Skrócona Instrukcja UŜytkownika Programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona Instrukcja UŜytkownika Programu"

Transkrypt

1 Skrócona Instrukcja UŜytkownika Programu 1.3 (c) Clix Software sp. z o.o. All Rights Reserved 1

2 1. FORMULARZ GŁÓWNY / WYSZUKIWANIE INFORMACJI PRACA Z SYSTEMEM DODAWANIE NOWYCH KONTRAHENTÓW / EDYCJA WYSZUKIWANIE DANYCH METODY WYSZUKIWANIA I SORTOWANIA INFORMACJI W WIDOKACH Korzystanie z Pola Wyszukiwania Formularza Głównego Korzystanie z formularza Znajdowanie Filtrowanie wg wyboru Filtrowanie z wyłączeniem wyboru Sortowanie 9 4. DODAWANIE NOWYCH OSÓB DODAWANIE OSÓB ZA POMOCĄ FORMULARZA GŁÓWNEGO DODAWANIE OSÓB ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTRAHENT FORMULARZ OSOBA / PRACOWNIK DODAWANIE AKTYWNOŚCI DODAWANIE AKTYWNOŚCI ZA POMOCĄ FORMULARZA GŁÓWNEGO DODAWANIE AKTYWNOŚCI ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTRAHENT Formularz Aktywności (historia kontaktów z kontrahentami) DODAWANIE ZADAŃ DODAWANIE ZADAŃ ZA POMOCĄ FORMULARZA GŁÓWNEGO DODAWANIE ZADAŃ ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTRAHENT DODAWANIE ZADAŃ ZA POMOCĄ FORMULARZA AKTYWNOŚĆ FORMULARZ ZADANIE PRZEGLĄDANIE ZADAŃ DO WYKONANIA REALIZACJA ZADAŃ PASEK MENU

3 1. Formularz Główny / wyszukiwanie informacji Po zalogowaniu się do systemu, na ekranie pojawi się główny formularz : Przyciski zmiany widokw Pole wyszukiwania Opcja wyświetlania Pole bieŝącego kontrahenta Przyciski edycji Przyciski edycji nowej osoby, nowego zadania, nowej aktywności oraz nowego projektu Pole nazwy Przyciski dodatkowych poleceń Ponad Formularzem Głównym znajduje się pasek Menu. Poszczególne opcje na pasku menu umoŝliwiają wygodniejszą pracę z programem oraz dostosowanie zawartości wyświetlanych danych do indywidualnych potrzeb. Szczegółowe omówienie poszczególnych opcji nastąpi w dalszej części niniejszego rozdziału. Formularz Główny jest podstawowym formularzem programu umoŝliwiającym szybkie wyszukiwanie niezbędnych danych oraz przejście do ich edycji lub szczegółów. Formularz ten składa się z przeglądarki/widoku (tabeli z wyświetlonymi danymi) oraz z kilku przycisków i opcji: Przyciski zmiany widoków: znajdują się z lewej strony formularza. Ich kliknięcie powoduje zmianę zawartości wyświetlanych informacji (tzw. Widoków). Kliknięcie klawisza: 3

4 Kontrahenci powoduje wyświetlenie wszystkich kontrahentów, jakich kiedykolwiek wprowadzono do systemu (jest to widok domyślny) Osoby powoduje wyświetlenie wszystkich osób, jakich kiedykolwiek wprowadzono do systemu Zadania powoduje wyświetlenie przydzielonych poszczególnym pracownikom zadań (wykonane i do wykonania), czyli to co powinni wykonać wobec kontrahentów Historia powoduje wyświetlenie wszystkich zapisów historii kontaktów (aktywności) z kontrahentami Projekty powoduje wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych w systemie projektów (sprzedaŝowe, marketingowe, serwisowe, wewnętrzne itp.) Listy powoduje wyświetlenie nazw wszystkich zdefiniowanych list kontrahentów (które moŝna wykorzystać w korespondencji seryjnej, ingach, drukowaniu etykietek na listy itp.) Raporty powoduje wyświetlenie formularza wyboru dostępnych w systemie raportów Pole wyszukiwania: umoŝliwia szybkie znalezienie poszukiwanego kontrahenta, osoby, projektu, aktywności, zadania bądź listy po jego (jej) nazwie bądź nazwisku. Aby skorzystać z tej opcji naleŝy wprowadzić do okna część nazwy lub nazwiska poszukiwanej osoby i nacisnąć klawisz Enter. Np: Corrado <Enter> System wyświetli na ekranie wyłącznie te zapisy, które w nazwie bądź nazwisku zawierają wprowadzony ciąg znaków. System wyszukuje zapisy w bieŝącym zestawie informacji (np. wśród kontrahentów, osób, projektów). Wprowadzając ciąg zakończony gwiazdką np. A* system wyświetli wyłącznie zapisy zaczynające się na podaną frazę (np. kontrahentów, których nazwa zaczyna się na literę A). Zaczynając frazę znakiem gwiazdki (np. *P ) system wyświetli wyłącznie zapisy kończące się daną frazą. W zaleŝności od bieŝącego widoku system wyszukuje dane wg róŝnych pól. I tak dla widoku: Kontrahenci wg nazwy kontrahenta Osoby wg nazwiska osoby Zadania wg pola Do zrobienia Historia wg pola Opis aktywności Projekty wg nazwy projektu Listy wg nazwy listy Przyciski Edycji: umoŝliwiają dodanie nowego kontrahenta, edycję danych z nim związanych lub skasowanie wszystkich zapisów związanych z danym kontrahentem. Przyciski te występują wyłącznie w widokach Kontrahent i Listy. Aby dodać nową osobę, aktywność, zadanie lub projekt, naleŝy najpierw wyszukać kontrahenta, z którym powiązana będzie dana osoba, aktywność zadanie lub projekt, a następnie za pomocą formularza Kontrahent (patrz opis poniŝej) dokonać odpowiedniego wpisu. Przyciski edycji nowej osoby, nowego zadania, nowej aktywności oraz nowego projektu: Ich kliknięcie umoŝliwia dodanie nowej osoby, nowego zadania, nowej aktywności lub nowego projektu dla tzw. bieŝącego kontrahenta (wskazanego w oknie bieŝącego kontrahenta) bez konieczności otwierania formularza Kontrahent. 4

5 Uwaga! JeŜeli nie wskazano Ŝadnego kontrahenta (np. baza jest pusta i w polu BieŜącego Kontrahenta nie znajduje się Ŝaden zapis) przyciski edycji nie będą dostępne (będą niewidoczne) za wyjątkiem przycisku Dodaj Kontrahenta. Opcja wyświetlania: umoŝliwia ustawienie zakresu wyświetlanych danych. Zaznaczając opcję Wszystkie dane (ustawienie domyślne) system będzie wyświetlać w poszczególnych widokach wszystkie dane wprowadzone przez jakiegokolwiek uŝytkownika. Zaznaczanie opcji Tylko moje ograniczy zakres wyświetlanych danych wyłącznie do zapisów dokonanych przez uŝytkownika, który zalogował się do systemu. (KaŜda informacja wprowadzona do systemu kontrahent, aktywność, zadanie itd. posiada swojego opiekuna osobę, która wprowadziła dany zapis; dzięki czemu system moŝe w łatwy sposób ograniczyć wyświetlanie informacji wyłącznie do zapisów, które interesują danego uŝytkownika). Zaznaczanie opcji Grupa spowoduje wyświetlanie wszystkich danych wprowadzonych przez uŝytkowników przyporządkowanych do jednej grupy uŝytkowników. Pole nazwy (nazwy kontrahenta, nazwiska osoby, nazwy projektu, opisu aktywności lub treści zadania do zrobienia): zaznaczone na czerwono, dwukrotne kliknięcie na pole nazwy otwiera formularz zawierający szczegółowe informacje nt. wskazanego kontrahenta, osoby, zadania, aktywności itd. (oczywiście w zaleŝności od bieŝącego widoku). Przyciski dodatkowych poleceń: Ich kliknięcie powoduje przejście do formularzy: Moje zadania cykliczne, Moje zadania na dziś, otwarcie pliku pomocy lub zakończenie pracy z programem, uruchomienie opcji importu wiadomości z programu MS Outlook i utworzenie na ich podstawie zapisów w historii kontaktów poszczególnych kontrahentów. Przycisk Narzędzia umoŝliwia konfigurację systemu a Wyjście zakończenie pracy z programem. Pole bieŝącego kontrahenta: Wyświetla kontrahenta, który został ostatnio wskazany w widoku Kontrahent, bądź został wskazany jego pracownik (w widoku Osoby), jego zadanie (w widoku Zadania), jego aktywność (w widoku Historia) bądź jego projekt (w widoku Projekty) poprzez kliknięcie myszką na danego kontrahenta, pracownika, aktywność, zadanie bądź projekt. 1.1 Praca z systemem Aby dokonać jakiejkolwiek operacji w systemie związanej z obsługą klientów, takiej jak np.: dodanie kolejnego pracownika kontrahenta, wprowadzenie zadania dla danej firmy, wprowadzenie nowej aktywności bądź uruchomienie nowego projektu naleŝy w pierwszej kolejności wybrać kontrahenta, którego będzie dotyczyło działanie. Wyboru kontrahenta moŝna dokonać za pomocą formularza głównego w widoku Kontrahenci. W polu Szukaj naleŝy wpisać część nazwy (lub całą nazwę) i nacisnąć ENTER. System wyświetli wszystkie firmy, które w nazwie zawierają podany fragment. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat firmy, naleŝy wskazać myszką nazwę kontrahenta i dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy (lub kliknąć na klawisz Edytuj kontrahenta znajdujący się w lewym dolnym rogu formularza głównego). Na ekranie zostanie wyświetlony formularz Kontrahent 5

6 2. Dodawanie nowych kontrahentów / Edycja W celu utworzenie nowego kontrahenta naleŝy z Formularza Głównego znajdującego się w widoku Kontrahenci naleŝy wybrać polecenie Dodaj kontrahenta : Na ekranie pojawi się pusty formularz nowego kontrahenta, który moŝna uzupełnić o niezbędne dane. Po wprowadzeniu danych naleŝy zapisać je uŝywając polecenia Zamknij formularz Kontrahent. Formularz Kontrahent podzielny jest na dwie części przedzielone paskiem narzędzi. W górnej części ekranu znajdują się ogólne informacje na temat kontrahenta. Są to: nazwa, kraj pochodzenia, adres, kod pocztowy, miasto, region, branŝa, typ, status, numer identyfikacyjny nadawany przez system, opiekun kontrahenta, czyli osoba odpowiedzialna za kontrahenta, podstawowy numer telefonu, faxu, ogólny itp. Polecenie wywołania słownika Edycja podstawowych danych kontrahenta Przyciski poleceń wyświetlających powiązane informacje w podformularzu Okno podformularza Przyciski poleceń umożliwiających edycję danych w podformularzu Pola kraj, region, status, branŝa, typ są tzw. listami rozwijanymi (listami wyboru), których treść (słownik) moŝna definiować samodzielne (są tzw. pola definiowalne). JeŜeli słowniki z wartościami pól definiowalnych nie zostały zdefiniowane podczas konfiguracji systemu za pomocą Kreatora WdroŜenia, moŝna tego dokonać w dowolnym momencie za pomocą polecania Narzędzia z formularza głównego (patrz rozdział Konfiguracja oprogramowania za pomocą Narzędzi ). 6

7 PoniŜej podstawowych informacji na temat kontrahenta znajduje się pasek narzędzi z kilkunastoma poleceniami. Kliknięcie na dane polecenie wyświetla w oknie podformularza wszystkie powiązane z danym kontrahentem obiekty (np. pracowników kontrahenta, historię kontaktów kontrahenta, dokumenty związane z kontrahentem itp.). Obiekty te moŝna dodawać, edytować bądź usuwać. SłuŜą do tego przyciski poleceń znajdujące się w dolnej części podformularza. PoniŜej podano skrócone opisy znaczenia poszczególnych poleceń: Pracownicy wyświetla listę pracowników danego kontrahenta Historia wyświetla historię kontaktów z danym kontrahentem Zadania wyświetla zadania zrealizowane oraz planowane wobec danego kontrahenta Projekty wyświetla projekty związane z danym kontrahentem Opis wyświetla okno opisu tekstowego kontrahenta Dodatkowe umoŝliwia skorzystanie z edycji tzw. pól definiowalnych przez uŝytkownika Adresy wyświetla adresy lokalizacji kontrahenta Grupy wyświetla grupy, do których przyporządkowano danego kontrahenta Zadania Cykliczne wyświetla zadania cykliczne, do których przyporządkowano kontrahenta Relacje - wyświetla relacje pomiędzy danym kontrahentem a innymi kontrahentami wprowadzonymi do bazy danych Załączniki wyświetla listę dokumentów skojarzonych z danym kontrahentem. Duplikaty umoŝliwia odnalezienie w bazie danych firm o podobnej nazwie lub znajdujących się pod podobnym adresem (o tym samym kodzie pocztowym) 7

8 3. Wyszukiwanie danych 3.1 Metody wyszukiwania i sortowania informacji w widokach Korzystanie z Pola Wyszukiwania Formularza Głównego Pole wyszukiwania Formularza Głownego umoŝliwia szybkie znalezienie poszukiwanego kontrahenta, osoby, projektu, aktywności, zadania bądź listy po jego (jej) nazwie bądź nazwisku. Aby skorzystać z tej opcji naleŝy wprowadzić do okna część nazwy lub nazwiska poszukiwanej osoby i nacisnąć klawisz Enter. Kliknij na odpowiedni Przycisk Zamiany Widoków (kontrahenci, osoby, aktywności itd.), następnie w polu wyszukiwania wpisz szukaną nazwę i naciśnij Enter Np: Corrado <Enter> System wyświetli na ekranie wyłącznie te zapisy, które w nazwie bądź nazwisku zawierają wprowadzony ciąg znaków. System wyszukuje zapisy w bieŝącym zestawie informacji (np. wśród kontrahentów, osób, projektów). Wprowadzając ciąg zakończony gwiazdką np. A* system wyświetli wyłącznie zapisy zaczynające się na podaną frazę (np. kontrahentów, których nazwa zaczyna się na literę A). Zaczynając frazę znakiem gwiazdki (np. *P ) system wyświetli wyłącznie zapisy kończące się daną frazą. W zaleŝności od bieŝącego widoku system wyszukuje dane wg róŝnych pól. I tak dla widoku: Kontrahenci wg nazwy kontrahenta Osoby wg nazwiska osoby Zadania wg pola Do zrobienia Historia wg pola Opis aktywności Projekty wg nazwy projektu Listy wg nazwy listy Korzystanie z formularza Znajdowanie Na pasku menu kliknij przycisk Znajdź (ikona lornetki) lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + F. 8

9 W polu Znajdź wpisz wartość, którą chcesz znaleźć. Ustaw odpowiednio wszystkie pozostałe opcje wymagane w formularzu Znajdowanie JeŜeli chcesz, aby po znalezieniu zapisu z poszukiwanym ciągiem znaków system znalazł następny zapis kliknij przycisk Znajdź następny Filtrowanie wg wyboru W polu formularza znajdź jedno wystąpienie wartości, którą mają zawierać zapisy, aby zostały uwzględnione w wynikach filtru (np. w widoku Kontrahent kliknij na pole Warszawa w kolumnie Miasto) Kliknij przycisk Filtruj według wyboru na pasku menu Filtrowanie z wyłączeniem wyboru Filtrowanie z wyłączeniem wyboru ma podobne zastosowanie do filtrowania wg wyboru, tyle Ŝe wyświetla zapisy, które nie zawierają wskazanego ciągu znaków. Aby zastosować ten rodzaj filtru: W polu formularza znajdź jedno wystąpienie wartości, którą mają zawierać zapisy, aby nie zostały uwzględnione w wynikach filtru (np. w widoku Kontrahent kliknij na pole Warszawa w kolumnie Miasto) Kliknij przycisk Filtruj z wyłączeniem wyboru na pasku menu Sortowanie Ustawienie porządku sortowania Kliknij pole, którego chcesz uŝyć do sortowania zapisów. Kliknij przycisk Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. Zapisy w widoku zostaną posortowane w kolejności rosnącej bądź malejącej wg pola, które wskazałeś Usuwanie porządku sortowania w widoku W menu Rekordy kliknij polecenie Usuń filtr/sortowanie. 9

10 4. Dodawanie nowych osób 4.1 Dodawanie osób za pomocą Formularza Głównego W Formularzu Głównym wyszukaj kontrahenta do którego chcesz dodać nową osobę (tak aby w polu BieŜącego Kontrahenta pojawiła się właściwa nazwa kontrahenta Kliknij na przycisk polecenia Nowa Osoba: 4.2 Dodawanie osób za pomocą formularza Kontrahent JeŜeli znajdujesz się w formularzu Kontrahent przejdź do podformularza Pracownicy i kliknij na przycisk polecenia Dodaj lub na ikonkę poniŝej (nie musisz wchodzić do podformularza Pracownicy): 4.3 Formularz Osoba / Pracownik Formularz Osoba / Pracownik słuŝy do gromadzenia szczegółowych informacji nt. pracowników danego kontrahenta. Formularz ten moŝna wywołać na dwa sposoby: z formularza głównego, widok Osoby poprzez wskazanie osoby i dwukrotne kliknięcie na jej imię lub nazwisko poprzez formularz Kontrahent i jego podformularz Pracownicy - poprzez wskazanie osoby i dwukrotne kliknięcie na jej imię lub nazwisko, ewentualnie poprzez kliknięcie na przycisk polecenia PokaŜ / Edytuj. W celu dodania kolejnego pracownika, naleŝy wskazać na polecenie Dodaj w podformularzu Pracownicy wybranego wcześniej kontrahenta. 10

11 Formularz Osoba / Pracownik składa się z trzech części: danych szczegółowych nt. pracownika - dane te obejmują: imię i nazwisko pracownika, stanowisko, jego tytuł (inŝ. Dr) dział oraz rodzaj pracownika. Rodzaj pracownika jest listą definiowaną w która moŝna wprowadzić rodzaje pracowników. Dla przykładu mogą być to pracownicy odpowiedzialni za płatności, sprzedaŝ, zakupy, inwestycje. Pole Opis umoŝliwia bardziej swobodne wprowadzenie informacji nt. pracownika. MoŜna tu umieszczać np. informacje dotyczące odpowiedzialności pracownika, jakie decyzje moŝe podejmować pracownik, do jakiej kwoty i w jakim obszarze jest on kompetentny, jaka jest jego rola w organizacji. PoniŜej sekcji danych ogólnych znajduje się sekcja danych tele-adresowych, do których naleŝą: telefony pracownika, faxy pracownika, tel. komórkowy oraz trzy pola przeznaczone na adresy . Znajduje się tam równieŝ pole umoŝliwiające zaznaczenie, iŝ dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wymagania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych). Ostatnia sekcja obejmuje pasek poleceń szczegółowo omówiony poniŝej. 11

12 5. Dodawanie aktywności 5.1 Dodawanie aktywności za pomocą Formularza Głównego W Formularzu Głównym wyszukaj kontrahenta do którego chcesz dodać nową aktywność (tak aby w polu BieŜącego Kontrahenta pojawiła się właściwa nazwa kontrahenta) Kliknij na przycisk polecenia Nowa Aktywność: 5.2 Dodawanie aktywności za pomocą formularza Kontrahent JeŜeli znajdujesz się w formularzu Kontrahent przejdź do podformularza Historia i kliknij na przycisk polecenia Dodaj lub na ikonkę poniŝej (nie musisz wchodzić do podformularza Historia): Formularz Aktywności (historia kontaktów z kontrahentami) Historia kontaktów słuŝy do ewidencjonowania wszystkich kontaktów, które miały miejsce pomiędzy naszą firmą a kontrahentem. Z kaŝdą aktywnością powiązane są równieŝ informacje nt.: kontrahenta, którego dotyczyła aktywność, nazwiska osoby (uŝytkownika), która wprowadziła zapis do systemu, daty oraz godziny aktywności, formy kontaktu ( , telefon, spotkanie itp.) kosztu aktywności (np. kosztów delegacji; później za pomocą raportów moŝna analizować koszty kontaktów z klientami) czasu trwania aktywności (np. czasu trwania spotkania; później za pomocą raportów moŝna analizować wielkość czasu poświęconego na kontakty z kontrahentem) opisu aktywności (ustaleń z kontrahentem) uczestników aktywności (lista osób, którzy brali udział w aktywności moŝe obejmować równieŝ inne osoby niŝ pracowników kontrahenta) załączników (dokumentów w formie elektronicznej) komentarza (dłuŝszy opis charakteryzujący aktywność) wymiany (lista materiałów, informacji, prezentów wymienionych z kontrahentem) 12

13 Po wybraniu polecenia Historia w formularzu Kontrahent na ekranie pojawi się lista wprowadzonych do systemu aktywności. Lista ta składa się z następujących pozycji: rodzaj aktywności (projekt, reklamacja, kampania, inne), data powstania aktywności, krótki opis aktywności, nazwa i faza projektu, której dotyczy aktywność oraz nazwisko osoby, która wprowadziła daną aktywność do systemu. W celu dodania do systemu nowej aktywności naleŝy w podformularzu Historia formularza Kontrahent wybrać polecenie Dodaj. Na ekranie pojawi się pusty formularz Aktywność. Formularz składa się z dwóch części górnej zawierającej podstawowe informacje nt. aktywności (np. typ aktywności, formę kontaktu, opis aktywności itp.) oraz dolnej podformularza, w którym moŝna wprowadzić informacje uzupełniające (uczestników aktywności, załączniki, dodatkowy komentarz itd.). System automatycznie wypełnia pola Wprowadził (przyporządkowując w to miejsce nazwisko zalogowanego uŝytkownika oraz datę i godzinę aktywności. Datę lub godzinę aktywności moŝna zmodyfikować poprzez kliknięcie na pole daty lub godziny i wybór innej wartości. Do uzupełnienia pozostają pola Kontakt (forma aktywności jak spotkanie, telefon, , itp. a więc sposób, w jaki doszło do danej aktywności), czas oraz koszt aktywności. Po wyborze rodzaju aktywności moŝemy wprowadzić jej opis. np. spotkanie dotyczące warunków kontraktu, telefon w sprawie oferty, spotkanie mające na celu analizę potrzeb klienta. 13

14 Istnieje moŝliwość zdefiniowania najczęściej powtarzających się aktywności. Definicje te znajdują się w słowniku Aktywność Rodzaje aktywności. MoŜna je zastosować poprzez rozwijaną listę Aktywność : Po wybraniu właściwej pozycji zostanie ona przeniesiona do pola Opis. Lista Aktywności moŝe być edytowana na bieŝąco, równieŝ w trakcie wprowadzania nowej aktywności. W celu dodania nowej pozycji do słownika aktywności naleŝy kliknąć na ikonę trzech kropek, znajdującą się obok listy Aktywność. Na ekranie pojawi się formularz Definicje Najczęściej Występujących Aktywności (Działań) w Stosunku do Kontrahentów, w którym moŝna wprowadzać, modyfikować lub kasować najczęściej wykorzystywane opisy aktywności. RównieŜ do pola Opis mogą zostać przeniesione nazwiska osób, które znajdują się na liście uczestników danej aktywności. SłuŜy do tego lista Osoba. Wybierając osobę zostaje ona automatycznie umieszczona równieŝ na liście uczestników aktywności. Bardziej szczegółowy opis moŝna wprowadzić w podformularzu Komentarz Załączniki aktywności UŜytkownik ma moŝliwość załączenia dowolnych dokumentów w formie elektronicznej do danej aktywności. W tym celu naleŝy wybrać pozycję Załączniki formularza Aktywność. Na ekranie pojawi się podformularz Załączniki, do którego moŝna wprowadzić datę wprowadzenia załącznika, twórcę załącznika, typ, wersję, tytuł (typ, wersja i tytuł stanowią tzw. słownik dynamiczny oznacza to, Ŝe wprowadzona wartość zostaje automatycznie dodana do słownika jeŝeli w przyszłości będzie konieczność wprowadzenia takiej samej wartości np. do pola typ, wersja lub tytuł system automatycznie podpowie wartości z listy na podstawie pierwszych liter nazwy) oraz krótki opis załącznika. W polu załącznik moŝemy dodać elektroniczny 14

15 dokument, który jest załącznikiem. Pliki moŝna dołączyć w formie kompletnego dokumentu elektronicznego, bądź w formie linku, gdzie znajduje się kompletny dokument. W tym celu klikamy myszką na jedno z poleceń Podłącz dokument lub Osadź dokument : Podłącz dokument umoŝliwia wprowadzenie do bazy danych linku do wskazanego dokumentu. Sam dokument nie jest przechowywany w bazie danych (jedynie skrót do niego). Zaletą takiego rozwiązania jest to, Ŝe wielkość bazy danych nie rośnie zbyt szybko, wadą natomiast jest wymóg posiadania przez wszytskich uŝytkowników prawa dostępu do miejsca przechowywania dokumentu. Jest to podejście rekomendowane. Osadź dokument - umoŝliwia wprowadzenie do bazy danych dokumentu. Dokument jest przechowywany w bazie danych (cały plik). Zaletą takiego rozwiązania jest to, Ŝe uŝytkownicy nie muszą posiadać prawa dostępu do miejsca przechowywania dokumentu, wadą natomiast to, iŝ wielkość bazy danych gwałtownie rośnie. Jest to podejście nierekomendowane (chyba, Ŝe w bazie przechowuje się niewiele załączników i system nie pracuje w sieci). Po kliknięciu na polecenie Podłącz dokument na ekranie pojawi się okno dialogowe Przeglądaj : Za jego pomocą naleŝy wskazać dokument, do którego ma być poprowadzony link z bazą danych. 15

16 Na ekranie w polu Załącznik pojawi się skrót do wprowadzonego dokumentu. W przypadku wyboru polecenie Osadź dokument na ekranie pojawi się formularz Wstaw obiekt. W celu wskazania załącznika, który ma zostać dołączony do danej aktywności naleŝy wybrać opcję: Utwórz nowy, a następnie wybrać rodzaj programu za pomocą, jakiego chcemy utworzyć nowy załącznik, bądź Utwórz z pliku, co spowoduje pojawienie się na ekranie klawisza Przeglądaj dzięki, któremu moŝna wskazać lokalizację pliku na dysku. Po utworzeniu dokumentu lub wskazaniu jego lokalizacji na dysku klikamy klawisz polecenia OK. Na ekranie w polu Załącznik pojawi się informacja Dokument osadzony. Do danej aktywności moŝna dołączyć dowolną liczbę załączników. W celu otwarcia wprowadzonego dokumentu, naleŝy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na skrót dokumentu lub napis Dokument osadzony znajdujący się w polu Załącznik. System wywoła odpowiedni program (np. Word, Excel, itp.) oraz otworzy wskazany dokument. Załączniki moŝna takŝe wyświetlać przez podformularz Załączniki w formularzu Kontrahent. 16

17 6. Dodawanie zadań 6.1 Dodawanie zadań za pomocą Formularza Głównego W Formularzu Głównym wyszukaj kontrahenta do którego chcesz dodać nowe zadanie (tak aby w polu BieŜącego Kontrahenta pojawiła się właściwa nazwa kontrahenta Kliknij na przycisk polecenia Nowe Zadanie: 6.2 Dodawanie zadań za pomocą formularza Kontrahent JeŜeli znajdujesz się w formularzu Kontrahent przejdź do podformularza Zadania i kliknij na przycisk polecenia Dodaj lub na ikonkę poniŝej (nie musisz wchodzić do podformularza Zadania): 6.3 Dodawanie zadań za pomocą formularza Aktywność JeŜeli znajdujesz się w formularzu Aktywność kliknij na przycisk polecenia Nowe Zadanie. 6.4 Formularz Zadanie Zadania, to określone czynności, które powinny zostać wykonane wobec danego kontrahenta. Zadania posiadają swojego twórcę, właściciela zadania (osoba, która jest odpowiedzialna za realizację zadania), datę utworzenia oraz datę waŝności, priorytet oraz treść zadania. KaŜde zadanie posiada 2 statusy - rozpoczęte i zakończone. Po wyborze opcji: Dodaj zadanie, na ekranie pojawia się formularz Nowe zadanie. Formularz ten składa się z pól: nazwa firmy (wypełniane automatycznie bieŝący kontrahent), twórca zadania, właściciel zadania (osoba, której zostanie przyporządkowane zadanie), data rozpoczęcia zadania, czas rozpoczęcia, priorytet, do zrobienia (czyli co naleŝy wykonać), komentarz do zadania, data waŝności zadania (do kiedy ma zostać wykonane) oraz czas wykonania zadania. Istnieją równieŝ dwa rozwijane menu, w których moŝna wybrać najczęściej pojawiające się standardowe zadania oraz osobę, którą chcemy przyporządkować do zadania. KaŜde zadanie moŝna równieŝ dodać do programu Microsoft Outlook. 17

18 18

19 7. Przeglądanie zadań do wykonania Zadania moŝna przeglądać w widoku Zadania formularza głównego programu. W widoku tym uwidocznione są wszystkie zadania, które były kiedykolwiek wprowadzone do systemu. Na ekranie pojawi się lista wszystkich zadań zarówno zrealizowanych jak i będących do realizacji wraz z informacją na temat, właściciela zadania oraz datą utworzenia, zakończenia i priorytetem zadania oraz opisu zadania do wykonania. Bardzo przydatnym poleceniem w systemie jest klawisz Zadania na dziś, który umoŝliwia wyświetlenie wszystkich niezzrealizowanych zadan zalogowanego uŝytkownika, których termin mija (lub minął) w dniu dzisiejszym Dodatkowo moŝna ograniczyć listę zadań poprzez wskazanie jednej z opcji znajdujących się u dołu formularza Zadania: System moŝe wyświetlić: Wszystkie zadania zarówno wykonane jak i niezakończone bez względu na datę ich realizacji Na dziś wszystkie zadania oznaczone datą zakończenia na dzień wskazywany przez zegar komputera lub niezakończone zadania oznaczone datą wcześniejszą niŝ data bieŝąca BieŜące i przyszłe wyświetla wszystkie niezakończone zadania bez względu na datę ich realizacji Przedawnione wyświetla zadania, które nie zostały jeszcze zakończone mimo, iŝ upłynęła data ich realizacji Tydzień wyświetla wszystkie zadania, których data zakończenia upływa w ciągu 7 dni od dnia wskazywanego przez zegar komputera lub niezakończone zadania oznaczone datą wcześniejszą niŝ data bieŝąca Dwa tygodnie - wyświetla wszystkie zadania, których data zakończenia upływa w ciągu 14 dni od dnia wskazywanego przez zegar komputera lub niezakończone zadania oznaczone datą wcześniejszą niŝ data bieŝąca Data wykonania zadania ( Na kiedy ) jest wyświetlana w zaleŝności od bieŝącego statusu w róŝnych kolorach: w kolorze czerwonym zadania, których termin realizacji minął w kolorze zielonym zadania, których termin realizacji przypada w przyszłości w kolorze czarnym zadania, których termin realizacji przypada w dniu bieŝącym (dzisiejszym). 19

20 8. Realizacja zadań JeŜeli dane zadanie zostanie zaznaczone jako zakończone (zrealizowane) automatycznie utworzy na jego podstawie aktywność o treści Zrealizowano:xxxx ; gdzie xxxx stanowi nazwę zadania. W celu zaznaczenia zadania jako zrealizowane, naleŝy wybrać zadanie (np. z formularza głównego), a następnie kliknąć na klawisz polecenia Zakończone : Klikając na opcję Zakończone na ekranie pojawi się okno nowej aktywności: 20

21 Informacje moŝna oczywiście uzupełnić o inne dane lub anulować wprowadzenie całej aktywności. 21

22 9. Pasek menu W górnej części programu znajduje się pasek menu z kilkoma podstawowymi funkcjami programu. Pasek ten moŝna dowolnie przemieszczać po ekranie, zmieniać jego rozmiary oraz kształt. np.: lub np.: Pasek Menu zawiera następujące polecenia (w kolejności jak na pasku menu): Restart uruchamia ponownie program Sortuj rosnąco sortuje zapisy w kolejności rosnącej wg wskazanego pola Sortuj malejąco sortuje zapisy w kolejności malejącej wg wskazanego pola Filtruj wg wyboru uruchamia filtr wg wyboru (patrz rozdział 3.1.3) Filtruj z wyłączeniem wyboru uruchamia filtr wyłączeniem wyboru (patrz rozdział 5.1.3) Zastosuj Filtr/Sortowanie uruchamia zdefiniowany zaawansowany filtr/sortowanie (patrz rozdział 5.1.3) Usuń Filtr/Sortowanie kasuje ustawienia filtru i powraca do poprzedniego widoku Znajdź otwiera formularz Znajdowanie (patrz rozdział 3.1.2) Cofnij wpisywanie cofa ostatnią operację edytowania zapisu Wytnij wycina zaznaczony fragment tekstu Kopiuj kopiuje zaznaczony fragment tekstu Wklej - wkleja skopiowany fragment tekstu Pierwszy rekord cofa się do pierwszego rekordu widoku Poprzedni rekord cofa się o jeden rekord w tył Następny rekord przesuwa się do przodu o jeden rekord Ostatni rekord przesuwa się do ostatniego rekordu widoku Usuń usuwa zaznaczony rekord Łącza Office umoŝliwia eksport widocznych danych do programu Excel. 22

23 Dodatkowe funkcje paska manu: Wybierz kolumny umoŝliwia wybór ddanych jakie pojawiają się na ekranie Font umoŝliwia ustawienie czcionki i jej parametrów wyświetlanych dannych na ekranie Kolor Linii umozliwia wybów koloru linii siatki Zablokuj Kolumny umoŝliwia zablokowanie przesuwania wybranych kolumn na ekranie (jak w Excelu) Odblokuj wszystkie kolumny odblokowuje wszytskie zabokowane kolumny Lini siatki umoŝliwia wybór stylu siatki Efekt specjalny umoŝliwia wybór sposobu wyświetlania danych Wyskość wierszy umoŝliwia wybór wysokości wierszy wyświetlanych danych Szerokość kolumny umoŝliwia wybór szerokości wskazanej kolumny Opcje te są dostępne po kliknięciu na obszar ekranu z danymi, 23

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi modułu administracyjnego

Podstawy obsługi modułu administracyjnego Podstawy obsługi modułu administracyjnego Marcin Roman 2017/03/06 14:17 Table of Contents Opis menu... 3 Wyszukiwanie na liście... 4 Page 2 of 5 - ostatnio modyfikowane przez Marcin Roman w 2017/03/06

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Funkcje CRM w systemie Integra 7

Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM zastosowane w systemie Integra 7 biznesowo wspierają działalność serwisu i pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obrotów firmy. MoŜliwości zastosowania funkcji

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication InwasApplication - Instrukcja Spis treści Konfiguracja... 3 Repozytoria... 3 Dodawanie nowego repozytorium... 4 Import dokumentów... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych Instrukcja dot. filtrowania i wyszukiwania danych, korespondencji papierowej i elektronicznej (BAZA TELE ADRESOWA OPZZ) I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych 1. FILTROWANIE Możliwe jest filtrowanie danych

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a Podstawowe funkcjonalności interfejsu - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a 1. Wstęp Dokument ten jest zbiorem informacji na temat pewnych (nie zawsze znanych) funkcjonalności interfejsu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo