Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie"

Transkrypt

1 Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń zawiera wyrażenia i ich tłumaczenia w różnych językach. Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Istnieje możliwość otworzenia jednocześnie kilku baz danych w Edytorze Słownika Tłumaczeń. Ogólnie mówiąc Edytor Słownika Tłumaczeń umożliwia: Zarządzanie słownikami tłumaczeń poprzez utworzenie jednej lub kilku baz danych a następnie wykonywania na nich operacji modyfikacji. Definiowanie, modyfikowanie lub usuwanie poszczególnych języków. Zarządzanie językami Zarządzanie słowami bądź wyrażeniami poprzez dodawanie, usuwanie oraz ich tłumaczenie a następnie wybranie ich statusu. Edytor słownika tłumaczeń wywołuje się przy pomocy polecenia: Menu główne: Środowisko > Słownik tłumaczeń Po wykonaniu powyższego polecenia wyświetli się okno Słownik tłumaczeń, które uaktywnij się na pasku zadań. W ten sposób można kontynuować dalszą pracę z programem, SEE Electrical Expert. Oznacza to, że Edytor Słownika Tłumaczeń nie blokuje pracy przy jednoczesnym używaniu oprogramowana. Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 1

2 Edytor Słownika Tłumaczeń umożliwia otworzenie kilku baz jednocześnie. W oknie Słownika tłumaczeń można uaktywnić daną bazę poprzez wybranie odpowiedniej zakładki. Zarządzanie tabelą słownika Okno Słownik tłumaczeń jest aktywne w wyniku uruchomienia Edytora Słownika tłumaczeń. Zawiera ono tabelę z listą wszystkich języków oraz wyrażeń dla danej bazy tłumaczeń. Edytor słownika tłumaczeń wyświetla również nazwę środowiska, do którego dany słownik należy. Jeśli otworzony jest Edytor słownika tłumaczeń, można zmienić aktywny projekt otwierając inny, do którego przypisane jest inne środowisko. W wyniku tego uaktywnij się tabela słownika z środowiska, do którego jest przypisany projekt. Istnieje możliwość filtrowania wyrażeń w danej kolumnie aktywnej tabeli względem określonych kryteriów, modyfikowanie widoku kolumn oraz przypisanie odpowiednich statusów dla wybranych wierszy. Przegląd Widok słownika tłumaczeń odpowiada tabeli bazy danych. Porządek wierszy i kolumn tabeli jest zawsze przestrzegany. Jedynie niektóre kolumny, które nie są interesujące dla użytkownika, są ukrywane. Z wyjątkiem przypadku użycia filtru użytkownika, wszystkie wiersze są wyświetlane Każdy wiersz tabeli reprezentuje dane wyrażenie w odpowiednim języku. W tabeli bazy danych, do każdej kolumny tabeli jest przypisany odrębny język. W kolumnie Status możemy wybrać status dla każdego wyrażenia, który może być: Zatwierdzony, Niezatwierdzony, Nowy. Istnieje możliwość zarządzania aktualną tabelą słownika poprzez: Zarządzanie widocznością kolumn tabeli Filtrowanie wyrażeń Sortowanie wierszy Przypisywanie statusu dla odpowiednich wierszy Wszystkie modyfikacje w aktywnej tabeli bazy danych można wykonać w dowolnym momencie, takie jak: widoczność kolumn, filtrowanie, sortowanie wierszy itd. Zostaną one automatycznie zapisane po zamknięciu tabeli.

3 Wszystkie wizualne modyfikacje, które nie zostały jeszcze zapisane, np. wykonane przez zamknięciem tabeli, mogą zostać anulowane przy użyciu komendy Edycja > Otwórz ponownie lub przy pomocy klawisza F5. Zarządzanie kolumnami słownika Istnieje możliwość dostosowania widoku aktualnej tabeli słownika poprzez zmiany istniejących kolumn tabeli. Można zmienić kolejność kolumn w tabeli. Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli należy wykonać następujące czynności: Wybierz kolumnę, na przykład: Niemiecki (Niemcy) Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce, na przykład, przeciągnij ją do kolumny Hiszpański (międzynarodowy): Kiedy osiągniesz daną pozycję, zwolnij lewy przycisk myszy. Uzyskasz następujący wynik: W ten sposób można uporządkować kolumny w tabeli bazy danych. Notka: Przypisanie języka do odpowiedniej kolumny można również ustalić w oknie Zarządzanie językami. Użyj komendy: Edycja > Zarządzanie językami. Aby ukryć kolumnę należy przesunąć ją na wolne pole powyżej wiersza z nazwami języków: Wybierz kolumnę, na przykład: Niemiecki (Niemcy) Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij kolumnę poza tabelę: Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 3

4 Wyświetli się czarny krzyż, który informuje o ukryciu kolumny. Uzyskasz następujący wynik: Kolumna Niemiecki (Niemcy) zostanie usunięta z bieżącego widoku tabeli. Notka: Przywrócenie widoku kolumny z językiem można również ustalić w oknie Zarządzanie językami. Użyj komendy: Edycja > Zarządzanie językami. Filtry Można filtrować aktywną tabelę słownika w celu wyświetlenia tylko niezbędnych danych w zależności od bieżących potrzeb. Filtrowanie może być wykonane ze względu na: Status wiersza Określone kryteria Filtrowanie przy pomocy Statusu wiersza Domyślnie tabela słownika wyświetla wszystkie wiersze z wszystkimi statusami: "Zatwierdzony", "Nie zatwierdzony" oraz "Nowy. Oznacza to, że nie został użyty żaden filtr. Istnieje możliwość wyświetlenia wierszy o określonym statusie: Kliknij na pustą komórkę kolumny "Status": Wybierz na ikonę tryb wyboru w celu uzyskania menu rozwijanego:

5 Kliknij na wybrany status, na przykład Zatwierdzony. Tabela jest automatycznie filtrowana według wybranego statusu. Aby anulować wybrany wcześniej filtr należy wykonać jedną z następujących czynności: Wybierz (w sposób opisany powyżej) pusty wiersz z rozwijanej listy: lub Kliknij polecenie Edycja > Otwórz ponownie. lub Wybierz przycisk F5 z klawiatury. Aby anulować zapisany filtr należy: Wybierz (w sposób opisany powyżej) pusty wiersz z rozwijanej listy. Filtrowanie według określonych kryteriów Ten rodzaj filtrowania jest stosowanych przy poszczególnych kolumnach języka i dotyczy całego widoku tabeli. W celu wyszukania danego znaku, wyrazu lub części wyrażenia należy wpisać ciąg znaków w daną komórkę. Aby filtrować dane w kolumnie, wykonaj następujące czynności: Kliknij puste pole w komórce poniżej nazwy danego języka, na przykład: Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 5

6 Wpisz ciąg znaków, na przykład: "zacisk". Kolumna jest przeszukiwana w taki sposób, aby wyświetlić tylko te słowa, które zawierają wpisany ciąg znaków, na przykład: zacisk. W przypadku filtrowania kilku kolumn według różnych kryteriów, np. podać różne słowa lub części słów dla różnych kolumn, proces bierze pod uwagę wszystkie filtry, co oznacza, że cała zawartość tabeli jest filtrowana według wszystkich kryteriów. Na przykład wpisując słowo zacisk w kolumnie z językiem polskim zostaną wyświetlone wszystkie wyrażenia zawierające słowo zacisk. Dodatkowo wypełniając kolumnę z językiem angielskim i wpisując znak t definiujemy kolejny filtr. W takim przypadku zostaną wyświetlone wszystkie wyrażenia, które zacierają słowo zacisk i wszystkie, które w kolumnie z językiem angielskim zaczynają się na literę t : Kolejne kolumny języka są filtrowane w taki sam sposób.

7 Sortowanie wierszy Wiersze tabeli słownika mogą być posortowane według kolejności rosnącej lub malejącej dla dalej kolumny. Kliknij tytuł kolumny, dla której chcesz określić daną kolejność sortowania, na przykład: Kierunek strzałki, która pojawia się obok nazwy języka danej kolumny wskazuje kierunek sortowania. W tym przypadku kolumna została posortowana w kierunku rosnącym. Aby zmienić kierunek sortowania, należy kliknąć ponownie na nazwie języka danej kolumny: Strzałka oznacza, że wiersze w tej kolumnie są sortowane w kolejności malejącej: Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 7

8 W taki sam sposób sortujemy inne kolumny tabeli słownika. Zarządzanie wyrażeniami Zarządzanie wyrażeniami w tabeli słownika tłumaczeń polega głównie na dodaniu modyfikacji i/lub usunięciu wierszy tabeli. Istnieje również możliwość zmiany statusu wyrażenia. Dla każdej komórki tabeli słownika dostępne jest menu kontekstowe, co pozwala na wykonanie standardowych operacji takich jak: Kopiuj, Wklej i/lub Usuń. Aby można było przeprowadzać operacje kopiowania, wklejania lub usuwania na komórkach tabeli należy: Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej komórce tabeli. Następnie ukaże się menu kontekstowe z dostępnymi funkcjami: Kopiowanie, Wklejanie lub Usuwanie. Wybierz odpowiednie polecenie. Notka: Aby usunąć dane w komórkach tabeli można również użyć polecenia: Edycja > Usuń lub wybrać przycisk Delete z klawiatury. Aby wkleić skopiowany tekst do komórki tabeli należy: Zaznacz komórkę przy pomocy lewego przycisku myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.

9 Dodanie wyrażenia Możesz dodać nieograniczoną ilość wyrażeń do słownika tłumaczeń. Aby dodać nowe wyrażenie do słownika tłumaczeń należy przejść do ostatniego wiersza tabeli. Przewiń tabelę do ostatniego wiersza. Wykonaj dwuklik za pomocą lewego przycisku myszy w określonej komórce. Następnie wyświetli się migający kursor informujący o możliwości wprowadzenia wyrażenia do komórki. Podczas wprowadzania wyrażenia do komórki tabeli "Status kolumny automatycznie przyjmuje wartość "Nowy". Po wprowadzeniu wyrażenia można zmienić status komórki. W zależności od kolumny języka należy wprowadzić odpowiednie wyrażenia. Jeśli chcesz dodać kolejne wyrażenie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pustym polu za ostatnim wierszem w tabeli. W efekcie tego wyświetli się nowy pusty wiersz.. Zmiana statusu wyrażenia W tabeli słownika tłumaczeń istnieje możliwość zmiany statusu poszczególnych wierszy. Zmianę statusu można dokonać poprzez kolumnę "Status" tabeli słownika tłumaczeń. Aby zmienić status wyrażenia należy: Kliknij na odpowiedniej komórce w kolumnie"status powinna pojawić się mała strzałka ( ). Kliknij na strzałkę. Wyświetli się menu rozwijane.: Zaznaczony jest obecny status komórki "Nowy" w powyższym przykładzie. Wybierz jedną z dwóch pozostałych opcji "Zatwierdzony" lub "Niezatwierdzony". Wybrany status jest automatycznie przypisany komórce. Notka: Status możemy również zmienić przy pomocy funkcji znajdującej się w menu głównym Edycja > Zmień status. Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 9

10 Funkcjonalności Aby możliwe było zarządzanie bazą danych słownika, Edytor słownika tłumaczeń oferuje szeroką gamę funkcjonalności rozpowszechnioną w ramach dostępnego menu. Otwarcie słownika Polecenie pozwala otworzyć słownik. Wybierz polecenie Plik > Otwórz. Wyświetli się okno Otwieranie Wybrać żądany słownik i kliknąć OK lub wykonać dwuklik na jego nazwie. Wybrany słownik zostanie otwarty. W oknie Edytora Słownika Tłumaczeń w nowej zakładce zostanie automatycznie aktywna wybrana baza danych. Notka 1: Polecenie Plik > Otwórz można również uzyskać przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+O. Notka 2: Jeśli spróbujesz otworzyć plik MDB, który reprezentuje starszy format bazy danych, wyświetli się wiadomość: Aby można było otworzyć bazę danych zapisaną w starszym formacie, należy wykonać migrację do nowego formatu. Zapisanie słownika Polecenie to umożliwia zapisanie bazy danych tłumaczeń jako nowy plik. Funkcjonalność ta jest szczególnie używana przy modyfikacji bazy danych tłumaczeń, w przypadku, jeśli chcesz zachować bazę danych przed jak i po modyfikacji. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako Wyświetli się okno Zapisywanie jako Domyślnie ustawiona jest ścieżka do folderu Translation. Wybierz nazwę nowej bazy danych "Nazwa pliku". Kliknij przycisk Zapisz.

11 Nowy pik bazy danych zostanie zapisany w folderze. Notka: Polecenie Plik > Zapisz jako można również uzyskać przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+S. Zamknij Edytor Słownika tłumaczeń Polecenie to umożliwia koniec pracy z Edytorem Słownika tłumaczeń. Wybierz polecenie Plik > Zakończ. Okno Słownik tłumaczeń zostanie zamknięte. Usunięcie wyrażenia Polecenie to umożliwia usunięcie jednego lub kilku wierszy tabeli Edytora słownika tłumaczeń. Kliknij na żądany wiersz tabeli w celu jej wybrania. Aby zaznaczyć kilka kolejnych wierszy przytrzymaj klawisz Shift a następnie wybierz pierwszy i ostatni wiersz. Aby zaznaczyć kilka wierszy w dowolnej kolejności przytrzymaj klawisz Ctrl. a następnie zaznacz wiersze. Wybierz polecenie z menu głównego Edycja > Usuń. Kliknij Tak w oknie komunikatu, który pojawi się przy usuwaniu wierszy. Wybrane wiersze zostaną usunięte. Notka 1: Aby usunąć wybrane wiesze można również użyć klawisza z klawiatury Delete. Notka 2: Można również usunąć tekst lub część tekstu zawartego w komórce. Aby usunąć taki tekst należy go zaznaczyć a następnie wybrać polecenie Edycja > Usuń lub bezpośrednio z klawiatury za pomocą klawisza Delete. Zmiana statusu jednego lub kilku wyrażeń Polecenie Zmień status znajdujące się w menu głównym Edycja zawiera dwie podkomendy Zatwierdzony oraz Niezatwierdzony umożliwiające zmianę statusu wyrażenia. Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 11

12 Jeśli chcesz zmienić status kilku wierszy jednocześnie możesz to zrobić na dwa sposoby: Aby zaznaczyć kilka kolejnych wierszy przytrzymaj klawisz Shift a następnie wybierz pierwszy i ostatni wiersz. lub Aby zaznaczyć kilka wierszy w dowolnej kolejności przytrzymaj klawisz Ctrl. a następnie zaznacz wiersze. Notka: Status danego wiersza można również zmienić bezpośrednio w tabeli w kolumnie "Status" Wyrażenie zatwierdzone Polecenie umożliwia zmianę statusu wybranego wyrażenia z "Niezatwierdzony" na "Zatwierdzony". Wybierz odpowiednie wiersze tabeli. Wybierz komendę Edycja > Zmień status > Zatwierdzony. Status wybranego wyrażenia zostanie zmieniony z "Niezatwierdzonego" na "Zatwierdzony". Jeśli wybierzesz wiersz, którego status jest Zatwierdzony po zastosowaniu tego polecenia pozostanie bez zmian. Wyrażenie niezatwierdzone Polecenie umożliwia zmianę statusu wybranego wyrażenia z "Zatwierdzonego" na "Niezatwierdzony". Wybierz odpowiednie wiersze tabeli. Wybierz komendę Edycja > Zmień status > Niezatwierdzony. Status wybranego wyrażenia zostanie zmieniony z "Zatwierdzony" na "Niezatwierdzony". Jeśli wybierzesz wiersz, którego status jest Niezatwierdzony po zastosowaniu tego polecenia pozostanie bez zmian. Zarządzanie językami Polecenie umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie języków związanych z różnymi kolumnami bieżącej tabeli słownika. Polecenie umożliwia również zarządzanie widocznością poszczególnych kolumn języka.

13 Wybierz polecenie Edycja > Zarządzanie językami Wyświetli się okno Zarządzanie językami. Panel "Język zawiera listę języków, które są aktualnie używane w słowniku bazy tłumaczeń to są wszystkie języki związane z różnymi kolumnami aktualnie używanej tabeli, np.: Języki umieszczone na liście, ich nazwa oraz kolejność wyświetlania odpowiadają odpowiednio kolumnom tabeli słownika. Pola wyboru w panelu "Widoczność służą do zarządzania widocznością kolumn tabeli słownika. Aby ukryć kolumnę danego języka należy w tabeli słownika: W kolumnie "Widoczność" odznacz pole przy danym języku, a następnie wybierz przycisk OK. Kolumna, która powiązana jest z tym językiem automatycznie zniknie w oknie tabeli Słownika tłumaczeń. Aby wyświetlić kolumnę danego języka należy w tabeli słownika: W kolumnie "Widoczność" zaznacz pole przy danym języku, a następnie wybierz przycisk OK. Kolumna, która powiązana jest z tym językiem automatycznie wyświetli się w oknie tabeli Słownika tłumaczeń. Aby zmienić język przypisany do danej kolumny tabeli słownika należy: Kliknij na ikonę wyboru w kolumnie z wybranym językiem. Jeśli na przykład chcesz zmienić język w pierwszej kolumnie tabeli, należy kliknąć w pierwszym wierszu kolumny z językiem na ikonę wyboru. Wyświetli się lista dostępnych języków, jak poniżej: Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 13

14 Wybierz język, który chcesz przypisać do tej kolumny. Notka: Selekcji wyboru języka można dokonać wybierając z klawiatury pierwszą literę danego języka. Na przykład jeśli wybierzesz literę B wyświetlą się wszystkie dostępne języki rozpoczynające się na literę B : Po wybraniu nowego języka, wybierz przycisk OK. Kolumna, która powiązana jest z tym językiem automatycznie wyświetli się w oknie tabeli Słownika tłumaczeń. Notka: Nie można wybrać tego samego języka dwa razy, co oznacza, że nie można wybrać języka, który znajduje już się na aktualnej liście Aby dodać język do bazy tłumaczeń słownika należy:

15 Kliknij przycisk Dodaj w oknie Zarządzanie językami. Wyświetli się nowy pusty wiersz. Wybierz język, który chcesz dodać. W kolumnie "Widoczność" zaznacz pole przy danym języku w celu jego dostępności Kliknij OK. Kolumna, która powiązana jest z tym językiem automatycznie wyświetli się w oknie tabeli Słownika tłumaczeń. Aby usunąć język z bazy danych tłumaczeń należy: Wybierz język w panelu "Język w oknie Zarządzanie językami. Kliknij przycisk Usuń. Język zniknie z listy dostępnych języków. Wybierz przycisk OK, aby zatwierdzić operację. Kolumna, która powiązana jest z tym językiem automatycznie zniknie w oknie tabeli Słownika tłumaczeń. Notka 1: Jeżeli chcesz, aby jakiekolwiek zmiany zostały zatwierdzone w oknie Zarządzanie językami, musisz zatwierdzić je poprzez wybranie przycisku OK. W przeciwnym razie, jeśli dokonasz modyfikacji we wspomnianym oknie dialogowym i nie zatwierdzisz przyciskiem OK, zmiany nie zostaną uwzględnione. Notka 2: Jeśli nie chcesz dokonać modyfikacji, wybierz przycisk Anuluj. Przywrócenie ostatnio zapisanego widoku tabeli Polecenie umożliwia anulowanie wszystkich nie zapisanych zmian widoku tabeli, takich jak filtry, kolumny, itp., i powrócenie do stanu ostatniego zapisu tabeli. Notka: Zmiany widoku tabeli są automatycznie zapisywane po zamknięciu bieżącej tabeli słownika. Kliknij Edycja > Otwórz ponownie. Zostanie przywrócony automatycznie poprzedni wygląd tabeli słownika. Notka: Funkcjonalność tą można również uzyskać przy pomocy klawisza F5. Doc-To-Help Standard Template Słownik tłumaczeń 15

16 Zmiana aktywnego okna Polecenie umożliwia przełączanie widoków tabel pomiędzy otwartymi oknami. Aby włączyć żądaną bazę danych wybierz polecenie Okno > Nazwa słownika. Wyświetli się aktywowana baza danych. Widok tabeli możemy aktywować również poprzez bezpośrednie kliknięcie na daną zakładkę.

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Wyświetlanie właściwości elementów Polecenie umożliwia wyświetlenie właściwości elementu. Narzędzia > Status > Elementu Menu kontekstowe: Status

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication InwasApplication - Instrukcja Spis treści Konfiguracja... 3 Repozytoria... 3 Dodawanie nowego repozytorium... 4 Import dokumentów... 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi modułu administracyjnego

Podstawy obsługi modułu administracyjnego Podstawy obsługi modułu administracyjnego Marcin Roman 2017/03/06 14:17 Table of Contents Opis menu... 3 Wyszukiwanie na liście... 4 Page 2 of 5 - ostatnio modyfikowane przez Marcin Roman w 2017/03/06

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W systemie Streamsoft Prestiż użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów? W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku Lekcja, na karcie Oceny lub w widoku Dziennik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a Podstawowe funkcjonalności interfejsu - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a 1. Wstęp Dokument ten jest zbiorem informacji na temat pewnych (nie zawsze znanych) funkcjonalności interfejsu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IHD 2.0

Instrukcja obsługi IHD 2.0 Instrukcja obsługi Lublin 2010 Strona 2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. WPROWADZENIE... 3 1.2. LOGOWANIE... 3 1.3. STRONA STARTOWA... 4 2. OPIS FUNKCJONALNY... 6 2.1. DOPISANIE ZGŁOSZENIA... 6 2.2. REJESTR

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane)

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Uwagi Komisji: 1. Opisy defektów zostały uspójnione i zmienione dla poprawienia czytelności. 2. Część defektów została połączona w jedno zgłoszenie.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo