Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r"

Transkrypt

1 Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r

2 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. 2

3 Struktura finansowania Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Środki z funduszu strukturalnego 85% (75%)* Wkład własny 15% (25%)* Koszty niekwalifikowane Obligacje, Kredyty, Dotacje rozwojowe, Środki własne, PROW (finansowanie wyprzedzające)** Obligacje, Kredyty, Środki własne * Perspektywa finansowa ** zgodnie z ustawą o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 3

4 Instrumenty finansowe zarządzane przez BGK wspierające rozwój regionalny i jednostki samorządu terytorialnego Prefinansowanie/Wyprzedzające finansowanie - PROW Kredyty długoterminowe z EBI Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Termomodernizacji Fundusz Poręczeń Unijnych Dofinansowanie tworzenia lokali socjalnych Obligacje komunalne 4

5 Prefinansowanie programów operacyjnych z udziałem BGK: ZPORR, SPO Transport, SPO WKP, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, IW INTERREG IIIA, Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności (stan na 30 kwietnia 2008 r.) Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki Wartość uruchomionych środków pożyczki Wartość spłat środków pożyczki 9 258,37 mln PLN 7 213,39 mln PLN 6 199,34 mln PLN Udział % spłat w uruchomionych środkach 85,94 % 5

6 Podstawa prawna Prefinansowanie projektów w ramach Funduszu Spójności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 181, poz.1330), Umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a BGK zlecająca Bankowi obsługę prefinansowania. Kto może ubiegać się o pożyczkę? Jednostka samorządu terytorialnego na prefinansowanie projektów środowiskowych. Korzyści z pożyczki: Oprocentowanie pożyczki - 0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych Bez zabezpieczeń, Bez prowizji za udzielenie pożyczki, Bez przetargu, Maksymalna kwota pożyczki - do wysokości udziału środków UE w projekcie, Spłata ze środków Funduszu Spójności. 6

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pożyczka będzie udzielana przez BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych następujących działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej mln EUR Odnowa i rozwój wsi 589 mln EUR Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (dot. JST) 620 mln EUR Wdrażanie projektów współpracy 15 mln EUR Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 152 mln EUR 7

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. (Dz. U. Nr 52, poz. 304 z dnia 27 marca 2008 r.) Zgodnie z poniższymi zapisami ww. ustawy za pośrednictwem BGK będą finansowane pomostowo z udziałem środków budżetu państwa projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Art. 10 d. ust. 1 W ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji. 8

9 (cd.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podstawa prawna (cd.) Art. 10 d. ust. 2 W ramach działań: wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania, lokalne grupy działania realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymaćśrodki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji. Art. 10 d. ust. 3 Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane na wniosek beneficjenta do wysokości udziału środków EFRROW w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 9

10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (cd.) Podstawa prawna (cd.) Zgodnie z art. 10 d. ust. 4 ww. ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na finansowanie projektów realizowanych w ramach wskazanych Działań PROW. 10

11 Kredyty ze środków EBI Przedmiot - inwestycje infrastrukturalne Beneficjenci - JST, podmioty z udziałem własnościowym JST oraz inne podmioty, jeśli realizują inwestycję, której beneficjentem będzie JST/społeczność lokalna Kwota kredytu Przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE - do 50% kosztów inwestycji Przedsięwzięcia wspierane środkami UE - do 90% kosztów inwestycji (EBI i UE razem) Maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Okres kredytowania max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu max. 5 lat Oprocentowanie/prowizje Oprocentowanie zmienne (3 miesięczne) obejmuje stawkę EBI oraz marżę BGK Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - 0,5% kwoty kredytu 11

12 Kredyty ze środków EBI (cd.) Kredyty EBI w działalności BGK (stan na r.): udzielono 236 kredytów sfinansowano około 300 projektów wartość udzielonych kredytów mln PLN Grant Komisji Europejskiej Municipal Infrastructure Facility (MIF) - Instrument Infrastruktury Komunalnej Grant MIF mogą otrzymywać: gminy i powiaty z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, inwestycje o wartości max. 5 mln EUR, współfinansowane kredytem EBI (okres kredytowania min 4 lata), z terminem realizacji do r. Grant MIF przyznawany jest w wysokości do 10% kwoty udzielonego kredytu ze środków EBI. 12

13 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Podstawa prawna Fundusz powołany został ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. Nr 223,poz. 2218) Rozporządzenie wykonawcze Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. Nr 32, poz. 278) 13

14 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (cd.) Cel Oferowanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie projektu inwestycji komunalnych ubiegających się o współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Podmioty uprawnione do korzystania z kredytu Gminy i ich związki Pochodzenie środków podstawa prawna Ustawa budżetowa na dany rok, która określa wysokość środków przeznaczonych na zasilenie Funduszu. 14

15 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (cd.) Środki służą gminom do przygotowywania projektów inwestycji finansowanych następnie z funduszy Unii Europejskiej - ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Warunki kredytu Kwota kredytu: - do 500 tysięcy zł na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto Okres kredytowania: - do 36 miesięcy -możliwa karencja w spłacie kredytu - do 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny in blanco Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (stopa redyskonta weksli obecnie 6.0%) 15

16 Fundusz Termomodernizacji Celem działania Funduszu Termomodernizacji jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wysokość premii umorzenie 25% kredytu 16

17 Fundusz Termomodernizacji Warunki przyznawania i wypłacania premii termomodernizacyjnej: Kwota kredytu -do 80% kosztów przedsięwzięcia Warunki kredytu 10-letnie oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji muszą pokryć spłatę kredytu wraz z odsetkami przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w pełnym zakresie opisanym w audycie energetycznym pozytywnie zweryfikowanym przez BGK. Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 120 miesięcy W okresie Bank przyznał ponad 10 tys. premii termomodernizacyjnych, o wartości 600 mln PLN, w tym 7,9% dla JST. 17

18 Fundusz Poręczeń Unijnych Z FPU udzielane są poręczenia i gwarancje spłaty kredytów, regwarancje oraz gwarancje realizacji przedsięwzięcia i gwarancje dobrego wykonania kontraktu jako zabezpieczenie finansowania lub realizacji przedsięwzięć z udziałem środków UE. (Ustawa z r. o zmianie ustawy o FPU) Poręczenie/gwarancja spłaty kredytu udzielane są: Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia wykonawcom kontraktów np. firmy budowlane Warunki udzielenia poręczenia/gwarancji: do 5 mln EUR i do 80% wartości przedsięwzięcia do 500 tys. EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym opłata prowizyjna od 0,5% do 1,5% w zależności od okresu i kwoty objętej poręczeniem opłata za gwarancję jest o 0,5% wyższa niż dla poręczenia Z FPU udzielono 416 zabezpieczeń na kwotę 238,8 mln zł (stan na r.) 18

19 Fundusz Poręczeń Unijnych cd. Gwarancja realizacji przedsięwzięcia Wystawiana jest na rzecz instytucji podejmującej decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE. Stanowi zabezpieczenie należytego wykonania przedsięwzięcia. Warunki udzielenia gwarancji: do 5 mlueur i do 80% wartości przedsięwzięcia opłata prowizyjna 0,6% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Wystawiana jest na rzecz beneficjenta środków unijnych (np. gminy) realizującego przedsięwzięcie objęte współfinansowaniem ze środków UE. Gwarancję przedstawia wykonawca przedsięwzięcia (realizujący kontrakt), który uczestniczy w projekcie współfinansowanym z UE. Stanowi zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Warunki udzielenia gwarancji: do 5oo tys. EUR i do 80% wartości kontraktu opłata prowizyjna 1 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania 19

20 Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego obsługiwany przez BGK Bezzwrotna dotacja na utworzenie zasobów socjalnych pod warunkiem utrzymania przez 10 lat ich socjalnego charakteru, Program wieloletni (rozpoczęty 2007 rok), Wnioski przyjmowane dwa razy w roku (od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 31 października każdego roku). 20

21 Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego obsługiwany przez BGK (cd.) Dotacją objęte jest tworzenie: lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych, mieszkań chronionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Dotacja udzielana gminom, związkom międzygminnym, powiatom, organizacjom pożytku publicznego, Wysokość dotacji od 20% do 40% kosztów przedsięwzięcia, Brak możliwości finansowania przedsięwzięć rozpoczętych. 21

22 OBLIGACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Obligacja pożyczka w formie papieru wartościowego Przykładowe cele emisji: Infrastruktura komunalna Ochrona środowiska Inne inwestycje komunalne Współfinansowanie projektów unijnych Wodociągi, kanalizacja, budynki użyteczności publicznej, drogi Składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków Obiekty sportowe, hale, pływalnie, boiska, szkoły współfinansowanie projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez zapewnienie środków na udział własny, umożliwiający absorpcję funduszy unijnych

23 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH KORZYŚCI DLA EMITENTA łatwość i szybkość pozyskania środków brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j) elastyczność umożliwiająca dostosowanie wielkości emisji i terminy spłat dokładnie do potrzeb finansowych Emitenta gwarancja dojścia emisji do skutku i pozyskania środków szeroki zakres celów emisji brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń możliwość pozyskania środków na długi okres (np. ponad 10 lat) karencja w spłacie kapitału obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK uzyskanie efektu medialnego 23

24 Bank Gospodarstwa Krajowego Na rynku kapitałowym ponad 80 zorganizowanych programów emisji papierów dłużnych (organizacja, obsługa, gwarantowanie nabycia) w tym m.in. dla CIECH S.A., PPS Polmos w Warszawie S.A., ICON Consulting Group Sp. z o.o., ZOZ w Lubinie oraz samorządów z Województwa Lubuskiego: Gmina Nowa Sól Miasto 10 mln zł, Powiat Żagański 8 mln zł. ponad 630 mln zł zapewnionego finansowania dla samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych BGK Bank Reprezentant dla emisji obligacji PKP na kwotę 1,5 mld zł gwarantowanej przez Skarb Państwa Emisje obligacji BGK na kwoty 200 mln Euro w 2006, 1,1 mld zł w 2006 roku oraz 1,5 mld zł w 2007 roku 24

25 Obligacje: Przykłady Rok 2007 Gmina Wąsewo Miasto Augustów Miasto Ostrów Wielkopolski Miasto i Gmina Krotoszyn Gmina Sędziszów Małopolski Miasto Będzin Powiat Elbląski Województwo Opolskie Gmina Sucha Beskidzka Gmina Pułtusk Miasto Jawor Miasto Brzeg Miasto Leszno Łącznie w 2007 roku: 137 mln zł na finansowanie inwestycji i budżetów samorządowych Do kwietnia 2008 roku BGK zorganizował 86 Programów emisji obligacji Kwota finansowanych inwestycji: 635 mln zł 25

26 Serdecznie zapraszam do współpracy 26

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie Artur Zimny Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej 1. Wprowadzenie Stosunkowo niska rentowność gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 2009-05-19 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1. WSTĘP Przygotowany program jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu Stabilności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo