Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:"

Transkrypt

1 Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji) obowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz ze zm.). Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki będzie ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj praktyczne przykłady oraz zasady ewidencji w tym zakresie. Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: - Wn Rachunek bieżący, - Ma Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki ze wspólnikami. Wniesienie przez wspólników wkładów niepieniężnych (aportu): - Wn konta zespołów majątkowych, np. 01, 02, 03, 08, 31, 33, - Ma Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki ze wspólnikami. Zarejestrowanie spółki albo zarejestrowanie podwyższenia kapitału: 1 / 11

2 - Wn Pozostałe rozrachunki, - Ma Kapitał podstawowy. Nadwyżkę wartości aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy rozliczyć z kapitałem zapasowym zapisem: - Wn Pozostałe rozrachunki - rozrachunki ze wspólnikami - Ma Kapitał zapasowy. PRZYKŁAD Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Wartość księgowa majątku jego prz Zapisy w spółce będą przebiegały następująco: Wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego: - Wn Rachunek bieżący zł, - Ma Pozostałe rozrachunki zł. 2 / 11

3 Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa: - Wn Środki trwałe , - Ma Umorzenie środków trwałych , - Wn Towary , - Ma Pozostałe rozrachunki zł. Zarejestrowanie kapitału podstawowego przez sąd rejestrowy: - Wn Pozostałe rozrachunki zł, - Ma Kapitał podstawowy zł. Rozliczenie różnicy między wartością wniesionego przedsiębiorstwa a udziałem wspólnika Nowaka: - Wn Pozostałe rozrachunki zł, - Ma Kapitał zapasowy zł. Jeśli wartość godziwa składników tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest niższa od wartości nominalnej udziałów, powstaje dodatnia wartość firmy ujmowana jako wartość niematerialna i prawna. Jest ona zgodnie z art. 44b ust. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz ze zm., dalej: uor) amortyzowana przez okres 5 lat (okres ten może być wydłużony do lat 20) i ujmowana jako pozostały koszt operacyjny. 3 / 11

4 Jak ustalić wartość początkową składników majątkowych? Problem wyceny wartości początkowej otrzymanych w formie aportu składników majątkowych nie jest uregulowany wprost w ustawie o rachunkowości. Oznacza to, że wartość początkowa powinna wynikać z informacji przedstawionych przez wspólnika wnoszącego przedsiębiorstwo i być wskazana w umowie spółki z o.o. Jeśli wspólnik sam określa wartość wkładu, to wartość wkładu powinna opierać się na cenach rynkowych. Jeżeli jednak wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości z Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami (art. 28 ust. 6 uor). 4 / 11

5 Z kolei art. 44b ust. 4 uor zawiera zasady, jakie stosuje się przy szacowaniu wartości godziwej składników aktywów i pasywów w przypadku łączenia spółek i transakcji nabycia jednostek gospodarczych. Możesz się nimi posiłkować w momencie określania wartości poszczególnych składników aportu. I tak, za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje się w szczególności w przypadku: - notowanych papierów wartościowych - aktualny kurs notowań pomniejszony o koszty sprzedaży; - nienotowanych papierów wartościowych - wartość oszacowaną, uwzględniającą takie czynniki, jak współczynnik ceny do zysku i stopa dywidendy porównywalnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki o podobnych charakterystykach; - należności - wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszoną o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w odniesieniu do należności krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością należności według kwot wymagających zapłaty a według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna; - zapasów produktów gotowych i towarów - cenę sprzedaży netto pomniejszoną o opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu lub znalezienia nabywcy; - zapasów produktów w toku - cenę sprzedaży netto produktów gotowych pomniejszoną o koszty zakończenia produkcji i opust marży zysku wynikający z kosztów doprowadzenia przez spółkę przejmującą zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy; - zapasów materiałów - aktualną cenę nabycia; - środków trwałych - wartość rynkową lub ich wartość według niezależnej wyceny. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie niezależnej wyceny środków trwałych - aktualną cenę nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzględnieniem aktualnego stopnia ich zużycia; - wartości niematerialnych i prawnych - wartość oszacowaną, wyznaczoną w oparciu o ceny rynkowe takich samych lub podobnych wartości niematerialnych i prawnych, a w odniesieniu do wartości firmy lub ujemnej wartości firmy zawartej w bilansie spółki przejętej - wartość zerową. W przypadku, gdy wartość oszacowana nie może zostać wyznaczona w oparciu o ceny rynkowe, przyjmuje się taką wartość, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia ujemnej wartości firmy w wyniku połączenia; - zobowiązań - wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych. Wyznaczanie wartości bieżących 5 / 11

6 (zdyskontowanych) w odniesieniu do zobowiązań krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica pomiędzy wartością zobowiązań według kwot wymagających zapłaty a według ich wartości zdyskontowanej nie jest istotna; - rezerwy lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wartość możliwą do realizacji przez połączone spółki, po uwzględnieniu zmiany wartości podatkowej i księgowej aktywów netto spółki przejmowanej. Natomiast na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku dochodowego należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 16g ust. 10a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop), który wskazuje, iż w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych osoby fizycznej wnoszącej przedsiębiorstwo aportem. Te aktywa należy amortyzować według dotychczasowych zasad. Zgodnie bowiem z art. 16h ust. 3a updop należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji wcześniej stosowaną. PRZYKŁAD 6 / 11

7 Jan Iksiński wniósł do nowo tworzonej spółki aport w postaci swojej dotychczas prowadzonej działalnośc Jeśli natomiast składniki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie były u przedsiębiorcy ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, to zgodnie z art. 16g ust. 10 i ust. 10a updop łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: - suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy albo - różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 3 i ust. 5 updop, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy. Spółka, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo osoby fizycznej, nie ma prawa korzystać z tzw. ulg 7 / 11

8 Pamiętaj! W praktyce będziesz mieć do czynienia najczęściej z sytuacją, gdy wartość początkowa składników aportu w postaci przedsiębiorstwa będzie na potrzeby rachunkowości tak samo ustalana, jak na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Wyksięgowanie wartości przekazanego wkładu w księgach rachunkowych przedsiębiorcy Przedsiębiorca, który przekazuje składniki majątkowe związane z wnoszonym do spółki z o.o. aportem, jeśli prowadzi księgi rachunkowe, powinien dokonać następujących księgowań: 1. Wartość nominalna otrzymanych udziałów: Wn Inwestycje długoterminowe, Ma Pozostałe rozrachunki. 2. Wartość poszczególnych składników przekazywanego majątku: Wn Pozostałe rozrachunki, Ma Środki trwałe (wartość po uwzględnieniu umorzenia), Ma Wartości niematerialne i prawne (wartość po uwzględnieniu umorzenia), Ma Środki trwałe w budowie, Ma Towary, Materiały, Wyroby gotowe, Półprodukty, Ma Należności od odbiorców, pracowników itp., Wn Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów, Wn Zobowiązania wobec dostawców, pracowników i inne, Wn Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne fundusze socjalne. 3. Jeśli na koncie Pozostałe rozrachunki będzie różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością netto przekazanego majątku, to różnica : dodatnia - jest ujmowana po stronie Wn konta Odpisy aktualizujące inwestycje 8 / 11

9 długoterminowe, ujemna - jest ujmowana po stronie Ma na koncie Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe albo koncie Kapitał z aktualizacji wyceny. PRZYKŁAD Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Prowadził księgi rachunkowe. Warto Zapisy w księgach rachunkowych działalności Jana Kowalskiego będą przebiegały następująco: Wartość nominalna otrzymanych udziałów: Wn Inwestycje długoterminowe zł, Ma Pozostałe rozrachunki zł. Wartość poszczególnych składników przekazywanego majątku: 9 / 11

10 Wn Pozostałe rozrachunki zł, Ma Środki trwałe zł, Wn Umorzenie środków trwałych zł, Ma Towary zł, Ma Należności od odbiorców zł, Wn Zobowiązania wobec dostawców, pracowników i inne zł. Rozliczenie dodatniej różnicy między wartością przekazanego majątku: Wn Odpisy aktualizujące należności, Ma Pozostałe rozrachunki. Jeśli przedsiębiorca prowadzi KPiR 10 / 11

11 W sytuacji, gdy przedsiębiorca wnoszący aport w postaci przedsiębiorstwa nie prowadzi ksiąg rachunkowych, tylko ewidencje podatkowe, jego obowiązkiem jest wyłączenie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartości przekazanego majątku. Należy także dokonać likwidacji składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Podstawa prawna: - art. 28 ust 6, art. 44b ust. 4, ust. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz ze zm.), - art ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.), - art. 16g ust. 3, 5, 10 i 10a, art. 16h ust. 3a, art. 16k ust. 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). 11 / 11

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 107 116 Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 643 652 Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Wycena składników majątku zasady Ewidencja rzeczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grzegorz Bucior * Cyryl Kotyla ** Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wstęp Jednym ze sposobów zasilania podmiotów gospodarujących w zasoby majątkowe jest aport czyli wkład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INTAKUS SA 1. Informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo