Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple"

Transkrypt

1 Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple Edward Sielicki

2 Sound Design II Apple Logic jest zespo!em aplikacji typu DAW (Digital Audio Workstation Cyfrowa Stacja Robocza) zawieraj"cym ogromn" ilo#$ funkcji, aplikacji pomocniczych, instrumentów i nagranych próbek d%wi&kowych, s!u'"cych do produkcji muzycznych od prostych monta'y do niezwykle wyrafinowanych konstrukcji studyjnych, maszyn muzycznych, sterowanych automatyk" lub urz"dzeniami zewn&trznymi. Kreatywno#$ zastosowa( zawartych w Logicu mo'e by$ ograniczona jedynie wyobra%ni" u'ytkownika. Sam Logic mo'e wystarczy$ za kompletne studio do wielo#ladowego monta'u i masteringu d%wi&kowego po skomplikowan" automatyk&, prac& nad ud%wi&kowieniem produkcji filmowych i innych form multimedialnych. Jednak oprócz tego jest aplikacj" otwart", gotow" sterowa$ urz"dzeniami zewn&trznymi poprzez MIDI oraz wewn&trznymi programami innych firm, samplerami, wirtualnymi instrumentami, efektami d%wi&kowymi poprzez tzw. plug-iny wtyczki programowe, dzia!aj"ce jako inserty, wspó!pracuj"ce z Logikiem, w!"czanymi podobnie jak to si& dzieje przy tradycyjnych konsoletach. Mo'na te' za pomoc" tzw. Environment, b&d"cego prostym modu!owym j&zykiem programowania, stworzy$ w!asne wirtualne instrumenty i inne narz&dzia o z!o'onym przep!ywie informacji d%wi&kowych lub innych sygna!ów sterowania MIDI. Logic Pro jest cz&#ci" zestawu Logic Studio, który zawiera kilka niezale'nych aplikacji: wspomniany Logic Pro (b&d"cy de facto sekwencerem MIDI i audio), Main Stage (s!u'"cy do gry na 'ywo), Apple Loops Utility (narz&dzie do budowania specjalnego typu plików d%wi&kowych Apple Loops, o mo'liwo#ciach niezale'nej zmiany wysoko#ci i czasu trwania d%wi&ku), Soundtracks Pro (narz&dzie wielo#ladowe s!u'"ce g!ównie do ud%wi&kowienia filmów), WaveBurner (program do ostatecznego masterowania i wypalania p!yt CD). Poni'ej g!ówne okno Logica Pro: 1

3 Sk!ada si& ono z 7 cz&#ci: 1. Po lewej Inspector (mo'na go w!"czy$ lub wy!"czy$ za pomoc" klawisza I) - u góry pokazuje informacje odno#nie regionu (lub kilku zaznaczonych jednocze#nie regionów) - Region Parameter Box a ni'ej ca!ej #cie'ki Track Parameter Box. Jest mo'liwo#$ wielorakiej modyfikacji (np. zmiana kwantyzacji, komunikatów i kana!ów MIDI, zap&tlenie regionu, transpozycji, opó%nienia, wizualizacji, stylu i innych). W zale'no#ci od tego jakie okno edycyjne jest otwarte, te informacje mog" by$ ró'ne. 2. Po lewej u do!u dolna cz&#$ inspektora: paski miksera i insertów 3. Pole Arrange: W cz&#ci #rodkowej z lewej strony spis g!ównych #ladów (Tracks) i nazw instrumentów. Nowy #lad mo'na utworzy$ przez naci#ni&cie ikonki z plusem w górnej cz&#ci tego pola. Logic zapyta wtedy o rodzaj #ladu (Audio, Software Instrument lub External Midi) oraz wyj#cie sygna!u (Output) i jednocze#nie otworzy nowy t!umik w mikserze. Mo'na t& operacj& upro#ci$ naciskaj"c ikon& plusa z symbolem menu (obok po prawej). Wtedy utworzy si& #lad kolejny o nast&pnych parametrach. 4. W cz&#ci #rodkowej znajduj si& pole, na którym mo'na utworzy$ lub nagra$ paski regionów, zawieraj"ce zawarto#$ muzyczn" tam dokonuje si& najwa'niejszych operacji. 5. Po prawej stronie: pole listy (w!"czane ikonami Notes, List i Media w skrajnie lewej cz&#ci pola wyboru ikon funkcji (patrz ni'ej) zawieraj"ce ró'ne informacje, np. nazwy instrumentów b&d"cych aktualnie w u'yciu (mo'na je dzi&ki temu szybko odnale%$), list& komunikatów MIDI, okna Audio Bin, wyszukiwarki Apple Loops i innych plików. W oknie Notes mo'na zapisywa$ wa'ne informacje nawet dla indywidualnych #ladów. 6. U góry wida$ ikony wyboru funkcji wraz z menu powy'ej 7. U do!u znajduje si& pasek transportu Zalet" Logica jest to, 'e ka'de pole mo'na indywidualnie kreowa$, np. dodawa$ ikony ró'nych funkcji do górnego paska, paska transportu i wiele innych. Mo'na tak'e zamkn"$ które# z g!ównych okien i zamiast tego wybra$ z menu Windows indywidualnie otwierane okno, np. Event List lub Score (to ostatnie pozwala obejrze$ ca!" partytur& w dogodniejszym formacie). Oprócz tego mamy do dyspozycji dodatkowe pola i okna wybierane na dole ekranu (mo'na je zawsze powi&kszy$ poci"gaj"c za górn" kraw&d% albo zastosowa$ zoom): Mikser (Mixer): 2

4 Edytor próbki (Sample Editor): Edytor pianolowy (Piano Roll): Parytura (Score): Hyper Edytor (Hyper Editor): 3

5 Oraz otwierane z menu: Lista zdarze( (Event List): Okno transformacyjne (Transform): )rodowisko (Environment): Pojemnik audio (Audio Bin): Regiony 4

6 Regionami nazywamy paski umieszczone na #cie'kach w oknie aran'acyjnym, zawieraj"ce tre#$ muzyczn" w postaci: 1. plików audio, które mo'na importowa$ za pomoc" okna Audio Bin lub przeci"gaj"c z innego katalogu bezpo#rednio do okna aran'acyjnego lub nagrywa$ bezpo#rednio na #lady. Region mo'e korzysta$ z ca!ego pliku, b"d% jego fragmentu, 2. danych MIDI (komunikatów, kontrolerów, itd.) 3. Apple Loops specjalnych plików zawieraj"cych dane audio (niebieskie) lub audio i midi (zielone) o mo'liwo#ciach bezstratnego wyd!u'ania. Wywo!uje si& je z okna Loops (skrót klawiszowy O) i przesuwa bezpo#rednio na okno aran'acyjne. Zaznaczanie obiektów (regionów) w oknie aran!acyjnym Zaznaczanie obiektów jest bardzo wa'ne, bo w przypadku jakichkolwiek dzia!a(, tylko obiekty zaznaczone b&d" im podlega$, a inne pozostan" niezmienione. Istnieje kilka sposobów zaznaczania obiektów: naci#ni&cie paska z nazw" instrumentu lub #cie'ki spowoduje, 'e zaznaczone zostan" wszystkie regiony znajduj"ce si& na tej #cie'ce, naci#ni&cie pojedynczego regionu zaznaczy tylko ten region, z jednoczesnym przyci#ni&ciem klawisza Shift mo'na zaznaczy$ kilka regionów, z klawiszem Option odznacza poprzednio zaznaczony region lub regiony i zaznacza tylko ten. Przeci"gni&cie regionu (w dowolne miejsce) z jednoczesnym przyci#ni&ciem klawisza Option powoduje jego sklonowanie. U'ycie Marqee Tool (wybranego z przybornika prawy przycisk myszy) pozwala zaznaczy$ dowolny fragment pionowy w celu jego zmiany b"d% usuni&cia. Inne po'yteczne funkcje w oknie aran'acyjnym (wiele z nich dzia!a podobnie w edytorach: Piano roll, Note Editor i in.) 1. Przycisk MUTE (lub klawisz M dla zaznaczonego regionu) wy!"cza dany region z odtwarzania 2. Przycisk SOLO (lub klawisz S dla zaznaczonego regionu) ka'e odtwarza$ solo ca!y region (lub inne zaznaczone jednocze#nie regiony) 3. Przycisk M lub S na pasku z nazw" instrumentu pozwala wyciszy$ lub odtwarza$ solo ca!" zaznaczon" w ten sposób #cie'k& 4. Mo'na zmienia$ wizualizacj& wielu elementów do woli, np. górny róg okna aran'acyjnego (trójk"cik z lokalnym menu) zawiera mo'liwo#ci wy#wietlania czasu w taktach, minutach i sekundach, lub obu na raz. 5. Funkcja Freeze, powoduje zamro'enie danego #ladu uniemo'liwiaj"ce jego edycj&, ale za to uwalnienie mocy procesora do innych zada(. Nale'y w tym celu wybra$ ikon& (p!atek #niegu pojawi si& ona po wybraniu z menu: View Configure Track Header ) 6. Odtwarzanie cykliczne wybranego fragmentu. Nale'y w tym celu zaznaczy$ i przeci"gn"$ kursorem w prawo pasek, na którym znajduj" si& numery taktów. Pojawi si& wtedy zielony pasek, który zaznaczy odtwarzany cyklicznie odcinek. Mo'na dowolnie zmienia$ jego wielko#$ a tak'e przesuwa$ go. 7. Omijanie dowolnego odcinka. Wystarczy w podobny sposób zaznaczy$ pasek taktowy, ale w lewo. Pasek omijaj"cy b&dzie mia! posta$ zielonych paseczków poprzecznych. 8. Powi&kszanie i zmniejszanie wszystkich obiektów za pomoc" pasków po prawej stronie ekranu na dole (pionowy zwi&ksza i zmniejsza obiekty w pionie, poziomy w poziomie) oraz linii przesuwania znajduj"cej si& na dole. Z!apanie za jeden z jej ko(ców rozszerza lub zw&'a pole widzenia obiektów. Mo'na tak'e u'y$ narz&dzia lupy z przybornika. Regiony Audio mo'na rozszerzy$ (za pomocy narz&dzia Lupy) nawet do pojedynczej fali d%wi&kowej. 5

7 9. Screensets to z kolei gotowe ustawienia ekranu dla danego utworu. Mo'e by$ ich 99. To bardzo u!atwia prac&, bo nie traci si& czasu na przesuwanie obiektów. Wybór ustawie( i ich zapisywanie odbywa si& w menu Screensets. Ustawienia mo'na te' blokowa$, nazywa$, kopiowa$ i usuwa$. Mo'na te' utworzy$ specjaln" automatyk& dla zmieniaj"cych si& ustawie( ekranu w celu prezentacji, instrukta'u lub nawet specjalnej formy audiowizualnej. Logic Pro dzia!a podobnie do magnetofonu wielo#ladowego: na ka'dym #ladzie mo'na umie#ci$ dowoln" #cie'k& muzyczn". Ich ilo#$ jest nieograniczona. Istniej" cztery rodzaje takich #ladów: 1. Audio, 2. Software instrument 3. Midi Instrument 4. )lad z innymi funkcjami Audio, to materia! nagrany w postaci pliku d%wi&kowego w jednym z dost&pnych formatów: wav, aiff, caf, SDII, Apple Loops. Software instrument, to symulacja zewn&trznego syntezatora lub samplera, Midi instrument, to sterowanie zewn&trznym syntezatorem lub samplerem z pomoc" protoko!u MIDI, pozosta!e funkcje mog" dotyczy$ np. automatyki, arpeggiatora, transformera lub innego przekszta!cenia na 'ywo. Pasek (t!umik) miksera mo'e zawiera$ do 15 insertów. Ka'dy z nich oznacza inny efekt (mo'na zastosowa$ ten sam efekt kilkakrotnie z ró'nymi ustawieniami). Poni'ej insertów znajduje si& wysy!ka sygna!u (Bus) oraz Software instrument (do wyboru). Klikni&cie w pasek insertu otwiera hierarchiczne menu, s!u'"ce do wyboru efektu. Dwukrotne klikni&cie w jeden z wybranych wtyczek lub w instrument powoduje jego natychmiastowe otwarcie i dost&p do graficznej formy parametrów (jak powy'ej). W górnej cz&#ci znajduje si& menu lokalne z gotowymi ustawieniami Channel Strip Settings - (wystarczy je tylko nacisn"$ i wybra$ jedno z nich), poni'ej korektor. W dolnej cz&#ci znajduje si& wej#cie i wyj#cie sygna!u (input i output), poni'ej grupowanie #ladów (groups), ni'ej rodzaj automatyki #ladu, panorama (lub surround), suwak t!umika i wska%nik sygna!u z ledem Overload. Na dole znajduje si& przycisk solo i mute, a poni'ej nazwa #cie'ki oraz, w przypadku typu #ladu Audio dodatkowo przycisk mono-stereo (otwieraj"cy tak'e opcje tylko jednego kana!u lub trybu Surround), I dla trybu Input Level oraz R uaktywniaj"cy tryb Record. Regiony Regiony, czyli paski poziome w oknie aran'acyjnym zawieraj" materia! d%wi&kowy. Mo'na z nimi robi$ wiele rzeczy: skraca$, wyd!u'a$, dzieli$ na cz&#ci,!"czy$ podzielone lub ca!kiem niezale'ne regiony (w audio tworzy si& wtedy nowy plik), usuwa$, wycisza$, sprawia$, 'eby gra!y solo, nazywa$ je, wyró'nia$ kolorami, a nawet rozci"ga$ (zmieniaj"c stosunki czasowe pomi&dzy d%wi&kami), itp. S!u'" do tego narz&dzia z przybornika (najpro#ciej u'y$ do jego wywo!ania prawego przycisku myszy). Kursor umieszczony na ko(cu regionu mo'e pomóc region wyd!u'y$ lub powtórzy$. Global Track Jest to znajduj"ca si& u góry okna aran'acyjnego (zaraz pod menu) #cie'ka, na której mo'na zapisywa$ zmiany globalne: tempo, metrum, funkcje harmoniczne, transpozycj& i inne funkcje (np. beat mapping i ustawianie znaczników). Wystarczy tylko zaznaczy$ w lokalnym menu View: Global Track oraz poni'ej w Configure Global Track wybra$ potrzebne funkcje. Nast&pnie w pasku Global Track w oknie aran'acyjnym ods!oni$ je naciskaj"c trójk"cik (typowa procedura Macowa). 6

8 Automatyka Ikona u góry ekranu w!"cza automatyk& #cie'ki. Wtedy ka'dy #lad otrzymuje mo'liwo#$ zautomatyzowania za pomoc" poziomej linii o nieograniczonej liczbie punktów wielu funkcji takich jak: g!o#no#$, panorama, w!"czenie i wy!"czenie w dowolnym miejscu, solo (w dowolnym miejscu), wysy!ka, wy!"czenie insertu. Mo'na otworzy$ dowoln" ilo#$ pasków automatyki. Ich zamkni&cie nie spowoduje wszak'e wy!"czenia ich dzia!ania. Poza typow" automatyk", mo'na tak'e zautomatyzowa$ niemal wszystkie funkcje wtyczek lub wirtualnych instrumentów, powoduj"c zmian& parametrów w czasie rzeczywistym. Do kszta!towania krzywych s!u'y narz&dzie Automation Curve Tool z przybornika (patrz powy'ej). Automatyka mo'e by$ tak'e stosowana w odniesieniu do wtyczek i ich parametrów, które mog" zosta$ zapisane na #cie'ce automatyki (pojawi" si& w menu lokalnym pod nazw" instrumentu). Niemal wszystkie dost&pne parametry mo'na zautomatyzowa$. Pasek transportu Jak wiele innych rzeczy, znajduj"cy si& u do!u ekranu, pasek transportu mo'na wzbogaca$ o nowe funkcje. Prawy klik myszy otwiera szereg nowych opcji, takich jak: skok na podan" pozycj&, do lewego lub prawego punktu lokacyjnego, start od pocz"tku utworu, odtwarzanie tylko od zaznaczonego punktu, od lewego brzegu ekranu, start, stop, przewijanie w obie strony, pauza, nagrywanie, nagrywanie w locie (Logic mo'e nagra$ fragment improwizowany, nawet je'eli w danej chwili nie mamy w!"czonego przycisku nagrywania), powtarzanie w p&tli, zamiana, solo, metronom i kilka innych funkcji. Cz&#$ #rodkowa okna okre#la pozycj& (w taktach i SMPTE), cz&stotliwo#$ próbkowania, punkty lokacyjne, tempo, metrum, podzia! na najmniejsz" jednostk& rytmiczn" (np. 16 lub 32), aktywno#$ MIDI (np. podczas odtwarzania pokazuje aktualny komunikat, np. numer d%wi&ku i velocity), stopie( wykorzystania procesora i szybko#$ dzia!ania dysku, funkcj& Varispeed (poni'ej). Mo'na te' nada$ paskowi jedn" tylko funkcj& (np. du'ego wy#wietlacza czasu) przez naci#ni&cie go prawym przyciskiem myszy. Obróbka plików audio (Sample Editor) Pliki Audio mog" zosta$ poci&te na mniejsze cz&#ci, przy czym obróbka mo'e wp!ywa$ na plik d%wi&kowy na sta!e, b"d% by$ dokonana wy!"cznie wirtualnie (np. przez ci&cie regionów). Do bardziej dog!&bnej edycji tych plików s!u'y Sample Editor. Znajduje si& jako zak!adka na dole g!ównego ekranu. Ma w!asne lokalne menu i umo'liwia np. tworzenie kopii zapasowej (backup) ca!ego pliku, b"d% jego fragmentu, zapisania cz&#ci pliku, wyszukiwania transjentów, tworzenia nowych regionów z zaznaczonego fragmentu, normalizacji, zmiany amplitudy, tworzenie wej#$ (fade-in) i zej#$ (fade-out), odwrócenia próbki lub jej zaznaczonego fragmentu, usuwania zb&dnych cz&#ci pliku (trim), tworzenie odcinka ciszy (silence), wyszukiwanie najcichszego i najg!o#niejszego miejsca w pliku, zmiany wysoko#ci b"d% d!ugo#ci pliku (Time and Pitch Machine), oraz inne, s!u'"ce do poprawiania nagranego pliku, jak Audio Energizer czy Silencer. Istniej" te' funkcje dostosowuj"ce zawarto#$ rytmiczn" pliku do MIDI. 7

9 Pojemnik audio (Audio Bin) Audio Bin jest rodzajem magazynu i systemu zarz"dzaj"cego plikami audio. Mo'e by$ wywo!any z menu Window, skrótu klawiszowego Command 9 lub z panelu Media, zak!adka Bin. Plikom i regionom mo'na dowolnie zmienia$ nazwy. Je'eli region zawieraj"cy plik audio zosta! podzielony w oknie aran'acyjnym przy pomocy no'yczek (tools) to ka'dy region wynikaj"cy z poci&cia pliku pojawi si& w tym oknie. Mo'na dok!adniej dzieli$ ten plik w!a#nie tutaj. W lokalnych menu znajduj" si& funkcje: add audio file, usuwanie, sortowanie, kolorowanie, grupowanie, zapisywanie regionów jako oddzielnych plików d%wi&kowych, optymizacja, kopiowanie, przesuwanie, odnajdywanie plików, dodawanie do okna aran'acyjnego, dzielenie pliku na odcinki poprzedzielane cisz" (strip silence) i inne. Pliki i regiony mo'na ods!ucha$ (ikona g!o#nika na dole) z regulowan" niezale'nie od ogólnego poziomu g!o#no#ci". Mo'na te' je powi&ksza$ i chowa$, pozostawiaj"c tylko nazwy, odnajdywa$ je na dysku. Pianola (Piano Roll) Piano Roll to imitacja wa!ka pianolowego, na którym poszczególne paseczki odwzorowuj" d%wi&ki, ale tylko nagrane jako komunikaty MIDI (nie dzia!a z próbkami audio). W!"czony instrument wirtualny (jako wtyczka) natychmiast odwzoruje go w postaci d%wi&ku. D%wi&ki w tym edytorze mo'na wprowadza$ za pomoc" o!ówka z przybornika. Piano Roll umo'liwia do#$ precyzyj" ich edycj&, gdy' paseczki mo'a wyd!u'a$, przesuwa$ w czasie i zmienia$ pozycj&, przesuwa$ na skali (transponowa$), zmienia$ g!o#no#$ (velocity), usuwa$, wycisza$ (Mute), kwatyzowa$ (czyli wyrównywa$ wzgl&dem okre#lonej siatki rytmicznej) oraz u'ywa$ takich samych narz&dzi jak w odniesieniu do regionów (patrz wy'ej). Do zmiany szeregu innych parametrów w sposób graficzny s!u'y funkcja Hyper Draw (lokalne menu View Hyper Draw), która jest widoczna po naci#ni&ciu ma!ej ikonki na dole ekranu i ewentualnym rozsuni&ciu dolnego paska. Ma!e menu (trójk"cik) pozwala na wybranie jednego z komunikatów lub kontrolerów MIDI (np. velocity, pitch bend, volume, sustain, breath, program change i in.), który mo'na odwzorowa$ w sposób graficzny (jak Automation). Piano Roll mo'e tak'e s!u'y$ do wprowadzenia d%wi&ków metod" krokow" (step input). W tym celu nale'y w!"czy$ ikonk& pokazuj"c" symbol z!"cza MIDI, która zaznaczy si& na czerwono i wprowadza$ d%wi&ki za pomoc" pod!"czonej klawiatury MIDI lub uaktywnianego za pomoc" klawisza Caps Lock edytora lub Step Input Keyboard (g!ówne menu Options - Step Input Keyboard). Hyper Editor Hyper Editor otwiera si& poprzez zak!adk& w dole g!ównego okna aran'acyjnego. Jest to uniwersalny edytor kontrolerów i innych komunikatów MIDI (niekoniecznie Note ON i Note OFF), np: Pressure, Pitche Bend, Program, Velocity i Controllers od #1 do 127. Edycja odbywa si& w sposób graficzny (patrz rysunek). Do istniej"cych w zestawie startowym mo'na doda$ dowoln" ich ilo#$, która zostanie pokazana pod postaci" dodatkowych pasów. Wystarczy tylko klikn"$ dwukrotnie w najni'szy z nich, a pojawi si& kolejny taki sam. W Bloku parametrów (po lewej) trzeba wtedy zmieni$ parametr Status na jeden z nast&puj"cych: Fader, Meta, Note, Control, P-Press, C-Press lub PithBd. Dodatkowo w Control mo'na ustawi$ numer kontrolera, a w Program numer programu (czyli instrumentu). W#ród narz&dzi, oprócz znanych, pojawi si& Line Tool, z pomoc" ktorego mo'na narysowa$ liniowo 8

10 wzrost lub spadek danego przebiegu (np. Velocity czy odpowiadaj"cego za g!o#no#$ ci"g!ego kontrolera #7. Transform Transform jest rodzajem edytora, w którym pewne, wybrane komunikaty MIDI s" zamieniane na inne. Mo'e to by$ bardzo przydatne w zaawansowanych projektach dotycz"cych zarówno zewn&trznych jak i wirtualnych instrumentów. Mo'na go otworzy$ praktycznie z ka'dego dowolnego okna edycyjnego. U góry okna znajduj" si& dwa menu: po lewej oznacza gotowe funkcje (Presets), po prawej oznacza rodzaj operacji, których transformacja dotyczy. Poni'ej znajduj" si& pola dotycz"ce warunków przekszta!ce( (czyli co ma zosta$ przekszta!cone), jeszcze ni'ej operacje, które maj" zosta$ wykonane, za# u do!u trzy opcje: tylko zaznacz, tylko wykonaj operacje, wykonaj obie te czynno#ci. Dzia"anie: Najpierw zaznacz region, w którym znajduj" si& komunikaty MIDI, które zamierzasz przekszta!ci$. Nast&pnie wybierz pozycj& tych komunikatów ustalaj"c warunki (All, =, Unequal, <=, >=, Inside, Outside, Map), Status, czyli jaki rodzaj komunikatów chcesz przekszta!ci$ (Fader, Meta, Note, P-Press, Control, Program, C-Press, Pitchbend), MIDI Channel (wed!ug tych samych co powy'ej warunków: All, =, Unequal, <=, >=, Inside, Outside, Map), wysoko#$ d%wi&ku Pitch, Velocity, D!ugo#$ (Length), Subposition. W polu operacji wybierz jedn" z opcji przekszta!cenia (Thru pozostawia wszystko bez zmian). Wybranie jednej z opcji cz&sto powoduje pojawienie si& opcji dodatkowej, np. Status ustawiony na Note w okienku Pitch ustawionym np. na Inside podaje poni'ej zakres nut, które maj" zosta$ zmienione, wybór Map otwiera specjaln" map&, na której mo'na w sposób graficzny zmiani$ dane, wybranie Random poka'e zakres przypadku, a zmiana Statusu na Control spowoduje automatycznie zmian& nazwy okienek Pitch i Velocity na Data Byte 1 i Data Byte 2, itp. W sumie mo'na mno'y$ warunki i operacje, pami&taj"c, 'e to czego nie ma w regionie (np. zaznaczonego komunikatu) lub co przekracza zaznaczony zakres po prostu nie zostanie wykonane i transformacja nie zadzia!a. Logic w ustawieniu pocz"tkowym proponuje 18 ró'nych gotowych ustawie(, np. Random Pitch, Velocity Length, Transposition, Half Speed, Crescendo i in. 9

11 Przyk"ad 1 Sterowanie parametrami wtyczek W EXS24 mo'na sterowa$ cz&stotliwo#ci" odci&cia i wielko#ci" rezonansu filtra niezale'nie. Otwieramy Src (Source) i wybieramy Controller # 21 a w Dest (Destination) wybieramy Filter Cutoff. To samo robimy z Filter Resonance i przyporz"dkowujemy do Ctrl # 22. W Environment tworzymy patch zawieraj"cy Transformera i tam w kolumnie Status wybieramy Control, a w destination Data Byte 2 wybieramy +- Random. Je'eli chcemy zrytmizowa$ zmiany, które maj" nast"pi$, musimy wej#$ do Hyper Editora (opis poni'ej), stworzy$ nowe linie dla Controller # 21 i 22, wybra$ odpowiedni Pen Width i narysowa$ lini& kontrolera. Zaznaczamy t& lini& (w przeciwnym razie Transformer zadzia!a do wszystkich kontrolerów na raz. Wirtualne instrumenty i wtyczki (inserty) Samowystarczalno#$ Logica Pro polega na mo'liwo#ci zastosowania do!"czonych gotowych instrumentów i efektów wraz z ogromn" ilo#ci" próbek d%wi&kowych i gotowych ustawnie( (mo'liwe jest tak'e stosowanie wtyczek w systemie Audio Units innych firm). Mo'na te ustawienia wywo!a$ na kilka sposobów: z menu insertowego po lewej stronie ekranu, z poziomu miksera, z paska po lewej stronie, który pokazuje gotowe instrumenty lub gotowe ustawienia oraz z menu znajduj"cego si& w otwartym oknie ka'dej wtyczki. Mo'na te' zapisa$ ustawienia w!asne. Oto kilka przyk!adów wtyczek: 10

12 Wtyczki maj" ró'ne funkcje, wiele z nich to po prostu wirtualne syntezatory lub samplery, inne nie produkuj" d%wi&ku, tylko go przetwarzaj". Wi&kszo#$ wygl"dem przypomina urz"dzenia studyjne, szereg ma identyczne jak one funkcje. Wtyczki efektowe wprowadza si& jako inserty do t!umika Audio lub Software Instruments. S" one pogrupowane w zale'no#ci od funkcji, które pe!ni". Aktualnie jest ich 72. Wiele z nich jest specjalnie przeznaczonych do masteringu albo grania na 'ywo, szereg stosuje zaawansowane filtry, pog!osy, zniekszta!cenia, spacjalizacj&, opó%nienia. Wybranie opcji No Plug-in powoduje usuni&cie go z toru, klikni&cie z przytrzymanym klawiszem Option - chwilowe wy!"czenie. Menu Audio Units u do!u pozwala na otwarcie wtyczki innej firmy, wyst&puj"cego w tym w!a#nie formacie (Logic nie obs!uguje VST ani RTAS). Wtyczki pod postaci" wirtualnych instrumentów wprowadza si& w dolnym insercie (pod wysy!k" Bus patrz rysunek powy'ej). Logic posiada ich 15 od metronomu, poprzez symulatory analogowych instrumentów, symulator syntezy FM, po wirtualne samplery, symulatory fortepianów i organów elektrycznych, maszyn& perkusyjn", vocoder oraz instrument oparty na zasadzie modelowania fizycznego Sculpture, którym zajmiemy si& oddzielnie. U do!u menu znajduj" si& wygodne w u'yciu, uniwersalne instrumenty Garage Band. Sampler EXS24 Sampler jest urz"dzeniem zdolnym do przechowywania i odtwarzania dowolnych próbek d%wi&kowych, pogrupowanych i przyporz"dkowanych do klawiszy. Tworz" one tzw. instrumenty. Mo'na te' sterowa$ za jego pomoc" ró'nymi parametrami wp!ywaj"cymi na barw& d%wi&ku. Tym samym EXS24 jest jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów zawartych w Logicu. Otwiera si& go tak samo jak inne instrumenty w bloku dolnych insertów. Podwójne klikni&cie otwiera poni'yszy edytor: 11

13 Najwa'niejszy blok zawiera w górnej cz&#ci lokalne menu, s!u'"ce do wprowadzania instrumentów. Z chwil" naci#ni&cia go pojawia si& menu z zainstalowanymi instrumentami. Znaki plus i minus obok menu pozwalaj" na szybkie przegl"danie kolejnych instrumentów. Poni'ej znajduje si& blok filtrów, na lewo dostrajanie, poni'ej blok modulacji, na dole obwiednie i odpowiedzialny za vibrato LFO. Na samej górze znajduj" si& menus, typowe dla wszystkich wtyczek w Logicu. Po zaznaczeniu #cie'ki z ustawionym EXS24 i otwartym bloku Media w zak!adce Library, mo'na tak'e dokowywa$ wyboru instrumentu, który zostanie natychmiast za!adowany. Istnieje te' mo'liwo#$ importu próbek lub gotowych instrumentów innych typów, np. Akai, Gigasampler i inne za pomoc" menu Options (znajduj"cego si& z prawej strony). Oprócz funkcji playera, EXS24 posiada znaczne mo'liwo#ci edycyjne, w tym tworzenia w!asnych instrumentów z niezale'nie nagranych, b"d% za!adowanych próbek. W tym celu nale'y otworzy$ lokalne menu Edit, które poka'e umiejscowienie aktualnie za!adowanych do instrumentu próbek i pozwoli na w!asn" edycj&. Je'eli tworzymy instrument od pocz"tku, wybieramy w!asne próbki, umieszczaj"c je w edytorze, w którym mo'na je nak!ada$ na siebie, skraca$ i tworzy$ wiele warstw, które umo'liwi" np. p!ynne przechodzenie pomi&dzy nimi w zale'no#ci od si!y uderzenia klawisza. Przyk"ad 2 Korzystanie z bloku modulacji. Blok ten jest to rodzajem matrycy, zawieraj"cej do 10 ró'nych przyporz"dkowa(. Ka'de ma oddzielne menu: Dest (cel modulacji),via (jakim parametrem mamy si& pos!u'y$) i Src (%ród!o modulacji) oraz suwak okre#laj"cy wielko#$ modulacji. W menu Dest wybieramy np. LFO, je'eli chcemy osi"gn"$ efekt vibrato, Pitch, je'eli chcemy wp!yn"$ jakim# parametrem na wysoko#$ d%wi&ku, Glide Time dla uzyskania efektu je'd'enia d%wi&ku, na g!o#no#$ lub elementy obwiedni, musimy wybra$ odpowiedni" opcj& z lokalnego menu. Side Chain 12

14 Side Chain jest funkcj" umo'liwiaj"c" sterowanie zawarto#ci" innej #cie'ki wtyczk" na innej #cie'ce. Wystarczy na jednym #ladzie Audio umie#ci$ nagranie (najlepiej rytmiczne), w!"czy$ funkcj& Side Chain w wybranej wtyczce innej #cie'ki (np. instrumentu). Wtedy zmiany rytmiczne Audio b&d" okre#la!y zmiany charakteru wtyczki. EVOC20 (Vocoder Synth) EVOC20 jest emulatorem wokodera, syntezatora symuluj"cego mow&, urz"dzenia popularnego w latach 60-tych. EVOC20 jest syntezatorem formantowym. Dzia!a w dwóch trybach: jako syntezator oraz jako urz"dzenie przekszta!caj"ce mow& wed!ug w!asnych ustawie( formantów. Aby ta druga funkcja zadzia!a!a, nale'y nagra$ fragment audio (najlepiej mow&, bo wtedy efekt jest najwyra%niejszy, ewentualnie brzmienia perkusyjne o wyrazistym ataku lub rytmie), ustawi$ EVOC20 w trybie Side Chain (patrz wy'ej) na t& #cie'k&, na której znajdzie si& wspomniany plik audio, wybra$ ze zbioru presetów jeden z grupy Vintage Vocoder lub Warped Vocoder, albo te' wybra$ w lokalnym menu Signal (po prawej stronie u góry) Voc. Teraz granie na klawiaturze MIDI jednocze#nie z uruchomionym sekwencerem spowoduje powstanie efektu Vocodera, a zmiana wysoko#ci d%wi&ku transpozycj& efektu (razem z transpozycj" formantów, co w!a#nie powoduje wspomniany efekt). W bloku Sidechain Analysis In znajduj" si& potencjometry Attack i Release, które wydatnie wp!ywaj" na charakterystyk& efektu. Przyk"ad 3 Próbuj manipulowa$ powy'szymi potencjometrami oraz w!"cz przycisk Freeze. Zamro'one zostanie widmo sygna!u wej#ciowego. Zmieniaj ilo#$ pasm filtra (Band) oraz ich zakres cz&stotliwo#ci (pasek poziomy u góry). Przyk"ad 4 Spróbuj manipulowa$ pokr&t!ami bloku LFO, zmieniaj"c ustawienie Rate w Pitch LFO i Shift LFO. Pitch LFO umo'liwia ograniczenie pasma w zakresie zmiany wysoko#ci d%wi&ku, a Shift LFO dzia!a w zakresie g!&boko#ci wibrata. Tryb Mode pozwala na wybór 13

15 Rze#ba (Sculpture - Modeling Synth) Sculpture to instrument oparty na zasadzie modelowania fizycznego. Jest rodzajem hybrydy pomi&dzy instrumentem d&tym, strunowym a perkusyjnym. Nie korzysta z próbek, tylko sam generuje symulowane d%wi&ki na podstawie fizycznych parametrów ich powstawania. Okienko po lewej stronie reprezentuje strun&, #rodkowe okno materia!, z którego mo'e by$ zbudowana, jego g&sto#$, spr&'ysto#$, napr&'enie, t!umienie, grubo#$, itp. W pobli'u struny znajduj" si& pickupy oraz menu dotycz"ce sposobu jej zaatakowania (do wyboru: impuls, s!abe i mocniejsze uderzenie, lekki i mocniejszy nacisk smyczka, szum lub podmuch powietrza, odkszta!cenie). Struna mo'e wi&c sta$ si& pr&tem, sztab", link", mo'e by$ zbudowana z drewna, metalu, nylonu lub szk!a. Sculpture posiada te' bogaty zestaw filtrów, obwiedni, efektów opó%nienia, uk!ad kszta!tuj"cy przebieg (Waveshaper), mo'na symulowa$ cechy pud!a rezonansowego (do wyboru instrumenty szarpane, kalimba, instrumenty smyczkowe, flety). W dolnej cz&#ci okna znajduje si& sterowanie generatora niskich cz&stotliwo#ci (LFO), rozrzut czasowy impulsów (Jitter), reakcja na szybko#$ uderzenia. Na samym dole znajduje si& sterowanie kontrolerami MIDI. Sculpture ma w swej dolnej cz&#ci system Morph, który jest zdolny zapami&ta$ zmiany pomi&dzy parametrami i odtworzy$ je w sposób ci"g!y. Tym samym mo'emy stworzy$ instrument, który podczas gry zmienia swój kszta!t, wielko#$, materia! z którego jest zbudowany, sposób w jaki zosta! pobudzony do wydobywania d%wi&ku i inne. Przyk"ad 5 W#ród kontrolerów steruj"cych mo'na przyporz"dkowa$ dowolnym parametrom kontrolery, suwaki i pokr&t!a zawarte w klawiaturach steruj"cych, takich jak Novation lub zastosowa$ sterownik, wysy!aj"cy komunikat Breath Controller, symuluj"cy naturalne cechy zad&cia instrumentów d&tych. Kreator opó#nie$ (Delay Designer) Delay Designer to bardzo interesuj"ca i kreatywna wtyczka, reguluj"ca opó%nienia, echo, itp. Umo'liwia indywidualne kszta!towanie wielu parametrów: ilo#$ odbi$ (wprowadzanie r&czne i w czasie rzeczywistym), cz&stotliwo#$ odci&cia, rezonans, transpozycja, panorama i ogólny poziom. 14

16 Wprowadzone odbicia mo'na potem przesuwa$ w czasie swobodnie, lub wed!ug siatki kwantyzacyjnej. Przyci#ni&cie klawisza Command jednocze#nie z przyciskiem myszy pozwala zmienia$ powy'sze parametry w sposób ci"g!y. Mo'na zsynchronizowa$ odbicia z rytmem i tempem ca!ej sekwencji. Delay Designer dzia!a w czasie rzeczywistym poprzez klawiatur& Midi oraz w odniesieniu do nagranej sekwencji. Przyk"ad 6 Dla ka'dego odbicia (maksymalnie 25) mo'na indywidualnie ustawi$ filtr o innej przepustowo#ci (górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, pasmowy), cz&stotliwo#ci odci&cia, dobroci i rezonansie. Mo'na te' zmieni$ wysoko#$ d%wi&ku (funkcja Transp) dla ka'dego odbicia, co daje now" struktur& d%wi&kow" praktycznie z pojedynczego d%wi&ku. %rodowisko (Environment) Environment (skrót klawiszowy Command 8 lub wybór z menu Window) to rodzaj prostego j&zyka obiektowego, jednak o niebywa!ych mo'liwo#ciach tworzenia w!asnych ustawie( praktycznie ca!ego toru d%wi&kowego w zakresie MIDI i cz&#ciowo audio oraz do dzia!a( interaktywnych. Do jego najwi&kszych zalet nale'y mo'liwo#$ zewn&trznego lub wewn&trznego sterowania jednych komunikatów MIDI innymi, w!"cznie z komunikatami SysEx, odnosz"cymi si& bezpo#rednio do zarezerwowanych ustawie( zewn&trznych urz"dze( MIDI. Ten ostatni rodzaj komunikatów pozwala zbudowa$ w Environment edytory do instrumentów MIDI i sterowanie nimi z poziomu Logica. Environment zawiera obiekty takie jak: instrument/obiekt MIDI, mapowane instrumenty, czyli przypisane do kolejnych klawiszy, mikser GM, wirtualn" klawiatur&, monitor przep!ywu komunikatów MIDI, arpeggiator, transformer, linia opó%niaj"ca, channel splitter, chord memorizer, sequencer input, transformer, cable switcher, t!umiki (faders) i przyciski oraz mikser audio/midi. Umo'liwia stworzenie ca!ego systemu powi"za( pomi&dzy zewn&trznym i wewn&trznym #wiatem MIDI poprzez po!"czenie wirtualnymi kablami poszczególnych obiektów, co z kolei pozwala na zautomatyzowanie ró'nych procesów, sterowanie zewn&trznymi urz"dzeniami d%wi&kowymi, konwersji jednych komunikatów MIDI na inne (poprzez np. Mapped instruments). Ka'dy obiekt ma oprócz ikony wyj#cie pod postaci" malego trójk"cika z prawej strony. Poci"gni&cie za niego rysuje kabel z wtyczk", który nale'y po!"czy$ z kolejnym obiektem, w tym wypadku t!umikiem miksera (po zbli'eniu do niego wtyczki pojawi si& analogiczne wej#cie). Nast&pnie obiekt nale'y przeci"gn"$ i upu#ci$ na g!ówn" stron& Logica w miejsce nowej #cie'ki (track). Zostanie wtedy utworzona nowa #cie'ka, a w miejscu Inspectora pojawi si& blok parametrów dla tego obiektu. 15

17 Najwa'niejszym obiektem, znajduj"cym si& tylko jeden raz w Environment jest Physical Input. Reprezentuje on ca!y setup MIDI. Górne wyj#cie Sum skierowane jest do Sequencer Input po to, 'eby dane MIDI mog!y zosta$ nagrane w sekwencerze. Wszystkie pozosta!e 64 wyj#cia przedstawiaj" mo'liwe wyj#cia MIDI z ca!ego do!"czonego lub wewn&trznego sprz&tu. Obiekt MIDI Clock odpowiada za metronom. Environment korzysta tak'e z obiektów instrumentów. S" to: Instrument, Multi Instrument (korzystaj"cy z wi&kszej ilo#ci kana!ów MIDI) oraz Mapped Instrument, w którym ka'dy d%wi&k jest przypisany do innego instrumentu (np. automat perkusyjny). Ten ostatni otwiera ca!e okno przez podwójne klikni&cie. Dalsze obiekty to Touch Tracks, Arpeggio i Chord Memorizer. Maj" one zadania wykonawcze. Touch Tracks pozwala na zapami&tywanie danej sekwencji (regionu) i odtwarzanie jej w dowolnym momencie za pomoc" wybranego klawisza na klawiaturze. Istotn" rol& odgrywaj" obiekty takie jak t!umiki, prze!"czniki przyciskowe, obrotowe i tekstowe, wektor i monitor (pokazuj"cy rzeczywisty przep!yw danych MIDI). Do w!a#ciwego pos!ugiwania si& Environment nale'y posi"#$ wiedz& z zakresu protoko!u MIDI, a szególnie w!a#ciwo#ci jego komunikatów (znanych te' jako MIDI Events), ich znaczenie i budow&. Wi&kszo#$ z nich posiada 3 bajty (1- kana! MIDI, 2 pierwszy bajt danych (1 st data value np. wysoko#$ d%wi&ku, numer kontrolera, itp.), 2 drugi bajt danych (2 nd value np. dynamika d%wi&ku, inaczej Velocity, lub warto#$ przypisana kontrolerowi). Dla przyk!adu zmienna g!o#no#$ okre#lona jest przez Controller Number 7 (1 st data) i jego warto#$ (2 nd data), panorama - Controller Number 10, itd. Komunikaty Program Change i Aftertouch posiadaj" tylko 2 bajty: kana! i warto#$. Przyk"ad 7 Zastosowanie w!asnych ustawie( Environment do stworzenia nowego instrumentu zna!o'enia trzech ró'nych na siebie i wykorzystywania do gry. Po otwarciu w Environment warstwy Mixer, nale'y z menu New wybra$ Instrument i nada$ mu nazw& (klikaj"c w Inspector lub bezpo#rednio w Environment za pomoc" narz&dzia 16

18 tekstowego). Nast&pnie po!"czy$ go kablem z pierwszym t!umikiem miksera, w którym uprzednio wybiera si& instrument z AudioInstruments (np. Sculpture, ES1, ES2 czy EXS24). Ustawi$ w nim jedn" z barw, to samo zrobi$ w kolejnych t!umikach AudioInstruments (dowolnej ilo#ci). W oknie Inspectora wybra$ Vel Limit i ustawi$ go w dowolny sposób (np dla pierwszego instrumentu, dla drugiego i dla trzeciego mo'na te' na!o'y$ na siebie te liczby dla p!ynniejszych przej#$ pomi&dzy barwami). Nast&pnie wybra$ jeszcze jeden Instrument i po!"czy$ go z poprzednimi, po czym przeci"gn"$ na pasek #cie'ek w oknie aran'acyjnym. Ta nowa #cie'ka b&dzie wykorzystywa!a brzmienia nowoutworzonego instrumentu, w którym w zale'no#ci od si!y uderzenia w klawisz (parametr MIDI Velocity) odezwie si& inna barwa. W ten sam sposób mo'na podzieli$ klawiatur& MIDI na dowolnej wielko#ci sekcje, na których b&d" si& odzywa!y ró'ne instrumenty. Przyk"ad 8. U'ycie Touch Track Stwórz kilka lub kilkana#cie ró'nych regionów z muzyczn" zawarto#ci" w oparciu o ró'ne instrumenty, nast&pnie wybierz w Environment Touch Tracks, umie#$ go pomi&dzy Physical Input a Sequencer Input i przeci"gnij z okna aran'acyjnego stworzone regiony do otwartego okna Touch Tracks na konkretne klawisze. Wybierz dla nich ró'ne grupy w kolumnie Group. Teraz po uruchomieniu sekwencera (koniecznie!) graj na klawiaturze d%wi&ki, do których przypisa!e# te regiony. Uzyskasz efekt wielosekwencyjny podczas gry w czasie rzeczywistym. W kolumnie Trigger mo'esz ustawi$ ró'ne sposoby odtwarzania sekwencji: od pojedynczego po wielokrotny zap&tlony. 17

19 Arpeggiator Rodzaj automatu muzycznego, powtarzaj"cego d%wi&k lub grup& d%wi&ków. Po wprowadzeniu Arpeggiatora (najlepiej w nowej warstwie (Layer) Environment) nale'y po!"czy$ go wirtualnym kablem i dalej post&powa$ jak wy'ej. Aby jednak osi"gn"$ rezultat nale'y w!"czy$ sekwencer (Play), poniewa' potrzebuje on wewn&trznego zegara, oraz gra$ na zewn&trznej klawiaturze MIDI lub wewn&trznej (caps lock) odpowiednie pojedyncze d%wi&ki lub akordy. W bloku parametrów (u góry Inspectora) nale'y ustawi$ parametry Arpeggiatora. *eby jednak móc nagra$ ca!" sekwencj& Arpeggiatora (a nie wy!"cznie wyzwalane d%wi&ki) nale'y w Environment wyj#$ od Physical Input (SUM) poprzez Arpeggiator i wej#$ do Sequencer Input. Wtedy jednak wszystkie #lady b&d" nagrywa!y poprzez Arpeggiator. W celu uniezale'nienia #ladów od Arpeggiatora nale'y wprowadzi$ Cable Switcher, za pomoc" którego mo'na w!"cza$ lub wy!"cza$ Arpeggiator. Chord Memorizer Ten obiekt zapami&tuje akord (wybrany na dolnej klawiaturze Memorizera), aby potem odtworzy$ go poprzez ustalony klawisz na klawiaturze MIDI (wybrany na górnej klawiaturze Memorizera). Mo'na skierowa$ go na inny instrument, który wtedy b&dzie go odtwarza! poprzez przekablowanie wyj#cia Cord Memorizera na inn" #cie'k& (w domy#le inny instrument). Chord Memorizer mo'e te' pos!u'y$ jako mapa zmieniaj"ca jedne d%wi&ki na inne. Linia opó#niaj&ca (Delay line) Opó%nienie to ciekawy efekt, sprawdzony w wielu wizualizacjach i #wietnie pasuj"cy do obrazu. Oto przyk!ad opó%nienia z umieszczonym pomi&dzy obiektem a wej#ciem sekwencera monitorem MIDI, który pokazuje w sposób praktyczny pojawiaj"ce si& komunikaty. Przyk"ad 9. U'ycie Arpeggiatora w po!"czeniu z Delay Line. Najwi&ksz" ró'norodno#$ mo'na uzyska$ zmieniaj"c eksperymentalnie ustawienia w blokach parametrów dla ka'dego urz"dzenia oddzielnie. Warto te' zmieni$ Velocity na Random, szczególnie kiedy ma si& do czynienia z brzmieniami syntetycznymi o du'ej podatno#ci na zmiany tego parametru. 18

20 Przyk"ad 10. U'ycie Arpeggiatora w po!"czeniu z Chord Memorizer. Bardzo!adny efekt mo'na uzyska$ z prostego po!"czenia Arpeggiatora i Chord Memorizera. Nale'y tylko ustawi$ Velocity: Random (w Arpeggiatorze) i trójd%wi&ki w Chord Memorizerze na ka'dym stopniu skali diatonicznej. Przyk"ad 11. U'ycie Delay Line ze zmianami instrumentów dla stworzenia muzyki ambientowej. Stwórz kilka #cie'ek software owych instrumentów w oknie aran'acyjnym, najlepiej przy u'yciu Channel Strip, zawieraj"cych efektowe opó%nienia i du'y pog!os. W Environment otwórz Layer Mixer. Wprowad% Delay Line i po!"cz ni" pierwszy t!umik z drugim, a nast&pnie pierwszy z trzecim. Po!"cz wyj#cie Delay Line z jego wej#ciem. W bloku parametrów Delay Line wy!"cz Thru Original, ustaw Repeat na liczb& powtórze(, jaka Ci b&dzie potrzebna oraz ustaw Velocity poni'e 0 otrzymasz wtedy!ady fade out. Delay to opó%nienie efektu (okre#lone w najmniejszych jednostkach podzia!u, stosowanych w ca!ym Logicu: 480 to ósemka, 960 $wier$nuta, 3840 ca!a nuta). Po zagraniu sekwencji zostanie ona powtórzona przez drugi instrument, a nast&pnie przez trzeci, b&d"c jednocze#nie powtarzana przez pierwszy, który z kolei pobudzi drugi i trzeci, itd. Mo'esz dodawa$ pojedyncze d%wi&ki. System zatrzyma si& dopiero, kiedy zatrzyma si& Logic. Wariantem tego przyk!adu mo'e by$ ustawienie transpozycji w Delay Line (co spowoduje politonalno#$) i zamontowanie trzech kopii Chord Memorizera za ka'dym instrumentem. Nale'y w nim zamieni$ d%wi&ki chromatyczne (powoduj"ce politonalno#$) na diatoniczne. W efekcie powstanie melodia, stanowi"ca wariacj& melodii pocz"tkowej. Aby transpozycja w gór& nie ci"gn&!a si& w niesko(czono#$, u'yj Transformera (patrz poni'ej). Ustaw w nim Status = Note, Pitch Sub 7. W ten sposób ka'dy d%wi&k przechodz"cy przez Transformera b&dzie podlega! transpozycji o 7 pó!tonów w dó! (Sub 7 oznacza: odejmij 7). Eksperymentuj z ró'nymi brzmieniami i ustawieniami Delay, transpozycji i Velocity. Mo'esz te' doda$ kilka ró'nych linii opó%niaj"cych. Przyk"ad 12 U'ycie wektora to sterowania ró'nymi parametrami. Vector jest jednym z t!umików (Faders), ale daje mo'liwo#$ sterowania ró'nymi parametrami na osiach wspó!rz&dnych (podobnie do joysticka). Dodatkowo mo'na go dowolnie powi&ksza$ (jak 19

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. 2 Prawa autorskie Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. Żadna część dokumentacji nie może być reprodukowana

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Bitwig Studio 1.0. Atorami Bitwiga są programiści TEST. program DAW

Bitwig Studio 1.0. Atorami Bitwiga są programiści TEST. program DAW TEST Bitwig Studio 1.0 program DAW 1.199 zł PRODUCENT Bitwig www.bitwig.com DYSTRYBUCJA Mega Music Sopot, tel. 58-522-48-20 www.megamusic.pl Platformy: Windows, OS X, Linuks, obsługa procesorów wielordzeniowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo