Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie polegaj na finansowaniu pomostowym"

Transkrypt

1 Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne projekty za coraz wyższe kwoty. W związku z tym zmuszeni są do zaangażowania coraz większych środków na ich realizację. Przy planowaniu inwestycji unijnej należy określić finansowanie wkładu własnego inwestora w projekcie oraz zabezpieczyć zdolność kredytowania dla całej inwestycji, aż do momentu refundacji dotacji z funduszu strukturalnego. Konsekwencją jest pojawiające się ryzyko utraty płynności finansowej organizacji. Zaradzić temu można poprzez finansowanie pomostowe. Lecz czym właściwie ono jest? Do finansowania pomostowego inwestycji można podejść na dwa sposoby: zapewniając podmiotowi realizującemu inwestycję kredytu pomostowego oferowanego przez różne instytucje finansowe oraz ubiegając się o zaliczkę na realizację projektu z instytucji unijnych. Druga możliwość może się wydawać bardziej atrakcyjna, niestety istnieje ona tylko w niewielu programach. Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Składając wniosek o dofinansowanie podmiot realizujący inwestycje może ubiegać się o zaliczkę na poczet realizacji projektu. Ma to znaczenie zwłaszcza przy projektach dużych, realizowanych długoterminowo, przy którym istnieje znaczne ryzyko utraty płynności przez beneficjenta. Taki rodzaj dofinansowania przewidziano m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, gdzie czytamy, że w uzasadnionych przypadkach, jeśli przemawia za tym istotny interes kategorii beneficjentów lub specyfika projektów (działań) środki będą mogły być przekazywane w formie zaliczki". Czy więc warto skorzystać z takiej formy pomocy? Na pewno tak, gdyż szybciej otrzymamy należne środki i będziemy dysponować pewnym zapasem'' gotówki na realizację inwestycji. Nie można jednak stworzyć 1 / 5

2 planu inwestycyjnego na podstawie założenia, że otrzymamy finansowanie pomostowe. Należy pamiętać, że takiej możliwości nie będzie w części unijnych programów w okresie , a ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że wypłata tych środków może zostać przesunięta lub opóźniona. Poza tym instytucje wdrażające programy zaznaczają, że środki będą przekazywane głównie w formie refundacji, na podstawie rozliczeń. Pisząc o wsparciu pomostowym warto również wspomnieć o programie ZPORR 2.5.,,Promocja przedsiębiorczości w latach '', w ramach którego osoby fizyczne mogły ubiegać się o środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej. W tym programie wsparcie pomostowe polegało na wypłacie początkującemu przedsiębiorcy pomocy finansowej w wysokości 700 zł. Kwota ta miała pokryć koszty bieżącego funkcjonowania firmy, przez okres 6 miesięcy od momentu założenia działalności (w niektórych przypadkach istniała możliwość przedłużenia takiego wsparcia do jednego roku). Finansowanie w tym programie było trochę podobne do poprzednio opisywanej możliwości ubiegania się o zaliczki, jednak istnieje jedna podstawowa różnica. W przypadku działania ZPORR 2.5. finansowanie pomostowe stanowiło oddzielną kwotę, o którą mógł się ubiegać przedsiębiorca, nie stanowiło zaś część wypłaty z całości środków przyznanych beneficjentowi.,,pomost'' instytucji finansowych Najczęściej jednak, gdy słyszymy o finansowaniu pomostowym, pojęcie to łączymy z kredytami przyznawanymi przez banki. Kredyt pomostowy, kredyt na dotację unijną czy eurokredyt stanowią jeden z nowszych produktów finansowych oferowanych przez banki oraz instytucje parabankowe. Został on stworzony specjalnie z myślą o beneficjentach pomocy unijnej, którzy aby móc skorzystać z unijnych pieniędzy muszą najpierw wydatkować własne środki i zapewnić inwestycji ciągłość finansowania w razie opóźnień wypłaty dotacji. Często oznacza to w praktyce, że potencjalny beneficjent musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na realizację projektu lub wręcz całością kwoty inwestycji. Kredyt pomostowy ma zapewnić 2 / 5

3 ciągłość realizacji inwestycji i jest on przeznaczony na prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji. Finansowanie kredytem lub otrzymanie tzw. promesy kredytowej często stanowi preferowaną formę finansowania różnego rodzaju inwestycji, dla większości podmiotów jest też jedyną możliwością sfinansowania planów rozwojowych. Oczywiście, istnieje możliwość finansowania inwestycji ze środków własnych. Instytucja, z którą podpisuje się umowę wymaga jednak przedstawienia dowodów na zabezpieczenie tych środków na realizację inwestycji, a dokumenty te nie zawsze są możliwe do uzyskania. Podobne wymogi dotyczą nie tylko dotacji z Unii Europejskiej, ale też innych możliwości dofinansowania, na przykład w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przy finansowaniu projektu z EOG istnieje wymóg zabezpieczenia środków na pierwszy i drugi kwartał rzeczowej realizacji projektu oraz zapewnienia środków niezbędnych do zachowania płynności finansowej przy realizacji projektu zgodnie z planem wdrażania projektu, załączonym do umowy. W przypadku projektów unijnych zabezpieczenie okresu finansowania projektów jest zależne od ich wielkości. Przy realizacji małych projektów niezbędne jest posiadanie przez organizację całości kwoty, na którą przewidziana jest inwestycja. Finansowanie kredytem unijnych płatności różni się od standardowego systemu finansowania inwestycji w drodze kredytowania. Czym różni się kredyt pod dotację od normalnego'' kredytu przyznawanego firmie? Przede wszystkim powinien się on charakteryzować elastycznością. Nie jest obecnie możliwe dokładne określenie czasu oczekiwania na refinansowanie poniesionych wydatków przez instytucje unijne. Na podstawie doświadczeń przy realizowaniu projektów z poprzednich okresów (finansowanych z funduszy przedakcesyjnych oraz w ramach programów z lat ) możemy jednak oszacować, że zwrot kosztów inwestycji może nastąpić kilka miesięcy po zakończeniu projektu. Należy pamiętać, że beneficjent otrzyma zwrot środków dopiero po przedstawieniu faktur i rozliczeniu całości projektu oraz zaakceptowaniu dokumentów przez instytucje, z którą była podpisywana umowa. W razie wystąpienia wątpliwości co do poprawności wykonania projektu lub nie wykonania go zgodnie z przyjętymi założeniami, instytucja nadzorująca poprosi beneficjenta o wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, co z kolei opóźni zamknięcie projektu i wypłatę środków. Umowa kredytowa musi przewidywać zaistnienia takiej sytuacji i umożliwiać przedłużenie spłaty całości kredytu. Oferta kredytowa w odpowiedzi na potrzeby beneficjenta funduszy unijnych powinna być również szersza niż samo sfinansowanie luki czasowej. Kredyt powinien umożliwiać sfinansowanie nie tylko i wyłącznie części objętej dotacją unijną, ale również tzw. kosztów niekwalifikowanych, które najczęściej stanowią integralną część projektu. W projektach 3 / 5

4 inwestycyjnych polegających na zakupie komputerów oraz nowoczesnego oprogramowania są to często koszty szkoleń. Bank może również zaoferować kredyt współfinansujący wkład własny beneficjenta, na okres dostosowany do potrzeb kredytobiorcy, honorując standardowe zabezpieczenia kredytów. Ważne jest, aby harmonogram spłaty był ustalany indywidualnie w zależności od charakteru projektu inwestycyjnego. Przykładem kredytu spełniającego te wymogi może być produkt finansowy pod nazwą Kredyt Europejski instytucji finansowej Eurochance. Firma, poza standardowymi produktami przygotowała specjalne oferty dla szpitali oraz jednostek samorządowych. Kredyt Europejski obejmuje zarówno możliwość finansowania uzupełniającego (obejmującego wkład własny beneficjenta i koszty niekwalifikowane projektu) jak i finansowanie pomostowe. W przypadku jednostek samorządowych kwota kredytu obejmuje całość projektu, zaś w przypadku szpitali i przedsiębiorstw tylko jego część (całość przyznanej dotacji oraz koszty uzupełniające w kwocie do 75 proc. wartości dla szpitali oraz połowy kosztów uzupełniających w przypadku przedsiębiorstw). Odzyskanie kwoty dofinansowania bank zakłada w momencie rozliczenia inwestycji i wpłaty środków na konto beneficjenta, zaś na spłatę dofinansowania uzupełniającego daje termin 10 lat (z karencją 12 miesięcy, w ratach miesięcznych lub kwartalnych). W zależności od beneficjenta różne są formy zabezpieczenia kredytu, może to być weksel własny in blanco wystawiony przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w przypadku szpitali i przedsiębiorstw hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, poręczenie lub przelew wierzytelności. Procedura uzyskania kredytu O kredyt na inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych można również się ubiegać przed otrzymaniem dofinansowania. Usługę taką oferuje większość dużych banków: przykładowa procedura w przypadki ING Banku Śląskiego składa się z kilku etapów. Na początku klient składa wniosek o kredyt (z wymaganymi dokumentami, w tym wnioskiem o 4 / 5

5 dofinansowanie, który będzie składał później do instytucji wdrażającej do konkretnego programu) w oddziale banku. Następnie dokumenty zostają poddane ocenie i w przypadku jej pozytywnego wyniku zostaje podpisana umowa o kredyt. Dopiero na tym etapie następuje złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej instytucji wdrażającej. Po złożeniu wniosku kredyt zostaje uruchomiony i może rozpocząć się realizacja projektu inwestycyjnego przez klienta. Ważne jest, że kredyt może być wykorzystywany przed przyznaniem dofinansowania przez instytucję wdrażającą. Jest to szczególnie istotne w nowym okresie programowania , gdzie istnieje możliwość otrzymania refundacji kosztów inwestycji, które zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r. Warunek jest jeden - w momencie składania wniosku inwestycja nie może być zakończona, czyli całkowicie rozliczona. W przypadku przyznania dotacji kredyt zaciągnięty w ING jest traktowany na preferencyjnych warunkach - jako kredyt unijny. Natomiast gdy dotacja nie zostanie przyznana, poniesione przez klienta koszty nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a kredyt unijny uzyskuje status kredytu standardowego. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznanie dotacji beneficjent musi podpisać umowę o dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą. W trakcie realizacji projektu beneficjent składa wnioski o płatności pośrednie (dotyczy dużych projektów), gdzie wypłata dotacji następuje w transzach przez instytucję wdrażającą - spłata kredytu pomostowego następuje więc w ratach. W przypadku mniejszych inwestycji wypłata dofinansowania następuje po złożeniu wniosku o płatność końcową - wypłatę dotacji (jednorazowo). Spłata kredytu pomostowego następuje jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu. Klientowi banku pozostaje wtedy spłata kredytu finansującego wkład własny, a następuje ona zgodnie z określonym harmonogramem spłaty i może być rozbita na wieloletnie raty. Korzystanie z finansowania pomostowego przy wielu projektach było po prostu niezbędne do ich realizacji. Możliwość prefinanansowania dotacji i współfinansowania inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu jest coraz chętniej wykorzystywana nie tylko przez prywatne firmy, ale również przez podmioty państwowe i samorządowe. Warto więc rozważając inwestycję dowiedzieć się, czy istnieje możliwość uzyskania zaliczek na jej realizację lub kredytu bankowego specjalnie skonstruowanego pod specyficzne wymagania programów unijnych. 5 / 5

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5 9. 9.2 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 9.2 9.1.1 Analiza źródeł pozyskania kapitału 9.2 9.1.2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo