Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości!!! Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości!!! Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo"

Transkrypt

1 Model transferu technologii w Politechnice Łódzkiej, jako przykład współpracy nauki z biznesem Prof. dr hab. inż. Piotr Kula Prorektor ds. Innowacji Politechnika Łódzka Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości!!! Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo lub po zaniżonej cenie 1

2 Miejsce Polski wśród innowacyjnych Innovation Union Scoreboard 2013 Innovation Union Scoreboard

3 Mierniki innowacyjności Wśród czynników wskazujących na innowacyjność państw występują najczęściej: aktywność patentowa, procent przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych wdrażających innowacje, procent firm wskazujących uczelnie jako źródło innowacji, udział przychodów wynikających z wdrożenia innowacyjnych usług i produktów w przychodach przedsiębiorstw ogółem, Wartość inwestycji typu private equity oraz venture capital w stosunku do całkowitego wolumenu tych transakcji w Europie, miejsce zajmowane w rankingu Doing Business etc. Uczelnie jako źródło innowacji? TREND M odel dominujący Uniwersytet trzeciej generacji Uniwersytet drugiej generacji Misja: kształcenie działalność badaw cza ur ynkowienie wiedzy Budowanie kultur y innowacji Pr omow anie inter dyscyplinar ności zespołów Str uktur y wsparcia pr zedsiębiorczości i tr ansfer u technologii Misja: kształcenie działalność badaw cza Ur ynkow ienie wytworzonej w iedzy jako niewspier any efekt uboczny Opr acow anie w iedzy w oderwaniu od potr zeb r ynku komer cjalizacja jako pr zypadek 3

4 Politechnika Łódzka w liczbach Czwarta uczelnia techniczna w Polsce Ponad studentów Prawie nauczycieli akademickich Ponad 250 Profesorów 38 kierunków studiów pracowników 9 wydziałów + jednostki międzywydziałowe Studia w językach: polskim, angielskim i francuskim Politechnika Łódzka blisko przedsiębiorców Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej Cluster of Industrial Biotechnology Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA Łódzki Klaster Medialny Klaster Poligraficzny Klaster Bioenergia dla Regionu ICT Polska Centralna Klaster Centrum Zaawansowanych Technologii BIOTECHMED Łódzki Klaster Budowlany Twój Dom 4

5 Obszary współpracy uczelnia-przemysł Transfer technologii Udzielanie licencji na uczelniane technologie Spr zedaż pr aw do wynalazków, know -how itp. Twor zenie spółek spin-off Współpraca w zakresie prowadzonych badań Wspólne pr ojekty badawcze (np. PBS, INNOTECH) Badania r ealizowane na zlecenie pr zemysłu Badania ukier unkowane na potr zeby pr zemysłu Ofer ta usługowa dla przemysłu Analizy, badania, testy na zlecenie pr zemysłu Opinie o innowacyjności i eksper tyzy Dor adztwo, wsparcie techniczne w pr zedsiębiorstwach Specjalistyczne szkolenia dla kadr Współpraca w zakresie kształcenia studentów Uczestnictwo pr zedsiębiorców w tworzeniu pr ogramów studiów Pr ogr amy pr aktyk i staży Test Infor matyków W drodze do sprawnego modelu Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca od 2005 r. Możliwości powoływania CTT, inkubatorów, spółek, duże niedoprecyzowanie mechanizmów transferu technologii, dopuszczanie nieodpłatnego przekazywania badań Reforma szkolnictwa wyższego rok 2011 Rekomendowanie tworzenia spółek celowych uczelni oraz rynkowego podejścia do komercjalizacji, uściślenie regulaminów zarządzania własnością intelektualną Uczelnie uregulowały i usystematyzowały transfer technologii, można zaobserwować dominujące modele komercjalizacji, działalność spółek celowych przynosi pierwsze rezultaty, pojawiają się narzędzia wsparcia finansowego Planowana nowelizacja ustawy? 5

6 Planowana nowelizacja Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków oraz ok reśla podział zysku z komercjalizacji: Art. 86f. W przypadku komercjalizacji przez pracownika, doktoranta lub studenta uczelni publicznej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, uczelni przysługuje 25% dochodów uzyskanych przez pracownika, doktoranta lub studenta z komercjalizacji. W przypadku udzielenia pracownikowi, doktorantowi lub studentowi uczelni publicznej wsparcia w zakresie komercjalizacji, o którym mowa w art. 86e, uczelni przysługuje 30% dochodów uzyskanych przez pracownika, doktoranta lub studenta z komercjalizacji. Rozwiązanie modelowe Politechniki Łódzkiej SFERA NAUKI ZAPLECZE PRAWNE KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ZAPLECZE ORGANIZACYJNE SFERA BIZNESU 6

7 Regulacje prawne zewnętrzne Ustaw a z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustaw y Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 86a 1. Uczelnia, w celu komer cjalizacji w yników badań naukow ych i pr ac r ozwojow ych tw orzy spółkę z ogr aniczoną odpow iedzialnością lub spółkę akcyjną, zw aną dalej spółką celow ą. Spółkę celow ą tw or zy r ektor za zgodą senatu uczelni lub innego or ganu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celow ej należy w szczególności obejmow anie udziałów w spółkach kapitałow ych lub tw or zenie spółek kapitałowych, któr e powstają w celu wdr ożenia wyników badań naukowych lub pr ac r ozwojowych pr owadzonych w uczelni. 2. Rektor, w dr odze umow y, może pow ierzyć spółce celow ej zar ządzanie pr awami w łasności pr zemysłowej uczelni w zakr esie jej komer cjalizacji. 3. Uczelnia w celu r ealizacji zadań okr eślonych w ust. 1 i 2 pr zekazuje spółce celow ej w for m ie aportu w yniki badań naukowych i pr ac r ozwojowych, w szczególności uzyskane pr awa własności pr zemysłowej. Regulacje prawne wewnętrzne Ustawa Pr awo własności przemysłowej Ustawa o pr awie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym W celu ochrony interesów twórców dóbr intelek tualnych, jak i interesów Uczelni Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku REGULAMIN zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej Ustawa o finansach publicznych 7

8 Regulacje prawne wewnętrzne Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku REGULAMIN zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej 8 Zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 1. Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych: a) Sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych b) Udzielenie licencji na wyniki badań naukowych i prac rozwojowych c) Wniesienie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do spółki 2. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Łódzkiej komercjalizowane są poprzez spółkę celową, o której mowa w art. 86a i 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Profesjonalne zarządzanie IP Od 27 grudnia 2012 roku Politechnika Łódzka w drodze umowy powierzyła Spółce CTT PŁ Sp. z o.o. zarządzanie prawami własności przemysłowej oraz wynikami badań naukowych i prac rozwojowych uczelni w szczególności poprzez: budowanie oferty technologicznej, promowanie i oferowanie podmiotom zewnętrznym, ich sprzedaż, udzielanie licencji wyłącznych i niewyłącznych, obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych zwanych dalej spółkami spin-off, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 8

9 Model zarządzania innowacjami w PŁ Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką Wydziałow i Pełnomocnicy ds. tr ansfer u technologii Br oker zy innow acji MNiSW Licencjonowanie Sprzedaż praw Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o. Rzecznik Patentow y PŁ Spin-off Zdobywanie partnerów Sfera biznesu Sfera nauki Poszczególne jednostki PŁ Pr o r ektor ds. inno wacji Po litechniki Łó dzkiej Umowa o zarządzaniu IPR Innowacyjne technologie Grafen Wytw arzanie now oczesnych mater iałów pr zeznaczonych do magazynow ania w odoru dla pr zemysłu kosmicznego i motor yzacyjnego Redukcja emisji rtęci Technologia r edukcji emisji r tęci do atmosfer y z pr ocesów spalania w ęgla 9

10 Innowacyjne technologie Tekstylne preformy do siatek komórkowych Siatki do w zmacniania podłoży dr óg, nasypów, skar p or az pr eformy w zmacniające konstr ukcje z mas plastycznych i betonu Celuloza bakteryjna Do w ytw arzania materiałów opatr unkow ych, siatek pr zepuklinow ych, r ur ek i implantów Innowacyjne technologie Fiber To The Home Pilotażow a sieć św iatłowodowa FTTH o pr zepustow ości 10 Gb/s z w ykor zystaniem najnow ocześniejszych technologii okablow ania św iatłowodow ego Helikoptery EUROCOPTER Opr acow ano r ozwiązania m.in. dla hybr ydow ego śmigłowca X3, tr w ają dalsze badania nad aer odynamiką tych maszyn ARchiwum Wir tualna r ekonstrukcja zabytków z w ykor zystaniem technologii Augmented Reality (łączenie św iata r zeczyw istego z w ygenerowanym cyfr ow o) 10

11 Innowacyjne usługi badawcze Laboratorium Laserowej Spektroskopii M olekularnej Laboratorium posiada jedy ny w Polsce precy zy jny sy stem obrazowania Raman/AFM/SNOM/TERS umożliwiający analizę składu biochemicznego komórek nowotworowy ch ludzkiego gruczołu piersiowego oraz narządów w obrębie głowy i szy i w oparciu o widma uzy skane techniką obrazowania ramanowskiego Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronowej Laboratorium posiada najnowocześniejszy w Polsce Spektrometr f otoelektronowy AXIS Ultra DLD umożliwiający prowadzenie dalszy ch, znacznie bardziej złożony ch badań w zakresie inży nierii molekularnej powierzchni i cienkich warstw Innowacyjne usługi badawcze Laboratorium Pyłów i Oczyszczania Powietrza Labor ator ium w yposażone w instalację w entylacyjno-klimatyzacyjną umożliw iającą zaaw ansow ane badania nad pr zepływ ami pow ietrza. Labor atorium pow stało w e w spółpr acy z fir mą ebm-papst Polska Laboratorium Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych Labor ator ium pozw ala w łatwy i pr zystępny sposób zapoznać się z najnow szymi św iatowymi trendami w dziedzinie r obotyki. W skład labor ator ium wchodzą czter y now oczesne stanow iska pr zemysłowe sprzężone ze sobą za pomocą pr zenośnika taśmow ego. 11

12 Innowacyjne usługi badawcze Laboratorium Elektroniki Organicznej Badania nad ur ządzeniami z dziedziny tzw. plastikowej elektr oniki, m.in. świecący mi tranzy storami, umożliwiający mi np. budowanie elasty czny ch telewizorów, które będzie można zwinąć w rulon. Laboratorium Technik Światłowodowych Laboratorium przy gotowane jest do prowadzenia badań w dziedzinie f otoniki oraz telekomunikacji światłowodowej i umożliwia między inny mi: badanie właściwości nowoczesny ch światłowodów włóknisty ch dla sieci FTTH. Labor ator ium pow stało we w spółpr acy z fir mą Cor ning Cable Systems Polska. Zrealizowane komercjalizacje ARUZ Sposób odzysku toluenodiamin Licencja na stosowanie technologii dotyczącej koncepcji, projektowania i budowy Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych, którego moc obliczeniowa będzie równa mocy kilkuset tysięcy komputerów pracujących jednocześnie, umożliwiająca wykonywanie zaawansowanych symulacji molekularnych. Sprzedaż praw do wynalazku objętego patentem pt. Sposób odzysku toluenodiamin w celu jego komercyjnego wykorzystania w przemyśle chemicznym. Sposób azotowania narzędzi Licencja na stosowanie wynalazku pt. Sposób azotowania narzędzi wykonanych ze stopów żelaza do produkcji elementów roboczych maszyn rolniczych. 12

13 Zrealizowane komercjalizacje Zaawansowana aparatura Zbudowanie, uruchomienie i wdrożenie Aparatury do modyfikacji warstwy powierzchniowej obejmującej wytwarzanie struktury austenitu azotowego w warstwie wierzchniej wyrobów i zewnętrznej powłoki węglowej o budowie nanokrystalicznej do zastosowań biomedycznych Bionanoceluloza Pakiet umów w zakresie komercjalizacji technologii wytwarzania bionanoceulozy i materiałów opatrunkowych o nazwie CelMat. Otoczki alginianowe Licencja na stosowanie wynalazku pt. "Sposób wytwarzania otoczek alginianowych na alginianowych sferach komorowych do zastosowania w medycynie. Zrealizowane komercjalizacje Oprogramowanie AWZ Liczne licencje na oprogramowania: AWZ do wykonywania analiz ryzyka w sytuacji awaryjnej, ExAWZ do wykonywania analiz bezpieczeństwa w instalacjach procesowych. Preparat probiotyczny Licencja na stosowanie technologii pt. Preparat probiotyczny i jego nowe zastosowanie, jako dodatek do pasz dla zwierząt gospodarskich. Wytwarzanie papieru Licencja na stosowanie wynalazku pt. Sposób wytwarzania papieru w celu rozwoju innowacyjnych form wytwarzania papieru w przedsiębiorstwie. 13

14 Politechnika Łódzka kreuje przedsiębiorczość Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji Pobudzanie, w spier anie i r ozwój pr zedsiębior czości akademickiej or az tw orzenie now ych innow acyjnych r ozw iązań gotow ych do wdr ożenia na r ynek. Spółki spin-off Spółki pr aw a handlow ego utw or zone w celu w ykor zystania technologii pow stałych w Politechnice Łódzkiej. Dziękuję za uwagę Prof. dr hab. inż. Piotr Kula Prorektor ds. Innowacji Politechnika Łódzka 14

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo