 115,4% 117,6% 14,8% 131,7% 138,9% 143,1% 154,% OFE DOM" 91,1% 99,8% 99,% 1,4% 9,% 17,% 13,6% 17,1% 114,7% 119,1% 11,6% 18,% 135,4% 144,3% 149,6% 159,6% OFE Ergo Hestia 91,1% 97,% 97,3% 99,3% 9,4% 14,% 1,% 16,3% 11,5% 114,% 115,% 11,6% 18,8% 135,3% 139,8% 149,1% Generali OFE 91,% 97,% 97,6% 11,7% 94,% 18,4% 1,4% 17,8% 114,9% 117,8% 119,1% 15,7% 13,7% 14,7% 146,8% 157,% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 91,3% 97,9% 96,9% 1,1% 94,8% 111,8% 17,% 114,3% 11,% 13,% 1,4% 19,6% 139,% 146,7% 151,7% 161,7% Pekao OFE 9,% 99,3% 97,% 99,3% 94,6% 17,7% 14,% 16,9% 11,4% 115,9% 119,% 15,6% 131,4% 14,% 145,6% 158,6% OFE Pocztylion 91,1% 99,3% 97,8% 99,1% 9,% 14,8% 99,% 13,8% 11,9% 113,6% 114,4% 1,6% 17,5% 136,% 14,1% 151,8% OFE Polsat 91,5% 96,7% 1,8% 11,9% 95,7% 19,1% 13,8% 19,% 117,8% 1,% 13,4% 18,1% 13,8% 143,9% 149,% 164,1% OFE PZU Złota Jesień" 91,% 96,6% 96,1% 98,% 93,5% 11,1% 15,% 111,4% 118,% 1,5% 11,4% 17,6% 134,8% 141,1% 146,7% 157,1% Nordea OFE 9,% 98,% 95,8% 1,% 95,5% 11,6% 17,6% 11,7% 118,5% 119,7% 1,9% 15,6% 13,6% 138,8% 144,3% 15,9% OFE Skarbiec-Emerytura 9,1% 96,4% 99,3% 11,7% 9,3% 13,6% 1,1% 15,% 111,6% 115,% 115,6% 1,3% 18,6% 137,9% 14,6% 151,7% * wartość sumy składek odprowadzanych na drugi filar emerytalny bez oprocentowania (przed pobraniem opłat przez OFE: tj.opłaty od składki oraz opłaty za zarządzanie kapitałem). 13

14 Wykres. Kapitał zaewidencjonowany w II filarze emerytalnym w relacji do kwoty skumulowanych składek odprowadzanych na II filar do końca grudnia 6 r. dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia ( kwota składek = 1 %). 16% 161,7% 164,1% 14% 1% 1% 8% 6% 4% 159,6% 157,1% 154,5% 158,6% 156,9% 157,% 151,9% 15,1% 15,9% 154,% 151,8% 151,7% 149,1% % % AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura % kwoty skumulowanych składek na koniec grudnia 6 r. nazwa otwartego funduszu emerytalnego 14

15 Tabela 3. Zaewidencjonowany kapitał emerytalny z I i II filaru emerytalnego na koniec roku dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. i zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach -6** według ZUS i OFE. rok Wyszczególnienie Kapitał emerytalny w zł 1 Kapitał emerytalny w zł 3 4 Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł Kapitał emerytalny w zł I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar I filar II filar I i II filar ZUS* AIG OFE OFE Allianz Polska Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK Winterthur OFE OFE DOM" OFE Ergo Hestia Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień" Nordea OFE OFE Skarbiec-Emerytura Kapitał emerytalny w zł 6 Kapitał emerytalny w zł * osoba nie przystapiła do OFE. ** jest to kapitał uwzględniający kapitał wypracowany ze składek odprowadzonych w grudniu, które na konto w ofe wpłyną dopiero na koniec stycznia następnego roku. 15

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Zapraszam do lektury, Małgorzata Rusewicz PREZES IGTE

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Zapraszam do lektury, Małgorzata Rusewicz PREZES IGTE N o 1 maj 2015 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE Marek Kunasz Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE Artykuł prezentuje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. We pierwszej części dokonano wyodrębnienia głównych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013 ISSN 1899 1114 nr 3 (123) 12 lutego 2015 Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013 Bożena Kłos Pensions from the Social Insurance Fund in 2009 2013 This article reviews

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law ZAKUP OBLIGACJI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO Wojciech

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE, INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo