MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp."

Transkrypt

1 MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

2 Źródła finansowania:

3 Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) Banki Ochrony Środowiska Bank Gospodarstwa Krajowego, PONE Środki unijne: Regionalne Programy Operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 NFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, w tym: OZE i kogeneracja (biomasa, biogaz, elektrownie wiatrowe, wodne, geotermia, wysokosprawna kogeneracja) Inwestycja min. 10 mln zł Beneficjenci - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), podejmujący realizację przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji PoŜyczka do 75%, na 15 lat, umarzalna do 50% Termin ogłoszenia konkursu 2 razy w roku

6 NFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, w tym: OZE i kogeneracja cz.3 kolektory słoneczne Beneficjenci - osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa Dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na montaŝ kolektorów słonecznych Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie moŝe przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Termin ogłoszenia konkursu jesień 2010

7 NFOŚiGW - System Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej Inwestycja termomodernizacja, w tym OZE, koszt min. 10 mln zł Beneficjenci właściciele lub zarządcy budynków uŝyteczności publicznej Dotacja do 30% i poŝyczka do 60% na 15 lat

8 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Formy dofinansowania Właściwe ze względu na typ beneficjenta, zadania i województwo poŝyczki ( 50-90%), umarzalne (5-50%) dotacje ( 10-50%) głównie dla JST na budynki uŝyteczności publicznej, zabytkowe dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów, często moŝliwe jest uzyskanie poŝyczki i dotacji na jedno zadanie

10 Tryb składania wniosków 1. Wnioski składane na rok wcześniej przed realizacją, wpisywane na Listę Zadań 2. Dwuetapowy proces 1. Karta Zadania, 2. Wniosek 3. Wnioski składane na bieŝąco

11 Kredyt w Banku Ochrony Środowiska

12 Kredyt w Banku Ochrony Środowiska Kredyt na zakup lub montaŝ wyrobów słuŝących ochronie środowiska Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: wszyscy ubiegający się

13 Warunki kredytowania: max kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montaŝu, przy czym koszty montaŝu mogą być kredytowane w jednym z poniŝszych przypadków gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montaŝu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu okres kredytowania - do 5 lat oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku)

14 Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW Kredyty przeznaczone dla: klientów indywidualnych, korporacyjnych, i jednostek samorządu terytorialnego;

15 Warunki kredytowania kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%), okres kredytowania: do 8 od lat licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej, okres karencji: do 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej, oprocentowanie: zmienne, równe aktualnej wysokości oprocentowania w banku (na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.) pomniejszonego o 0,5 s.r.w. moŝliwa refundacja wydatków poniesionych przed udzieleniem kredytu - za zgodą Funduszu prowizje: zgodnie z tabelą opłat i prowizji BOŚ S.A. wnioski kredytowe składane są w Banku

16 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego - premia termomodernizacyjna Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezaleŝnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budŝetowych i zakładów budŝetowych - jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych

17 Dla zadań, których celem jest całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zuŝyciu energii. Wysokość premii termomodernizacyjej stanowi 20% Wysokość premii termomodernizacyjej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niŝ: 1) 16% poniesionych, rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia i 2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

18 Warunki kredytowania -waluta kredytu - PLN - max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania - okres spłaty kredytu - do 10 lat - karencja - nie dłuŝej niŝ 1 miesiąc od daty zakończenia zadania - oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A. - prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty kredytu - prowizja dla BGK - 0,6% premii termomodernizacyjnej Premia w wysokości 25% kwoty kredytu

19 Programy Ograniczenia Niskiej Emisji realizowane głównie w woj. śląskim, ale teŝ i w małopolskim Gmina pozyskuje środki z WFOŚiGW i przekazuje mieszkańcom właścicielom domów jednorodzinnych na wymianę kotła (teŝ na biomasę, pompę ciepła ok zł) oraz solary ok zł

20 Regionalne Programy Operacyjne Priorytet ochrona powietrza, OZE Dotacja 40-85% kosztów kwalifikowanych Inwestycje o wartości max. OZE 20 mln zł, energia elektr. z biomasy i biogazu, MEW, kogeneracja - 10 mln zł Konkursy ogłaszane przez Urzędy Marszałkowskie wg indywidualnych harmonogramów

21 PO Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych NajbliŜszy konkurs: od 17 do 31 maja 2010 r. (Ministerstwo Gospodarki)

22 PRZYDATNE ADRESY www: adresy internetowe urzędów wojewódzkich adresy internetowe WFOŚiGW

23 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dziękuję za uwagę

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009 Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację Poznań, BUDMA 2009 TERMOMODENIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, AUDYT, TERMOMODERNIZACJA Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Anna Żyła Główny Ekolog Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych, październik

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska partnerem samorządów Gminna polityka energetyczna stymulatorem dodatkowych przychodów budŝetowych i aktywizacji zawodowej Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo