Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1 Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest samorządową osobą prawną. Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa statut nadany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie. Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe, którymi dysponuje Wojewódzki Fundusz są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 2

3 Cele Funduszu Dofinansowanie zadań przynoszących wymierne efekty ekologiczne. Priorytetowo są traktowane zadania, których realizacja przyczynia się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej, wspieranych ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 3

4 ZASADY DZIAŁANIA 1. WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO FINANSOWANIA ZGODNIE Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ I EFEKTAMI EKOLOGICZNO- EKONOMICZNYMI 2. FINANSOWANIE W OPARCIU O ZASADY I KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ (http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl) 3. SYSTEM DECYZYJNY I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW (Zarząd, RN) 4

5 ZASADY DZIAŁANIA cd. 4. PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA ZADANIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE 5. WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 80% KOSZTÓW ZADANIA 6. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH ZE ŚRODKAMI WFOŚiGW (np. finansowanie wkładu własnego) 7. DECYZJE I UMOWY- (decyzje na kwotę do, podpisanie umowy z Wnioskodawcą po wyłonieniu wykonawcy) 5

6 Jedną z dziedzin objętych dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie jest Racjonalna gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 6

7 Formy pomocy finansowej: 1. Pożyczka 2. Pożyczka pomostowa 3. Dotacja 7

8 Forma pomocy finansowej pożyczka 1. Parametry pożyczki Wysokość nielimitowana, do 80% kosztów zadania. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją do 10 lat. Karencja w spłacie kapitału do1 roku od wypłaty I transzy. Oprocentowanie od 0,4% stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% dla gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów i samorządów województwa 8

9 Parametry pożyczki cd. Oprocentowanie od 0,6% stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5% dla innych podmiotów. Wysokość oprocentowania zwiększana o 0,04% stopy redyskonta za każdy kolejny rok spłaty. Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 15%. Pożyczka pomostowa udzielana w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7% stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%. 9

10 Pomoc w formie dotacji Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Zarząd WFOSiGW w Rzeszowie pozyskał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 10

11 Pomoc w formie dotacji Nabór wniosków jest ogłaszany na przełomie roku, najczęściej w styczniu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, w tym ze środków NFOŚiGW do 50%, a minimalne zaangażowanie środków WFOŚiGW stanowi 35%. W roku 2014 przeznaczono na przedmiotowe zadania kwotę zł, z czego z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW w Rzeszowie zł. Na rok 2015 planuje się wydatkowanie środków na podobnym poziomie. W latach efektem jest usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie ponad 18 tys. ton. 11

12 Od 2003 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ UCZESTNICZY W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA PODKARPACIA 12

13 Od 2007 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na mocy porozumienia z Ministrem Środowiska podpisanego 25 czerwca 2007r. pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 Fundusz odpowiada za przygotowanie, ocenę, realizację i rozliczenie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami o wartości poniżej 25 mln euro zgłaszanych przez Beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego 14

15 PODPISANE UMOWY I UDZIELONE DOFINANSOWANIE Ilość podpisanych umów Oś priorytetowa Wartość projektów Dofinansowanie z UE 14 Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi RAZEM:

16 PROJEKTY OCZEKUJĄCE NA PODPISANIE UMÓW Lp. Nazwa projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap, oczekuje na Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów, oczekuje na Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska RAZEM:

17 PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH OSTATNICH KONKURSÓW Lp. Nazwa projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE 1. Konkurs Nr 12/POIŚ/1.1/04/2014 Dofinansowanie projektów przygotowawczych z aglomeracji powyżej 10 tys. RLM, które będą ubiegały się o wsparcie w ramach perspektywy Zgłoszono 7 projektów Konkurs Nr 13/POIŚ/1.1/04/2014, Dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM Zgłoszono 3 projekty Konkurs Nr 9/POIŚ/2.1/04/2014 Dofinansowanie projektów dotyczących rekultywacji składowiska komunalnych lub ich części na cele przyrodnicze Zgłoszono 1 projekt RAZEM: Rzeszów, r

18 WYPŁATY ŚRODKÓW UNII EUROPERJSKIEJ Od początku realizacji projektów WFOSiGW w Rzeszowie zatwierdził wnioski o płatność, które umożliwiły wypłatę środków unijnych w wysokości: 1) I oś priorytetowa ponad 66,4 mln zł 2) II oś priorytetowa ponad 10,7 mln zł, Łącznie ponad 77,1 mln zł 18

19 Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 1. Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Szczegóły określa Regulamin konkursu. 2. Termin składania wniosków - od 18 czerwca 2014 do 18 lipca 2014r mln EURO kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/

20 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW C.D. Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/ Rodzaje projektów, wsparcie dla zakładów zagospodarowania odpadów obsługujących minimum 150 tys. mieszkańców, które powinny zapewniać co najmniej następujące usługi: a) Instalacje do końcowej utylizacji odpadów, b) Kompostownie odpadów zielonych, c) Sortownie poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, d) Zakłady demontażu odpadów wielkogabarytowych ( opcjonalnie), e) Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego (opcjonalnie). 20

21 5. Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jst 6. Poziom dofinansowania AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW Cd. Maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków, wyliczonych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 21

22 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW Cd. Zgodnie z Regulaminem konkursu wymogiem formalnym otrzymania pomocy finansowej jest: złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników na obowiązującym formularzu, przygotowanego w generatorze wniosków, który jest dostępny na stronie https://generator-pois.pl Spełnienie Kryteriów wyboru projektów obowiązujących dla danego działania, stanowiących załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiS. 22

23 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW cd. Dodatkowe kryteria formalne: Zakłady zagospodarowania odpadów zgłoszone w ramach projektu muszą mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimalnie 150 tys. mieszkańców, Zgodność z (krajowymi, wojewódzkimi) planami gospodarki odpadami, Udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, Posiadanie decyzji środowiskowych dla całego zakresu rzeczowego projektu. 23

24 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW cd. Kryteria formalne: Wniosek złożony w terminie, Wniosek sporządzony na obowiązującym formularzu, Wypełniony w języku polskim, Realizacja projektu zgodna z okresem programowania, zakończenie kwalifikowania wydatków -31 grudnia 2015r. Kompletność wniosku, Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych w zakresie typu beneficjenta, rodzaju / typu projektu, poziomu dofinansowania, 24

25 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW cd. Dodatkowe kryteria formalne cd.: Przygotowanie dokumentacji wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu min. 40 % całkowitej wartości projektu; Wszystkie projekty realizowane w ramach działania powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami; 25

26 AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW cd. Kryteria merytoryczne I stopnia obowiązek otrzymania 60% punktów, na co mają wpływ następujące elementy: Obsługiwana liczba mieszkańców Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku) Sposób redukcji odpadów ulegających biodegradacji Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) 26

27 Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach konkursu Nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 zapraszamy do kontaktów z Działem Funduszy Europejskich WFOSiGW w Rzeszowie.. 27

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 28

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5 9. 9.2 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 9.2 9.1.1 Analiza źródeł pozyskania kapitału 9.2 9.1.2

Bardziej szczegółowo