Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie"

Transkrypt

1 Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

3 Determinanty udzielania dofinansowania 1. zgodnośćz celami Polityki Ekologicznej Polski oraz krajowymi celami strategicznymi 2. zgodnośćze StrategiąRozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 3. zgodnośćz zapisami Traktatu Akcesyjnego, zapisami odpowiednich dyrektyw oraz strategicznymi dokumentami UE 4. efektywność ekologiczna, ekonomiczna i społeczna 5. efektywność techniczna i technologiczna 6. zgodnośćz listąprzedsięwzięćpriorytetowych

4 Kierunki działalności Funduszu wyznaczają przyjęte cele strategiczne: 1.Wspieranie projektów inwestycyjnych realizujących terminowe zobowiązania unijne, głównie w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnościekowej. 2.Maksymalna absorpcja zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych w regionie w celu zapewnienia beneficjentom atrakcyjnego finansowania, równieŝ w oparciu o montaŝe finansowe. 3.Wspieranie realizacji projektów zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi, mającymi istotne znaczenie dla procesów rozwoju. 4.Utrzymywanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW oraz Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji działalności statutowej, ze szczególnym podkreśleniem działań wspólnych. 5.Efektywne zarządzanie środkami publicznymi oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. 6.Rozszerzenie współpracy z bankami, w celu pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje w obszarze ochrony środowiska. 7.Wspieranie działań, których celem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. 8.Prowadzenie na szeroką skalę działalności informacyjno-promocyjnej.

5 Lista priorytetów I. Ochrona wód i gospodarka wodna II. Ochrona ziemi III. Ochrona atmosfery IV. Ochrona przyrody V. Edukacja ekologiczna VI. Monitoring VII. Nadzwyczajne zagrożenia

6 WFOŚiGW w Szczecinie Priorytet 3: Ochrona Atmosfery Dotyczy głównie wspierania inwestycji ograniczających w znacznym stopniu emisję substancji szkodliwych szczególnie na obszarach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. W ramach tego priorytetu wspierane będą następujące działania: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej; likwidacja źródeł niskiej emisji ; modernizacja lokalnych instalacji ciepłowniczych, likwidacja przestarzałych kotłowni i systemów zaopatrzenia w energię cieplną na rzecz nowoczesnych miejskich systemów ciepłownictwa; wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakładach przemysłowych oraz w energetyce zawodowej; rozbudowa sieci gazociągowej; kompleksowa termomodernizacja; zwiększenie sprawności wytwarzania energii, równieŝ w skojarzeniu.

7 FORMY POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W SZCZECINIE POŻYCZKI DOTACJE DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH PRZEKAZANIE ŚRODKÓW JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM, DOPŁATY DO CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU UMORZENIA CZĘŚCI UDZIELONEJ POŻYCZKI NAGDODY ZA DZIAŁALNOŚĆNA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

8 Środki statutowe WFOŚiGW w Szczecinie Wysokość oprocentowania pożyczek preferencyjnych w stosunku rocznym wynosi: 0,1 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż1%, w przypadku pożyczek udzielanych na wykonanie dokumentacji technicznej 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż2%, w przypadku pożyczek udzielanych na inwestycje związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż3%, w przypadku pożyczek udzielanych na zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Zasady finasowania: 1. Udzielana pożyczka nie może przekroczyć 90% kosztów rzeczywistych zadania. 2. Wojewódzki Fundusz uzależnia przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń. 3. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. 4. Karencja w spłacie pożyczki nie może przekroczyć12 miesięcy, licząc od terminu wypłaty całości pożyczki.

9 BENEFICJENCI WFOŚIGW W SZCZECINIE O dofinansowanie ze środków Funduszu mogąubiegaćsiępodmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych trwałych efektach rzeczowych i ekologicznych, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jst, komunalne jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, spółki wodne, podmioty realizujące zadania na rzecz samorządów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie

10 Bank Ochrony Środowiska Kredyty z dopłatami z WFOŚiGW w Szczecinie L1 inwestycje energooszczędne L2 inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii L3 inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków L4 inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji budynków L5 inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest L6 inwestycje z zakresu budowy i modernizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

11 Bank Ochrony Środowiska Kredyty z dopłatami z WFOŚiGW w Szczecinie L2 na inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii z kredytu finansowane mogą być następujące zakupy (wraz z montażem): 1.urządzeń i systemów grzewczych z zastosowaniem różnego rodzaju pomp ciepła 2.baterii i kolektorów słonecznych, a także systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii 3.kotłów opalanych biomasą(słoma, odpady drzewne itp.) wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla przemysłowych i lokalnych źródeł energii 4.systemów kominkowych 5.małych elektrowni wodnych 6.źródeł energii wykorzystujących energię wiatru (siłownie i turbiny wiatrowe) o mocy do 5 MW 7.urządzeń służących do produkcji np. peletów lub brykietów biomasy przetwarzanej w paliwo energetyczne. L4 na inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków z kredytu finansowane mogą byćzadania inwestycyjne polegające na zakupie i montażu stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) oraz dociepleniu budynku, przynoszące wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii.

12 Bank Ochrony Środowiska Kredyty z dopłatami z WFOŚiGW w Szczecinie Podstawowe ogólne warunki kredytowania: 1.kwota kredytu: nie więcej niż 80% całkowitego kosztu inwestycji 2.okres realizacji zadania (karencja w spłacie) do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 3.okres kredytowania do 7 lat dla wszystkich podmiotów 4.oprocentowanie WIBOR 3 miesięczny minus 3% -lecz nie mniej niż2,0% w skali roku dla wszystkich podmiotów 5.prowizja zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku. 6.odsetki płatne miesięcznie od wysokości aktualnego zadłużenia. Podmiotami uprawnionymi do zaciągnięcia kredytu z dopłatami WFOŚiGW w Szczecinie są wszyscy realizujący inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne.

13 Kredyty z dopłatami z WFOŚiGW w Szczecinie W przypadku zadańinwestycyjnych mających istotne znaczenie dla ochrony środowiska, których całkowity koszt zadania przekracza 1 mln zł, Fundusz może udzielaćdopłat do oprocentowania kredytów na podstawie ustalanych indywidualnie umów z inwestorami. Podstawowymi przesłankami do udzielania dopłat jest rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji oraz efekt ekologiczny i rzeczowy. Ocena wysokości dopłaty do oprocentowania jest uzależniona od wysokości kapitału kredytowego oraz wysokości oprocentowania.

14 Program OZE cz.2 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Zadani inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii: elektrownie wiatrowe o mocy do 10 MW, wodne o mocy poniżej 5 MW, pompy ciepła, fotowoltaika, solary, wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej przy użyciu biomasy, biogazownie; Forma dofinansowania: pożyczka o stałym 3% oprocentowaniu do 75% kosztów, udzielana na okres do 10 lat; Minimalny całkowity koszt kwalifikowany 500 tys. zł, maksymalny 10 mln zł, przy czym okres kwalifikowalności kosztów ; Okres karencji w spłacie rat kapitałowych, do 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej transzy pożyczki, spłata w ratach kwartalnych Program adresowany jest do wszystkich podmiotów realizujących inwestycje w tym obszarze.

15 Dziękujęza uwagę Agnieszka Sobolewska

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Ryszard Ochwat Dyrektor Biura 7.03.2014 r. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Prosument

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo