CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM"

Transkrypt

1 WALDEMAR PIETRZAK PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z INFORMATYKI DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO W SZKOLE SPECJALNEJ DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM CZYTAM I PISZĘ Z KOMPUTEREM Świnoujście 2008

2 UZASADNIENIE Zastosowania komputera w edukacji dziecka niepełnosprawnego pozwala na efektywniejsze przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom szkolnym w zakresie podstawowych umiejętności w tym między innymi czytania i pisania. Komputer z odpowiednim programem edukacyjnym, przynosi duże postępy w nauce, terapii pedagogicznej i rewalidacji, a także logopedii. Dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim komputer staje się stanowiskiem do nauki, mocno indywidualizującym proces kształcenia. Z tych względów komputer powinien być wykorzystywany w pracy z dziećmi z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, z dziećmi z upośledzeniem słuchu, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym i w końcu upośledzeniem umysłowym. Już w 1998 roku oligofrenopedagog M. Siedlecka, po zakończeniu trwającego trzy lata projektu dokonała podsumowania. We wnioskach podaje, iż wykorzystanie programów komputerowych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo sprawiło, iż: 1. Dzieci zdobyły umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera. 2. Wydłużył się u nich czas koncentracji uwagi na zadaniu. 3. Ćwiczenia rewalidacyjne stały się mniej żmudne i uciążliwe. 4. Zmniejszyły się trudności w początkowej nauce czytania. 5. Dzieci odzyskały poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. 6. Dzieci mogły w sposób bardzo atrakcyjny, zabawowy i bezstresowy uczyć się czytać, pisać i liczyć. 7. Czas trwania ćwiczeń wydawał się dziecku krótszy. 8. Dzieci były pozytywnie motywowane do pracy na lekcjach. 9. Dzieci często odnosiły sukces i były nagradzane. (Szkoła Specjalna, 1998, s.192) Pomysł programu zrodził się z siedmioletniego doświadczenia nauczyciela prowadzącego co roku zajęcia pozalekcyjne w formie koła komputerowego w Szkole specjalnej w Świnoujściu. Sytuacja w której dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim zaczęły być nauczane elementów technologii informacyjnej związana była z reformą programową systemu oświaty. Prowadzone przeze mnie zajęcia w ciągu tych siedmiu lat były bardzo różnorodne, były poszukiwaniem właściwych treści i właściwych form. Jedne z tych zajęć dotyczyły rozszerzania treści nauczanych na zajęciach lekcyjnych, inne kładły nacisk na funkcję rewalidacyjną, jeszcze inne na zabawę i rozrywkę. Większość z tych zajęć nie znajdowała pozytywnego odbicia w nauce gimnazjalnej. Podstawowym mankamentem nauczania informatyki w gimnazjum był brak nawyku czytania tekstów instrukcji pojawiających się na ekranie. Dzieci często traktowały ekran monitora jak ekran telewizora a myszkę jak pilot. Dlatego zdecydowałem się napisać program, który oprócz aspektów informatycznych jakim jest praca z aplikacjami zawierałby realizacje jednego z podstawowych celów nauczania: doskonalenie czytania i pisania. Wpłynęłoby to na pewno korzystnie na dalszą naukę dzieci w gimnazjum. Myślę, że taka dodatkowa inna w forma zajęć niż na języku polskim czy innych zajęciach ogólnokształcących może wpłynąć dodatnio na biegłość czytania i pisania, oczywiście wszędzie tam gdzie jest to możliwe, gdzie na przykład uszkodzenia organiczne mózgu ni wykluczają tego. Program nie pretenduje do uczenia pisania i czytania przy pomocy komputera, chce jedynie wspomagać doskonalenie tego trudnego i złożonego procesu. Zadaniem tego programu jest z jednej strony zwiększyć poziom poprawności czytania i rozumienia tekstów oraz zwiększyć tempo czytania, a z drugiej strony zapoznać uczniów z szeregiem aplikacji do edycji tekstów i nauki pisania na klawiaturze. Uczniowie poznają obsługę takich programów

3 Notatnik, WordPad, MS Office Word, OpenOffice Writer, czy StarOffice. Program uczy korzystać z programów multimedialnych, interaktywnych stron internetowych, słowników i encyklopedii w sieci Internet. WSTĘP W Edukacji a szczególnie w szkolnictwie specjalnym wszyscy nauczyciele w tym także nauczyciele technologii informacyjnej powinni być nauczycielami czytania, pisania i rachowania. Program koła informatycznego traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w zakresie edytorów tekstu oraz. jako ćwiczenia z czytania pisania i rozumienia tekstu. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu z grupą 10 uczniów klas IV, V i VI. Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony test z pisania tekstu w edytorze Notatnik, który posłuży do przeprowadzenia ewaluacji. Proponuję następujący podział godzin na poszczególne zajecia: Lp. Blok programowy Liczba godz 1. Zajęcia wstępne 1 2. Zajęcia doskonalące pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury lub 6 Klawiaturka 3. Interaktywne strony internetowe dotyczące ortografii 6 4. Nauka czytania wspomagana programem Expressivo 2 5. Procesor tekstu MS Office Word 12 6 Interaktywne strony internetowe dotyczące quizów i krzyżówek 4 7. Inne edytory tekstu 2 8. Ewaluacja i zajęcia podsumowujące 1 RAZEM 34 Podział na godziny jest umowny albowiem nie da się realizować zajęć z uczniem klasy IV w edytorze Word przez 45 minut. Doprowadziłoby to do szybkiego zniechęcenia i rezygnacji ucznia z zajęć. Dlatego nauka pisania na klawiaturze będzie przeplatana wchodzeniem na strony interaktywne dotyczące ortografii a nauka pisania będzie przeplatana z rozwiązywaniem quizów. Do realizacji zajęć niezbędna jest: 1. Pracownia komputerowa z co najmniej 10 komputerami z systemem Windows. Program przy niewielkiej modyfikacji jest możliwy do realizacji na innych platformach systemowych. 2. Oprogramowanie MS Office Word, OpenOffice, Star Office, Expressivo, Mistrz klawiatury Klawiaturka. 3. Dostęp do Internetu 4.Drukarka CELE OGÓLNE Program zakłada realizację dwóch celów ogólnych: 1. Poprawa jakości czytania, rozumienia i pisania tekstów przez uczniów II etapu edukacyjnego szkoły specjalnej. 2. Prawidłowe użytkowanie najbardziej popularnych edytorów tekstu. 3. Nabycie umiejętności korzystania z edukacji na interaktywnych stronach www.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawienie płynności czytania Zwiększenie szybkości czytania Zmniejszenie liczby błędów ortograficznych Zwiększenie wiedzy o edytorach tekstu Nabycie umiejętności pisania na klawiaturze Poznanie obsługi interfejsów różnych edytorów Nabycie umiejętności poruszania się po stronach interaktywnych METODY I FORMY REALIZACJI Założone cele proponuje realizować głownie poprzez zadania dla ucznia, a więc ćwiczenia praktyczne. Zadania mają przede wszystkim charakter praktyczny, gdyż program ten nastawiony jest na kształtowanie umiejętności. Stosowane będą też elementy wykładu i prezentacje multimedialne, a w Mistrzu klawiatury także gry dydaktyczne. Wprowadzenie do zajęć ćwiczeń z Mistrza klawiatury nie ma na celu osiągnięcia przez uczniów perfekcji w bezwzrokowym pisaniu a jedynie poznanie przez dzieci rozkładu liter na klawiaturze, prawidłowego układu rąk oraz wprawy w pisaniu wielkich liter i zmiękczeń tak zwanych polskich liter. SPODZIEWANE EFEKTY Zakłada się osiągnięcie przez uczniów zwiększonych kompetencji w zakresie: Czytania i pisania Rozumienia tekstów Obsługi edytorów tekstowych Pisania na klawiaturze Wykorzystania Internetu do nauki TREŚCI ZAJEĆ I CELE SZCZEGÓŁOWE TEMATYKA ZAJĘĆ M I S T R Z K L A W I A T U R Y 6 godz. ZAKRES TREŚCI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1. Prawidłowa pozycja przy komputerze, prawidłowe ułożenie rąk, tempo 60 /60 Litery: a s d f 2. Nowe litery: j k l 3. Połączenie rąk liter poznane 4.Nowa litera: e, nowa Uczniowie osiągają minimalne tempo wykonywania ćwiczeń 60 uderzeń na sekundę. Bardzo dobrze orientują się w położeniu liter na klawiaturze. bezbłędnie piszą zmiękczenia (polskie litery).

5 litera: i nowa litera: r. Duże litery 5. Polskie litery 6, Duże polskie litery i znaki przystankowe TEMATYKA ZAJĘĆ ZAKRES TREŚCI E D Y T O R T E K S T U M I C R O S O F T W O R D I I N N E E D Y T O R Y T E K S T O W E - 12 godz. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Podstawowe zasady tworzenia dokumentów tekstowych. Pisanie tekstów, zapisywanie i odczytywanie z pliku Redagowanie dokumentu, wprowadzanie do tekstu zmian i poprawek, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie fragmentów tekstu Podstawy formatowania dokumentu, wprowadzanie zmian w wyglądzie dokumentu Wyrównywanie tekstu w kolumnach z zastosowaniem tabulatorów Dołączanie rysunku do tekstu. Drukowanie opracowanego dokumentu Uczniowie: Stosują zasady obowiązujące podczas wpisywania tekstu. Usuwają drobne usterki powstałe w trakcie pisania tekstu, stosując klawisze do kasowania znaków i cofając ostatnio wykonywaną operację. Stosują różne sposoby zaznaczania tekstu. Wykorzystują operację zaznaczania tekstu w celu wprowadzania zmian do tekstu. Stosują różne metody usuwania, przenoszenia i kopiowania fragmentów tekstu. Stosują różne narzędzia, aby usunąć z tekstu usterki oraz wprowadzić do niego poprawki i uzupełnienia. Zapisują zmodyfikowane teksty w pliku na dysku. Wyjaśniają potrzebę zróżnicowania rodzajów czcionek w dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitów. Nadają tekstowi format według podanego opisu Rozmieszczają tekst w kolumnach, wykorzystując tabulatory. Wstawiają rysunek do tekstu. Odtwarzają treść i format wzorca dokumentu. Wstawiają do dokumentów obiekty WORDART. Ozdabiają teksty klipartami. Formatują wstawione do dokumentu obiekty graficzne. Wstawiają do tekstu tabele. Projektują i wykonują gazetkę szkolną. Dobierają parametry wydruku do rodzaju drukowanej pracy. Przygotowują dokument do druku: dokonują ustawienia strony i korzystają z podglądu wydruku. Drukują dokumenty tekstowe.

6 TEMATYKA ZAJĘĆ I N T E R A K T Y W N E S T R O N Y W S I E C I - I N T E R N E T - 10 godz. ZAKRES TREŚCI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Budowa i zastosowanie sieci Internet. Adresy internetowe stron edukacyjnych Wykorzystanie zawartości stron WWW do celów edukacyjnych. Encyklopedie multimedialne, słowniki itp. w Internecie. Praca na interaktywnych stronach np. czy reedukacja Uczniowie: Uruchamiają przeglądarkę internetową, łączą się i rozłączają się z Internetem. Otwierają w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie. Rozpoznają stronę główną strony WWW i omawiają jej znaczenie. Sprawnie obsługują wyszukiwarkę w Internecie. Potrafią wyszukać w Internecie informacje na zadany temat. poprawnie rozwiązują krzyżówki i zadania na stronach edukacyjnych TEMATYKA ZAJĘĆ ZAKRES TREŚCI Śledzenie tekstu instrukcji komputerowej za lektorem expressivpo samodzielne czytanie wykonywanie instrukcji CZYTANIE Z PROGRAMEM EXPRESSIVO 2godziny OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Samodzielnie czyta i rozumie instrukcje programów komputerowych

7 PRZYKŁADOWE ZRZUTY EKRANOWE STRON INTERAKTYWNYCH

8 EWALUACJA Najlepszą oceną programu będą wyniki osiągnięte przez uczniów w trakcie dalszej nauki oraz umiejętność wykorzystywania narzędzia i środków technologii informacyjnej w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Ewaluacja polegać będzie na: - Obserwacji pracy uczniów na zajęciach z informatyki - Ocenie wytworzonych prac i ćwiczenia praktyczne - Przeprowadzonych testach osiągnięć PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Temat : Praca z edytorami tekstu Cel lekcji: Redagowanie tekstów za pomocą komputera Nowe pojęcia wprowadzone na lekcji: edytor tekstu; kursor tekstowy; redagowanie tekstu, notatka; licencja; akapit, spacja, wcięcie, interlinia; ustawienia strony; klawiatura numeryczna; instalowanie programu; blok tekstu, wycinanie, wklejanie i kopiowanie bloku tekstu, schowek; aplikacja, praca z wieloma dokumentami tej samej aplikacji, praca z wieloma aplikacjami. Oczekiwane umiejętności uczniów: pisanie w edytorze tekstu liter małych i wielkich, polskich liter oraz innych znaków; umieszczanie znaków interpunkcyjnych zgodnie z zasadami; podstawowe redagowanie tekstu - wydzielanie akapitów, dodawanie wcięć i interlinii; wykonywanie operacji na blokach

9 tekstu: usuwanie, kopiowanie, przestawianie; dobieranie parametrów mających wpływ na wygląd strony tekstu; znajomość rozmieszczenia klawiszy na klawiaturze i w miarę sprawne pisanie na klawiaturze, znajomość i przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze; kopiowanie bloków tekstu między dokumentami z różnych aplikacji za pomocą schowka i przełączania się między aplikacjami; korzystanie z wybranych operacji klawiszowych; przenoszenie tekstu między różnymi dokumentami tej samej aplikacji. Pomoce dydaktyczne: program Notatnik, Microsoft Office Word, Open Office; program Mistrz Klawiatury; Czas realizacji tematu: 5 x 45 min. Lekcje 1- Zajęcia wstępne, przypomnienie wiadomości o edytorach Lekcje 2-3. Zapisywanie notatek w komputerowym notatniku Lekcje 4-5. Praca z różnymi programami Planowany przebieg zajęć Tradycyjne i komputerowe redagowanie tekstów. Zasady dotyczące zapisywania notatek w komputerowym notatniku. Sprawne korzystanie z klawiatury. Organizowanie miejsca pracy przy komputerze. Przenoszenie tekstu między dokumentami z dwóch różnych aplikacji. Przenoszenie tekstu między dokumentami z tej samej aplikacji. Ćwiczenie sprawdzające. Ocenienie ćwiczenia. Realizacja tematu Słownictwo: Edytor tekstu - program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. Edytor umożliwia wykonywanie wielu operacji na tekstach (na pojedynczych znakach lub na całych blokach tekstu): wstawianie, usuwanie, wycinanie, formatowanie akapitów, przeszukiwanie i zastępowanie, kopiowanie, łączenie różnych dokumentów, sprawdzanie pisowni itd. Redagowanie dokumentu - nadawanie dokumentowi odpowiedniej postaci w zależności od jego treści i odbiorcy, do którego jest adresowany lub kierowany. W redagowaniu dokumentu stosuje się różne możliwości edytora tekstu, do których zalicza się np. dobór kroju, wielkości i wyróżnienia czcionek, ustalanie wielkości marginesów, włączanie ilustracji, tabel, wykresów itd. Notatka - krótki tekst, gdzie istotna jest informacja, którą chcemy zanotować. Mniej ważna jest forma tego zapisu, dlatego w tekście notatki zwykle nie stosuje się wyróżnień. Do przygotowania komputerowych notatek może posłużyć bardzo prosty edytor tekstu - Notatnik Zapisywanie notatek w komputerowym notatniku. Aby uruchomić program Notatnik należy: kliknąć przycisk Start» Programy» Akcesoria» Notatnik Licencja - Zezwolenie na korzystanie z dzieła, takiego np. jak program komputerowy, które jest objęte prawem autorskim. Licencja dołączona przez producenta do programu jest dokumentem, który uprawnia nabywcę programu do legalnego korzystania z niego. Korzystanie z programu bez licencji jest niezgodne z obowiązującym prawem autorskim. Zasady pisania. Pisanie znaków na klawiaturze Miejsce, w którym jest wstawiany znak na ekranie, wyznacza kursor tekstowy mający postać migającej pionowej kreski. Klawisze z literami służą do pisania małych liter. Przykłady: akwarium, stok.

10 Wielką literę otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza z literą. Przykłady: BRAWO, OK. Naciśnięcie prawego klawisza Alt i klawisza z literą daje małą polską literę. Przykłady: gęś, żółw. Litera ź to Alt i x. Przykłady: źdźbło, źrebak. Dołączenie do tego klawisza Shift powoduje wyświetlenie wielkiej polskiej litery. Przykłady: DŹBÓW, ŁÓDŹ. Cyfrę lub znak z dolnej części klawisza uzyskuje się po naciśnięciu tego klawisza. Przykłady: 1/2, 9-3, 30. Znak z górnej części klawisza otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza ze znakiem. Przykłady: +, (, _. Znaki interpunkcyjne w tekście drukowanym Między wyrazami w tekście wstawiamy tylko jeden znak odstępu (odstęp nazywany jest też spacją). Większość znaków interpunkcyjnych stawiamy bezpośrednio po poprzedzającym je wyrazie, a za znakiem dodajemy jeden odstęp. Do poprzedzającego wyrazu "przykleja się" następujące znaki: przecinek, kropkę, dwukropek, średnik, pytajnik, wykrzyknik. Przykłady: Czy tak? Dobrze! Inaczej zapisujemy zwroty w nawiasach (oznaczające np. wtrącenia) i w cudzysłowach "tu przytaczamy cytat". Przed nawiasem lub cudzysłowem otwierającym wstawiamy spację, a po nim nie wstawiamy; odwrotnie jest przed nawiasem i cudzysłowem zamykającym. Przykłady: "Kot w butach" (kto to napisał?). Wszyscy uczniowie otrzymują od nauczyciela kartki z wydrukowanymi zasadami pisania na komputerze. Spacja - pojedynczy odstęp w tekście. Uzyskuje się go za pomocą najdłuższego klawisza na klawiaturze. Operowanie na blokach tekstu Blok - zaznaczony fragment tekstu. Tekst można zaznaczyć albo za pomocą myszy, albo używając klawisza Shift i klawiszy ze strzałkami. Fragment tekstu, który chce się wyróżnić, trzeba najpierw zaznaczyć. Można to zrobić w następujący sposób: ustawić kursor przed pierwszym wyrazem fragmentu tekstu przytrzymać lewy przycisk myszy przeciągnąć mysz w prawo do końca tego fragmentu lub ustawić kursor przed pierwszym wyrazem fragmentu tekstu wcisnąć i trzymać klawisz Shift wcisnąć klawisz strzałki. Na bloku tekstu można wykonywać następujące operacje: usunąć blok (albo wyciąć) przenieść albo skopiować w inne miejsce. Przeniesienie polega na wycięciu bloku i wklejeniu go we wskazane miejsce, natomiast kopiowanie nie usuwa pierwotnego bloku, tylko powiela go w nowym miejscu. Kopiowanie: Edycja» Kopiuj Wklejanie Edycja^ Wklej Wycinanie Edycja^ Wytnij Ćwiczenie: Napisz trzy słowa bardzo lubię informatykę" w nowym dokumencie edytora Notatnik. Użyj operacji przestawiania bloków do utworzenia wszystkich kombinacji tych słów, np.: informatykę bardzo lubię" itd. Każdą kombinację zapisz w nowym wierszu. Na zakończenie cały tekst

11 powiel dwukrotnie, rozdzielając go interliniami We wszystkich kombinacjach słów bardzo lubię informatykę" zamień słowo informatykę" na zwrot wybrany przez Ciebie, np.: piesze wycieczki". Spróbuj wykorzystać schowek i operację Szukaj/Znajdź. Rezultat zapisz w komputerze w pliku pod nazwą To lubię. Ustawienia strony Edytor Notatnik jak i inne edytory daje możliwość zmiany ustawień tekstu na stronie. Dotyczą one: marginesów; orientacji (pionowa, pozioma); nagłówka i stopki; rozmiaru papieru. Mistrz Klawiatury Uczniowie uruchamiają program Mistrz Klawiatury, który znajduje się na pulpicie. Po zarejestrowaniu się w programie i wyborze lekcji uczniowie wybierają z menu programu opcję Lekcja > Palcowanie. Po wykonaniu polecenia na ekranie pojawi się schemat klawiatury z informacją o prawidłowym ułożeniu palców obu dłoni na klawiaturze. Ćwiczenia: Uruchom program Mistrz Klawiatury i wykonaj polecenie Lekcja»Wybór lekcji. Otrzymasz okno dialogowe z możliwością wyboru ćwiczeń. Wybierz ćwiczenie nauka klawiszy: a, s, d, f ; i wykonaj je do końca. Na ekranie ukaże się okno z tekstem u góry i obrazem klawiatury u dołu oraz instrukcja, jak ułożyć na klawiaturze palce przy pisaniu nowych znaków. Przeczytaj uważnie tę instrukcję i za stosuj się do niej. W programie Mistrz Klawiatury wykonaj polecenie Lekcja»Teksty. W oknie dialogowym wybierz tekst i zapisz go do końca. Sprawdź w dolnym pasku liczbę popełnionych błędów. Uczniowie przećwiczą na koniec przepisywanie tekstu z wykorzystaniem poznanych zasad BIBLIOGRAFIA M. Siedlecka Komputer w pracy oligofrenopedagoga w Szkoła Specjalna, 1998 nr Łaszczyk J., (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, WSiP, W-wa 1998, 3. Łaszczyk J.: "Rola komputera w rewalidacji dzieci specjalnej troski" w:

12 Szkoła Specjalna, 4. Marciszewska A., Wspomaganie nauczania indywidualnego internetowymi technologiami komunikacyjnymi i multimediami, Informatyka w Szkole, XVIII Toruń, on - line, 5. Podgórska R., Komputer w edukacji dzieci niepełnosprawnych - online, maj 2002, Sacha K, Komputer w szkole i w domu, WSiP, Warszawa Budzaj B. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas Lekcje z komputerem, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003 M. Mordaka, J. Białowąs Elementy informatyki, Czarny Kruk, Bydgoszcz 2000

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa I gimnazjum Temat : Sporządzanie komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Porządkowanie danych na dysku. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcia: pliku, folderu, drzewa folderów, Schowka; wyjaśnić znaczenia

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. omówić pojęcie formatowania dokumentu tekstowego; wyszczególnić charakterystyczne cechy wzorca dokumentu tekstowego;

Scenariusz lekcji. omówić pojęcie formatowania dokumentu tekstowego; wyszczególnić charakterystyczne cechy wzorca dokumentu tekstowego; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Redagujemy i formatujemy teksty na podstawie wzorów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić pojęcie formatowania dokumentu tekstowego; wyszczególnić charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć Komputerowych. klasa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo