Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo?"

Transkrypt

1 Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Marcin Majewski, Wiceprezes Zarządu Augeo Ventures Odwieczna zasada kupiecka mówi, że każdy towar jest wart tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić. Jednakże, ile wart jest towar, którego nie ma jeszcze na rynku? Ile warte może być przedsiębiorstwo, które jest właśnie takim specyficznym towarem? Wycena przedsiębiorstwa przydatna jest w wielu sytuacjach, jednakże przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży firmy lub jej udziałów bądź też pozyskiwania inwestora. Jej rzetelne sporządzenie pomaga w osiągnięciu lepszych warunków transakcji, bowiem w trakcie negocjacji pozwala oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach. Tym samym pozwala uniknąć sytuacji, gdy wyobrażenie właściciela znacznie przekracza realną wartość firmy (albo, przeciwnie, to wyobrażenie zdecydowanie nie oszacowuje wartości firmy), przez co mogłoby nie dojść do transakcji na obiektywnych warunkach. Istnieją też przypadki, w których sporządzenie wyceny firmy jest wymagane przez prawo, np. prywatyzacje, przekształcenia prawych form działania podmiotów gospodarczych, fuzje, przejęcia czy podziały spółek. Wycena firmy może też być użyteczna w przypadku ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane są jako zabezpieczenie udzielonego finansowania. Aby przybliżyć tematykę szacowania wartości spółek, w niniejszym artykule omówione zostaną 3 najczęściej stosowane metody wyceny przedsiębiorstw: majątkowe (w szczególności skorygowanych aktywów netto), metody dochodowe (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz metoda porównawcza. Zwykle wyceny przeprowadza się z jednoczesnym użyciem co najmniej 2 metod, co pozwala uzyskać bardziej realny wynik. Metody majątkowe (metoda skorygowanych aktywów netto) Metody majątkowe wycen przedsiębiorstw traktują firmy jako obciążone zobowiązaniami zestawy składników majątkowych. Wartość firmy jest w tych metodach szacowana jako wartość majątku minus zobowiązania, które finansują częściowo ten majątek. Stosuje się kilka metod majątkowych, najpopularniejsze z nich to: metoda likwidacyjna pokazuje za jaką kwotę można sprzedać majątek w przypadku likwidacji firmy, metoda odtworzeniowa pokazuje, jakich kwot potrzeba, aby zbudować taką samą firmę od podstaw, 1

2 metoda skorygowanych aktywów netto - opiera się na wartościach księgowych majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa, która zostanie tu omówiona szerzej. W idealnych warunkach wycena przedsiębiorstwa polegałaby na oszacowaniu wartości każdego z elementów majątku z osobna, a następnie odjęciu wszystkich zobowiązań. Otrzymujemy wówczas wartość aktywów netto (czyli pomniejszoną o zobowiązania), skorygowaną względem wartości księgowej. Wartość wyceny skorygowanych aktywów netto zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa działającego. Nie uwzględnia ona na przykład wartości kontraktów firmy, wiedzy pracowników oraz nie zawsze uwzględnia się w niej wartość znaków towarowych. Przykład Firma zajmująca się obróbką metali posiada w swoich aktywach: budynek biurowy o wartości (zgodnie z operatem szacunkowym z 2009 roku) 3 mln zł, budynek produkcyjny o wartości (zgodnie z operatem szacunkowym z 2009 roku) 5 mln zł, linię produkcyjną z 2003 roku o wartości ocenionej przez rzeczoznawcę 0,5 mln zł zapasy materiałów i produktów o wartości 4 mln zł należności o wartości 3 mln zł, z czego 0,5 mln zł nieściągalne Łączna wartość aktywów wynosi 15 mln zł (jest to wartość rynkowa aktywów, która może istotnie różnić się od wartości zapisanej w księgach). Równocześnie, wartość zobowiązań firmy, to dwa kredyty inwestycyjne o wartości łącznej 8 mln zł oraz zobowiązania wobec dostawców o wartości 3 mln zł. Wartość zobowiązań to w sumie 11 mln zł. Na tej podstawie otrzymujemy skorygowaną wartość aktywów netto w wysokości 15-11= 4 mln zł. 2

3 + Zalety Wycena metodą skorygowanych aktywów netto jest wyceną obiektywną i łatwą do samodzielnego przeprowadzenia. Wymaga zebrania jedynie podstawowych danych. Największą użyteczność wykazuje w przypadku przedsiębiorstw o wysokiej udziale majątku trwałego w wartości całej firmy - w tradycyjnych branżach produkcyjnych. - Wady Wartość wyceny skorygowanych aktywów netto zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa działającego. Nie uwzględnia nieewidencjonowanych w bilansie, a istotnych składowych wartości przedsiębiorstwa np.: kontraktów firmy, wiedzy pracowników, posiadanych marek i wartości znaków towarowych. Wycena Metodą Dochodową (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) Metody dochodowe, w powszechnej opinii, najlepiej oddają wartość przedsiębiorstwa. Traktują one firmę jako narzędzie do wytwarzania dochodu. Wartość firmy najwierniej oddana jest wtedy jako obliczona na dzień dzisiejszy wartość dochodu wygenerowanego przez firmę w przyszłych latach. Dochód ten może być mierzony np. dywidendą, ekonomiczną wartością dodaną czy wreszcie wolnymi przepływami pieniężnymi (opisane poniżej). W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość firmy jest definiowana jako odpowiedź na pytanie: ile dzisiaj warte są wszystkie wolne przepływy pieniężne, jakie wygeneruje spółka w przyszłości. W terminologii finansowej jest to tzw. wartość zdyskontowana (pomniejszona o możliwe do uzyskania odsetki od posiadanego kapitału). Wartość przepływów pieniężnych w każdym roku określa się jako kwotę, jaką w danym roku prowadzenia działalności właściciele mogą wypłacić sobie w postaci np. dywidend lub innej formy udziału w zyskach, oczywiście po dokonaniu wszelkich koniecznych inwestycji. Metoda ta jest uznawana za najlepszą, bowiem pokazuje, ile środków pieniężnych może faktycznie wygenerować biznes w przyszłości. Ich wartość oblicza się następująco: 3

4 Wolne Przepływy = Zysk netto + Amortyzacja Inwestycje Zmiana w kapitale netto + Saldo spłaty zadłużenia Do obliczenia dzisiejszej wartości przyszłych przepływów stosuje się modele szacowania tzw. kosztu kapitału, dla potrzeb poniższego przykładu możemy przyjąć, że dla małych i średnich prywatnych firm przyjmuje się ten parametr w wysokości ok. 20%. Oznacza to, że przepływy w każdym kolejnym roku warte są z perspektywy wcześniejszego roku 20% mniej, i tak złotówka otrzymana za rok jest dziś warta 0,8 zł, a za lat 5, 0,4 zł, przy założeniu kosztu kapitału 20%. Wartość wolnych przepływów w przyszłości na dzisiaj (czyli obecną wycenę spółki) oblicza się jako sumę wartości przepływów z uwzględnieniem kosztu kapitału. Zwykle przygotowuje się prognozę przepływów na okres 5-10 lat, po którym to okresie zakłada się albo stałą wysokość przepływów, albo rosnącą o określony procent. Wartość przepływów po okresie prognozy oblicza się w sposób uproszczony, jako sumę nieskończonego ciągu geometrycznego (tzw. wartość rezydualna). Przykład Prognoza dla sieci sklepów spożywczych przewiduje od 2010 roku osiąganie zysków w wysokości 1 mln zł rocznie. Dodatkowo, sieć ponosi inwestycje w nowe sklepy, przy czym wartość inwestycji jest równa amortyzacji. Firma nie korzysta z kredytów, a kapitał obrotowy netto pozostaje stały. Oznacza to, że oczekiwana wartość przepływów pieniężnych w przyszłości wynosi 1 mln zł. Stosując stopę dyskonta 20%, otrzymujemy wartość zdyskontowaną przepływów w wysokości malejącej z czasem. Przepływy uzyskane na koniec 2010 są warte na początek tys. zł. Analogicznie przepływy z 2014 roku są warte 402 tys. zł. Wszystkie przepływy po 2015 roku warte są z perspektywy początku 2010 roku tys. zł. Łącznie, sumując wartości zdyskontowane przepływów, wartość sieci sklepów spożywczych na 1 stycznia 2010 to 5 mln zł, zgodnie z poniższą tabelą. tys. PLN >2015* Wolne przepływy Wartość zdyskontowana na Suma zdyskontowanych wolnych przepływów = wartość firmy * wartość wszystkich przepływów po roku 2015, zdyskontowana na rok

5 + Zalety Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych uznawana jest za najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości firmy. Metoda nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy jako całości do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli. - Wady Podstawowym mankamentem tej metody wyceny jest bardzo duża złożoność przygotowania. Opracowanie wiarygodnej wyceny wiąże się z dużymi nakładami pracy związanymi z przygotowaniem szczegółowych modeli i prognoz finansowych. Ze względu na dużą liczbę założeń odnośnie przyszłości, wyceny przygotowane tą metodą mogą prowadzić to nierzeczowych dyskusji w przypadku kontrowersji Metoda porównawcza Ostatnią grupą metod są metody wycen porównawczych. Szacują one wartość przedsiębiorstwa na bazie wycen innych, porównywalnych pod względem profilu działalności przedsiębiorstw. Wyceny te pochodzić mogą z dwóch źródeł: innych transakcji sprzedaży spółki lub udziałów, przy których opublikowana została cena nabycia udziałów firmy oraz wyceny porównywalnych spółek giełdowych. Wycena porównawcza działa na następującej zasadzie: skoro ktoś jest gotów zapłacić daną cenę za pewną spółkę, a moja firma jest podobna, to wartość mojej firmy powinna być podobna. Problemem jest jednak, że rzadko trafić można na spółki, które bezpośrednio można będzie porównać do wycenianej firmy. Z tego powodu wykorzystuje się najczęściej umowne wskaźniki do porównań wyceny, tj. cena spółki / zysk roczny, cena / EBITDA, cena / wartość księgowa kapitałów własnych. 5

6 Przykład Na podstawie kilkudziesięciu transakcji kapitałowych z lat przygotowano tabelę zestawiającą wskaźniki Cena/EBITDA (zwanego także mnożnikiem EBITDA) dla wybranych transakcji w branży. EBITDA to wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, tak więc wskaźnik 9,4 dla budownictwa pokazuje, że firma osiągająca 1 mln EBITDA, była średnio sprzedawana za 9,4 mln zł. Sektor Wskaźnika Cena/EBITDA Liczba transakcji w statystykach Budownictwo 9,4 4 Dobra konsumpcyjne, detal 10,3 5 IT 10,5 4 Przemysł 8,4 4 Telekomunikacja 7,2 3 Źródło: Baza danych mergermarket, Grudzień 2009 Jak ta tabela ma się do rzeczywistości? Przypuśćmy, że wyceniamy firmę przemysłową, która w roku 2009 osiągała EBITDA w wysokości 2 mln zł. Kierując się tabelą, oczekiwana wycena to ok. 16,8 mln zł (2 mln zł x 8,4). Nadmienić jednak trzeba, że wyceny przedsiębiorstw powyżej pochodzą w dużej mierze z okresu sprzed obecnego kryzysu, stąd są istotnie wyższe od wycen, jakie można uzyskać w 2010 roku. Obecnie orientacyjnym wskazaniem, ile może być warta typowa, dojrzała polska firma w tradycyjnej branży, jest maksymalny mnożnik ok. 6x EBITDA, lub 10x Zysk netto. + Zalety Wycena metodą porównawczą, w przypadku dysponowania dobrą bazą danych historycznych transakcji umożliwia szybkie i przede wszystkim obiektywne (rynkowe) określenie wartości firmy. - Wady W warunkach polskich, gdzie rynek transakcji kapitałowych jest jeszcze nie do końca rozwinięty, często trudno jest znaleźć jakiekolwiek porównywalne spółki do przeprowadzenia wyceny. Stąd mogą brać się niedokładności w wycenie. 6

7 Podsumowanie Pomimo mnogości sposobów przeprowadzania wycen i przy wysokiej jakości pracy analitycznej przy dokonywaniu wyceny, należy pamiętać, że biznes będzie zawsze wart tyle, ile ktoś gotowy będzie za niego zapłacić. Natomiast dobra, rzeczowa wycena pomaga przygotować się do merytorycznych rozmów z kupującym Marcin Majewski Autor jest Wiceprezesem Zarządu Augeo Ventures wiodącej na polskim rynku firmy doradczej. Zajmuje się zagadnieniem wycen przedsiębiorstw do celów transakcji sprzedaży, fuzji i przejęć, pozyskania inwestora. Wyświetl mój profil LinkedIn Dowiedz się więcej: Planujesz sprzedaż firmy? Odwiedź stronę aby poznać kluczowe czynniki, które pozwolą Ci uzyskać najwyższą wycenę. Uwaga: wszyscy właściciele przedsiębiorstw, którzy do końca bieżącego miesiąca napiszą na adres otrzymają darmowe konsultacje telefoniczne specjalisty w zakresie wycen przedsiębiorstw i pomoc w oszacowaniu wartości swojej firmy. W treści wiadomości prosimy podać podstawowe dane o firmie: wielkość przychodów, branżę, szacunkowa wartość majątku, cel przeprowadzenia wyceny. 7

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych Spis treści Wprowadzenie 11 1. Sprawozdania finansowe 17 Elementy finansów zarządczych Dlaczego sprawozdania finansowe? 18 Bilans 19 Rachunek zysków i strat 31 Rachunek przepływów pieniężnych 36 Gdzie

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo