Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych"

Transkrypt

1 Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela dofinansowania w formie: pożyczek, w tym pożyczek pomostowych, dotacji, przekazania środków, umorzenia części wykorzystanej pożyczki, dopłat, ze środków Funduszu, do oprocentowania kredytów bankowych, linii kredytowych ze środków Funduszu obsługiwanych przez wybrany bank.

3 We wszystkich wymienionych formach Fundusz udziela dofinansowania w oparciu o Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu oraz regulaminy w ramach przyjętego Planu działalności.

4 Współpraca WFOŚiGW w Katowicach z bankami obejmuje następujące formy: Linie kredytowe, Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, Konsorcja.

5 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Od początku swojej działalności Fundusz współpracował z bankami dofinansowując zadania m.in. w formie dopłat, ze środków Funduszu, do oprocentowania kredytów bankowych udzielnych przez banki ze środków własnych. Procedura dofinansowania jest następująca: Na wniosek Beneficjenta Organy Funduszu podejmują uchwałę o warunkach dofinansowania zadania w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego. Wybrany przez beneficjenta bank udziela kredytu bankowego ze swoich środków z uwzględnieniem warunków dofinansowania zadania przez Fundusz. Fundusz i bank zawierają umowę regulującą zarówno warunki dofinansowania zadania jak i prawa i obowiązki stron. Dokument: Ogólne warunki współpracy w zakresie udzielania przez Banki kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania ze środków Funduszu dostępny jest na stronie internetowej:

6 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Od wniosku do umowy:

7 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Zasady dopłat do oprocentowania kredytów bankowych: Beneficjenci: podmioty gospodarcze ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego. Warunki dofinansowania: kredyt do 80 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego: 2 x WIBOR 3 M Maksymalna wysokość dopłat Funduszu do oprocentowania kredytu: 0,6 x WIBOR 3 M Warunki spłaty: do 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji do 12 miesięcy po wynikającym z umowy terminie wypłaty ostatniej raty..

8 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Na przestrzeni ponad 20 letniej działalności Fundusz zawarł umowy o współpracy w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych na dofinansowanie zadań proekologicznych z dopłatą do oprocentowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach z wieloma bankami. W ostatnim dziesięcioleciu Fundusz zawarł 22 umowy. Łączna kwota dopłat wyniosła ponad 14 mln zł. Dopłatami objęto kredyty na kwotę 150 mln zł.

9 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Aktualnie czynne są umowy z następującymi bankami: Bank Ochrony Środowiska S.A. ING Bank Śląski S.A. Millennium Bank S.A.

10 Konsorcja Fundusz, od 1994 roku zawierał konsorcja w celu wspólnego dofinansowania zadań proekologicznych. Stronami konsorcjów był Fundusz, banki, a także inne instytucje finansowe. Szczegółowe zasady i warunki na jakich udzielane było wspólne dofinansowanie określają zapisy umów konsorcyjnych zawieranych pomiędzy stronami konsorcjum. W chwili obecnej czynna jest jedna umowa konsorcyjna na łączną kwotę ,00 zł zawarta w 2007 roku pomiędzy Funduszem, Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11 Linie kredytowe Linie kredytowe, ze środków Funduszu obsługiwane przez wybrany bank w celu udzielania kredytów preferencyjnych na warunkach określonych przez Fundusz. Wybór banku następuje w drodze postępowania przetargowego. Bank zajmuje się pełną obsługą beneficjentów, także w zakresie ustalenia i rozliczenia efektów ekologicznych i rzeczowych. Bank odpowiada za zabezpieczenie spłaty kapitału. Bank zachowuje część należnych odsetek jako swoje wynagrodzenie.

12 Linie kredytowe Pierwszą linię kredytową Fundusz uruchomił w 1997 roku w kwocie 5 mln zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia energooszczędne. Kredyty były udzielane przez Bank Ochrony Środowiska SA. Do końca 2013 roku w ramach linii kredytowych wypłacono beneficjentom ponad 114 milionów złotych. Na przestrzeni lat zakres zadań, które w ramach linii kredytowych Fundusz dofinansowywał dotyczył następujących obszarów:

13 Linie kredytowe ZAKRES PRZEDMIOTOWY Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery Dom energooszczędny Oszczędzanie energii cieplnej poprzez termoizolację ścian i stropów budynków dla osób fizycznych i prawnych z terenu województwa śląskiego Uprawy energetyczne Przedsięwzięcia energooszczędne dotyczące c.o. i ciepłej wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych DZIEDZINA Ochrona Atmosfery Gospodarka Wodna i Ochrona Wód Ochrona Ziemi

14 Linie kredytowe Wykorzystanie środków z linii kredytowych w latach ,78 zł ,98 zł ,22 zł zakres OZ zakres GW i OW zakres OA

15 Linie kredytowe Liniami kredytowymi, które cieszą się największym zainteresowaniem są linie kredytowe na zakres dotyczący ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jako przykład można wskazać Linię LOA-1. Umowa zawarta r. z możliwością zawierania przez Bank umów z beneficjentami do r. Kwota środków : ,00 zł Umowa była zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wysokość dofinansowania wynosiła do 90 % nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż ,00 zł. Bank zawarł 65 umów, na łączną kwotę uruchomionych środków w wysokości ,00 zł; tym było 12 umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi. Pozostałe 53 umowy Bank zawarł z osobami fizycznymi w tym prowadzącymi działalność gospodarczą.

16 Linie kredytowe Aktualnie czynne linie kredytowe: Linia kredytowa LDE-2: Dom energooszczędny Linia kredytowa LOA-2: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

17 Linie kredytowe Warunki dofinansowania wspólne dla linii LDE-2 oraz LOA-2: Oprocentowanie kredytu wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji. Karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

18 Linie kredytowe Linia kredytowa LOA-2: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery : Beneficjenci: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe. Warunki dofinansowania: Kwota środków: ,00 zł Wysokość dofinansowania: do 90 % nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż ,00 zł. Banki obsługujące: Krakowski Bank Spółdzielczy (umowa zawarta r.) Bank Spółdzielczy w Raciborzu Czas zawierania umów przez Banki z kredytobiorcami do r.

19 Linie kredytowe Linia kredytowa LOA-2: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery : Kredytowaniem objęte są następujące zadania: Budowa, modernizacja lub wymiana na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów technologicznych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów. Budowa systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii. Zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowanie wydano przed r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest.

20 Linie kredytowe Linia kredytowa LDE-2: Dom energooszczędny : Beneficjenci: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. Warunki dofinansowania: Kwota środków: ,00 zł Maksymalny kredyt: do ,00 zł. Bank obsługujący: Bank Ochrony Środowiska S.A. (umowa zawarta r.) Czas zawierania umów przez Bank z kredytobiorcami do r.

21 Linie kredytowe Linia kredytowa LDE-2: Dom energooszczędny : Kredytowaniem objęta jest budowa obiektów energooszczędnych w zakresie obejmującym: zakup i montaż urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tylko dla układów, dla których odzysk ciepła wynosi min. 75%), zakup i montaż systemu wymiennika gruntowego, zakup i montaż instalacji ogrzewania, zakup i montaż materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Jako obiekt energooszczędny dla potrzeb niniejszej linii uznaje się obiekt, dla którego wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (z wyłączeniem energii na przygotowanie c.w.u.) Ek, wynikający ze sporządzonego od 50 kwh/(m2*rok). świadectwa energetycznego, będzie niższy

22 Dziękuję za uwagę WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w Katowicach ul. Plebiscytowa Katowice tel. +48 (32) fax. +48 (32)

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, lipiec 2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROJEKT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROJEKT PROGRAM PRIORYTETOWY PROJEKT Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś termomodernizacja budynków jednorodzinnych 1. Cel programu Zmniejszenie emisji CO 2 oraz pyłów w wyniku poprawy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

NFOŚIGW instalacje solarne

NFOŚIGW instalacje solarne NFOŚIGW instalacje solarne Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Dotacja na częściową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ZAKRES OGÓLNY

PROGRAM PRIORYTETOWY ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo