Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE"

Transkrypt

1 Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne Język obcy Technologia informacyjna Przedmiot humanistyczny Przedmiot humanistyczny Ochrona własności intelektualnej... 8 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Wstęp do logiki i teorii mnogości Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego Rachunek różniczkowy Rachunek całkowy Algebra liniowa Algebra liniowa Algebra abstrakcyjna Geometria i elementy topologii Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka matematyczna pakiet Informatyka Matematyka obliczeniowa Metody numeryczne Równania różniczkowe Seminarium dyplomowe z Algebry Seminarium dyplomowe z Analizy C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 1. Arytmetyka finansowa Podstawy matematyki finansowej Pakiet Mathematica w finansach Modelowanie matematyczne Matematyczne podstawy wyceny inwestycji Matematyka w ubezpieczeniach na życie Analiza portfelowa i rynki kapitałowe Teoria ryzyka

2 Przedmiot M1O-01 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Kształcenia Ćwiczenia: , 2 2 ogólnego Wychowanie fizyczne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Przedmiot M1O-02 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Język angielski Kształcenia Ćw. konw.: 120 1,2 2+3 ogólnego mgr Sylwia Grądzielewska. Treści programowe: 1. Materiał gramatyczny Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) Zaimki zwrotne i wzajemne Przyimki miejsca i czasu Konstrukcje zdaniowe Podstawowe czasowniki frazowe Zdania złożone przydawkowe Zdania czasowe Okresy warunkowe I, II, III i mieszane Pytania pośrednie i mowa zależna Konstrukcje z wish Konstrukcje z used to, be used to, get used to Wyrażenia so i such a Inwersja Konstrukcje z too i enough oraz konstrukcje z either...or, neither...nor. 2. Materiał leksykalny. Słownictwo na temat: sposobów ubierania się, pogody, cech charakteru i wyglądu zewnętrznego, zawodów, wakacji, wypoczynku i podróży, katastrof i wypadków, przestępczości i sposobów jej zapobiegania. 3. Funkcje komunikacyjne Wyrażanie własnych uczuć, opinii i preferencji Wyrażanie spekulacji, sugestii i udzielanie rad Wyrażanie skarg i krytyki Rozmowa kwalifikacyjna do pracy Uzyskiwanie niezbędnych informacji związanych z podróżą. 4. Redagowanie tekstów Opis osoby, miejsca i wydarzenia Opowiadanie Sprawozdanie. 2

3 I Cele przedmiotu: Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozwijanie umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach językowych (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego) umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Przygotowanie do posługiwania się słownictwem fachowym. IV. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Aktywność na zajęciach oraz co najmniej dwa pisemne sprawdziany w semestrze. Egzamin pisemny i ustny. V. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. V. Evans, J. Dooley: Enterprise 4 Upper Intermediate, Express Publishing. (b) uzupełniającej: 1. Janusz Siuda: Gramatyka jęz. angielskiego dla początkujących. 2. Janusz Siuda: Gramatyka jęz. angielskiego dla średnio zaawansowanych. 3. B. Jaślan, T. Mańczak: Repetytorium jęz angielskiego. 4. Tomasz Szafenberg: Czasy w jęz. Angielskim. 5. R. Murphy: English Grammar in Use Elementary, Cambridge. 6. R. Murphy: English grammar I Use Intermediate, Cambridge. 7. Małgorzata Cieślak: Repetytorium tematyczno leksykalne cz.1 i Wielki Słownik Angielsko- Polski, Oxford PWN. Przedmiot M1O-03 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Kształcenia Ćw. lab.: ogólnego Technologia informacyjna dr Agnieszka Prusińska Treści programowe: 1. Podstawowe pojęcia i terminologia technologii informacyjnej. Budowa i funkcje zestawu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Przechowywanie informacji w komputerze. Rodzaje oprogramowania: systemy operacyjne, programy narzędziowe. 2. Internet jako narzędzie edukacyjne, podstawy korzystania z sieci, przeszukiwanie odległych zasobów. Korzystanie z usług internetowych w zakresie gromadzenia informacji oraz porozumiewania się (poczta elektroniczna). 3. Programy do pracy z tekstem, liczbami oraz rysunkiem: MS Word, MS Excel. 4. MS Word: tworzenie prostych dokumentów tekstowych, formatowanie akapitu, wyliczanie i wypunktowanie, obramowanie, ułożenie tekstu na stronie (marginesy, wyrównanie, orientacja strony, nagłówki i stopki), formatowanie złożonych dokumentów. Tabele. Korespondencja seryjna. 5. MS Excel podstawowe pojęcia: komórka, arkusz, skoroszyt, adresowanie komórek, formaty danych i automatyczne wypełnianie zakresów komórek, formatowanie arkusza, tabele danych, formuły i funkcje wbudowane. Operacje na zbiorach danych: filtry, sumy pośrednie. Tabele przestawne. Tworzenie wykresu i formatowanie jego elementów. 3

4 I Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się zestawem komputerowym w zakresie potrzeb edukacyjnych; korzystania z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz porozumiewania się; tworzenia dokumentów tekstowych; formatowania arkuszy, tabel. IV. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie dwóch sprawdzianów z posługiwania się technologią informacyjną. V. Wykaz literatury: 1. Dyrek, L. Hadasz, Komputery i sieci, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości edytora Word 2000, Mikom, W-wa M Kopertowska, Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000, Mikom, W-wa Mirosława Kopertowska, Microsoft Excel 2003, ISDN, Warszawa Maciej Kitajewski, Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne, ISDN, Przedmiot M1O-04a Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Filozofia ogólna Kształcenia Wykład: ogólnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych, Katedra Filozofii i Socjologii Polityki I. Program wykładów: 1. Krótka historia filozofii: Antyk, Średniowiecze, filozofia nowoczesna i współczesna. 2. Epistemologia: pojęcie prawdy, źródła i granice wiedzy, wybrane zagadnienia filozoficzne w logice. 3. Metafizyka: pojęcie bytu, zasady pierwotne, zagadnienie materii, zagadnienie determinizmu, zagadnienie mechanizmu, zagadnienie umysł ciało, zagadnienie ostatecznej prawdy. 4. Etyka: istota etyki, prawda w etyce. Metody oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. I Wybrana literatura: 1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Alethia, Warszawa-Kęty, J. Bocheński, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków, J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Aletheia, Warszawa P. Lenartowicz, Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych, WAM, Kraków, R. Popkin, A, Stroll, Filozofia, Zysk i S-ka, Warszawa, A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, TNKUL, Lublin, Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków

5 Przedmiot M1O-04b Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Etyka Kształcenia Wykład: ogólnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych, Katedra Filozofii i Socjologii Polityki I. Program wykładów: 1. Specyfika etyki. 2. Problem statusu naukowego etyki. 3. O pojęciu i pojmowaniu moralności. 4. O naturze moralności. 5. Modele moralności i paradygmaty etyczne. 6. Orientacja teologiczna w etyce. 7. Relatywizm i absolutyzm w etyce. 8. Metaetyka: problem uzasadniania sądów etycznych. 9. Etyka a polityka i ekonomia. 10. Istota sporów etycznych. 11. Charakterystyka wybranych kierunków w etyce. Metody oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. I Wybrana literatura: 1. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Książka i Wiedza, Warszawa 2000; 2. Jacek Hołówka: Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001; 3. V. J. Bourke: Historia etyki, Krupski i S-ka, 1994; 4. Idea etyczności globalnej, pod red. J. Sekuły, Siedlce 1999; 5. Etyka, wybór tekstów, pod red. J. Sekuły, Siedlce Przedmiot M1O-04c Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Socjologia Kształcenia Wykład: ogólnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych I. Program wykładów: 1. Status socjologii jako nauki. Czym jest socjologia? Socjologia a inne nauki społeczne. 2. Narodziny i rozwój socjologii. 3. Przedmiot socjologii. Rzeczywistość społeczna. Prawa socjologiczne. 4. Życie społeczne i jego podstawy. 5. Wieź społeczna i jej składniki. 6. Procesy społeczne. Procesy społeczne i procesy zachodzące w społeczeństwie. 7. Zbiorowości społeczne. Pojęcie i budowa społeczeństwa. 8. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. 9. Struktura społeczna i jej przeobrażenia. 10. Naród i państwo. Naród i inne współcześnie istniejące zbiorowości etniczne. 5

6 Metody oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. I Wybrana literatura: 1. Bauman Zygmunt, Socjologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka Goodman Norman, Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych. PWN Sztumski Janusz, Socjologia pracy w zarysie. IWZZ Przedmiot M1O-05a Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Filozofia matematyki Kształcenia Wykład: ogólnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Matematyki i Fizyki I. Program wykładów: 1. Krótka historia filozofii: Antyk, Średniowiecze, filozofia nowoczesna i współczesna. 2. O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie pojęcia wielkości nieskończenie małej. 3. O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rachunku nieskończonościowego. 4. Generatywna i logiczna funkcja matematyki. 5. Epistemologia matematyki. 6. Ontologia matematyki. Metody oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. I Wybrana literatura: 1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Alethia, Warszawa-Kęty, R. Molski, Rozmyślania o filozofii matematyki, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa Przedmiot M1O-05b Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Historia matematyki Kształcenia Wykład: ogólnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Matematyki i Fizyki I. Program wykładów: 1. Matematyka starożytnego Egiptu: usytuowanie i rozwój państwa egipskiego od czasów najdawniejszych do III w. p.n.e., źródła wiedzy matematycznej (papirusy Rhinda i moskiewski), osiągnięcia matematyczne. 2. Matematyka Mezopotamii: rozwój państw Dwurzecza od czasów sumeryjskich do czasów hellenistycznych, źródła wiedzy (tabliczki gliniane), osiągnięcia matematyczne. 3. Matematyka grecka: powstanie i rozwój państwa greckiego, wybitni matematycy i szkoły naukowe starożytnej Grecji (związek pitagorejski), osiągnięcia matematyczne 6

7 (geometria jako nauka dedukcyjna, odkrycie niewymierności, pierwsze konstrukcje liczb rzeczywistych itd.). 4. Rozwój matematyki w krajach hellenistycznych (Euklides), matematycy Cesarstwa Rzymskiego, upadek matematyki antycznej. 5. Matematyka w Średniowieczu i Odrodzeniu (równania stopnia trzeciego i czwartego, rozwój algebry (symbolika, zasadnicze twierdzenie algebry itd.), liczby ujemne, niewymierne i urojone, rozwój geometrii i trygonometrii, uwagi o matematykach polskich). 6. Matematyka siedemnastego stulecia: rozwój teorii liczb (Fermat), rozwój arytmetyki i algebry (Harriot, Girard, Kartezjusz), rozwój geometrii powstanie geometrii analitycznej (Fermat, Kartezjusz, Leibniz) i geometrii rzutowej (Kepler, Desargues, Pascal ), rozwój analizy matematycznej rozwój metod nieskończonościowych oraz rachunku różniczkowego i całkowego (Cavallieri, Newton, Leibniz). 7. Wybrane zagadnienia matematyki osiemnastego wieku: rozwój teorii liczb (Euler ), powstanie i rozwój rachunku prawdopodobieństwa (bracia Bernoulli), rozwój analizy matematycznej (Euler, d Alambert, Laplace itd.) oraz algebry (Gauss). 8. Wybrane zagadnienia matematyki dziewiętnastego stulecia: powstanie geometrii nieeuklidesowych (Gauss, Łobaczewski, Bolyai), rozwiązanie problemu konstrukcji geometrycznych, powierzchnie Riemanna, nowe nurty w algebrze (Abel, Ruffini, Galois), teoria mnogości, problemy Hilberta. Metody oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. I Wybrana literatura: 1. A.P. Juszkiewicz ( red. ), Historia matematyki, T1. T2. T3., PWN, W-wa, M. Kordos, Wykłady z historii matematyki, WSiP, W-wa, W. Więsław, Matematyka i jej historia, Nowik, Opole, Przedmiot 1MO-05 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Kształcenia Wykład: ogólnego Ochrona własności intelektualnej I. Jednostka odpowiedzialna za przedmiot: Wydział Zarządzania, Instytut Administracji Samorządu i Prawa Treści programowe: 1. Ochrona Danych Osobowych podstawowe pojęcia. 2. Ochrona a zabezpieczenie danych osobowych. 3. Prawo własności intelektualnej definicje. 4. Własność intelektualna, przemysłowa. 5. Prawo autorskie. 6. Praca magisterska a ochrona własności intelektualnej. 7. Zakres ochrony wartości intelektualnej. 8. Organizacje chroniące prawa autorskie. 9. Rejestr Cyfrowy forma ochrony własności intelektualnej. 10. Ewolucja instrumentów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej na granicy w prawie europejskim i polskim. 11. Odpowiedzialność cywilna za łamanie praw autorskich. 7

8 12. Strategia działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce r.- cele i sposoby walki z przestępczością komputerową. 13. Cyberprzestępczość, towary podrabiane i pirackie. I Cele przedmiotu: Przyswojenie przez studenta ogólnej wiedzy na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa własności w zakresie wynalazków i patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, projektów racjonalizatorskich. Nabycie umiejętności zawierania umów (licencje, cesje, prawa autorskie). IV. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie końcowe pisemne. V. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006; 2. Michalak W., Ochrona własności intelektualnej na granicy - rozporządzenie Rady WE Nr 1383/2003, Monitor Prawniczy 2005 Nr 9; 3. J. Błeszyński, J. Błeszyńska-Wysocka, Własność intelektualna, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała, Strategia działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce, Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 26 sierpnia 2003; 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003, nr 119, poz z późn. zm.); 6. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). (b) uzupełniającej: 1. Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Warszawa 2002; 2. Stallman R. M., Własność intelektualna to zwodniczy miraż, Warszawa

9 Przedmiot M1P-01 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS podstawowy Wykład: Ćw. Konw.: 45 Wstęp do logiki i teorii mnogości dr Bożena Piekart Treści programowe: 1. Zdania logiczne, funktory zdaniotwórcze (spójniki). Prawa rachunku zdań. Funkcje zdaniowe. 2. Kwantyfikatory. Kwantyfikatory o zakresie ograniczonym. Prawa rachunku funkcyjnego. Prawa włączania i wyłączania kwantyfikatora. Prawa rozdzielności kwantyfikatorów. 3. Zbiory, element zbioru, inkluzja zbiorów, równość zbiorów. Suma, iloczyn, różnica, różnica symetryczna i dopełnienie zbiorów. Prawa rachunku zbiorów. Rodzina zbiorów, ciało zbiorów. Zbiory spełniania alternatywy, koniunkcji i negacji funkcji zdaniowych. 4. Para uporządkowana. Iloczyn kartezjański zbiorów. Relacje dwuczłonowe, dziedzina, przeciwdziedzina. Relacja równoważności, zasada abstrakcji. 5. Pojęcie funkcji jako relacji. Funkcje,,na i różnowartościowe. Składanie funkcji, funkcja odwrotna. Obrazy i przeciwobrazy wyznaczone przez funkcje. 6. Liczby naturalne: aksjomaty Peano; zasada indukcji matematycznej, relacja podzielności. 7. Rodziny indeksowane zbiorów. Sumy i iloczyny rodzin zbiorów oraz ich podstawowe własności. 8. Zbiory równoliczne. Pojęcie mocy zbioru (liczby kardynalnej). Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. Zbiory mocy continuum. Nierówności dla liczb kardynalnych. Twierdzenie Cantora-Bernsteina. Twierdzenie Cantora. 9. Zbiory uporządkowane i liniowo uporządkowane. Izomorfizm zbiorów. Elementy wyróżnione. Typy porządkowe. Porządek gęsty w zbiorach. Zbiory dobrze uporządkowane. Niezmienniki izomorfizmów. Lemat Kuratowskiego- Zorna. I Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań; wykonywania działań na zbiorach i funkcjach; interpretowania w języku teorii mnogości zagadnień znanych z innych dziedzin matematyki; rozumienia zagadnień związanych z różnymi rodzajami nieskończoności oraz porządków w zbiorach. IV. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny. V. Wykaz literatury: (a) podstawowej: [1] Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski, Elementy ze wstępu do matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [2] Helena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [3] Roman Murawski, Kazimierz Świrydowicz, Wstęp do teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UMA, Poznań

10 [4] Błaszczyk Aleksander, Turek Sławomir,,Teoria mnogości : Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (b) uzupełniającej: 1. Kazimierz Kuratowski, Andrzej Mostowski, Teoria mnogości, wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nadiya M. Gubareni, Logika dla studentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, W. Marek, J. Onyszkiewicz,, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, Warszawa Jacek Cichoń, Wykłady ze wstępu do matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne DWE, Wrocław Antoni Chronowski, Elementy teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków Agnieszka Wojciechowska, Elementy teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Przedmiot M1P-02 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego podstawowy Wykład: 45 Ćw. Konw.: dr Mirosław Jakubiak I Treści programowe: 1. Aksjomatyczna teoria zbioru liczb rzeczywistych. Zbiory ograniczone, kresy zbioru. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej. Podzbiory zbioru R. 2. Funkcje rzeczywiste zmiennej rzeczywistej. Dziedzina i zbiór wartości funkcji. Funkcje różnowartościowe, monotoniczne, okresowe, parzyste i nieparzyste. Bijekcja, injekcja i surjekcja. Funkcja odwrotna. Superpozycja funkcji. 3. Funkcje elementarne i ich własności. Równania i nierówności. 4. Podstawowe własności liczb zespolonych. Funkcje elementarne zmiennej zespolonej i ich własności. 5. Ciągi liczbowe. Granica ciągu. Ciągi rozbieżne do + i do. Własności ciągów zbieżnych. Przykłady ciągów zbieżnych. Liczba e. Funkcje: e i ln x. Podciągi. Twierdzenie Bolzano Weierstrassa. Granice ekstremalne. Ciąg Cauchy ego. 6. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szereg geometryczny i szereg harmoniczny. Szereg zbieżny bezwzględnie i szereg zbieżny warunkowo. Własności szeregów zbieżnych bezwzględnie i warunkowo. 7. Ciągi i szeregi liczb zespolonych. 8. Granica funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej. Granice jednostronne. Granice ekstremalne. Własności granic. Przykłady granic. Granica funkcji zmiennej zespolonej. 9. Funkcje ciągłe. Funkcje ciągłe jednostajnie. Własności funkcji ciągłych. x 10

11 IV. Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: badania własności funkcji elementarnych zmiennej rzeczywistej i zespolonej; rozwiązywania równań i nierówności związanych z funkcjami wymiernymi, wykładniczymi, logarytmicznymi i trygonometrycznymi; obliczania granic ciągów i funkcji jednej zmiennej; badania zbieżności ciągów i szeregów; wyznaczania punktów nieciągłości funkcji. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny i ustny. VI. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. K. Kuratowski: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa, F. Leja: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, F. Leja: Funkcje zespolone, PWN, Warszawa, (b) uzupełniającej: 1. G.M. Fichtenholz: Rachunek różniczkowy i całkowy t. I,II, PWN, Warszawa, W. Kołodziej: Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, Przedmiot M1P-03 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS podstawowy Wykład: Ćw. Konw.: 45 Rachunek różniczkowy dr Mirosław Jakubiak Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego. I Treści programowe: 1. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Funkcje różniczkowalne. Własności pochodnej. Twierdzenia: Rolle a, Lagrange a i Cauchy ego. Reguła de l Hospitala. 2. Pochodne wyższych rzędów. Wzór Taylora i jego zastosowania. 3. Ekstrema lokalne. Warunki istnienia ekstremów. Wartość najmniejsza i największa funkcji. 4. Funkcje wypukłe i funkcje wklęsłe. Warunki wypukłości i wklęsłości funkcji. 5. Asymptoty funkcji. 6. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji. 7. Funkcje wielu zmiennych. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych. 8. Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych. Pochodna i różniczka funkcji wielu zmiennych. Gradient i jego interpretacja geometryczna. Pochodne cząstkowe funkcji złożonej. 9. Funkcje n-krotnie różniczkowalne. Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych. 10. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych. Warunki istnienia ekstremów. Wartość największa i wartość najmniejsza funkcji wielu zmiennych w podzbiorach zwartych n przestrzeni R. 11

12 11. Funkcje uwikłane. Ekstrema lokalne funkcji uwikłanej. 12. Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych. Warunki istnienia ekstremów. 13. Różniczkowalność funkcji zespolonych. Równania Cauchy-Riemanna. IV. Cele przedmiotu: Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: obliczania pochodnych funkcji jednej i wielu zmiennych; badania przebiegu funkcji; obliczania gradientu oraz ekstremów lokalnych i ekstremów warunkowych funkcji wielu zmiennych; wyznaczania wartości największej i wartości najmniejszej funkcji jednej i wielu zmiennych w podzbiorach n zwartych przestrzeni R. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny i ustny. VI. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. K. Kuratowski: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa, F. Leja: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, F. Leja: Funkcje zespolone, PWN, Warszawa, R. Sikorski: Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa, (b) uzupełniającej: 1. G.M. Fichtenholz: Rachunek różniczkowy i całkowy t. I,II, PWN, Warszawa, W. Kołodziej: Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, M. Spivak: Analiza na rozmaitościach, WN PWN, Warszawa, Przedmiot M1P-04 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS 3 10 Rachunek całkowy podstawowy Wykład: 60 Ćw. Konw.: 60 dr Mirosław Jakubiak Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego, rachunek różniczkowy. I Treści programowe: 1. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. 2. Całka oznaczona Reimanna. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. Własności całki oznaczonej. Zastosowanie geometryczne całki oznaczonej. 3. Całki niewłaściwe. Związek całek niewłaściwych z szeregami. 4. Ciągi i szeregi funkcyjne. Zbieżność punktowa i jednostajna. Kryteria zbieżności jednostajnej. 5. Szeregi potęgowe. Szereg Taylora. Funkcje analityczne. 6. Szeregi trygonometryczne. Szereg Fouriera. 7. Równania różniczkowe zwyczajne. Podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu. Równania różniczkowe liniowe II rzędu. 12

13 8. Miara Jordana. Zbiory mierzalne w sensie Jordana. n 9. Całka Riemanna na podzbiorach mierzalnych przestrzeni R. Związek całki Reimanna z miarą Jordana. 10. Całka podwójna na prostokącie i jej interpretacja geometryczna. Całka podwójna w obszarze normalnym. Zamiana zmiennych w całce podwójnej. Współrzędne biegunowe. 11. Całka potrójna na prostopadłościanie i jej interpretacja geometryczna. Całka potrójna w obszarze normalnym. Zamiana zmiennych w całce potrójnej. Współrzędne walcowe i sferyczne. 12. Zastosowanie geometryczne i fizyczne całki podwójnej i całki potrójnej. Reguły Guldina. 13. Całka krzywoliniowa i powierzchniowa. Związek z całkami Riemanna. Klasyczne wzory całkowe. IV. Cele przedmiotu: Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: obliczania całek funkcji jednej i wielu zmiennych; badania zbieżności całek niewłaściwych; wyznaczania przedziałów zbieżności szeregów potęgowych; rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych; stosowania zdobytej wiedzy w geometrii, a także do rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w fizyce i technice. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny i ustny. VI. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. K. Kuratowski: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa, F. Leja: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, R. Sikorski: Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa, A. Palczewski: Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, Warszawa, (b) uzupełniającej: 1. G.M. Fichtenholz: Rachunek różniczkowy i całkowy t. II,III, PWN, Warszawa, W. Kołodziej: Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, M. Spivak: Analiza na rozmaitościach, WN PWN, Warszawa, Przedmiot M1P-05 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS 1 7 Algebra liniowa 1 podstawowy Wykład: 30 Ćw. Konw.: 30 dr Bronisław Tembrowski Wstęp do logiki i teorii mnogości. I Treści programowe: 1. Pojęcie działania. Własności działań. 2. Definicja grupy, przykłady grup. Grupy permutacji. 13

14 3. Definicja ciała, przykłady. Ciało Z p. Izomorfizmy i automorfizmy ciał. 4. Ciało liczb zespolonych. Definicja i własności modułu i argumentu liczby zespolonej. Trygonometryczna postać liczby zespolonej. Wzór Moivre a oraz twierdzenie o pierwiastkowaniu liczb zespolonych. Pierwiastki z jedności. 5. Przestrzeń liniowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i liniowa niezależność wektorów. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Przestrzenie liniowe izomorficzne. Suma i suma prosta podprzestrzeni. Przestrzeń ilorazowa. 6. Homomorfizmy przestrzeni liniowych, jądro i obraz przekształcenia. 7. Określenie macierzy, podmacierzy. Suma i iloczyn macierzy. Macierz kwadratowa, jednostkowa. Transpozycja macierzy. Reprezentacja macierzowa homomorfizmów i endomorfizmów, macierze przejścia. 8. Wyznacznik i jego własności. Twierdzenie Cauchy ego, rozwinięcie Laplace a. Macierz odwrotna. 9. Związki pomiędzy współrzędnymi wektora i jego obrazu endomorficznego, związki pomiędzy macierzami endomorfizmu w różnych bazach. 10. Cramerowskie układy równań liniowych. IV. Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: wykonywania działań na liczbach zespolonych; wykonywania operacji na macierzach; wyznaczania baz i wymiarów przestrzeni liniowych; wyznaczania macierzy przejścia; obliczania wyznaczników; wyznaczania macierzy odwrotnych; rozwiązywania cramerowskich układów równań liniowych. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny. VI. Literatura: 1. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław H. Guściora, M. Sadowski, Repetytorium z algebry liniowej, Warszawa T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, 2, wyd. IX, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Mostowski, M. Stark, Algebra liniowa, Warszawa, S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach, Warszawa Przedmiot M1P-06 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS 2 8 Algebra liniowa 2 podstawowy Wykład: 30 Ćw. Konw.: 30 dr Bronisław Tembrowski Wstęp do logiki i teorii mnogości. Algebra liniowa 1. I Program wykładów i ćwiczeń: 1. Rząd macierzy. Wyznaczanie rzędu macierzy metodą minorów i przekształceń elementarnych. Związek między rzędem endomorfizmu i rzędem jego macierzy. 14

15 2. Rozwiązywanie dowolnych układów równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera- Capelliego. Rozwiązywanie układów równań metodą Gaussa. 3. Wektory własne i wartości własne endomorfizmów. Podprzestrzenie niezmiennicze. 4. Funkcjonały i formy liniowe oraz dwuliniowe. Funkcjonały symetryczne. Macierz funkcjonału dwuliniowego w danej bazie. 5. Funkcjonały kwadratowe i formy kwadratowe. Macierz i rząd formy kwadratowej. Sprowadzanie do postaci kanonicznej metodą Lagrange a i Jakobiego. 6. Funkcjonały i formy kwadratowe w przestrzeniach rzeczywistych. Funkcjonały kwadratowe dodatnio określone. 7. Iloczyn skalarny. Definicja przestrzeni euklidesowej. Przestrzenie euklidesowe jako przestrzenie metryczne. Prostopadłość. Bazy ortonormalne. Wyznacznik Grama. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. Izomorfizmy przestrzeni euklidesowych. Macierze ortogonalne. IV. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: obliczania rzędów macierzy; rozwiązywania układów równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych; obliczania wartości własnych endomorfizmów; sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej. V. Metody oceny: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy. IV. Literatura: 1. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, 2, wyd. IX, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Mostowski, M. Stark, Algebra liniowa, Warszawa, S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach, Warszawa Przedmiot M1P-07 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS podstawowy Wykład: Ćw. Konw.: 45 Algebra abstrakcyjna dr hab. Andrzej Walendziak Wstęp do logiki i teorii mnogości, Algebra liniowa. I Treści programowe: 1. Pojęcie działania. Własności działań. Definicja grupy. Przykłady: grupy Z n, liczb całkowitych Z, grupy przekształceń, grupy macierzy, grupy abelowe. Grupy permutacji. 2. Podgrupa. Część wspólna podgrup. Podgrupy grupy Z. Warstwy. Rząd elementu grupy. Twierdzenie Lagrange a i wnioski. Definicja podgrupy normalnej. 3. Homomorfizmy i izomorfizmy grup. Definicja jądra homomorfizmu. Konstrukcja grupy ilorazowej. Homomorfizm naturalny. Twierdzenie o izomorfiźmie dla grup. 15

16 4. Definicja iloczynu prostego grup. Warunki wystarczające na to, aby dana grupa była iloczynem prostym dwóch swoich podgrup. 5. Grupy cykliczne. Podgrupa i obraz homomorficzny grupy cyklicznej. Twierdzenie o reprezentacji dla grup cyklicznych. Struktura skończonych grup abelowych. 6. Definicja pierścienia i ciała. Pierścienie Z, Z n, pierścienie funkcyjne. Produkt pierścieni. Ciała liczbowe Q, R, C, ciała Z p. 7. Definicja podpierścienia (podciała). Część wspólna podpierścieni (podciał).dzielniki zera. Elementy odwracalne. Pierścienie całkowite. 8. Homomorfizm, izomorfizm pierścieni, ciał. Składanie homomorfizmów. 9. Definicja charakterystyki ciała. Charakterystyka ciał liczbowych, Z p. Ciała ułamków. 10. Definicja wielomianu, stopnia wielomianu. Konstrukcja pierścienia wielomianów. Pierścienie wielomianów n-zmiennych. Dzielenie wielomianów. Równość wielomianów i równość funkcyjna wielomianów jednej zmiennej. 11. Definicja pierwiastka wielomianu. Pierwiastki k-krotne. Twierdzenie Bezout. Liczba pierwiastków wielomianu. Wzory Viete a. Wielomiany nierozkładalne. Nierozkładalność nad R i C. Definicja ciała algebraicznie domkniętego. Przykłady. Zasadnicze twierdzenie algebry (informacyjnie). 12. Wielomiany o współczynnikach całkowitych i wymiernych. Kryterium Eisensteina- Schőnemanna. Funkcje wymierne. Działania na funkcjach wymiernych. Równania i nierówności wymierne (wielomianowe). 13. Pojęcie ideału. Ideały w Z, K[X]. Suma teoriomnogościowa i część wspólna ideałów. Suma ideałów. Jądro homomorfizmu. 14. Relacja przystawania według modułu I. Jej własności. Warstwy ideału. Konstrukcja pierścienia ilorazowego. Twierdzenie o izomorfiźmie dla pierścieni. IV. Cele przedmiotu: Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: dostrzegania struktury grupowej (pierścienia, ciała) w znanych obiektach algebraicznych (permutacje, izometrie, podzbiory liczb rzeczywistych i zespolonych); wyznaczania podgrup, podgrup normalnych, rzędów elementów grup; badania struktury skończonych grup abelowych; wyznaczania dzielników zera i elementów odwracalnych pierścieni; znajdowania pierwiastków wielomianów, obliczania ich krotności; badania rozkładalności wielomianów; rozwiązywania równań i nierówności wymiernych (wielomianowych); konstruowania grup/pierścieni ilorazowych. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny. VI. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Jerzy Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa (b) uzupełniającej: 1. Andrzej Białynicki-Birula, Algebra, PWN, Warszawa Andrzej Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN, Warszawa Maciej Bryński, Jerzy Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa

17 Przedmiot M1P-08 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS podstawowy Wykład: Ćw. Konw.: 45 Geometria i elementy topologii dr hab. Tomasz Weiss Wstęp do logiki i teorii mnogości, Algebra liniowa. I Program wykładów i ćwiczeń: 1. Przestrzeń metryczna definicja, przykłady, przestrzeń R n. Ciąg zbieżny w przestrzeni metrycznej. Domknięcie zbioru. Zbiory domknięte, otwarte, gęste i brzegowe. 2. Przestrzenie zupełne, zwarte, spójne. Zbiory zwarte w R n. 3. Przestrzeń afiniczna euklidesowa R n : punkty i wektory. Wektory związane i swobodne. Iloczyn skalarny, wektorowy. 4. Prosta w R n, przedstawienie parametryczne; prosta w R 2, równanie prostej, pęki prostych. 5. Płaszczyzna w R n ; płaszczyzna w R 3, równanie płaszczyzny; prosta w R 3. Równoległość i prostopadłość prostych i płaszczyzn, punkty przecięcia. Odległość punktu od prostej; od płaszczyzny. 6. Przekształcenia przestrzeni R n : izometrie, podobieństwa, przekształcenia afiniczne definicje, opisy analityczne, niezmienniki, grupy przekształceń. 7. Zbiory algebraiczne w R n, stopień zbioru algebraicznego. 8. Zbiory algebraiczne stopnia dwa w R 2 ; stożkowe. 9. Zbiory algebraiczne stopnia dwa w R 3 ; powierzchnie obrotowe, walce, stożki, kwadryki; powierzchnie prostokreślne. 10. Krzywe na płaszczyźnie i w przestrzeni: krzywe dane parametrycznie, jawnie. Krzywa Jordana, krzywa zamknięta. Łuk gładki i krzywa gładka. 11. Styczna i normalna do krzywej na płaszczyźnie. Płaszczyzna normalna i płaszczyzna ściśle styczna do krzywej w przestrzeni. 12. Środek krzywizny, krzywizna, torsja krzywej. Trójścian Freneta. IV. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozpoznawania podstawowych własności topologicznych podzbiorów w przestrzeni euklidesowej; badania wzajemnego położenia prostych i płaszczyzn w R n ; znajdowania odległości punktu od hiperpłaszczyzny, odległości między hiperpłaszczyznami; opisywania tworów algebraicznych stopnia co najwyżej drugiego; rozumienia relacji między algebraicznym i geometrycznym opisem przekształceń oraz zbiorów algebraicznych stopnia co najwyżej drugiego; badania kształtu krzywej gładkiej. V. Metody oceny: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy. VI. Literatura: 1. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, część I, Wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach, W-wa

18 Przedmiot M1P-09 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Rachunek podstawowy Wykład: prawdopodobieństwa Ćw.: 30 dr Bożena Piekart Analiza matematyczna. I Treści programowe: 1. Kombinatoryka. Permutacje bez powtórzeń i z powtórzeniami. Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń. Kombinacje bez powtórzeń i z powtórzeniami. 2. Przestrzeń zdarzeń, zdarzenie elementarne. Pojęcie σ -ciała. 3. Definicja prawdopodobieństwa i przestrzeni probabilistycznej. Własności prawdopodobieństwa. 4. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa., prawdopodobieństwo dla nieskończonej przeliczalnej przestrzeni zdarzeń, prawdopodobieństwo geometryczne. 5. Prawdopodobieństwo warunkowe twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayesa. 6. Niezależność zdarzeń. Ciąg zdarzeń niezależnych parami i niezależnych 7. Schemat Bernouliego. Zagadnienie Pascala. Uogólniony schemat Bernouliego. 8. Zmienne losowe jednowymiarowe i ich rozkłady. Rozkłady dyskretne i ciągłe. Dystrybuanta zmiennej losowej i jej własności.. Parametry zmiennej losowej: wartość oczekiwana, wariancja, mediana i moda. 9. Funkcje ciągłe zmiennych losowych- rozkłady dyskretne i ciągłe. 10. Zmienne losowe niezależne. Zmienne losowe wielowymiarowe i ich rozkłady. Rozkłady dyskretne i ciągłe Definicja dystrybuanty i jej własności. Rozkłady brzegowe i warunkowe. 11. Funkcje zmiennej losowej wielowymiarowej. Suma zmiennych losowych. Wartość przeciętna funkcji zmiennej losowej wielowymiarowej. Momenty zmiennej losowej wielowymiarowej (zwykłe i centralne). Kowariancja. Współczynnik korelacji. 12. Funkcje charakterystyczne. 13. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenia graniczne. Nierówność Czebyszewa, słabe prawo wielkich liczb Markowa. IV. Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego; analizowania podstawowych schematów doświadczalnych, w tym schematu Bernoulliego; badania niezależności zmiennych losowych. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Kolokwia dotyczące wykładów i ćwiczeń. Egzamin końcowy pisemny. 18

19 LITERATURA PODSTAWOWA 1. A. Plucińska, E. Pluciński. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. WNT, Warszawa, M. Krzyśko, Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, WNT, Warszawa L. T. Kubik, Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne. Skrypt dla studentów informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Z. Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Warszawa D. Bobrowski,Elementy rachunku prawdopodobieństwa z podstawami wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Poznań LITERATURA POMOCNICZA 1. W. Feller. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań, T.1, PWN, Warszawa, J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo Maple, Wydawnictwo UJ, Kraków Przedmiot M1P-10 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Statystyka podstawowy Wykład: matematyczna - pakiet Ćw. Lab.: 30 mgr Krystyna Kulik Analiza matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa. I Treści programowe: 1. Pliki danych pakietu Statistica. Interfejs użytkownika. Arkusze danych, formaty danych. Specyfikacje zmiennych. Wartości numeryczne i etykiety tekstowe. 2. Wyznaczanie statystyk opisowych zmiennych empirycznych na podstawie danych szczegółowych. Karty Podstawowe. 3. Arkusze wyników. Tworzenie i drukowanie raportów. Drzewo raportu. Operacje na obiektach raportu. Opcje wyjścia lokalne i globalne. 4. Skoroszyty. Operacje na obiektach skoroszytu: dodawanie, usuwanie i przenoszenie z wykorzystaniem schowka oraz techniką przeciągnij i upuść. 5. Kalkulator prawdopodobieństwa. Rozkłady dostępne w pakiecie Statistica, wykresy funkcji gęstości i dystrybuant, wyznaczanie argumentów i prawdopodobieństw. 6. Szeregi rozdzielcze. Metody tabelaryzacji. Momenty ważone. 7. Testy normalności rozkładów: Persona, Kołmogorowa Smirnowa i Lillieforsa,Shapiro-Wilka. 8. Wyznaczanie przedziałów ufności dla średniej i wariancji. 19

20 9. Testowanie hipotez dla średniej i wariancji w pojedynczej populacji. 10. Test jednorodności wariancji. Testy t dla prób niezależnych. Modele. Analiza uzyskanych wyników. Testy t dla prób zależnych. 11. Podręczne wykresy statystyczne, wykresy użytkownika, edytor danych wykresów. 12. Analiza korelacji. Współczynniki korelacji i ich istotność. 13. Test istotności współczynników. Analiza regresji wielokrotnej. Prognozowanie. 14. Szeregi czasowe, funkcje trendu liniowego i nieliniowego. IV. Cele przedmiotu Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rysowanie wykresów funkcji gęstości i dystrybuant; stosowania testów normalności rozkładów: Persona oraz Kołmogorowa- Smirnowa; wyznaczanie przedziałów ufności dla średniej i wariancji; weryfikowanie hipotez statystycznych. Test zależności dwóch zmiennych losowych, analiza regresji liniowej i nieliniowej oraz wielorakiej. V. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Ćwiczenia zaliczane są na podstawie pisemnych kolokwiów lub sprawdzianów z wykorzystaniem programowania komputerowego. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. VI. Wykaz literatury: (a) podstawowej: 1. A. Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa, A. Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL- Teoria i zastosowania, H. Chudzik, H. Kiełczewska, I. Mejza, Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Poznań, 2006 ISBN. (b) uzupełniającej: 1. T. Kowalski, Ogólna charakterystyka programów z rodziny Statistica, StatSoft Polska, J. Wątroba, Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji, StatSoft Polska, A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Przedmiot M1P-11 Rodzaj przedmiotu Wymiar godzin Semestr ECTS Informatyka podstawowy Wykład: Ćw. lab.: 30 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Instytut Matematyki i Fizyki I. Program wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych: 1. Wstęp do programowania (analiza i specyfikacja, algorytm, reprezentacja danych, języki programowania, kompilacja i wykonanie programu, systemy zintegrowane), 2. Wybrane algorytmy (analiza poprawności i złożoności), 3. Składnia i semantyka Pascala (dane i typy danych, deklaracje i definicje stałych i zmiennych, instrukcje, niektóre funkcje i procedury standardowe), 4. Wprowadzanie danych, pliki, metodologia programowania (programowanie zstępujące, właściwości modularne i strukturalne algorytmów), 20

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości I. ROGRM TUDIÓ pierwszego stopnia prowadzonych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu edagogicznego w Krakowie od roku akademickiego 2010/2011 (karty kursów, wymagania do egzaminu licencjackiego) TUDI IERZEGO

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. kierunek: matematyka

Program nauczania. dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. kierunek: matematyka UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE INSTYTUT MATEMATYKI Program nauczania dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek: matematyka specjalności: matematyka z informatyką,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2009/2010 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania WybrzeŜe Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 1 1. Algebra liniowa 3 (wykład fakultatywny [ALN 953]) Specjalność I+N+F+T+Z Poziom 5 Status W Wymagania: Kursowe wykłady z algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo